Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XXXI/164/10 RADY GMINY KARNIEWO z dnia 8 wrzenia 2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu targowiska gminnego w Karniewie.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 11, art. 40 ust. 2 pkt 4, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001, Nr 142, poz. 1591 z pn. zm) Rada Gminy Karniewo uchwala, co nastpuje: 1. Ustala si regulamin targowiska gminnego, w brzmieniu zacznika do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Karniewo 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

Przewodniczcy Rady Gminy mgr Grzegorz Wawrzonkows ki

Id: QHQDX-OVJBF-XNUGW-IKXMR-EHFJU. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XXXI/164/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 8 wrzenia 2010 r. REGULAMIN TARGOWISKA GMINNEGO W KARNIEWIE 1. Regulamin obowizuje wszystkie osoby, ktre przebywaj na targowisku. 2. 1. Wacicielem targowiska gminnego jest Gmina Karniewo. 2. Targowisko gminne w Karniewie obejmuje teren dziaki nr 450/2 pooonej w Karniewie przy ulicy Putuskiej 3. 3. Administratorem targowiska gminnego jest Wjt Gminy Karniewo. 4. Targowisko gminne w Karniewie czynne jest od poniedziaku do pitku, z pominiciem dni witecznych. 5. W inne dni ni okrelone w ust. 4 targowisko moe by czynne na wniosek handlowcw. 6. Targowisko gminne jest czynne w godzinach 6.00 14.00. 3. Targowisko pooone przy ulicy Putuskiej przeznaczone jest do sprzeday artykuw rolno-spoywczych oraz innych artykuw dopuszczonych do obrotu. 4. 1. Osoby prowadzce handel na targowisku zobowizane s uwidoczni ceny na towarach wystawionych do sprzeday w sposb nie budzcy wtpliwoci 2. Do waenia i mierzenia towarw mog by uywane wycznie jednostki miar obowizujce w obrocie towarowym ( metr, litr, kilogram i ich pochodne). 3. Narzdzia pomiarowe uywane na targowisku powinny posiada wan cech legalizacyjn oraz powinny by ustawione i uywane w sposb pozwalajcy kupujcemu stwierdzi prawidowo i rzetelno waenia i mierzenia 5. Uprawnionymi do prowadzenia handlu na targowisku gminnym s: 1) osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadajce osobowoci prawnej, 2) producenci rolni posiadajcy dokument potwierdzajcy, e s patnikami podatku rolnego, 3) dziakowcy sprzedajcy wasne produkty rolne, 6. Na targowisku mog by sprzedawane wszystkie dopuszczone do obrotu towary z wyjtkiem towarw, ktrych zakaz sprzeday na targowisku wprowadzaj przepisy szczeglne. 7. Na targowisku gminnym zabrania si: 1) sprzeday nastpujcych towarw: a) nafty, benzyny, spirytusu (denaturatu) skaonego, trucizn, rodkw leczniczych, b) kamieni i metali szlachetnych oraz wykonanych z nich przedmiotw, c) papierw wartociowych, zagranicznych banknotw i monet, d) broni, amunicji, materiaw wybuchowych, rodkw pirotechnicznych, przedmiotw ekwipunku wojskowego, e) rzeczy pochodzcych z przestpstwa lub co do ktrych zachodzi uzasadnione podejrzenie, e pochodz z kradziey, f) artykuw, ktrych sprzeda jest koncesjonowana g) kaset magnetofonowych i magnetowidowych, pyt CD, DVD bez waciwego zezwolenia, h) sprzeday ywych zwierzt,
Id: QHQDX-OVJBF-XNUGW-IKXMR-EHFJU. Podpisany Strona 1

i) innych artykuw, ktrych sprzeda zabroniona jest na podstawie odrbnych przepisw. 2) prowadzenia sprzeday towarw szkodliwych dla zdrowia. 3) wystawiania, reklamowania i spoywania napojw alkoholowych. 4) zamiecania i zanieczyszczania targowiska. 5) prowadzenia handlu poza obszarem do tego wyznaczonym np. na jezdniach, chodnikach. 8. 1. Wysoko dziennej opaty targowej ustala Rada Gminy Karniewo. 2. Opata targowa pobierana jest przez uprawnionego inkasenta wedug stawek zgodnych z aktualnie obowizujc Uchwa Rady Gminy Karniewo 3. Inkasent zobowizany jest wystawi pokwitowanie pobranej nalenoci 9. Osoby prowadzce handel na targowisku zobowizane s do: 1) uiszczenia dziennej opaty targowej, 2) posiadania przy sobie dokumentu tosamoci, dokumentw upowaniajcych do prowadzenia dziaalnoci handlowej, wanego dowodu uiszczenia opaty targowej, 3) naprawy szkd wyrzdzonych na targowisku, 4) utrzymania czystoci w obrbie stanowiska handlowego w czasie i po zakoczeniu handlu 5) przestrzegania niniejszego regulaminu i przepisw p.po., 6) przestrzegania przepisw sanitarnych i porzdkowych 10. 1. Upowanionymi do przeprowadzania kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu s: pracownicy Urzdu Gminy dziaajcy na podstawie upowanienia Wjta Gminy, Policja. 2. Na danie kontrolujcego osoby dokonujce sprzeday winny okaza wany dowd opaty targowej i dokumenty upowaniajce do prowadzenia dziaalnoci handlowej. 11. Administrator targowiska wywiesza na tablicy ogosze na targowisku regulamin targowiska oraz informacj o opacie targowej. 12. Osoby handlujce na targowisku nie przestrzegajce niniejszego regulaminu oraz postanowie innych przepisw regulujcych prowadzenie handlu, mog zosta usunite z targowiska przez upowanion przez waciciela targowiska osob przy pomocy odpowiednich sub policyjno porzdkowych.

Id: QHQDX-OVJBF-XNUGW-IKXMR-EHFJU. Podpisany

Strona 2