Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR III / 9 /2010 RADY GMINY MICHAOWICE z dnia 28 grudnia 2010 r.

w sprawie wydatkw, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 263 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) - Rada Gminy Michaowice uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si wykaz wydatkw zamieszczonych w budecie Gminy Michaowice na 2010 rok, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego oraz okrela si ostateczny termin dokonania wydatkw ujtych w wykazie, zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway. 2. Ustala si plan finansowy wydatkw ujtych w wykazie o ktrym mowa w 1, zgodnie z zacznikiem Nr 2 do niniejszej uchway. 3. Wykonanie uchway powierzy Wjtowi Gminy Michaowice. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZCY RADY GMINY Pawe Rajski

Id: EGVCX-DYNAK-FLDLP-VARGH-OEWKR. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr III / 9 /2010 Rady Gminy Michaowice z dnia 28 grudnia 2010 r. Wykaz wydatkw inwestycyjnych, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2010

Lp.

Nazwa zadania

Kwota z

Termin realizacji

1 Przebudowa ul. Polnej, Kamelskiego, Wsplnej w Nowej Wsi i Granicy ,,Promowanie zdrowego trybu ycia wrd dzieci i modziey w Gminie Michaowice poprze budow otwartych stref rekreacji" w parku w Michaowicach (strefa rekreacji w Michaowicach), przy Zalewie 2 w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Reguach (strefa rekreacji i sportu w Reguach). 3 Modernizacja budynku komunalnego w Opaczy przy ul. Ryowej 90 Razem

125200,00 30.06.2011 236350,00 30.06.2011 31330,00 30.06.2011 392880,00

PRZEWODNICZCY RADY GMINY Pawe Rajski

Id: EGVCX-DYNAK-FLDLP-VARGH-OEWKR. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr III / 9 /2010 Rady Gminy Michaowice z dnia 28 grudnia 2010 r. Plan finansowy wydatkw inwestycyjnych, ktre nie wygasaj z upywem roku budetowego 2010

Lp.

Nazwa zadania

Klasyfikacja budetowa 600-60016 926-92605 700-70004

Kwota z 125 200,00 236 350,00 31 330,00 392 880,00

1 Przebudowa ul. Polnej, Kamelskiego, Wsplnej w Nowej Wsi i Granicy ,,Promowanie zdrowego trybu ycia wrd dzieci i modziey w Gminie Michaowice poprze budow otwartych stref rekreacji" w parku w Michaowicach (strefa rekreacji w Michaowicach), przy Zalewie 2 w Komorowie Wsi (strefa rekreacji przy zalewie), przy ul. Kolejowej w Komorowie (strefa rekreacji przy ul. Kolejowej w Komorowie), w Reguach (strefa rekreacji i sportu w Reguach). 3 Modernizacja budynku komunalnego w Opaczy przy ul. Ryowej 90 Razem

PRZEWODNICZCY RADY GMINY Pawe Rajski

Id: EGVCX-DYNAK-FLDLP-VARGH-OEWKR. Podpisany

Strona 3

Centres d'intérêt liés