Vous êtes sur la page 1sur 4

UCHWAA Nr XXVIII/277/09 RADY MIEJSKIEJ W SOKOOWIE MAOPOLSKIM z dnia 30 maja 2009 r.

w sprawie okrelenia zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokoci stypendiw oraz przyznawania nagrd i wyrnie sportowych za osignicia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458) w zwizku z art. 22 ust. 2 i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 i Nr 171, poz. 1208 oraz z 2008 r. Nr 195, poz. 1200) oraz art. 35 ust. 2 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 17 sierpnia 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155, poz. 1298, z 2006 r. Nr 64, poz. 448 i Nr 136, poz. 970 oraz z 2007 r. Nr 34, poz. 206 i Nr 171, poz. 1208) Rada Miejska w Sokoowie Mp. uchwala, co nastpuje: 1. Zawodnikom, ktrzy osignli wysokie wyniki sportowe we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym, mog by przyznawane stypendia, wyrnienia i nagrody. 2. Wysoko stypendiw, zasady i tryb przyznawania, wstrzymywania, cofania oraz przyznawania nagrd i wyrnie sportowych za osignicia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, okrela Regulamin stanowicy zacznik do uchway. 3. rodki finansowe przeznaczone na stypendia, nagrody i wyrnienia, o ktrych mowa w uchwale, okrela uchwaa budetowa. 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Sokoowa Mp. 5. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Podkarpackiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Wiesaw Nykiel

Zacznik do uchway Nr XXVIII/277/09 Rady Miejskiej w Sokoowie Mp. z dnia 30 maja 2009 r.

Regulamin przyznawania, wstrzymywania, cofania i wysokoci stypendiw oraz przyznawania nagrd i wyrnie sportowych za osignicia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu
1. Ilekro w niniejszym regulaminie, zwanym dalej Regulaminem, jest mowa o zawodniku naley przez to rozumie zawodnika zrzeszonego w klubie, bdcego mieszkacem gminy lub miasta Sokow Mp., ktry uprawia dyscyplin sportu objt wspzawodnictwem midzynarodowym lub krajowym i czynnie uczestniczy we wspzawodnictwie sportowym. 2. 1. Stypendium, nagrod i wyrnienie moe otrzyma zawodnik, ktry uprawia dyscyplin sportu we wspzawodnictwie sportowym organizowanym przez Polski Zwizek Sportowy lub podmioty dziaajce z jego upowanienia oraz speni w roku poprzedzajcym otrzymanie stypendium, jedno z nastpujcych kryteriw: 1) bra udzia w igrzyskach olimpijskich, w mistrzostwach wiata, mistrzostwach Europy, igrzyskach paraolimpijskich;

2)

zaj miejsce od 1 do 6 w zawodach rangi mistrzowskiej (mistrzostwa Polski, puchar Polski, mistrzostwa Europy).

3. Warunki okrelone w ust. 1, pkt 1-2 stosuje si odpowiednio do zawodnikw biorcych udzia w dyscyplinach druynowych. 4. Stypendium sportowe moe by przyznane w danym roku budetowym tylko jeden raz tej samej osobie. 3. 1. Wysoko stypendiw oraz nagrd uzaleniona jest: 1) 2) 3) od kwoty zapisanej na ten cel w budecie Gminy i Miasta Sokow Mp.; iloci pozytywnie zaopiniowanych wnioskw o przyznanie stypendium sportowego; osignitego wyniku sportowego zgodnie z 2 Regulaminu. 2. O ostatecznej wysokoci stypendiw sportowych decyduje Burmistrz Sokoowa Mp. 3. Stypendium sportowe przyznawane jest na okres 12 miesicy i wypacane bdzie dwa razy w roku: 1) 2) do 15 czerwca danego roku budetowego; do 15 grudnia danego roku budetowego.

4. Wypaty stypendium dokonuje si na rachunek bankowy wskazany przez stypendyst lub jego rodzica bd w kasie Urzdu Gminy i Miasta w Sokoowie Mp. 4. Wyrnieniami s puchary, statuetki, medale, dyplomy, listy gratulacyjne. 5. 1. Do zoenia wniosku o przyznanie lub cofnicie stypendium, nagrody lub wyrnienia uprawnieni s: 1) 2) 3) 4) 5) Komisja Owiaty, Kultury, Sportu i Spraw Spoecznych; macierzysty klub sportowy zawodnika; waciwy zwizek sportowy lub krajowa organizacja sportowa w danej dyscyplinie; stowarzyszenie dziaajce w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; dyrektorzy placwek owiatowych, kulturalnych i sportowych z terenu gminy i miasta Sokow Mp.

2. Podmioty zgaszajce kandydatw do stypendiw oraz stypendyci zobowizani s do informowania o wszelkich okolicznociach, majcych znaczenie przy przyznawaniu oraz cofaniu lub wstrzymywaniu stypendiw, a w szczeglnoci o zmianach dotyczcych speniania kryteriw przyznawania stypendiw, ujtych w 2. 3. Wzr wniosku o przyznanie stypendium stanowi zacznik do Regulaminu. 4. Wnioski o przyznanie stypendium za osignicia sportowe za rok poprzedzajcy przyznanie stypendium naley skada w Urzdzie Gminy i Miasta w Sokoowie Mp. w terminie do 14 maja danego roku budetowego. 5. Komisja Owiaty, Kultury, Sportu i Spraw Spoecznych opiniuje wnioski do 31 maja danego roku. 6. Zaopiniowane wnioski s przekadane Burmistrzowi Sokoowie Mp. 7. Wniosek powinien by szczegowo umotywowany ze wskazaniem dotychczasowych osigni kandydata (kserokopie dyplomw, wycinki prasowe, protokoy z zawodw). 6. Wykaz osb, ktre otrzymay stypendium sportowe, nagrody, wyrnienia podlega obwieszczeniu na tablicy ogosze Urzdu Gminy i Miasta w Sokoowie Mp. i w Biuletynie Informacji Publicznej. 7. 1. Zawodnikowi mona wstrzyma, cofn lub pozbawi go stypendium. 2. Zawodnikowi wstrzymuje si stypendium w sytuacji, gdy: 1) 2) zaniedbuje swoje obowizki w realizacji przygotowa do udziau w zawodach sportowych; zosta zawieszony w prawach zawodnika. 3. Zawodnika pozbawia si stypendium w sytuacji, gdy: 1) 2) zaprzesta uprawiania sportu; uzyska status zawodnika profesjonalnego lub kontraktowego;

3) 4)

popeni czyn karalny lub naruszajcy normy etyczno moralne; odmwi udziau w zawodach sportowych bez podania przyczyny uzasadniajcej odmow. 8. W zwizku z uchwaleniem uchway z 30 maja 2009 r. terminy w 2009 r. przesuwa si o miesic. 9. Decyzje w zakresie, o ktrym mowa w 7, podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta Sokow Mp. 10. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Burmistrz Gminy i Miasta Sokow Mp.

Zacznik do Regulaminu

WNIOSEK o przyznanie stypendium*/nagrody* Burmistrza Sokoowa Mp. dla wyrniajcego si sportowca

1. 2. 3. 4. 5.

Imi i nazwisko : Data urodzenia:............................ Adres zamieszkania:. Klub*/szkoa*:.. Dyscyplina sportowa:..

Osignicia sportowe**:............ .. .. .. .. .. .. ..

.............................. dnia . .. (piecz i podpis)

* niewaciwe skreli ** do wniosku naley doczy zaczniki (kserokopie dyplomw, wycinki prasowe, protokoy z zawodw potwierdzone za zgodno z oryginaem) potwierdzajce osignicia zawodnika.