Vous êtes sur la page 1sur 4

UCHWAA Nr XCIII/2730/2010 RADY MIASTA STOECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 padziernika 2010 r. w sprawie zmiany uchway nr L/1524/2009 Rady m.st.

Warszawy z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewntrznym w m.st. Warszawie. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.1)) oraz art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z pn. zm.2), Rada m.st. Warszawy uchwala, co nastpuje: 1.1. Zacznik nr 1 do uchway nr L/1524/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewntrznym w m.st. Warszawie, otrzymuje brzmienie zgodne z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway. 2. Zacznik nr 2 do uchway nr L/1524/2009 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie zasad stosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewntrznym w m.st. Warszawie, otrzymuje brzmienie zgodne z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Prezydentowi Miasta Stoecznego Warszawy. 3.1. Uchwaa wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. 2. wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.
1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2007r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218, poz. 1391 i Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010r. Nr 106, poz. 675 i Nr 152, poz. 1018.

Przewodniczca Rady m.st. Warszawy: Ewa Malinowska-Grupiska

Zacznik nr 1 do uchway nr XCIII/2730/2010 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 21 padziernika 2010r. Zasady ksztatowania nazewnictwa obiektw miejskich w m.st. Warszawie 1. Nazwy nadawane s obiektom miejskim, w szczeglnoci: a) ulicom, przez ktre rozumie si rwnie aleje, drogi w granicach miasta (w tym drogi wewntrzne w rozumieniu ustawy o drogach publicznych), pasy komunikacyjne w obrbie osiedli mieszkaniowych, mosty, wiadukty, limaki, zjazdy, dojazdy, tunele, bulwary, nabrzea, cigi piesze, groble wykorzystywane jako cigi piesze, przejcia, zauki, ulice nie suce do przejazdw, b) placom, przez ktre rozumie si rwnie rynki, ronda uliczne, c) parkom, skwerom, d) stacjom metra. 2. Przy opiniowaniu spraw z zakresu nadawania nazw obiektom miejskim, kadorazowo naley bra pod uwag nastpujce kryteria merytoryczne dotyczce nazewnictwa: a) zachowanie zgodnoci z tradycj i dziejami Warszawy oraz polskimi reguami nazewniczymi,

b) utrzymywanie nazw utrwalonych w tradycji Miasta, c) uwzgldnianie cech charakterystycznych dla danego obiektu lub rejonu, d) wykorzystywanie nazw pochodzcych od nazw wasnych, pospolitych lub pamitkowych, z zachowaniem pomidzy nimi niezbdnej rwnowagi, z tym e w miar moliwoci naley unika dominacji nazw o charakterze pamitkowym. 3. Nazwy naley podawa zgodnie z zasadami jzyka polskiego okrelonymi w kompetentnych sownikach normatywnych i uchwaach Rady Jzyka Polskiego. Odstpstwa od tej zasady mog nastpi wycznie w wyjtkowych, uzasadnionych przypadkach, po uzyskaniu opinii Rady Jzyka Polskiego. Nazwy nie mog by trudne w codziennym uyciu (np. nazwy wielowyrazowe, niejasne lub stanowice wyraenia obce). Nazwy nie mog mie charakteru omieszajcego lub poniajcego. Nazwy pochodzce od nazwisk osb nie powinny by nadawane wczeniej ni po upywie 5 lat od dnia mierci upamitnianej osoby. Dopuszcza si nadanie nazwy przed upywem 5 lat od dnia mierci upamitnianej osoby, jeeli z uzasadnionym wnioskiem o takie odstpstwo wystpi Prezydent m.st. Warszawy. Nowe nazwy nie mog powtarza nazw istniejcych. Zmiana istniejcej nazwy na now moe nastpi wycznie w wyjtkowych, uzasadnionych przypadkach. Uchwaa w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wymaga ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego.

4. 5. 6.

7. 8. 9.

10. W przypadku zmiany nazwy informacja o takiej zmianie powinna zosta ogoszona w prasie lokalnej i na stronach internetowych Urzdu m.st. Warszawy.

Zacznik nr 2 do uchway nr XCIII/2730/2010 Rady Miasta Stoecznego Warszawy z dnia 21 padziernika 2010r. Zasady postpowania przy rozpatrywaniu wnioskw i przygotowywaniu projektw uchwa w sprawie nadawania nazw obiektom miejskim w m.st. Warszawie 1. 2. 3. Nadanie nazwy obiektowi miejskiemu nastpuje w drodze uchway Rady m.st. Warszawy. Wszczcie procedury nadania nazwy obiektowi miejskiemu odbywa si na wniosek lub z urzdu. Wnioski w sprawie nadania nazwy mog by zgaszane przez: a) organy dzielnic m.st. Warszawy i organy m.st. Warszawy; b) grup co najmniej 5 radnych rady dzielnicy m.st. Warszawy lub Rady m.st. Warszawy; c) grup co najmniej 15 osb zameldowanych w Warszawie, wraz z pisemnym poparciem wniosku przez co najmniej 200 osb fizycznych zameldowanych w Warszawie; d) osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, majce siedzib w Warszawie, wraz z pisemnym poparciem wniosku przez co najmniej 200 osb fizycznych zameldowanych w Warszawie. 3a. Pisemne poparcie wniosku, o ktrym mowa w pkt 3 lit. c i lit. d, nie jest wymagane w przypadkach, gdy wniosek: a) zawiera propozycj nazwy z Banku Nazw, o ktrym mowa w pkt 11 lit. d, wskazan przez Zesp Nazewnictwa Miejskiego1; b) nie zawiera propozycji nazwy. 4. Wniosek, o ktrym mowa w pkt 3 powinien zawiera: a) wskazanie obiektu miejskiego do nazwania; b) szkic sytuacyjny z lokalizacj obiektu miejskiego do nazwania;

c) uzasadnienie wniosku; d) informacj o charakterze encyklopedycznym, tj. charakterystyk, waniejsze fakty z biografii lub historii, ze wskazaniem rda informacji - w przypadku, gdy wniosek zawiera propozycj nazwy upamitniajcej, odwoujcej si do osoby lub podmiotu zbiorowego; e) pisemn zgod wszystkich wacicieli obiektu - w przypadku, gdy nadanie nazwy dotyczy drogi wewntrznej. 5. Wnioski w sprawie nadania nazwy przekazywane s do waciwej merytorycznie komrki organizacyjnej Urzdu m.st. Warszawy. Dotyczy to take procedury wszcztej z urzdu.

5a. Wnioski niespeniajce wymogw formalnych oraz kryteriw okrelonych, w pkt 3-4 niniejszego zacznika oraz wnioski niespeniajce kryteriw okrelonych w pkt 2-7 zacznika nr 1 do uchway po zasigniciu opinii oraz uzyskaniu oceny, o ktrych mowa w pkt 6 i 7 niniejszego zacznika, waciwa merytorycznie komrka organizacyjna Urzdu m.st. Warszawy pozostawia bez biegu, zawiadamiajc o tym wnioskodawc. 6. Wniosek o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu wymaga zaopiniowania przez Zesp Nazewnictwa Miejskiego. Zesp Nazewnictwa Miejskiego wydaje stosown opini w terminie do 30 dni od daty otrzymania wystpienia o wydanie takiej opinii. Wniosek o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu podlega ocenie waciwej merytorycznie Komisji Rady m.st. Warszawy w przypadku: a) nazwy negatywnie zaopiniowanej przez Zesp Nazewnictwa Miejskiego, b) nazwy problematycznej, c) nazwy upamitniajcej, d) zmiany nazwy. 8. W przypadkach niewymienionych w pkt 7 wnioski nie wymagaj oceny waciwej merytorycznie Komisji Rady m.st. Warszawy.

7.

8a. W przypadku wnioskw dotyczcych upamitnienia miejsc wydarze historycznych, a take wybitnych postaci zwizanych z dziejami walk i mczestwa, Zesp Nazewnictwa Miejskiego oraz waciwa merytorycznie Komisja Rady m.st. Warszawy mog zasiga opinii Rady Ochrony Pamici Walk i Mczestwa. 9. Podjcie uchway Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wymaga opinii rady waciwej dzielnicy. Wystpienie rady dzielnicy o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu uwaa si za pozytywn opini rady tej dzielnicy w sprawie nadania danej nazwy.

10. Rada waciwej dzielnicy wyraa opini, o ktrej mowa w pkt 9 w terminie do 30 dni od daty otrzymania wystpienia o wydanie takiej opinii. W przypadku niewydania opinii w przewidzianym terminie uznaje si, i rada dzielnicy nie wnosi zastrzee do propozycji nadania nazwy, a wymg zasignicia opinii uwaa si za speniony. 11. Waciwa merytorycznie komrka organizacyjna Urzdu m.st. Warszawy: a) zapewnia formalno-techniczn obsug wnioskw i wystpie z urzdu o nadanie nazwy obiektowi miejskiemu, w tym wystpuje o wymagane opinie i dokumenty, b) przygotowuje projekty uchwa Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy obiektowi miejskiemu wraz z uzasadnieniem, c) prowadzi ewidencj nazw obiektw miejskich w m.st. Warszawie, d) prowadzi Bank Nazw, w ktrym gromadzone s zgaszane propozycje nazw obiektw miejskich, pozytywnie zaopiniowane przez Zesp Nazewnictwa Miejskiego, e) prowadzi planowanie nazewnictwa rwnolegle z planowaniem przestrzeni miejskiej, f) przygotowuje zestawienie nadanych i zmienionych w zakoczonym roku kalendarzowym nazw obiektw miejskich i przedkada Przewodniczcemu Rady m.st. Warszawy do dnia 31 stycznia nastpnego roku kalendarzowego. 12. Projekt uchway Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania nazwy, zawierajcy nazw pen i skrcon, przedkadany jest do zaopiniowania waciwej merytorycznie Komisji Rady m.st. Warszawy.

Zesp Nazewnictwa Miejskiego powoywany Zarzdzeniem Prezydenta m.st. Warszawy.