Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR III/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W OLKUSZU z dnia 21 grudnia 2010 r.

w sprawie: ustanowienia nagrd za wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z pn. zm./ oraz art. 31ust.3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie /Dz.U Nr 127 poz.857/ Rada Miejska w Olkuszu uchwala, co nastpuje: 1. Ustanowi nagrody pienine ze rodkw budetu gminy: a) dla zawodnikw zamieszkaych na terenie Miasta i Gminy Olkusz lub trenujcych w klubach sportowych dziaajcych na terenie Miasta i Gminy Olkusz, b) dla posiadajcych uprawnienia trenerw lub instruktorw trenujcych zawodnikw w klubach sportowych dziaajcych na terenie Miasta i Gminy Olkusz, za zajcie I, II lub III miejsca w kategorii modzikw, juniorw, modzieowcw lub seniorw na Mistrzostwach Polski , Europy lub wiata w dyscyplinach indywidualnych, w ktrych funkcjonuj polskie zwizki sportowe. 2. 1. Nagroda, o ktrej mowa w 1 jest przyznawana w wysokoci: - do 1000 z. za zajcie I miejsca w Mistrzostwach Polski, - do 800 z za zajcie II miejsca w Mistrzostwach Polski, - do 600 z. za zajcie III miejsca w Mistrzostwach Polski, - do 1600 z., za zajcie I miejsca w Mistrzostwach Europy, - do 1400 z., za zajcie II miejsca w Mistrzostwach Europy, - do 1200 z., za zajcie III miejsca w Mistrzostwach Europy, - do 2000 z., za zajcie I miejsca w Mistrzostwach wiata, - do 1800 z., za zajcie II miejsca w Mistrzostwach wiata, - do 1600 z., za zajcie III miejsca w Mistrzostwach wiata. 2. Zawodnik moe otrzyma w cigu roku kalendarzowego jedn nagrod za najwikszy wynik sportowy. 3. czna wysoko nagrd przyznanych dla trenera nie moe w danym roku przekroczy kwoty 2000 z. 3. 1. Wnioski w sprawie przyznania nagrd zawierajce dokadne uzasadnienie danej kandydatury wraz z potwierdzeniem osignicia sportowego przez odpowiedni Polski Zwizek Sportowy mog skada kluby sportowe corocznie do dnia 30 listopada do Komisji Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Olkuszu. 2. Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki Rady Miejskiej w Olkuszu rozpatruje zgoszone wnioski i wyania kandydatw do nagrody. 3. Nagrody przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz. 4. Trac moc Uchway: - Nr XVII/179/2007 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie: ustanowienia nagrd za wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania. - Nr XLIV/494/2010 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 23 marca 2010r. w sprawie: zmiany Uchway Nr XVII/179/2007 z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie: ustanowienia nagrd za wysokie wyniki sportowe oraz zasady i tryb ich przyznawania. 5. Wykonanie Uchway powierzy Burmistrzowi Miasta i Gminy Olkusz.

Id: XGCUD-HZFGC-LCUKA-LYNUD-ALFCN. Podpisany

Strona 1

6. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Id: XGCUD-HZFGC-LCUKA-LYNUD-ALFCN. Podpisany

Strona 2