Vous êtes sur la page 1sur 15

POROZUMIENIE zawarte w dniu 8 maja 2009r.

w Warszawie, pomidzy Wojewod Mazowieckim Jackiem Kozowskim zwanym dalej Wojewod a Gmin Grodzisk Mazowiecki, zwan dalej Miastem reprezentowan zgodnie z art. 46 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) przez Grzegorza Benedykciskiego Burmistrza Miasta Grodzisk - Burmistrza Miasta Grodzisk Mazowiecki przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta Andrzeja Mucha. Stosownie do zapisw Rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej ustanowionego uchwa nr 218/2006 Rady Ministrw z dnia 18 grudnia 2006r., w zwizku z art. 3 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorzdu terytorialnego (Dz.U. z 2003r. Nr 203, poz. 1966 z pn. zm.), art. 106 ust. 2 pkt 1 i art. 145 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.). 1.1. Po uwzgldnieniu rekomendacji zawartej w opinii z dnia 6 listopada 2008r. Wojewdzkiego Zespou Koordynacyjnego do spraw Realizacji Rzdowego Programu Razem Bezpieczniej w wojewdztwie mazowieckim oraz rekomendacji zawartej w opinii z dnia 28 marca 2009r. Zespou wspierajcego koordynacj rzdowego programu ograniczania przestpczoci i aspoecznych zachowa Razem bezpieczniej przy Ministrze Spraw Wewntrznych i Administracji, Wojewoda Mazowiecki udziela Miastu dotacji celowej w 2009 roku w wysokoci 31.487z (sownie: trzydzieci jeden tysicy czterysta osiemdziesit siedem zotych) na realizacj projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego System sygnalizacji i monitoringu poaru w kociele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kocielnym z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkw na realizacj zada inwestycyjnych wynikajcych z: kosztorysu projektu, wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach programu Razem Bezpieczniej, programu inwestycji, wynikajcego z 6 ust. 1 rozporzdzenia Rady Ministrw z dnia 3 lipca 2006r. w sprawie szczegowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budetu pastwa (Dz.U. z 2006 nr 120 poz. 831),

stanowicych integraln cz porozumienia. 2. Udzia rodkw wasnych Miasta w wysokoci: 15.000z (pitnacie tysicy zotych) na zrealizowanie przez Miasto zadania pod nazw System sygnalizacji i monitoringu poaru w kociele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kocielnym. 2.1. Miasto zobowizuje si do prowadzenia wyodrbnionej ewidencji ksigowej zapewniajcej kontrol rodkw otrzymanych z dotacji. 2. Miasto zobowizuje si do wykorzystania przekazanej dotacji celowej wycznie na sfinansowanie wydatkw inwestycyjnych zgodnie z celem i na warunkach okrelonych w porozumieniu. Dotyczy to take ewentualnych przychodw uzyskanych przy realizacji porozumienia, ktrych nie mona byo przewidzie przy kalkulowaniu wielkoci dotacji celowej oraz odsetek bankowych od przekazanych rodkw z dotacji, ktre naley wykorzysta na realizacj zadania okrelonego w 1 ust. 1. 3. Dotacja celowa nie moe by przeznaczona na pokrycie wynagrodzenia zwizanego z zatrudnieniem na podstawie umowy o prac. 4. Do zamwie na dostawy, wykonanie usug i robt budowlanych, opacanych ze rodkw pochodzcych z dotacji, stosuje si przepisy o zamwieniach publicznych. 5. Termin wykonania zadania ustala si od dnia podpisania porozumienia do dnia 31 grudnia 2009r. 3.1. Sprawozdanie kocowe z wykonania zadania powinno zosta sporzdzone przez Miasto na formularzu zgodnym z zacznikiem nr 3 do rozporzdzenia Ministra Pracy i Polityki Spoecznej z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2005r. Nr 264, poz. 2207), w terminie 30 dni od dnia zakoczenia realizacji zadania, o ktrym mowa w 2 ust. 5. 2. Wojewoda ma prawo da, aby Miasto w wyznaczonym terminie przedstawio dodatkowe informacje i wyjanienia do sprawozdania, o ktrym mowa w ust. 1. 3. W przypadku nie przedoenia sprawozdania, o ktrym mowa w ust. 1, Wojewoda wzywa pisemnie Miasto do jego zoenia. Niezastosowanie si do wezwania skutkuje przeprowadzeniem kontroli, ktrej wyniki mog by podstaw rozwizania porozumienia.

4. Wojewoda ma prawo do biecej kontroli realizacji projektu. 5.1. Dotacj celow, o ktrej mowa w 2, Wojewoda przekae na rachunek bankowy Miasta w Banku PKO BP S.A. Nr 87 1020 1055 0000 9502 0133 2972 w okresie do 30 dni od daty podpisania porozumienia. 2. Przyznane rodki w ramach dotacji celowej okrelone w 1 ust. 1 Miasto jest zobowizane wykorzysta do dnia 31 grudnia 2009 roku. rodki finansowe niewykorzystane do tego terminu Miasto jest zobowizane zwrci w terminie do dnia 10 stycznia 2010 roku na rachunek bankowy Wydziau Finansw i Budetu Mazowieckiego Urzdu Wojewdzkiego w NBP O/O w Warszawie nr 86 1010 1010 0100 6722 3000 0000. 3. Od rodkw przekazanych w ramach dotacji celowej, niewykorzystanych i zwrconych po terminie ustalonym w ust. 2 Miasto zapaci odsetki w wysokoci okrelonej dla zalegoci podatkowych, poczwszy od dnia nastpujcego po dniu, w ktrym upyn termin zwrotu niewykorzystanych rodkw. 6. Dotacja celowa, o ktrej mowa w niniejszym porozumieniu nie moe by wykorzystana na inny cel ni wskazany w 1. 7. Niewykorzystana dotacja celowa podlega zwrotowi na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.). 8. Zmiany warunkw oraz dokonywanie uzupenie porozumienia wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 9. Niniejsze porozumienie jest wane od daty podpisania do dnia 31 grudnia 2009r. 10. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem maj zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 z pn. zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z pn. zm.) oraz inne obowizujce przepisy prawa. 11. Porozumienia sporzdzono w 4 jednobrzmicych egzemplarzach, trzy dla Wojewody i jeden dla Miasta. 12. Integraln cz porozumienia stanowi zaczniki: 1. Zacznik nr 1 - Kosztorys projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego pt. System sygnalizacji i monitoringu poaru w kociele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kocielnym, realizowanego w ramach programu Razem bezpieczniej; 2. Zacznik nr 2 - Wniosek o dofinansowanie projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego pt. System sygnalizacji i monitoringu poaru w kociele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kocielnym, realizowanego w ramach programu Razem bezpieczniej; 3. Zacznik nr 3 - Program Inwestycji projektu w obszarze ochrona dziedzictwa narodowego pt. System sygnalizacji i monitoringu poaru w kociele Zwiastowania NMP w Izdebnie Kocielnym, realizowanego w ramach programu Razem bezpieczniej. Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski Burmistrz: Grzegorz Benedykciski Naczelnik Wydziau Finansowego Z-ca Skarbnika Gminy: Piotr Leniewski