Vous êtes sur la page 1sur 2

2

ZARZDZENIE Nr 310 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 18 wrzenia 2009 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Mrozy. Na podstawie art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547 z pn. zm.1)) w zwizku z uchwa nr XVI/109/08 Rady Gminy Mrozy z dnia 29 kwietnia 2008r. w sprawie stwierdzenia wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si ponowne powtrzenie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Mrozy w dwumandatowym okrgu wyborczym nr 2. 2. W okrgu wyborczym nr 2 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 13 grudnia 2009r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej, okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze gminy Mrozy.
1

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592; z 2007r. Nr 25 poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180 poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski

Zacznik do zarzdzenia nr 310 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 wrzenia 2009r.

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 14 padziernika 2009r. do dnia 24 padziernika 2009r. Tre czynnoci - podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy Mrozy - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia wjta, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Mrozach, - zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydatw na radnego - zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Siedlcach kandydatw do skadu Gminnej Komisji Wyborczej w Mrozach - powoanie przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach Gminnej Komisji Wyborczej w Mrozach - zgaszanie wjtowi kandydatw do skadu Obwodowej Komisji Wyborczej - zgaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Mrozach list kandydatw na radnego - powoanie przez Gminn Komisj Wyborcz w Mrozach Obwodowej

do dnia 26 padziernika 2009r. do dnia 29 padziernika 2009r. do dnia 13 listopada 2009r. do dnia 13 listopada 2009r. do godz. 2400 do dnia 22 listopada 2009r.

do dnia 28 listopada 2009r.

do dnia 29 listopada 2009r. 11 grudnia 2009r. o godz. 2400 12 grudnia 2009r. 13 grudnia 2009r. od godz. 600 do godz. 2000

Komisji Wyborczej, - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia wjta, informacji o numerze i granicy obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej - podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Mrozach, informacji o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego, zawierajcej numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw - sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o miejscu i czasie jego udostpnienia - zakoczenie kampanii wyborczej - przekazanie przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborcw - gosowanie