Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE Nr 399 WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Miejskiej w Serocku. Na podstawie art.

192 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, z pn. zm.1)) w zwizku z uchwa nr 413/LI/09 Rady Gminy Miejskiej w Serocku z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie stwierdzenia wyganicia mandatu radnego zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si przeprowadzenie wyborw uzupeniajcych do Rady Miejskiej w Serocku w piciomandatowym okrgu wyborczym nr 1. 2. W okrgu wyborczym nr 1 wybiera si bdzie jednego radnego. 3. Dat wyborw wyznacza si na dzie 7 lutego 2010r. 4. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych przewidzianych w Ordynacji wyborczej okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie z dniem ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomoci na obszarze gminy Serock.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004r. Nr 25, poz. 219. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz.1760, z. 2005r. Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242 Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327, Nr 63. poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766, oraz z 2008r. Nr 90, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.

Wojewoda Mazowiecki: Jacek Kozowski

Zacznik do zarzdzenia nr 399 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2009r.

KALENDARZ WYBORCZY Termin wykonania czynnoci wyborczej do dnia 9 grudnia 2009r. Tre czynnoci podanie do publicznej wiadomoci zarzdzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie wyborw uzupeniajcych do Rady Miejskiej w Serocku podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o granicach i numerze okrgu wyborczego i liczbie wybieranych radnych w okrgu, w ktrym zarzdzono wybory uzupeniajce oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Warszawie o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydata na radnego zgaszanie do Komisarza Wyborczego w Warszawie kandydatw do skadu Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku powoanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku zgaszanie burmistrzowi kandydatw do skadu Obwodowej Komisji Wyborczej zgaszanie do Miejskiej Komisji Wyborczej w Serocku list kandydatw

do dnia 19 grudnia 2009r.

do dnia 21 grudnia 2009r. do dnia 24 grudnia 2009r. do dnia 8 stycznia 2010r. do dnia 8 stycznia 2010r.

do godz. 2400 do dnia 17 stycznia 2010r.

na radnego powoanie przez Miejsk Komisj Wyborcz w Serocku Obwodowej Komisji Wyborczej podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia burmistrza, informacji o numerze i granicy obwodu gosowania oraz wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej, informacji o zarejestrowanych listach kandydatw na radnego, zawierajcej numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw sporzdzenie spisu wyborcw oraz powiadomienie wyborcw o miejscu i czasie jego udostpnienia zakoczenie kampanii wyborczej przekazanie przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej spisu wyborcw gosowanie

do dnia 23 stycznia 2010r.

do dnia 24 stycznia 2010r. 5 lutego 2010r. o godz. 2400 6 lutego 2010r. 7 lutego 2010r. od godz. 600 do godz. 2000