Vous êtes sur la page 1sur 2

SPRAWOZDANIE z dziaalnoci Komisji Bezpieczestwa i Porzdku Starosty Krasnostawskiego za 2009rok.

Realizujc zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi subami, inspekcjami i straami oraz zadania w zakresie porzdku i bezpieczestwa obywateli Starosta Krasnostawski powoa w lutym 2002r. Komisj Bezpieczestwa i Porzdku, obejmujc swym dziaaniem teren powiatu krasnostawskiego. Do gwnych zada tego organu naley przede wszystkim ocena zagroe porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli, opiniowanie projektw innych programw wspdziaania policji i powiatowych sub, inspekcji i stray oraz jednostek organizacyjnych wykonujcych zadania z zakresu porzdku i bezpieczestwa obywateli.

Komisja w roku 2009 pracowaa w skadzie: Janusz Szpak- przewodniczcy, Czesawa Teklak sekretarz, Henryk Czerniej i Ludwik Kafarski reprezentujcy Rad Powiatu, Andrzej Stafijowski z Powiatowego Urzdu Pracy w Krasnymstawie, Stanisaw Bojarski, Mariusz Gap i Zbigniew Botniak z Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie oraz Anna Domaska z Sdu Rejonowego w Krasnymstawie i Zenon Kamierczak powoany przez Starost. W posiedzeniu Komisji uczestniczy rwnie przedstawiciel Prokuratury Rejonowej w Krasnymstawie.

Komisja odbya 4 posiedzenia i zrealizowaa wszystkie przedsiwzicia zawarte w Harmonogramie pracy na rok 2009

Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2009 roku dokonano analizy stanu bezpieczestwa mieszkacw powiatu w oparciu o informacj przygotowan przez Komendanta Powiatowego Policji w Krasnymstawie oraz Komendanta Pastwowej Stray Poarnej w Krasnymstawie. W oparciu o w/w informacj Komisja pozytywnie ocenia stan bezpieczestwa na terenie powiatu.

W dniu 7 kwietnia 2009r. czonkowie Komisji uczestniczyli w szkoleniu warsztatach Jak zaradzi agresji i przemocy wrd modziey szkolnej .

Na posiedzeniu w dniu 22 wrzenia 2009r. omawiano zagadnienia zwizane z demoralizacj i przestpczoci nieletnich oraz wystpowaniem zjawisk patologicznych wrd dzieci i modziey na terenie powiatu krasnostawskiego. Ponadto Komisja zapoznaa si z informacj o sytuacji epidemiologicznej w powiecie krasnostawskim. Powoano rwnie zesp do opracowania Harmonogramu pracy Komisji na rok 2010

Na posiedzeniu w dniu 8 grudnia 2009 roku Komisja zapoznaa si z projektem budetu na 2010 rok w zakresie planowanych wydatkw na potrzeby Bezpieczestwa Powiatu. Ponadto zapoznaa si z informacj o sytuacji na rynku pracy w powiecie krasnostawskim. Komendant Powiatowy Policji przedstawi dane na temat popenionych wykrocze i przestpstw. Powoano zesp do opracowania sprawozdania z pracy Komisji Bezpieczestwa za 2009 rok oraz przyjto do realizacji Harmonogram pracy Komisji na rok 2010.

Materiay i protokoy z prac komisji przechowywane s w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie Stanowisko Pracy ds. Zarzdzania Kryzysowego, Ochrony Ludnoci i Spraw Obronnych.

Krasnystaw 21.01.2010r. Przewodniczcy Komisji Janusz Szpak Starosta Krasnostawski