Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE Nr 159 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Joniec. Na podstawie art.

192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.;1547 z pn. zm.1)) w zwizku z uchwa nr XXV/77/09 Rady Gminy Joniec z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie stwierdzenia wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Gminy Joniec w dwumandatowym okrgu wyborczym nr 3. 2. W okrgu wyborczym nr 3 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 26 lipca 2009r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze gminy Joniec.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy postay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760,7 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 63 poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 1507 i Nr 180, poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski

Zacznik do zarzdzenia nr 159 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009r. KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 22 maja 2009r. Tre czynnoci podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Joniec podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia wjta, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydata na radnego zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Ciechanowie kandydatw do skadu Gminnej Komisji Wyborczej w Jocu powoanie przez Komisarza Wyborczego w Ciechanowie Gminnej Komisji Wyborczej w Jocu zgaszanie wjtowi kandydatw do skadu Obwodowej Komisji Wyborczej zgaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej list kandydatw na radnego

do dnia 6 czerwca 2009r.

do dnia 8 czerwca 2009r. do dnia 11 czerwca 2009r. do dnia 26 czerwca 2009r. do dnia 26 czerwca 2009r. do godz. 2400

do dnia 5 lipca 2009r.

powoanie przez Gminn Komisj Wyborcz Obwodowej Komisji Wyborczej, podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Wjta, informacji o numerze i granicy obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej, informacji o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego, zawierajcej numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o miejscu i czasie jego udostpnienia zakoczenie kampanii wyborczej przekazanie przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborcw gosowanie

do dnia 11 lipca 2009r.

do dnia 12 lipca 2009r. 24 lipca 2009r. o godz. 2400 25 lipca 2009r. 26 lipca 2009r. od godz. 600 do godz. 2000