Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA Nr XXXII/157/09 RADY GMINY CEGW z dnia 22 padziernika 2009 r.

w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkacami gminy Cegw. Na podstawie art. 5a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pn. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastpuje: 1. Konsultacje z mieszkacami gminy przeprowadza si w przypadkach, gdy wymagaj tego przepisy powszechnie obowizujcego prawa. 2.1. Konsultacje mog by przeprowadzone take w innych sprawach wanych dla gminy: a) gdy organy gminy zwrc si do mieszkacw o wyraenie opinii majcych by przedmiotem ich rozstrzygni, b) na wniosek co najmniej 1/25 mieszkacw gminy, uprawnionych do brania udziau w konsultacjach, jeeli konsultacja dotyczy mieszkacw caej gminy, c) na, wniosek co najmniej 1/20 mieszkacw obszaru objtego konsultacj, uprawnionych do brania udziau w konsultacjach, jeeli konsultacja nie dotyczy mieszkacw caej gminy. 2. Wnioski mieszkacw, o ktrych mowa w punkcie 1b i 1c, powinny zawiera ich imiona, nazwiska, adresy zamieszkania, numery ewidencyjne PESEL oraz wasnorcznie zoone podpisy. Wniosek powinien wskazywa rwnie reprezentanta wnioskodawcw. 3. Liczb mieszkacw, o ktrych mowa w ust. 1, ustala si na dzie 31 grudnia poprzedzajcego roku kalendarzowego. 3. Konsultacje przeprowadza si na zebraniach z mieszkacami gminy, chyba, e organ gminy zarzdzajcy konsultacje postanowi inaczej. 4.1. O przeprowadzeniu konsultacji na wniosek mieszkacw, lub z wasnej inicjatywy, decyduje Rada Gminy w odrbnej uchwale. 2. Rada Gminy podejmuje uchwa w przedmiocie konsultacji w terminie 60 dni od daty zoenia wniosku. 5. W przypadku nie uwzgldnienia wniosku mieszkacw o przeprowadzenie konsultacji, Rada Gminy informuje o tym wskazanego reprezentanta wnioskodawcw oraz ogasza tre uchway wraz z uzasadnieniem na tablicy ogosze Urzdu Gminy, waciwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej gminy Cegw. 6. O przeprowadzeniu konsultacji w sytuacji okrelonej w 1 lub z wasnej inicjatywy, decyduje Wjt Gminy w formie zarzdzenia. 7. W konsultacjach maj prawo bra udzia mieszkacy gminy, stale zamieszkujcy na jej obszarze, ktrzy w dniu odpowiadajcym dacie rozpoczcia konsultacji maj ukoczone 18 lat. 8. Konsultacja oznacza rejestracj opinii, uwag i propozycji do sposobu rozstrzygnicia sprawy, poddanej konsultacji. 9.1. Postanawiajc o przeprowadzeniu konsultacji organ gminy podaje do wiadomoci publicznej w szczeglnoci: a) przedmiot konsultacji oraz cele i przewidywane skutki projektowanego rozstrzygnicia; b) terytorialny zasig konsultacji; c) sposb oraz tryb zgaszania opinii, uwag i propozycji; d) dat rozpoczcia i zakoczenia konsultacji; e) sposb oraz tryb podsumowania zgoszonych opinii, uwag i propozycji. 2. Organ gminy do przeprowadzenia konsultacji moe powoa komisj w skadzie od 3 do 7 osb. 3. Konsultacje przeprowadza si na koszt Gminy.

10.1. Organ gminy rozpatruje opinie, uwagi i propozycje zgoszone w toku konsultacji oraz poddaje je analizie. 2. Organ gminy podaje do wiadomoci publicznej wynik konsultacji przez ogoszenie jego treci na tablicy ogosze Urzdu Gminy, waciwych jednostek pomocniczych gminy oraz na stronie internetowej gminy Cegw. 11. Wyniki konsultacji nie wi organw gminy. 12. Wjt prowadzi rejestr przeprowadzonych konsultacji. 13. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Cegw. 14. Uchwaa wchodzi po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego. Przewodniczcy Rady Gminy: mgr in. Teodora Wjcik