Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE Nr 84 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Miejskiej w Drobinie. Na podstawie art.

192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmi, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z pn. zm. 1)) w zwizku z uchwa nr 156/XXXIV/09 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Miejskiej w Drobinie w dwumandatowym okrgu wyborczym nr 8. 2. W okrgu wyborczym nr 8 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 17 maja 2009r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze miasta i gminy Drobin.
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszono w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055. Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327. Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki:

Jacek Kozowski

Zacznik do zarzdzenia nr 84 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2009r. Kalendarz Wyborczy Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 18 marca 2009r. Tre czynnoci - podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Miejskiej w Drobinie - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz siedzibie Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Pocku o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydatw na radnego - zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Pocku kandydatw do skadu Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie - powoanie przez Komisarza Wyborczego w Pocku Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie - zgaszanie burmistrzowi kandydatw do skadu Obwodowej Komisji Wyborczej - zgaszanie do Miejsko-Gminnej Komisji Wyborczej w Drobinie list kandydatw na radnego - powoanie przez Miejsko-Gminn Komisj Wyborcz Obwodowej Komisji Wyborczej,

do dnia 28 marca 2009r.

do dnia 30 marca 2009r. do dnia 2 kwietnia 2009r. do dnia 17 kwietnia 2009r. do dnia 17 kwietnia 2009r. do godz. 2400 do dnia 26 kwietnia 2009r.

do dnia 2 maja 2009r.

do dnia 3 maja 2009r. dnia 15 maja 2009r. o godz. 2400 dnia 16 maja 2009r. dnia 17 maja 2009r. od godz. 600 do godz.2000

- podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o numerze i granicy obwodw gosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia MiejskoGminnej Komisji Wyborczej, informacji o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego, zawierajcych numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw i list - sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o miejscu i czasie jego udostpnienia - zakoczenie kampanii wyborczej - przekazanie przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisw wyborcw - gosowanie.