Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE Nr 336 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 12 padziernika 2009 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Miasta Garwolin. Na podstawie art.

192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z pn. zm.1)) w zwizku z uchwa nr XLVII/199/2009 Rady Miasta Garwolin z dnia 28 wrzenia 2009r. w sprawie stwierdzenia wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Miasta Garwolin w trzymandatowym okrgu wyborczym nr 2. 2. W okrgu wyborczym nr 2 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 20 grudnia 2009r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze miasta Garwolin.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219 Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128. Nr 34, poz. 242. Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski

Zacznik do zarzdzenia nr 336 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 padziernika 2009r. KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 21 padziernika 2009r. do dnia 31 padziernika 2009r. Tre czynnoci podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Miasta Garwolin podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Garwolinie zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Siedlcach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydatw na radnego zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Siedlcach kandydatw do skadu Miejskiej Komisji Wyborczej w Garwolinie powoanie przez Komisarza Wyborczego w Siedlcach Miejskiej Komisji Wyborczej w Garwolinie zgaszanie burmistrzowi kandydatw do skadu Obwodowej Komisji Wyborczej zgaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w Garwolinie list kandydatw na radnego

do dnia 2 listopada 2009r. do dnia 5 listopada 2009r. do dnia 20 listopada 2009r. do dnia 20 listopada 2009r. do godz. 2400

do dnia 29 listopada 2009r.

powoanie przez Miejsk Komisj Wyborcz w Garwolinie Obwodowej Komisji Wyborczej, podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o numerze i granicy obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Garwolinie, informacji o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego, zawierajcych numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o miejscu i czasie jego udostpnienia zakoczenie kampanii wyborczej przekazanie przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborcw gosowanie

do dnia 5 grudnia 2009r.

do dnia 6 grudnia 2009r. 18 grudnia 2009r. o godz. 2400 19 grudnia 2009r. 27 grudnia 2009r. od godz. 600 do godz. 2000