Vous êtes sur la page 1sur 6

UCHWAA Nr XXXVII/4/10 RADY POWIATU PIASECZYSKIEGO z dnia 31 marca 2010 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagrd za osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokoci. Na podstawie art. 7a ustawy z dnia 25 padziernika 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu dziaalnoci kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123 z pn. zm.) Rada Powiatu Piaseczyskiego uchwala, co nastpuje: 1.1. Ustanawia si doroczne nagrody za osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. 2. Nagrody mog by przyznawane osobom fizycznym, grupie osb, osobom prawnym, a take innym podmiotom, dziaajcym na terenie powiatu piaseczyskiego. 3. Nagrody, o ktrych mowa w ust. 1, przyznaje Zarzd Powiatu z inicjatywy wasnej lub na wniosek: 1) instytucji kultury, 2) zwizkw lub stowarzysze zawodowych, twrczych i kulturalnych, 3) jednostek samorzdu terytorialnego, 4) komisji Rady Powiatu Piaseczyskiego waciwej do spraw kultury. 4. Do nagrd nie mog by zgaszane osoby zajmujce si zawodowo upowszechnianiem kultury. 5. Przyznawanie nagrd nastpuje jednorazowo w roku kalendarzowym, w ramach posiadanych rodkw finansowych okrelonych w uchwale budetowej powiatu piaseczyskiego. 2.1. Nagrody przyznaje si za: 1) wybitne osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechnianie i ochron kultury, w roku kalendarzowym poprzedzajcym przyznawanie nagrody, 2) caoksztat dorobku twrczego, 3) wydarzenie okolicznociowe, najciekawsz wystaw, najlepsz imprez, pokaz, ekspozycj w przestrzeni publicznej lub plenerze w roku kalendarzowym poprzedzajcym przyznawanie nagrody. 2. Nagroda za caoksztat dorobku moe by przyznana tylko jeden raz, w wysokoci nie wyszej ni 25.000,00z. 3. Nagrody, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 przyznaje si w formie pieninej w wysokoci nie wyszej ni 10.000,00z. 4. Nagrody, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 3 przyznaje si w formie pieninej, w wysokoci nie wyszej ni 15.000z. 3.1. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawiera: 1) dane osobowe kandydata (kandydatw) do nagrody (imi, nazwisko, adres zamieszkania, dat urodzenia), 2) dane osoby prawnej lub podmiotu (nazwa osoby prawnej, nazwa podmiotu, adres), 3) informacje dotyczce caoksztatu dotychczasowej dziaalnoci lub informacje o osigniciu, za ktre przyznawana jest nagroda. 4) uzasadnienie wniosku, zawierajce wskazanie powiatowego lub szerszego charakteru dziaalnoci lub osignicia oraz jego znaczenie dla Powiatu Piaseczyskiego. 5) dokumentacj dziaalnoci. 2. W przypadku wniosku o przyznanie nagrd o ktrych mowa w 2 ust. 1 pkt 3 wzr wniosku okrela zacznikw nr 1 i nr 2 do uchway. 4. Wnioski w sprawie przyznania nagrd skada si w terminie do dnia 30 czerwca kadego roku.

1. W razie stwierdzenia brakw formalnych wnioskodawca jest zobowizany do ich usunicia w terminie 7 dni od dnia powiadomienia. 2. Wniosek pozostawia si bez rozpoznania w przypadku: 1) zoenia po terminie, 2) cofnicia przez wnioskodawc, 3) rezygnacji kandydata, 4) nie usunicia w terminie okrelonym w pkt 2 brakw formalnych. 5.1. W celu wyboru kandydatw do nagrd, Zarzd Powiatu powouje Komisj do spraw przyznawania dorocznych nagrd za osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury zwan dalej Komisj. W skad Komisji wchodz osoby wskazane przez Zarzd Powiatu oraz 2 radnych powiatu wskazanych przez waciw komisj Rady Powiatu do spraw kultury. 2. Komisja dziaa na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Zarzd Powiatu. 3 Do zada Komisji naley: 1) rozpatrywanie i opiniowanie wnioskw, 2) proponowanie osoby laureata lub laureatw, 3) przedstawienie Zarzdowi Powiatu propozycji co do wysokoci nagrd, uwzgldniajc wysoko rodkw zaplanowanych na ten cel w budecie powiatu. 6. Wnioski zoone w roku 2010 przed dniem wejcia w ycie uchway zostan rozpatrzone na zasadach okrelonych w niniejszej uchwale. 7. Traci moc uchwaa nr XXXVII/1/06 Rady Powiatu Piaseczyskiego z dnia 1 czerwca 2006r. w sprawie zasad i trybu przyznawania dorocznych nagrd za osignicia w dziedzinie twrczoci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokoci. 8. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu Piaseczyskiego. 9. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczca Rady Powiatu Piaseczyskiego: dr Barbara Rudziska-Mkal

Zacznik nr 1 do uchway nr XXXVII/4/10 Rady Powiatu Piaseczyskiego z dnia 31 marca 2010r. Wniosek o przyznanie nagrody za wydarzenie okolicznociowe: najlepsz imprez, pokaz, ekspozycj w przestrzeni publicznej lub plenerze (dotyczy jednego zgoszenia)

Miejscowo i data

Dane organizatora

Nazwa organizatora:

Adres:

Miejscowo: Gmina: Ulica: telefon: Nazwa banku i nr konta: fax::

Kod pocztowy: miejscowo: Nr domu: e-mail:

Organizator i jego adres:

NIP REGON/ PESEL

Imi i nazwisko dyrektora, Prezesa

Charakterystyka organizatora: Impreza, pokaz lub ekspozycja itp. w przestrzeni publicznej lub plenerze, zgaszana do nagrody: Miejscowo: Nazwa imprezy: Dokadne miejsce imprezy: Termin imprezy (od do w godzinach): Frekwencja: rda finansowania imprezy: rodki wasne Organizatora sponsorzy dotacje inne rda Czy impreza jest cykliczna? Organizator imprezy; Wsporganizatorzy: ..................% ...............% ...............% ...............%

Pomysodawca (koncepcja): Uczestnicy projektu (artyci, grupy historyczne, inni wykonawcy)

Osoba odpowiedzialna za realizacj: Autor scenariusza: Projekt scenografii: Konsultacja naukowa: Adres internetowy imprezy lub instytucji: www........ Czy impreza bya bezpatna?

Baza noclegowa i gastronomiczna dla goci indywidualnych: Zaczona dokumentacja imprezy, pokazu itp.: scenariusz folder informator plakat zaproszenie informacja o imprezie na wasnej stronie internetowej Organizatora fotografie (minimum 10 szt.) pocztwki lub inne gadety towarzyszce imprezie materiay graficzne dokumentacja video CD recenzje prasowe inne Opis imprezy, pokazu uzasadnienie zgoszenia do nagrody (maksymalnie 3 strony): Imprezy towarzyszce(prosz wymieni jakie): potyczki, walki, musztra............................................... stragany z pamitkami................................................. warsztaty twrcw....................................................... program artystyczny..................................................... konkursy....................................................................... degustacje..................................................................... koncerty........................................................................ piecztka i podpis organizatora

Przewodniczca Rady Powiatu Piaseczyskiego: dr Barbara Rudziska-Mkal

Zacznik nr 2 do uchway nr XXXVII/4/10 Rady Powiatu Piaseczyskiego z dnia 31 marca 2010r. Wniosek o przyznanie nagrody za wydarzenie okolicznociowe: najciekawsz wystaw (dotyczy jednego zgoszenia) Miejscowo i data Dane Organizatora

Nazwa organizatora:

Adres: Miejscowo: Gmina: Ulica: telefon: Nazwa banku i nr konta: fax:: Kod pocztowy: miejscowo: Nr domu: e-mail:

Organizator i jego adres:

NIP REGON/ PESEL

Imi i nazwisko dyrektora, Prezesa: Charakterystyka organizatora: Wystawa zgaszana do konkursu: Tytu:

Frekwencja:

Data eksponowania wystawy:

rda finansowania wystawy: rodki wasne Organizatora sponsorzy dotacje dotacje inne inne rda Wsporganizatorzy wystawy: ...............% ...............% ...............% ...............% ...............%

Patronat honorowy: Pomysodawca wystawy (koncepcja):

Komisarz wystawy: Autor scenariusza: Oprawa plastyczna: Konsultacja naukowa:

Opracowanie komputerowe:: Realizacja wystawy:

Zaczona dokumentacja wystawy: scenariusz katalog folder informator plakat zaproszenie informacja o wystawie na wasnej stronie internetowej Organizatora billboard (lub inna reklama zewntrzna-zdjcie), publikacje naukowe fotografie (minimum 10 szt.) pocztwki lub inne gadety towarzyszce wystawie materiay graficzne dokumentacja video CD recenzje prasowe inne towarzyszce programy edukacyjno owiatowe towarzyszce koncerty towarzyszce wykady Opis wystawy uzasadnienie zgoszenia do nagrody (maksymalnie 3 strony):

. Piecztka i podpis organizatora

Przewodniczca Rady Powiatu Piaseczyskiego: dr Barbara Rudziska-Mkal