Vous êtes sur la page 1sur 3

Warszawa, dnia 26 maja 2010 r. PREZES URZDU REGULACJI ENERGETYKI NR OWA-4210-21(2)/2010/6/VIZM/ES, OWA-421027(2)/2010/6/VIZM/ES, OWA-421028(2)/2010/6/VIIZM/ES DECYZJA Na podstawie art.

155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387 i z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230) i art. 47 ust. 1 i 2, w zwizku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz.1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530), po rozpatrzeniu wniosku przedsibiorstwa energetycznego: Dalkia Polska S.A. z siedzib w Warszawie, zwanego dalej: "Przedsibiorstwem", ktre posiada: numer 0000006125 w rejestrze przedsibiorcw Krajowego Rejestru Sdowego, prowadzonym przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydzia Gospodarczy Krajowego Rejestru Sdowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP): 945-164-78-66, zawartego w pimie z dnia 14 maja 2010 r., znak: DPA-KRK-2010-016-MJ, w sprawie przeduenia okresu obowizywania taryf dla ciepa do dnia 31 lipca 2010 r., postanawiam 1. zmieni moj decyzj z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr OWA-4210-19(23)/2008/6/VI/BH, zmienion w dniu 26 marca 2010 r., Nr OWA-4210-6(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-7(2)/2010/6/VIzm/ES, w zakresie ustalonego ni okresu obowizywania taryfy dla ciepa w czci dotyczcej prowadzonej przez Przedsibiorstwo dziaalnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepo odbiorcw z terenu, Jdrzejowa, Rzeszowa, Wbrzena, Ciechocinka i Zakopanego, wyduajc ten okres do dnia 31 lipca 2010 r., 2. zmieni moj decyzj z dnia 23 stycznia 2009 r., Nr OWA-4210-74(10)/2008/2009/6/VI/BH, zmienion w dniu 26 marca 2010 r., Nr OWA-4210-6(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-7(2)/2010/6/VIzm/ES, w zakresie ustalonego ni okresu obowizywania taryfy dla ciepa w czci dotyczcej prowadzonej przez Przedsibiorstwo dziaalnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepo odbiorcw z terenu Maogoszcza, wyduajc ten okres do dnia 31 lipca 2010 r., 3. zmieni moj decyzj z dnia 27 kwietnia 2009 r., Nr OWA-4210-13(5)/2009/6/VII/BH, w zakresie ustalonego ni okresu obowizywania taryfy dla ciepa w czci dotyczcej prowadzonej przez Przedsibiorstwo dziaalnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepo odbiorcw z terenu Kielc, wyduajc ten okres do dnia 31 lipca 2010 r. UZASADNIENIE Decyzj z dnia 3 grudnia 2008 r., Nr OWA-4210-19(23)/2008/6/VI/BH zatwierdziem ustalon przez Przedsibiorstwo taryf dla ciepa w czci dotyczcej prowadzonej przez Przedsibiorstwo dziaalnoci
Id: AVYGF-BANNL-TFQAM-BPEHR-QQBMM. Podpisany Strona 1

gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepo odbiorcw z terenu Krakowa, Jdrzejowa, Rzeszowa, Wbrzena, Ciechocinka i Zakopanego, ustalajc okres jej obowizywania do dnia 31 marca 2010 r. Decyzj z dnia 26 marca 2010 r., Nr OWA-4210-6(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-7(2)/2010/6/VIzm/ES, postanowiem zmieni okres obowizywania tej taryfy dla ciepa, wyduajc go do dnia 31 maja 2010 r. Przy czym Przedsibiorstwo obecnie nie prowadzi dziaalnoci gospodarczej w zakresie zaopatrywania w ciepo odbiorcw z terenu Krakowa. Natomiast decyzj z dnia 23 stycznia 2009 r., Nr OWA-4210-74(10)/2008/2009/6/VI/BH, zatwierdziem ustalon przez Przedsibiorstwo taryf dla ciepa w czci dotyczcej prowadzonej przez Przedsibiorstwo dziaalnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepo odbiorcw z terenu Maogoszcza, ustalajc okres jej obowizywania do dnia 31 marca 2010 r. Decyzj z dnia 26 marca 2010 r., Nr OWA-42106(2)/2010/6/VIzm/ES, OWA-4210-7(2)/2010/6/VIzm/ES, postanowiem zmieni okres obowizywania tej taryfy dla ciepa, wyduajc go do dnia 31 maja 2010 r. Ponadto decyzj z dnia 27 kwietnia 2009 r., Nr OWA-4210-13(5)/2009/6/VII/BH, zatwierdziem ustalon przez Przedsibiorstwo taryf dla ciepa w czci dotyczcej prowadzonej przez Przedsibiorstwo dziaalnoci gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepo odbiorcw z terenu Kielc, ustalajc okres jej obowizywania do dnia 31 maja 2010 r. W dniu 18 maja 2010 r. wpyno pismo, w ktrym Przedsibiorstwo wnioso o przeduenie do dnia 31 lipca 2010 r. okresu obowizywania taryf dla ciepa, zatwierdzonych ww. decyzjami ze wzgldu na brak sprawozda finansowych za rok obrotowy 2009, ktre s podstaw do prawidowego przygotowania finalnego wniosku o zatwierdzenie taryfy dla ciepa. Ponadto przeduenie okresu stosowania tych taryf umoliwi skonsolidowanie wszystkich ww. trzech taryf dla ciepa w jedn. A take ze wzgldu na brak moliwoci zatwierdzenia przed kocem maja 2010 r. nowej taryfy dla ciepa, przedoonej przez Przedsibiorstwo w dniu 18 maja 2010 r. Jednoczenie z przedoonego przez Przedsibiorstwo wniosku o zatwierdzenie nowej taryfy dla ciepa, nie wynika aby mogy nastpi obniki opat dla odbiorcw ciepa, zatem przeduenie okresu obowizywania ww. taryf dla ciepa o dwa miesice nie spowoduje naruszenia interesw odbiorcw. Na podstawie art. 61 1 w zwizku z art. 155 Kodeksu postpowania administracyjnego, zostao wszczte postpowanie administracyjne w sprawie ww. zmiany. Majc na wzgldzie interes Przedsibiorstwa oraz ochron interesw odbiorcw przed nieuzasadnionym poziomem cen, a take konieczno zapewnienia, aby nowa taryfa dla ciepa Przedsibiorstwa pokrya wszystkie uzasadnione koszty dostarczania ciepa do odbiorcw, uznaem e przedmiotowy wniosek Przedsibiorstwa jest uzasadniony jego susznym interesem, a przeduenie okresu obowizywania dotychczasowych taryf dla ciepa do dnia 31 lipca 2010 r. nie narusza interesu odbiorcw. Zgodnie z art. 155 Kpa, decyzja ostateczna, na mocy ktrej strona nabya prawo, moe by w kadym czasie za zgod strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, ktry j wyda, jeeli przepisy szczeglne nie sprzeciwiaj si uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes spoeczny lub suszny interes strony. Biorc pod uwag wskazane powyej, istotne dla rozstrzygnicia przedmiotowej sprawy okolicznoci, postanowiem orzec jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysuguje odwoanie do Sdu Okrgowego w Warszawie Sdu Ochrony Konkurencji i Konsumentw, za porednictwem Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki, w terminie dwutygodniowym od dnia jej dorczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w zwizku art. 47946 i art. 47947 Kodeksu postpowania cywilnego). Odwoanie naley przesa na adres Oddziau Centralnego Urzdu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Canaletta 4, 00-099 Warszawa. 2. Odwoanie od decyzji powinno czyni zado wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawiera oznaczenie zaskaronej decyzji i wartoci przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutw, zwize ich uzasadnienie, wskazanie dowodw, a take zawiera wniosek o uchylenie albo zmian decyzji w caoci lub w czci (art. 47949 kodeksu postpowania cywilnego). 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 w zwizku z art. 31 ust. 4 ustawy Prawo energetyczne, z uwagi na to, e Przedsibiorstwo prowadzi dziaalno gospodarcz w zakresie zaopatrzenia w ciepo na terenie 4 wojewdztw,
Id: AVYGF-BANNL-TFQAM-BPEHR-QQBMM. Podpisany Strona 2

niniejsza decyzja zostanie skierowana do ogoszenia w Dziennikach Urzdowych Wojewdztw: Maopolskiego, witokrzyskiego, Kujawsko Pomorskiego i Podkarpackiego. Niniejsza decyzja zwolniona jest z opaty skarbowej na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) w zwizku z treci zacznika do tej ustawy (cz I pkt 53 tab. 4 pkt 1). Eliza Sztylko Otrzymuj: 1. Dalkia Polska S.A., ul. Mysia 5, 00-496 Warszawa, 2. Wojewoda Maopolski, 3. Wojewoda witokrzyski, 4. Wojewoda Kujawsko Pomorski, 5. Wojewoda Podkarpacki.

z up. Prezesa Urzdu Regulacji Energetyki p.o. Dyrektor Oddziau Centralnego Urzdu Regulacji Energetyki Adam Dobrowolski

Id: AVYGF-BANNL-TFQAM-BPEHR-QQBMM. Podpisany

Strona 3

Centres d'intérêt liés