Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE Nr 178 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 3 czerwca 2009 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy w Platerowie. Na podstawie art.

192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z pn. zm. 1)) w zwizku z uchwa nr XXIX/138/09 Rady Gminy w Platerowie z dnia 24 kwietnia 2009r. w sprawie stwierdzenia wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Gminy w Platerowie w dwumandatowym okrgu wyborczym nr 5. 2. W okrgu wyborczym nr 5 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 9 sierpnia 2009r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze gminy Platerw.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki: w/z Dariusz Pitek Wicewojewoda Mazowiecki

Zacznik do zarzdzenia nr 178 Wojewody Mazowieckiego z dnia 3 czerwca 2009r. KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 10 czerwca 2009r. Tre czynnoci podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy w Platerowie podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia wjta, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie, zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydata na radnego zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Siedlcach kandydatw do skadu Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie powoanie przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie zgaszanie wjtowi kandydatw do skadu Obwodowej Komisji Wyborczej zgaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie list kandy-

do dnia 20 czerwca 2009r.

do dnia 22 czerwca 2009r. do dnia 25 czerwca 2009r. do dnia 10 lipca 2009r. do dnia 10 lipca 2009r.

do godz. 2400 do dnia 19 lipca 2009r.

datw na radnego powoanie przez Gminn Komisj Wyborcz w Platerowie Obwodowej Komisji Wyborczej, podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia wjta, informacji o numerze i granicy obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Platerowie, informacji o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego, zawierajcej numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o miejscu i czasie jego udostpnienia zakoczenie kampanii wyborczej przekazanie przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborcw gosowanie

do dnia 25 lipca 2009r.

do dnia 26 lipca 2009r. 7 sierpnia 2009r. o godz. 2400 8 sierpnia 2009r. 9 sierpnia 2009r. od godz. 600 do godz. 2000