Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE Nr 18 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Stromiec. Na podstawie art.

192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z pn. zm.1)) w zwizku z uchwa Rady Gminy Stromiec nr XXV/137/2008 z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Gminy Stromiec w dwumandatowym okrgu wyborczym nr 10. 2. W okrgu wyborczym nr 10 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 29 marca 2009r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze gminy Stromiec.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski

Zacznik do zarzdzenia nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2009r.

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 28 stycznia 2009r. do dnia 7 lutego 2009r. Tre czynnoci - podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Stromiec - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia wjta, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz o siedzibie gminnej komisji wyborczej zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Radomiu o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgaszania kandydata na radnego - zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Radomiu kandydatw do skadu Gminnej Komisji Wyborczej w Stromcu - powoanie przez Komisarza Wyborczego w Radomiu Gminnej Komisji Wyborczej w Stromcu - zgaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Stromcu list kandydatw na radnego - zgaszanie do wjta kandydatw do skadu obwodowej komisji wyborczej - powoanie przez Gminn Komisj Wyborcz w Stromcu obwodowej komisji wyborczej, - podanie do wiadomoci publicznej w formie obwieszczenia wjta informacji o numerach i granicach obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Gminnej

do dnia 9 lutego 2009r. do dnia 12 lutego 2009r. do dnia 27 lutego 2009r. do godz. 2400 do dnia 27 lutego 2009r. do dnia 8 marca 2009r.

do dnia 14 marca 2009r.

do dnia 15 marca 2009r. 27 marca 2009r. 28 marca 2009r. 29 marca 2009r. godz. 600 - godz. 2000

Komisji Wyborczej w Stromcu informacji o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego, zawierajcej numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o miejscu i czasie jego udostpniania zakoczenie kampanii wyborczej przekazanie przewodniczcemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborcw gosowanie