Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR V/32/2011 RADY GMINY LIMANOWA z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie okrelenia szczegowych warunkw i trybu przyznawania oraz wysokoci nagrd dla zawodnikw za osignicia wysokich wynikw sportowych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857 i Nr 151, poz. 1014) w zwizku z art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) uchwala si, co nastpuje: 1. Okrela si szczegowe zasady i tryb przyznawania oraz rodzaje i wysoko nagrd dla osb fizycznych za osignite wyniki sportowe w midzynarodowym lub w krajowym wspzawodnictwie sportowym, biorc pod uwag znaczenie danego sportu dla Gminy Limanowa oraz osignity wynik sportowy. 2. 1. Zawodnikom osigajcym wysokie wyniki sportowe we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym mog by przyznawane nagrody pienine. 2. Przy przyznawaniu nagrd, o ktrych mowa w ust. 1, bierze si pod uwag znaczenie osigni sportowych dla Gminy Limanowa. 3. Nagroda pienina moe by przyznana raz w roku zawodnikowi, ktry: 1) ustanowi rekord wiata, Europy lub Polski, 2) zaj miejsca od 1 do 8 na Igrzyskach Olimpijskich, w mistrzostwach wiata, Europy, Polski oraz odpowiednio we wspzawodnictwie dla osb niepenosprawnych, 3) posiada inne ni okrelone w pkt 1 i pkt 2 udokumentowane osignicia w dziedzinie sportu, oraz jest zameldowany na pobyt stay i stale zamieszkuje na terenie Gminy Limanowa. 4. Okrela si nastpujc wysoko nagrd, o ktrych mowa w 3: 1) za zajcie pierwszego miejsca: a) w mistrzostwach Polski, w wysokoci do 2000 z; b) w mistrzostwach Europy, w wysokoci do 5000 z; c) w mistrzostwach wiata, Igrzyskach Olimpijskich, w wysokoci do 10000 z; d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokoci do 10000 z; e) we wspzawodnictwie krajowym lub midzynarodowym osb niepenosprawnych, w wysokoci do 1000 z. 2) za zajcie miejsc 2 i 3: a) w mistrzostwach Polski, w wysokoci do 1500 z; b) w mistrzostwach Europy, w wysokoci do 3000 z; c) w mistrzostwach wiata, Igrzyskach Olimpijskich, w wysokoci do 8000 z; d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokoci do 8000 z; e) we wspzawodnictwie krajowym lub midzynarodowym osb niepenosprawnych, w wysokoci do 800 z; 3) za zajcie miejsc od 4 do 6:
Id: RODID-XHWQP-ALSSU-AAOVP-TAIJI. Podpisany Strona 1

a) w mistrzostwach Polski, w wysokoci do 600 z; b) w mistrzostwach Europy, w wysokoci do 1500 z; c) w mistrzostwach wiata, Igrzyskach Olimpijskich, w wysokoci do 5000 z; d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokoci do 5000 z; e) we wspzawodnictwie krajowym lub midzynarodowym osb niepenosprawnych, w wysokoci do 600 z; 4) za zajcie miejsc 7 i 8: a) w mistrzostwach Polski, w wysokoci do 500 z; b) w mistrzostwach Europy, w wysokoci do 1000 z; c) w mistrzostwach wiata, Igrzyskach Olimpijskich, w wysokoci do 3000 z; d) w Igrzyskach Paraolimpijskich, w wysokoci do 3000 z; e) we wspzawodnictwie krajowym lub midzynarodowym osb niepenosprawnych, w wysokoci 500 z; 5) za ustanowienie rekordu: a) wiata, w wysokoci do 10000 z; b) Europy, w wysokoci do 5000 z; c) Polski, w wysokoci do 3000 z; 6) za inne szczeglne osignicia sportowe, w wysokoci do 3000 z. 5. Zawodnikowi gier zespoowych przyznaje si nagrod w wysokoci do 50% przysugujcej za dane osignicie nagrody indywidualnej. 6. 1. Uprawnionymi do zgaszania wnioskw o nagrody s: 1) organizacje pozarzdowe prowadzce dziaalno statutow w zakresie kultury fizycznej i sportu; 2) trenerzy; 3) osoba zainteresowana lub jej opiekunowie prawni; 4) nauczyciele wychowania fizycznego i dyrektorzy szk. 2. Wniosek, o ktrym mowa w ust 1, powinien zawiera: 1) imi i nazwisko lub nazw organu zgaszajcego; 2) imi i nazwisko zawodnika wyrniajcego si osigniciami w dziaalnoci sportowej; 3) opis osigni sportowych; 4) dokumenty potwierdzajce ww. osignicia; 3. Wnioski, o ktrych mowa w ust. 1 i 2, skada si w Urzdzie Gminy Limanowa do 31 marca danego roku kalendarzowego za osignicia w roku poprzednim. 7. 1. Wnioski rozpatrywane s w terminie do dwch miesicy od upywu terminu do ich skadania. 2. Ustalajc wysoko nagrody Wjt bierze pod uwag opini Gminnej Rady Sportu w Limanowej. 8. Wysoko rodkw finansowych przeznaczonych na nagrody sportowe okrela Rada Gminy Limanowa w uchwale budetowej gminy. 9. W 2011 r. wnioski o nagrody za osignicia sportowe w 2010 r. mona skada w terminie do 31 sierpnia 2011 r. 10. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Limanowa. 11. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia.

Id: RODID-XHWQP-ALSSU-AAOVP-TAIJI. Podpisany

Strona 2