Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XLVII / 494 / 2010 RADY MIEJSKIEJ W MAWIE z dnia 18 czerwca 2010 r.

w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych osiedli, utworzenia nowych osiedli oraz nadania nazw osiedlom na terenie Miasta Mawa Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pn. zm. ) oraz 15 ust.1 i 3 Statutu Miasta Mawa stanowicego zacznik do uchway Nr XXXI/361/2005 Rady Miejskiej w Mawie z dnia 28 kwietnia 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mawa, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkacami, Rada Miejska w Mawie uchwala, co nastpuje : 1. 1) Zmienia si granice jednostek pomocniczych Miasta Mawa : Osiedla Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7, Nr 8, i Nr 10. 2) W Miecie Mawa tworzy si jednostki pomocnicze Osiedla : Nr 13, Nr 14 i Nr 15. 3) Graficzny przebieg granic jednostek pomocniczych, o ktrych mowa w ust.1 i 2 okrela zacznik nr1 do uchway. 2. Osiedlom z terenu Miasta Mawa nadaje si nazwy : 1) osiedle Nr 1rdmiecie 2) osiedle Nr 2 Warszawska 3) osiedle Nr 3 Andersa 4) osiedle Nr 4 Wjtostwo 5) osiedle Nr 5 Kociuszki 6) osiedle Nr 6 Kopernika 7) osiedle Nr 7 Przemysowe 8) osiedle Nr 8 Obrocw Mawy 9) osiedle Nr 9 Wlka 10) osiedle Nr 10 Kozielsk 11) osiedle Nr 11 Piekieko 12) osiedle Nr 12 Krajewo 13) osiedle Nr 13 Ksit Mazowieckich 14) osiedle Nr 14 Zawkrze 15) osiedle Nr 15 Modych

Id: WEPWE-QBKJX-QEXBX-RDPML-XZAWU. Podpisany

Strona 1

3. Wykaz ulic wchodzcych w skad poszczeglnych jednostek pomocniczych Osiedli, o ktrych mowa w 1 ust.1 i 2 Uchway oraz Osiedla Nr 9 utworzonego Uchwa Nr IX/61/1990r w sprawie utworzenia jednostek pomocniczych-Osiedli. , Osiedla Nr 11 utworzonego na podstawie Uchway Nr XV/161/2004 Rady Miejskiej w Mawie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazw Osiedle Nr 11 i Osiedla Nr 12 utworzonego Uchwa Nr XV/162/2004 Rady Miejskiej w Mawie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej pod nazw Osiedle Nr 12, zawiera zacznik Nr 2 do uchway. 4. 1) Pierwsze wybory do zarzdw osiedli, o ktrych mowa w 1 ust.1 i 2 uchway przeprowadza si na okres kadencji zarzdw nastpujcej po kadencji, w trakcie ktrej niniejsza uchwaa wesza w ycie. 2) Dotychczasowe zarzdy osiedli dziaaj do dnia wyboru zarzdw osiedli, o ktrych mowa w ust.1. 5. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Mawa. 6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej in. Krzysztof Wasiowski

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLVII / 494 / 2010 Rady Miejskiej w Mawie z dnia 18 czerwca 2010 r. Zalacznik1.emf Przebieg granic jednostek pomocniczych Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLVII / 494 / 2010 Rady Miejskiej w Mawie z dnia 18 czerwca 2010 r. Zalacznik2.doc Wykaz ulic wchodzcych w skad jednostek pomocniczych

Id: WEPWE-QBKJX-QEXBX-RDPML-XZAWU. Podpisany

Strona 2