Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR IV/32/11 RADY GMINY NIEMCE z dnia 3 marca 2011 r.

w sprawie warunkw funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoywania i odwoywania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w zwizku z art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.) Rada Gminy Niemce uchwala, co nastpuje: 1. Przyjmuje si tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw Zespou Interdyscyplinarnego w Niemcach oraz szczegowe warunki jego funkcjonowania, ktrych tre stanowi zacznik do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Niemce. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubelskiego.

Id: ELTHV-DMJNN-BXACC-EAOKJ-OPOZF. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr IV/32/11 Rady Gminy Niemce z dnia 3 marca 2011 r. Tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw zespou interdyscyplinarnego oraz szczegowe warunki jego funkcjonowania Rozdzia 1. Przypisy oglne 1)Gmina podejmuje dziaania na rzecz przeciwdziaania przemocy w rodzinie, midzy innymi organizujc prac zespou interdyscyplinarnego. 2)Zesp interdyscyplinarny realizuje dziaania okrelone w Gminnym programie przeciwdziaania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 3)Zadaniem zespou interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie dziaa przedstawicieli rnych podmiotw oraz specjalistw w zakresie przeciwdziaania przemocy w rodzinie. Zesp interdyscyplinarny wykonuje w szczeglnoci zadania okrelone w art. 9b ust. 2 ustawy o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie. 4)Zesp interdyscyplinarny powouje Wjt Gminy Niemce. 5)Zesp interdyscyplinarny moe tworzy grupy robocze w celu rozwizywania problemw zwizanych z wystpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Rozdzia 2. Tryb i sposb powoywania i odwoywania czonkw 1)W skad zespou interdyscyplinarnego wchodz przedstawiciele: a) Orodka Pomocy Spoecznej w Niemcach; b) Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwizywania Problemw Alkoholowych w Niemcach; c) Komisariatu Policji w Niemcach; d) szk z terenu gminy Niemce; e) Zakadu Opieki Zdrowotnej SP ZOZ w Niemcach; f) organizacji pozarzdowych dziaajcych na terenie gminy Niemce; g) Sdu Rejonowego w Lublinie Zesp Kuratorw; w iloci po 1-2 przedstawicieli z kadego podmiotu. 2)Powoywanie i odwoywanie czonkw zespou interdyscyplinarnego: a) przedstawiciele poszczeglnych instytucji / jednostek zostaj wskazani imiennie przez osoby kierujce instytucjami / jednostkami; b) skad zespou interdyscyplinarnego zostanie ustalony zarzdzeniem Wjta Gminy Niemce powoujcym zesp interdyscyplinarny; c) kady czonek zespou interdyscyplinarnego, przed udziaem w pierwszym posiedzeniu skada pisemne owiadczenie o zachowaniu poufnoci wszelkich informacji i danych uzyskanych przy realizacji zada w ramach pracy w zespole; d) czonek zespou interdyscyplinarnego moe zosta odwoany w trybie natychmiastowym moc zarzdzenia Wjta Gminy Niemce, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie zasad poufnoci danych i informacji uzyskanych w ramach dziaania w zespole interdyscyplinarnym. 3)Powoywanie i odwoywanie przewodniczcego zespou interdyscyplinarnego. a) przewodniczcy zespou interdyscyplinarnego zostaje wybrany na pierwszym spotkaniu, w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej 2/3 skadu zespou;
Id: ELTHV-DMJNN-BXACC-EAOKJ-OPOZF. Podpisany Strona 1

b) przewodniczcy zostaje wybrany na czas okrelony, na okres 4 lat; c) o wyborze przewodniczcego zespou interdyscyplinarnego zostaje pisemnie powiadomiony Wjt Gminy Niemce; d) na zasadach okrelonych w podpunktach a) -c) wybiera si zastpc przewodniczcego zespou wykonujcego zadania przewodniczcego w czasie jego nieobecnoci; e) przewodniczcy (zastpca przewodniczacego) moe zosta odwoany na podstawie: - uzasadnionego pisemnego wniosku ktregokolwiek z czonkw zespou interdyscyplinarnego; - odwoanie nastpuje w wyniku gosowania jawnego, zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej 2/3 skadu zespou; - pisemnej rezygnacji przewodniczcego ( zastpcy przewodniczcego); - uzasadnionego, pisemnego wniosku Wjta Gminy Niemce. f) odwoanie przewodniczcego (zastpcy przewodniczacego) skutkuje koniecznoci powoania nowego przewodniczcego (zastpcy przewodniczcego), zgodnie z zapisami pkt. 1) Rozdzia 3. Warunki funkcjonowania Zespou interdyscyplinarnego 1)Zesp interdyscyplinarny dziaa na podstawie porozumie zawartych pomidzy Wjtem Gminy Niemce a podmiotami, ktrych przedstawiciele wchodz w jego skad. 2)Czonkowie zespou interdyscyplinarnego wykonuj zadania w ramach obowizkw subowych lub zawodowych. 3)Zakres zada realizowanych przez czonkw ujty zostanie w porozumieniach zawartych pomidzy Wjtem Gminy Niemce a instytucjami. 4)Za obsug techniczno-organizacyjn zespou interdyscyplinarnego odpowiedzialny jest Orodek Pomocy Spoecznej w Niemcach. 5)Posiedzenia zespou zwouje Przewodniczcy Zespou z wasnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 3 czonkw. 6)Zwoanie posiedzenia moe mie form pisemn, mailow lub telefoniczn 7)Z kadego spotkania zostaje sporzdzony protok zawierajcy m.in.: list obecnoci, tematyk omawianych spraw oglnych, przypadki indywidualne, opis dziaa do podjcia. 8)Spotkania organizowane s w siedzibie Orodka Pomocy Spoecznej w jego godzinach pracy. Dopuszcza si moliwo organizacji spotka na terenie innych instytucji lub organizacji zaangaowanych w dziaalno zespou interdyscyplinarnego. 9)Uczestnictwo w spotkaniach zespou interdyscyplinarnego jest obowizkowe. 10)Przewodniczcy Zespou: a) reprezentuje Zesp, b) kieruje pracami Zespou, c) koordynuje prace grup roboczych, d) organizuje, zwouje i prowadzi posiedzenia Zespou. 11)Zesp sporzdza roczne sprawozdanie z dziaalnoci i przedkada je Wjtowi Gminy w terminie do 20 lutego roku nastpnego. Rozdzia 4. Przepisy kocowe 1. W sprawach nieuregulowanych o przeciwdziaaniu przemocy w rodzinie. niniejszym zacznikiem zastosowanie maj przepisy ustawy

Id: ELTHV-DMJNN-BXACC-EAOKJ-OPOZF. Podpisany

Strona 2