Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE Nr 29 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 20 stycznia 2010 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Miasta w askarzewie. Na podstawie art.

192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z pn. zm. 1)) w zwizku z uchwa nr XXXVI/184/2009 Rady Miasta w askarzewie z dnia 31 grudnia 2009r. w sprawie stwierdzenia wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Miasta w askarzewie w trzymandatowym okrgu wyborczym nr 4. 2. W okrgu wyborczym nr 4 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 11 kwietnia 2010r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze miasta askarzew.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski

Zacznik do zarzdzenia nr 29 Wojewody Mazowieckiego z dnia 20 stycznia 2010r.

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 10 lutego 2010r. do dnia 20 lutego 2010r. Tre czynnoci - podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Miasta w askarzewie - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w askarzewie - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydata na radnego - zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Siedlcach kandydatw do skadu Miejskiej Komisji Wyborczej w askarzewie - powoanie przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach Miejskiej Komisji Wyborczej w askarzewie - zgaszanie burmistrzowi kandydatw do skadu Obwodowej Komisji Wyborczej - zgaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w askarzewie list kandydatw na radnego - powoanie przez Miejsk Komisj Wyborcz w askarzewie Obwodowej Komisji Wyborczej, - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia burmistrza,

do dnia 22 lutego 2010r. do dnia 25 lutego 2010r. do dnia 12 marca 2010r. do dnia 12 marca 2010r, do godz. 2400 do dnia 21 marca 2010r.

do dnia 27 marca 2010r.

do dnia 28 marca 2010r. 9 kwietnia 2010r. do godz. 2400 10 kwietnia 2010r. 11 kwietnia 2010r. od godz. 600 do godz. 2000

informacji o numerze i granicy obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w askarzewie, informacji o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego zawierajcej numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o miejscu i czasie jego udostpniania zakoczenie kampanii wyborczej przekazanie przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborcw gosowanie