Vous êtes sur la page 1sur 10

UCHWAA NR IV/7/2010 RADY GMINY KLUCZE z dnia 30 grudnia 2010 r.

w sprawie: zmian uchway budetowej Gminy Klucze na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z pniejszymi zmianami) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pniejszymi zmianami) RadaGminyKlucze uchwala co nastpuje: 1. 1. Zmniejsza si dochody budetu na rok 2010 o kwot 64.879,46 z jak w zaczniku Nr 1. 2. Zmiany dochodw z ust. 1 obejmuj: a) zmniejszenia planu dochodw biecych o kwot 27.079,46 z z czego: - zwikszenia dochodw na programy finansowane z udziaem rodkw z pomocy zagranicznej o kwot 24.145,88 z, b) zmniejszenia planu dochodw majtkowych o kwot 37.800,00 z z czego: - dochodw na programy finansowane z udziaem rodkw z pomocy zagranicznej o kwot 37.800,00 z. 3. Zmniejsza si wydatki budetu na rok 2010 o kwot 64.879,46 z jak w zaczniku Nr 2. 4. Zmiany wydatkw z ust. 3 obejmuj: a) zmniejszenie planu wydatkw biecych o kwot 10.879,46 z z czego: zmniejszenie wydatkw biecych jednostek budetowych o kwot 36.759,18 z w tym: - zmniejszenie wynagrodze i skadki od nich naliczanych o kwot 64.580,00 z, - zwikszenia wydatkw zwizanych z realizacj zada statutowych o kwot 27.820,82 z, oraz zwikszenia wydatkw na programy finansowane z udziaem rodkw z pomocy zagranicznej o kwot 25.879,72, b) zmniejszenia planu wydatkw majtkowych o kwot 54.000,00 z z czego wydatkw na programy finansowane z udziaem rodkw z pomocy zagranicznej o kwot 54.000,00 z. 2. Przyjmuje si w nowym brzmieniu: 1)wydatki na programy i projekty wspfinansowane ze rodkw strukturalnych pochodzcych z Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 jak zacznik Nr 3 do niniejszej uchway, 2)wydatki na programy i projekty wspfinansowane ze rodkw bezzwrotnych pochodzcych z Unii Europejskiej na zadanie pod nazw: Europa dla obywateli jak zacznik Nr 4 do niniejszej uchway, 3)zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Gminy Klucze w 2010 roku jak zacznik Nr 5 do niniejszej uchway 3. W Uchwale Budetowej Gminy Klucze na 2010 rok Nr XLII/326/09 Rady Gminy Klucze z dnia 21 grudnia 2009r. wprowadza si nastpujce zmiany: 1)w zaczniku Nr 1 wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikiem Nr 1 do niniejszej uchway, 2)w zaczniku Nr 2 wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikiem Nr 2 do niniejszej uchway, 3)w zaczniku Nr 7 wprowadza si zmiany zgodnie z zacznikiem Nr 6 do niniejszej uchway, 4)w 5 dodaje si pkt 6 o nastpujcej treci: 6) wydatki na programy i projekty wspfinansowane ze rodkw bezzwrotnych pochodzcych z Unii Europejskiej na zadanie pod nazw: Europa dla obywateli, jak zacznik nr 8D, stanowicy zacznik nr 4 do niniejszej uchway, 5)zacznik Nr 8B otrzymuje brzmienie, jak zacznik Nr 3 do niniejszej uchway, 6)zacznik Nr 8D otrzymuje brzmienie, jak zacznik Nr 4 do niniejszej uchway, 7)zacznik Nr 9 otrzymuje brzmienie, jak zacznik Nr 5 do niniejszej uchway.

Id: ITZRL-IAWGI-NPCMW-TYQIL-SRKZT. Podpisany

Strona 1

4. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Klucze. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu.

Przewodniczcy Rady Gminy Klucze mgr in. Jzef Kaczmarczyk

Id: ITZRL-IAWGI-NPCMW-TYQIL-SRKZT. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do uchway Rady Gminy Klucze Nr IV/7/2010 z dnia 30.12.2010r.

DOCHODY BUDETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Dzia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA w tym: dochody biece: - wpywy z rnych dochodw

Nazwa tre

Kwota Kwota zmniejszenia zwikszenia (-) (+) 64 580,00 64 580,00 64 580,00 64 580,00 37 800,00 37 800,00 37 800,00 37 800,00 102 380,00 24 303,54 157,66 157,66 157,66 24 145,88 24 145,88 24 145,88 13 197,00 13 197,00 13 197,00 13 197,00 37 500,54

75023 Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

75075 Promocja jednostek samorzdu terytorialnego w tym: dochody biece: - rodki na dofinansowanie wasnych zada biecych gmin (zwizkw gmin), powiatw (zwizkw powiatw), samorzdw wojewdztw, pozyskane z innych rde 758 RNE ROZLICZENIA w tym: dochody biece: - subwencje oglne z budetu pastwa 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT w tym: dochody majtkowe: - dotacje celowe w ramach programw finansowanych z udziaem rodkw europejskich oraz rodkw, o ktrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub patnoci w ramach budetu rodkw europejskich RAZEM 92601 Obiekty sportowe 75801 Cz owiatowa subwencji oglnej dla jednostek samorzdu terytorialnego

Przewodniczcy Rady Gminy Klucze mgr in. Jzef Kaczmarczyk

Id: ITZRL-IAWGI-NPCMW-TYQIL-SRKZT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do uchway Rady Gminy Klucze Nr IV/7/2010 z dnia30.12.2010r.

WYDATKI BUDETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Dzia Rozdzia 750 75023

Nazwa - tre ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzdy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. wydatki biece 1.1. wydatki biece jednostek budetowych 1.1.2. wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

Kwota zmniejszenia (-) 64 580,00 64 580,00 64 580,00 64 580,00 64 580,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 118 580,00

Kwota zwikszenia (+) 40 503,54 14 623,82 14 623,82 14 623,82 14 623,82 25 879,72 25 879,72 25 879,72 13 197,00 13 197,00 13 197,00 13 197,00 13 197,00 53 700,54

75075

Promocja jednostek samorzdu terytorialnego 1. wydatki biece - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw z pomocy zagranicznej

801 80101

OWIATA I WYCHOWANIE Szkoy podstawowe 1. wydatki biece 1.1. wydatki biece jednostek budetowych 1.1.1. wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 80195 Pozostaa dziaalno 1. wydatki biece 1.1. wydatki biece jednostek budetowych 1.1.2. wydatki zwizane z realizacj zada statutowych

926 92601

KULTURA FIZYCZNA I SPORT Obiekty sportowe 2. wydatki majtkowe - wydatki na programy finansowane z udziaem rodkw z pomocy zagranicznej

Razem

Przewodniczcy Rady Gminy Klucze mgr in. Jzef Kaczmarczyk

Id: ITZRL-IAWGI-NPCMW-TYQIL-SRKZT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do uchway Rady Gminy Klucze Nr IV/7/2010r. z dnia 30.12.2010r. Zacznik Nr 8B do Uchway Budetowej Rady Gminy Klucze Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia 2009r.

Wydatki na programy i projekty wspfinansowane ze rodkw strukturalnych pochodzcych z Maopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Lp.

Nazwa zadania

Jednostka czne organizacyjna Okres nakady wykonujca realizacji finansowe na zadanie zadanie w z

Wysoko wydatkw w poszczeglnych latach i rda finansowania tych wydatkw w z 2010 Ogem Wkad wasny Udzia MRPO

Wysoko wydatkw w poszczeglnych latach i rda finansowania tych wydatkw w z 2011 Ogem Wkad wasny Udzia MRPO

Budowa wielofunkcyjnych, Urzd Gminy 1. oglnodostpnych Klucze boisk w Gminie Klucze 2. Elektroniczny Urzd Gminy Klucze Urzd Gminy Klucze

2010

841 051,72

841 051,72 252 315,52 588 736,20

20102011

1 434 854,18 1 018 824,02 292 404,01 726 420,01 416 030,16 135 248,38 280 781,78

Przewodniczcy Rady Gminy Klucze mgr in. Jzef Kaczmarczyk

Id: ITZRL-IAWGI-NPCMW-TYQIL-SRKZT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 4 do uchway Rady Gminy Klucze Nr IV/7/2010r. z dnia 30.12.2010r. Zacznik Nr 8D do Uchway Budetowej Rady Gminy Klucze Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia 2009r.

Wydatki na programy i projekty wspfinansowane ze rodkw bezzwrotnych pochodzcych z Unii Europejskiej na zadanie pod nazw: "Europa dla obywateli"

Lp. 1.

Nazwa zadania Europa dla obywateli

Jednostka organizacyjna Okres wykonujca zadanie realizacji Urzd Gminy Klucze 2010

czne nakady finansowe na zadanie w z 25 879,72

Wysoko wydatkw w poszczeglnych latach i rda finansowania tych wydatkw w z Wkad wasny rodki pochodzce z Unii Europejskiej 1 733,84 24 145,88

Przewodniczcy Rady Gminy Klucze mgr in. Jzef Kaczmarczyk

Id: ITZRL-IAWGI-NPCMW-TYQIL-SRKZT. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 5 do uchway Rady Gminy Klucze Nr IV/7/2010r. z dnia 30.12.2010r. Zacznik Nr 9 do Uchway Budetowej Rady Gminy Klucze Nr XLII/326/09 z dnia 21 grudnia 2009r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budetu Gminy Klucze w 2010 roku

Dzia Rozdzia 600 60004

Wyszczeglnienie TRANSPORT I CZNO Lokalny zbiorowy transport

Rodzaj dotacji z budetu

Dla Dla jednostek jednosteksektora spoza sektora finansw finansw publicznych publicznych 1 963 440,00 632 000,00

Wpaty gmin i powiatw na rzecz innych jednostek samorzdu terytorialnego oraz zwizkw gmin lub zwizkw powiatw na dofinansowanie zada biecych 60014 Drogi powiatowe publiczne Dotacja celowa na pomoc finansow dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie wasnych zada biecych Dotacja celowa na pomoc finansow dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych 710 71095 DZIAALNO USUGOWA Pozostaa dziaalno Dotacja celowa na pomoc finansow dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie wasnych zada inwestycyjnych 750 75020 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansow dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie wasnych zada biecych 754 BEZPIECZESTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOAROWA 75411 Komendy Pastwowej Poarnej powiatowe Stray Dotacja celowa na pomoc finansow dla Powiatu Olkuskiego na dofinansowanie wasnych zakupw inwestycyjnych 801 80104 OWIATA I WYCHOWANIE Przedszkola Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 80195 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe dla Powiatu Olkuskiego na zadania biece realizowanena podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 851 85158 OCHRONA ZDROWIA Izby wytrzewie

632 000,00 1 331 440,00 340 000,00 991 440,00 40 000,00 40 000,00 40 000,00 1 400,00 1 400,00 1 400,00 20 000,00

20 000,00

20 000,00 27 549,70 22 842,70 22 842,70

4 707,00 4 707,00

4 000,00 4 000,00

Id: ITZRL-IAWGI-NPCMW-TYQIL-SRKZT. Podpisany

Strona 1

Dotacje celowe dla Gminy Miejskiej Krakw na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

4 000,00

852 85201

POMOC SPOECZNA Placwki opiekuczowychowawcze Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom 85203 Orodki wsparcia Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

527 291,00 130 000,00 130 000,00 397 291,00 397 291,00 46 142,00

900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA RODOWISKA 90003 Oczyszczanie miast i wsi Dotacje celowe dla Gminy Bielsko-Biaa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego 90095 Pozostaa dziaalno Dotacje celowe dla Miasta i Gminy Olkusz na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego Dotacje celowe przekazane do samorzdu wojewdztwa na zadania biece realizowane na podstawie porozumie (umw) midzy jednostkami samorzdu terytorialnego

35 000,00 35 000,00

11 142,00 6 492,00

4 650,00

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92109 Domy i orodki kultury, wietlice i kluby Dotacja podmiotowaz budetu dla samorzdowej instytucji kultury 92116 Biblioteki Dotacja podmiotowaz budetu dla samorzdowej instytucji kultury 92195 Pozostaa dziaalno Dotacja podmiotowaz budetu dla samorzdowej instytucji kultury Dotacje celowe z budetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztw realizacji inwestycjii zakupw inwestycyjnych innych jednostek sektora finansw publicznych

1 620 993,54

958 000,00 958 000,00 210 000,00 210 000,00 452 993,54 378 000,00 74 993,54

926 92605

KULTURA I SPORT

FIZYCZNA

0,00 0,00 Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

110 000,00 100 000,00 100 000,00

Zadania w zakresie kultury fizyczneji sportu

92695

Pozostaa dziaano Dotacja celowa z budetu na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji stowarzyszeniom

0,00

10 000,00 10 000,00

Razem

3 723 525,24

637 291,00

Ogem dotacje

4 360 816,24

Id: ITZRL-IAWGI-NPCMW-TYQIL-SRKZT. Podpisany

Strona 2

Przewodniczcy Rady Gminy Klucze mgr in. Jzef Kaczmarczyk

Id: ITZRL-IAWGI-NPCMW-TYQIL-SRKZT. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 6 do uchway Rady Gminy Klucze Nr IV/7/2010r. z dnia 30.12.2010r.

WYDATKI MAJTKOWE BUDETU GMINY KLUCZE NA 2010 ROK

Dzia Rozdzia 926 92601 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe w tym inwestycje:

Nazwa

Kwota zmniejszenia (-) 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00 54 000,00

Kwota zwikszenia (+) 0,00

-budowa wielofunkcyjnych, oglnodostpnych boisk w Gminie Klucze Razem;

Przewodniczcy Rady Gminy Klucze mgr in. Jzef Kaczmarczyk

Id: ITZRL-IAWGI-NPCMW-TYQIL-SRKZT. Podpisany

Strona 1