Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE Nr 27 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy w Platerowie. Na podstawie art.

192 ust. 1 i art. 193 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z pn. zm. 1)) w zwizku z uchwa nr XXIX/138/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie stwierdzenia wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si powtrzenie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy w Platerowie w dwumandatowym okrgu wyborczym nr 5. 2. W okrgu wyborczym nr 5 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 25 kwietnia 2010r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze gminy Platerw.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766, oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski

Zacznik do zarzdzenia nr 27 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 stycznia 2010r.

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 24 lutego 2010r. do dnia 6 marca 2010r. Tre czynnoci - podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy w Platerowie - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia wjta, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydata na radnego - zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Siedlcach kandydatw do skadu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie - powoanie przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie - zgaszanie wjtowi kandydatw do skadu Obwodowej Komisji Wyborczej - zgaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie list kandydatw na radnego - powoanie przez Gminn Komisj Wyborcz w Platerowie Obwodowej Komisji Wyborczej, - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia wjta, informacji o numerze i granicy obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie

do dnia 8 marca 2010r. do dnia 11 marca 2010r. do dnia 26 marca 2010r. do dnia 26 marca 2010r, do godz. 2400 do dnia 4 kwietnia 2010r.

do dnia 10 kwietnia 2010r.

do dnia 11 kwietnia 2010r. 23 kwietnia 2010r. do godz. 2400 24 kwietnia 2010r. 25 kwietnia 2010r. od godz.600 do godz. 2000

Obwodowej Komisji Wyborczej - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie, informacji o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego zawierajcej numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw - sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o miejscu i czasie jego udostpniania - zakoczenie kampanii wyborczej - przekazanie przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborcw - gosowanie