Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA Nr XXVIII/235/2010 Rady Gminy Kkolewnica Wschodnia z dnia 28 stycznia 2010 r.

w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji spoecznych z mieszkacami Gminy Kkolewnica Wschodnia w sprawie zmiany nazwy Gminy. Na podstawie art. 5a ust. 2 i art. 40, ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.), Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1 Uchwala si zasady przeprowadzania konsultacji spoecznych z mieszkacami Gminy Kkolewnica Wschodnia w sprawie zmiany nazwy Gmina Kkolewnica Wschodnia na nazw Gmina Kkolewnica. 2 Zasady przeprowadzania konsultacji, o ktrych mowa w 1: 1) prawo udziau w konsultacjach przysuguje mieszkacom Gminy Kkolewnica Wschodnia , 2) konsultacje przeprowadza si w soectwach na zebraniach wiejskich zwoanych przez Wjta Gminy; 3) Wjt Gmin powiadamia mieszkacw soectwa poprzez rozplakatowanie informacji o terminie i miejscu zebrania co najmniej na 3 dni przed zebraniem; 4) mieszkacy wyra aj swoj opini przez zo enie podpisu na licie oddajc gos popierajcy, przeciwny lub wstrzymujcy si. Wzr listy mieszkacw biorcych udzia w konsultacji stanowi zacznik do uchway; 5) zebranie wiejskie uwa a si za wa nie przeprowadzone, bez wzgldu na liczb osb obecnych na zebraniu, z tym e je eli w zebraniu uczestniczy mniej ni 30 % osb uprawnionych do gosowania, to dla wa noci konsultacji konieczne jest uzupenienie podpisw przez ich zebranie poza zebraniem, do takiej liczby aby suma gosw popierajcych, przeciwnych i wstrzymujcych si wynosia co najmniej 30 % uprawnionych mieszkacw miejscowoci, o ktrych mowa w 1. 3 1. Wynik przeprowadzonych konsultacji przedkada si Radzie Gminy Kkolewnica Wschodnia w formie protokou, sporzdzonego przez Komisj powoan przez Wjta Gminy do przeprowadzenia konsultacji. 1) 2) 3) 4) 2. Protok z przeprowadzonej konsultacji zawiera: ogln liczb mieszkacw soectwa biorcych udzia w konsultacji, liczb uprawnionych do gosowania, liczb osb, ktre wziy udzia w konsultacjach, wyniki gosowania.

4 Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy. 5 Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Lubelskiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.
Przewodniczcy Rady Gminy Wincenty Jan Kot

Zacznik do uchway Nr XXVIII/235/2010 Rady Gminy Kkolewnica Wschodnia z dnia 28 stycznia 2010 roku

Lista mieszkacw biorcych udzia w konsultacji spoecznej w sprawie zmiany nazwy Gmina Kkolewnica Wschodnia na nazw Gmina Kkolewnica Konsultacja przeprowadzona dnia .... Soectwo ..

Lp.

Nazwisko i Imi

Miejsce zamieszkania

PESEL

Oddany Gos (podpis w odpowiedniej rubryce) w sprawie zmiany dotychczasowej nazwy ,,Gmina Kkolewnica Wschodnia na nazw ,,Gmina Kkolewnica Popierajcy Przeciwny Wstrzymujcy si