Vous êtes sur la page 1sur 2

POROZUMIENIE z dnia 17 grudnia 2009 r.

zawarte pomidzy Powiatem uromiskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w imieniu, ktrego dziaaj: 1. Pan Janusz Welenc Starosta uromiski 2. Pan Mieczysaw Olszlegier Wicestarosta uromiski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Ireny Brejna zwanym dalej Powierzajcym a Powiatem Miskim reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w imieniu, ktrego dziaaj: 1. Pan Antoni Jan Tarczyski Starosta Miski 2. Krzysztof Michalik Wicestarosta Miski zwanym dalej Przyjmujcym w sprawie powierzenia zada z zakresu owiaty polegajcych na prowadzeniu zaj teoretycznych przedmiotw zawodowych dla uczniw klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzajcego. Podstaw zawarcia porozumienia jest art. 4 ust. 1 pkt 1), art. 5 ust. 2 3, art. 12 pkt 8 lit. h, art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzdzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pn. zm.) art. 167 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. 249, poz. 2104) art. 46 i art. 48 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z pn. zm.), uchwaa nr XXIV/196/09 Rady Powiatu Miskiego z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyraenia zgody na zawieranie porozumie z Powiatem uromiskim w zakresie powierzenia zada owiatowych oraz uchwaa nr IX/86/2007 Rady Powiatu uromiskiego z dnia 12 wrzenia 2007r. w sprawie prowadzenia zada publicznych w przedmiocie organizowania nauki zawodu dla uczniw szk ponadgimnazjalnych realizujcych ksztacenie zawodowe z terenu powiatu uromiskiego. 1. Przedmiotem niniejszego porozumienia jest okrelenie szczegowych zasad i terminw przekazywania przez Powierzajcego dotacji na realizacj przez Przyjmujcego zada z zakresu owiaty polegajcych na przeprowadzeniu zaj teoretycznych przedmiotw zawodowych dla uczniw klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzajcego 2. Strony ustalaj, i Przyjmujcy: 1. zobowizuje si do przeprowadzenia w formie kursw zaj z teoretycznych przedmiotw zawodowych dla uczniw klas wielozawodowych kierowanych przez Powierzajcego na podstawie uzgodnionego z Przyjmujcym skierowania okrelajcego: nazw placwki realizujcej zajcia stopie kursu zawd termin liczb uczniw wysoko opaty nr konta bankowego

2. zapewni odpatnie, we waciwych warunkach, realizacj zaj oraz zakwaterowanie i wyywienie dla kadego ucznia. Koszty zakwaterowania i wyywienia ponosi ucze. 3.1. Odpatno za kursy w wysokoci stanowicej iloczyn liczby uczniw i kosztu ksztacenia jednego ucznia Powierzajcy przekae na konto Przyjmujcego po zakoczeniu kursu. 2. Koszt ksztacenia jednego ucznia ustalany jest dla Wojewdztwa Mazowieckiego przez Orodek Doksztacania i Doskonalenia Zawodowego w Gostyninie. 3. W roku szkolnym 2009/2010 koszt ksztacenia jednego ucznia wynosi 300,00z. (sownie: trzysta zotych). 4. Na kolejne lata szkolne odpatno za kursy regulowana bdzie w wysokoci ustalanej zgodnie z zapisami ust. 1 i ust. 2 bez potrzeby zmiany niniejszego porozumienia. 5. Podstaw wniesienia opaty za kurs jest nota ksigowa wystawiana przez Przyjmujcego po zakoczeniu kursu, patna na konto Przyjmujcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania noty przez Powierzajcego. 4. Zmiany treci porozumienia bd dokonywane w formie aneksu na pimie, pod rygorem niewanoci, z zastrzeeniem 3 ust. 4.

5. Porozumienie zostao zawarte na czas nieokrelony, z moliwoci jego rozwizania przez kad ze stron, z zachowaniem miesicznego okresu wypowiedzenia. 6. Porozumienie wchodzi w ycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do uczniw kierowanych na doksztacanie zawodowe od 1 wrzenia 2009r. 7. Z dniem wejcia w ycie niniejszego porozumienia trac moc postanowienia porozumienia z dnia 28 czerwca 2007r. w sprawie powierzenia zada z zakresu owiaty polegajcych na prowadzeniu zaj teoretycznych przedmiotw zawodowych dla uczniw klas wielozawodowych kierowanych przez Powiat uromiski zmienionego aneksami: Aneksem nr 1 z dnia 31 stycznia 2008r., Aneksem nr 2 z dnia 26 wrzenia 2008r., Aneksem nr 3 z dnia 22 kwietnia 2009r. 8. Porozumienie sporzdzono w 4 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla Powierzajcego, 2 egzemplarze dla Przyjmujcego, z ktrych 1 egzemplarz Powierzajcy przekae do publikacji. 9. Porozumienie podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Starosta uromiski: mgr Janusz Welenc Wicestarosta uromiski: mgr in. Mieczysaw Olszlegier Skarbnik Powiatu: mgr Irena Brejna Starosta: Antoni J. Tarczyski Wicestarosta: Krzysztof Michalik Skarbnik Powiatu: Teresa Bk