Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE Nr 13 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy i Miasta Przysucha. Na podstawie art.

192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z pn. zm.1)) w zwizku z uchwa Rady Gminy i Miasta Przysucha nr XXXIII/247/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Gminy i Miasta Przysucha w dwumandatowym okrgu wyborczym nr 9. 2. W okrgu wyborczym nr 9 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 21 marca 2010r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej, okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego oraz podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze gminy i miasta Przysucha.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski

Zacznik do zarzdzenia nr 13 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 stycznia 2010r. KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 20 stycznia 2010r. Tre czynnoci - podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy i Miasta Przysucha - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz siedzibie gminnej komisji wyborczej gminy i miasta - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Radomiu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydata na radnego do dnia 1 lutego 2010r. do dnia 4 lutego 2010r. do dnia 19 lutego 2010r. do godz. 24oo do dnia 19 lutego 2010r. - zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Radomiu kandydatw do skadu Komisji Wyborczej Gminy i Miasta w Przysusze - powoanie przez Komisarza Wyborczego w Radomiu Komisji Wyborczej Gminy i Miasta w Przysusze - zgaszanie Komisji Wyborczej Gminy i Miasta w Przysusze list kandydatw na radnego - zgaszanie do burmistrza kandydatw do skadu obwodowej komisji wy-

do dnia 30 stycznia 2010r.

do godz. 24oo do dnia 28 lutego 2010r.

borczej - powoanie przez Komisj Wyborcz Gminy i Miasta w Przysusze obwodowej komisji wyborczej, - podanie do wiadomoci publicznej w formie obwieszczenia burmistrza informacji o numerze i granicach obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej

do dnia 6 marca 2010r.

- podanie do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia Komisji Wyborczej Gminy i Miasta w Przysusze informacji o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego, zawierajcej numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw - sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o czasie i miejscu jego udostpniania - zakoczenie kampanii wyborczej - przekazanie przewodniczcemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborcw - gosowanie

do dnia 7 marca 2010r. 19 marca 2010r. 20 marca 2010r. 21 marca 2010r. od godz. 600 do godz. 2000