Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE Nr 44 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Sadowne. Na podstawie art.

192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, pz. 1547, z pn. zm.1)) w zwizku z uchwa nr XXVI/1 28/2009 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 stycznia 2009r. w sprawie stwierdzenia wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Gminy Sadowne w jednomandatowyrn okrgu wyborczym nr 12. 2. W okrgu wyborczym nr 12 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 3 maja 2009r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze gminy Sadowne.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski

Zacznik do zarzdzenia nr 44 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 lutego 2009r.

Kalendarz wyborczy
Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 4 marca 2009r. do dnia 14 marca 2009r. Tre czynnoci - podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Sadowne - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia wjta, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sadownem, - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydata na radnego - zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Siedlcach kandydatw do skadu Gminnej Komisji Wyborczej w Sadownem - powoanie przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach Gminnej Komisji Wyborczej w Sadownem - zgaszanie wjtowi kandydatw do skadu Obwodowej Komisji Wyborczej - zgaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Sadownem list kandydatw na radnego - powoanie przez Gminn Komisj Wyborcz w Sadownem Obwodowej Komisji Wyborczej, - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia wjta, informacji o numerze i granicy obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sadownem, informacji o zarejestrowanych listach

do dnia 16 marca 2009r. do dnia 19 marca 2009r. do dnia 3 kwietnia 2009r. do dnia 3 kwietnia 2009r. do godz. 24 do dnia 12 kwietnia 2009r.

do dnia 18 kwietnia 2009r.

do dnia 19 kwietnia 2009r. 1 maja 2009r. o godz. 24 2 maja 2009r. 3 maja 2009r. od godz. 6 do godz.20

kandydatw na radnego, zawierajcej numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw - sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o miejscu i czasie jego udostpnienia - zakoczenie kampanii wyborczej - przekazanie przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborcw - gosowanie