Vous êtes sur la page 1sur 3

ZARZDZENIE NR 22/2010 WOJEWODY PODKARPACKIEGO zdnia8lutego2010r. wsprawieprzeprowadzeniawyborwuzupeniajcychdoRadyGminywBrzyskach. Napodstawieart.192orazart.193ust.2ustawyzdnia16lipca1998r.Ordynacjawyborczadoradgmin,rad powiatwisejmikwwojewdztw(jedn.tekstDz.U.z2003r.Nr159,poz.1547,zm.Dz.U.z2004r.Nr25,poz. 219,Nr102,poz.1055iNr167,poz.1760,z2005r.Nr175,poz.1457,z2006r.Nr17,poz.128,Nr34,poz. 242,Nr146,poz.1055,Nr159,poz.1127iNr218,poz.1592,z2007r.Nr48,poz.327iNr112,poz.766, z2008r.Nr96,poz.607,Nr180,poz.

1111) wporozumieniuzKomisarzemWyborczymwKronie zarzdza si, co nastpuje: 1.Zarzdza sipowtrniewyboryuzupeniajcedoRadyGminywBrzyskachwokrgu wyborczym Nr 2obejmujcym soectwoBrzyskautworzonymdlawyboruRadyGminywBrzyskachwzwizkuzwyganiciem mandaturadnegowtymokrgu stwierdzonym uchwaNrXXVIII/163/09RadyGminywBrzyskachzdnia10 czerwca 2009 r. 2.W wyborach uzupeniajcych wybiera sijednegoradnegowokrguwyborczymwymienionymw 1zarzdzenia. 3.Datwyborwuzupeniajcych wyznacza sina niedzielprzypadajcwdniu25kwietnia2010r. 4.Dla wykonania czynnociprzewidzianychwOrdynacjiwyborczejdoradgmin,radpowiatwisejmikw wojewdztwokrela sikalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do niniejszego zarzdzenia. 5.Zarzdzeniewchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Podkarpackiego.

WOJEWODA PODKARPACKI MIROSAW KARAPYTA Zacznik do Zarzdzenia Nr 22/2010 WOJEWODY PODKARPACKIEGO zdnia8lutego2010r. KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania Treczynnoci wyborczej ID: SVIOM-JIXIU-LUYAP-LJDBG-SURDK. Podpisany. czynnoci wyborczej do dnia 24 lutego 2010 r.

Strona 1 / 3

podanie do publicznej wiadomociwyborcwzarzdzenia Wojewody Podkarpackiego oprzeprowadzeniuwyborwuzupeniajcych;

Zacznik do Zarzdzenia Nr 22/2010 WOJEWODY PODKARPACKIEGO zdnia8lutego2010r. KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania Treczynnoci wyborczej czynnoci wyborczej do dnia 24 lutego 2010 r. dodnia6marca 2010 r. dodnia6marca 2010 r. dodnia8marca 2010 r. do dnia 11 marca 2010 r. do dnia 26 marca 2010 r. do godz. 24.00 do dnia 26 marca 2010 r. dodnia4kwietnia 2010 r. dodnia4kwietnia 2010 r. podanie do publicznej wiadomociwyborcwzarzdzenia Wojewody Podkarpackiego oprzeprowadzeniuwyborwuzupeniajcych; podanie do publicznej wiadomociwyborcw,wformieobwieszczenia,informacjiookrgu wyborczym,jegogranicachinumerze,liczbiewybieranychradnychorazowyznaczonej siedzibieGminnejKomisjiWyborczejwBrzyskach zawiadomienieKomisarzaWyborczegowKronieoutworzeniukomitetwwyborczych zamierzajcych zgaszalistykandydatwnaradnego zgaszaniedoKomisarzaWyborczegowKroniekandydatwnaczonkwGminnejKomisji WyborczejwBrzyskach powoanieprzezKomisarzaWyborczegowKronieGminnejKomisjiWyborczejwBrzyskach zgaszanieGminnejKomisjiWyborczejwBrzyskachlistkandydatwnaradnego

zgaszaniedoWjtaGminyBrzyskakandydatwnaczonkwObwodowejKomisji Wyborczej; przyznanie przez GminnKomisjWyborczwBrzyskachnumerwdlazarejestrowanychlist kandydatw powoanie przez GminnKomisjWyborczwBrzyskachObwodowejKomisji Wyborczej;podanie do publicznej wiadomociwformieobwieszczeniainformacjionumerze igranicachobwodugosowaniaorazowyznaczonejsiedzibieobwodowejkomisjiwyborczej

do dnia 10 kwietnia rozplakatowanieobwieszczeniaGminnejKomisjiWyborczejwBrzyskachozarejestrowanych 2010 r. listachkandydatwnaradnegozawierajcychnumerylist,daneokandydatachumieszczone wzgoszeniachlistwrazzewentualnymioznaczeniamikandydatwilist do dnia 11 kwietnia sporzdzeniespisuwyborcwwurzdzie gminy; 2010 r. 23 kwietnia 2010 r. zakoczenie kampanii wyborczej; godz. 24.00 dnia 24 kwietnia 2010 r. przekazanie przewodniczcemuObwodowejKomisjiWyborczejspisuwyborcw

dnia 25 kwietnia przeprowadzenie gosowania; ID: SVIOM-JIXIU-LUYAP-LJDBG-SURDK. Podpisany. 2010 r. godz. 6.00 20.00

Strona 2 / 3

dnia 24 kwietnia 2010 r.

przekazanie przewodniczcemuObwodowejKomisjiWyborczejspisuwyborcw

dnia 25 kwietnia przeprowadzenie gosowania; 2010 r. godz. 6.00 20.00

ID: SVIOM-JIXIU-LUYAP-LJDBG-SURDK. Podpisany.

Strona 3 / 3