Vous êtes sur la page 1sur 3

Zacznik nr 2 do Regulaminu UMOWA STYPENDIALNA nr . zawarta w Owicimiu w dniu ....

pomidzy: Powiatem OwicimskimStarostwem Powiatowym w Owicimiu, z siedzib w Owicimiu,

ul. Wyspiaskiego 10, reprezentowanym przez: 1. Starost Owicimskiego 2. .. Wicestarost

zwanym dalej Przyznajcym", a


/imi i nazwisko zawodnika/

zawodnikiem .. Nazwa i adres klubu

zamieszkaym .

zwan dalej Stypendyst"

reprezentowan przez swojego przedstawiciela ustawowego zamieszkaego: .. legitymujcego si dowodem osobistym . wydanym przez . zwanego dalej Opiekunem. 1. Na podstawie Regulaminu przyznawania i pozbawiania stypendiw sportowych za osignite wyniki sportowe, Przyznajcy przyznaje Stypendycie stypendium na okres , poczwszy od

do r. (wcznie), w wysokoci .. z brutto miesicznie (sownie: zotych).

2. Wypata stypendium bdzie dokonywana do koca kadego miesica w okresie wymienionym w l, na konto nalece do

3. Stypendysta zobowizuje si do: a) systematycznego uczszczania na treningi i zajcia sportowe, b) aktywnego uczestnictwa w yciu sportowym Powiatu Owicimskiego, c) godnego reprezentowania macierzystego klubu sportowego na zawodach sportowych organizowanych w ramach krajowego i midzynarodowego wspzawodnictwa sportowego, d) godnego reprezentowania Powiatu Owicimskiego na zawodach sportowych organizowanych w ramach krajowego i midzynarodowego wspzawodnictwa sportowego. 4. Przyznajcy moe pozbawi stypendium na zasadach okrelonych w Regulaminie przyznawania i pozbawiania stypendiw sportowych za osignite wyniki sportowe 5.

Stypendyst pozbawia si stypendium, jeeli: a) utraci zdolno do uprawiania sportu, b) zaprzesta realizacji programu szkolenia, c) odmwi udziau w zawodach objtych programem szkolenia, d) zaprzesta uprawiania sportu objtego programem szkolenia, e) zosta wykluczony z grupy zawodnikw objtych programem szkolenia, f) zosta skazany prawomocnym wyrokiem za przestpstwo z winy umylnej. 6.

W przypadku zaprzestania przez zawodnika uprawiania sportu z przyczyn czasowej niezdolnoci zdrowotnej stwierdzonej przez lekarza medycyny sportowej, stypendium jest wypacane przez okres nie duszy ni 3 miesice. Po tym okresie, jeli zawodnik nie powrci do realizacji programu szkole, stypendium nie przysuguje.

7. Stypendium przyznane w oparciu o nieprawdziwe dane, podlega zwrotowi do 7 dni od dnia dorczenia pisemnego dania zwrotu wraz z ustawowymi odsetkami naliczonymi od dnia wypaty stypendium. 10. Pozbawienie stypendium nastpuje w formie pisemnej. 11. W sprawach nie uregulowanych niniejsz umow maj zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

12. Zmiany umowy wymagaj formy pisemnej pod rygorem niewanoci. 13. Spory mogce wynikn ze stosunku objtego umow rozstrzygane bd przez waciwy miejscowo i rzeczowo sd. 14. Umow sporzdzono w dwch jednobrzmicych egzemplarzach, po jednym dla kadej ze stron.

STYPENDYSTA/ OPIEKUN

PRZYZNAJCY