Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA Nr 167/XXVI/09 RADY GMINY W BULKOWIE z dnia 26 maja 2009 r.

w sprawie okrelenia szczegowych zasad i trybu umarzania wierzytelnoci gminnych jednostek organizacyjnych z tytuu nalenoci pieninych, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja podatkowa i udzieleniu innych ulg w spacaniu tych nalenoci oraz wskazania organw do tego uprawnionych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 oraz art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, z 2006r. Nr 45, poz. 319) Rada Gminy w Bulkowie uchwala, co nastpuje 1. Okrela si szczegowe zasady i tryb umarzania, odraczania lub rozkadania na raty spaty nalenoci pieninych w tym cywilnoprawnych zwanych dalej nalenociami,, do ktrych nie stosuje si przepisw ustawy Ordynacja podatkowa od osb fizycznych, osb prawnych, jednostek organizacyjnych nie posiadajcych osobowoci prawnej zwanej dalej dunikami. 2.1. Naleno pienina moe by umorzona w caoci lub w czci w przypadku, jeeli wystpi jedna z nastpujcych przesanek: 1) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, e w postpowaniu egzekucyjnym nie uzyska si kwoty wyszej od kosztw dochodzenia i egzekucji tej nalenoci lub postpowanie egzekucyjne okazao si bezskuteczne; 2) cignicie nalenoci zagraa wanym interesom dunika lub jego egzystencji; 3) nalenoci nie cignito w toku zakoczonego postpowania likwidacyjnego lub upadociowego; 4) nie mona ustali osoby dunika; 5) naleno pozostaa do uiszczenia nie przekracza kwoty stanowicej 1% minimalnego wynagrodzenia ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Spoecznej, ktra z uwagi na swoj nisk warto powoduje niecelowo wszczcia postpowania egzekucyjnego; 6) sd oddali wniosek o ogoszenie upadoci dunika lub umorzy postpowanie upadociowe z powodu braku majtku dunika; 7) dunik osoba prawna zosta wykrelony z waciwego rejestru osb prawnych, a odpowiedzialno z tytuu zobowiza nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie 2. Nalenoci mog by dodatkowo umarzane w caoci lub czci w stosunku do dunikw bdcych osobami fizycznymi, jeeli: 1) roszczenie dotyczy odsetek, a dunik naleno uregulowa w caoci i wykaza, e jego sytuacja bytowa jest na tyle trudna, e spata odsetek nie moe si odby bez znacznego uszczerbku dla niego i jego rodziny, 2) dunik zmar. 3. Umorzenie nalenoci nastpuje na wniosek dunika, a w przypadku okrelonym w ust. 1 pkt 1, 3 4, 5, 6 i 7 oraz ust. 2 pkt 2 rwnie z urzdu 3.1. W przypadku uzasadnionych wzgldami spoecznymi lub gospodarczymi Wjt Gminy Bulkowo na wniosek dunika moe jednorazowo odracza terminy zapaty caoci lub czci wierzytelnoci na raty na okres nie duszy ni 12 miesicy liczc od dnia zoenia wniosku. 4.1. Do umorzenia wierzytelnoci, odraczania terminu jej spaty lub rozoenia na raty uprawniony jest Wjt, ktry kadorazowo jest obowizany do zasigania opinii Komisji ds. Budetu. 2. Umorzenie wierzytelnoci, odroczenie terminu jej spaty lub rozoenia na raty nastpuje w drodze zarzdzenia Wjta. 5. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Bulkowo.

6. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia Przewodniczcy Rady Gminy Bulkowo: Adam Kujawa