Vous êtes sur la page 1sur 28

OBWIESZCZENIE NR 1 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie jednolitego tekstu Statutu Miasta Zakopane Na podstawie art.

16 ust. 3 Ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogaszaniu aktw normatywnych i niektrych innych aktw prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 17, poz. 95) ogasza si w zaczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst Statutu Miasta Zakopane, przyjtego uchwa Nr V/44/2003 Rady Zakopane z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Zakopane (Dz. Urz. Woj. Maopolskiego Nr 40 poz. 544), z uwzgldnieniem zmian wprowadzonych: 1) uchwa Nr XXI/198/2004 Rady Zakopane z dnia 30 czerwca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maopolskiego Nr 238, poz.2675); 2) uchwa Nr V/30/2006 Rady Zakopane z dnia 28 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Maopolskiego z 2007 r. Nr 66 poz. 431); 3) uchwa Nr XL/570/2009 Rady Zakopane z dnia 25 czerwca 2009 r. (Dz. Urz. Woj. Maopolskiego z 2009r. Nr 494 poz. 3723); 4) uchwa Nr V/65/2011 Rady Miasta Zakopane z dnia 24 lutego 2011 ( Dz. Urz. Woj. Maopolskiego z 2011 Nr 180 poz. 1430).

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Obwieszczenia Nr 1 Rady Miasta Zakopane z dnia 26 maja 2011 r. STATUT MIASTA ZAKOPANE CZ I POSTANOWIENIA OGLNE 1. 1. Mieszkacy Miasta Zakopanego tworz z mocy prawa wsplnot samorzdow. 2. Ustrj wsplnoty o ktrej mowa w ust. 1 okrelaj ustawy oraz niniejszy Statut. 3. Siedzib wadz jest Miasto Zakopane. 2. 1. Miasto Zakopane posiadajc osobowo prawn dziaa we wasnym imieniu i na wasn odpowiedzialno. 2. Miasto Zakopane obejmuje obszar o powierzchni 8435 ha. Dokadny przebieg granicy ukazuje mapa stanowica zacznik Nr 1 do Statutu. 2a. Ilekro w Statucie Miasta Zakopanego jest mowa o: 1) ustawie- naley przez to rozumie ustaw z dnia 8 marca 1990 r o samorzdzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591) 2) Statucie- naley przez to rozumie Statut Miasta Zakopanego 3) Miecie- naley przez to rozumie gmin miejsk Zakopane 4) Radzie - naley przez to rozumie Rad Miasta Zakopanego 5) Przewodniczcym lub Wiceprzewodniczcym - naley przez to rozumie odpowiednio Przewodniczcego lub Wiceprzewodniczcego Rady Miasta Zakopanego 6) Burmistrzu - naley przez to rozumie Burmistrza Miasta Zakopanego 7) radnym - naley przez to rozumie radnego Miasta Zakopanego 8) Zastpcy Burmistrza - naley przez to rozumie Zastpc Burmistrza Miasta Zakopanego 9) sesji - naley przez to rozumie sesj Rady Miasta Zakopanego 10) Urzdzie- naley przez to rozumie Urzd Miasta Zakopanego 11) komisji - naley przez to rozumie komisj Rady Miasta 12) klubie - naley przez to rozumie klub radnych 3. 1. Herbem Miasta Zakopanego jest znak: na niebieskiej tarczy w dolnej czci trjkt symbolizujcy szczyt gry w kolorze ciemnoszarym, stanowicy podstaw pionowej formy o sylwecie krzya stojcego na Giewoncie (kolor biay). W czci rodkowej tarczy skrzyowane pod ktem prostym dwa klucze "Piotrowe" (kolor ty). Klucze w dolnej czci majce form spinki gralskiej, wcite w trjkt gry. Wzr herbu wraz z oznaczeniami kolorw stanowi zacznik Nr 2 do uchway. 2. (skrelony). 3. Pieczci urzdow Miasta Zakopanego jest piecz okrga o rednicy 3,5 cm z herbem Miasta w rodku i napisem w otoku Miasto Zakopane - wzr pieczci stanowi zacznik Nr 2a do Statutu " 4. Flag Miasta Zakopanego jest flaga o barwie niebiesko-biaej, stylizowanej na ksztat gry Giewont z zamieszczonym na jej szczycie Herbem Miasta - wedug wzoru wraz z oznaczeniami kolorw. Wzr flagi wraz z oznaczeniami kolorw stanowi zacznik Nr 3 do uchway. 4. (skrelony).

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 1

4a. Dni Zakopanego obchodzone bd corocznie w najbliszy weekend przypadajcy przed lub po 6 czerwca dla upamitnienia wizyty w Zakopanem Ojca witego Jana Pawa II w dniach 4-7 czerwca 1997 roku. 5. 1. Organami Miasta s: 1) Rada jako organ stanowicy i kontrolny. 2) Burmistrz jako organ wykonawczy. 2. Dziaalno organw Miasta jest jawna. 3. Ograniczenia jawnoci mog wynika wycznie z ustaw. 4. Informacja o miejscu, terminie i przedmiocie sesji Rady oraz posiedzeniu jej Komisji zamieszczana jest na tablicy ogosze Urzdu Miasta na 7 dni przed Sesj lub posiedzeniem Komisji i przesane do redakcji lokalnej prasy i radia. Zawiadomienie o terminie Sesji podlega rwnie ogoszeniu na tablicach ogoszeniowych na terenie Miasta i w internecie. 5. Obywatele maj prawo wstpu na sesje Rady i posiedzenie jej komisji. 6. Obywatelom udostpnia si nastpujce rodzaje dokumentw: 1) protokoy z sesji, 2) protokoy z posiedze komisji, 3) rejestr uchwa Rady i zarzdze Burmistrza, 4) rejestr wnioskw i opinii komisji, 5) rejestr interpelacji i wnioskw radnych. 7. Dokumenty wymienione w ust. 6 podlegaj udostpnieniu po ich formalnym przyjciu - zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa oraz Statutem. 8. Dokumenty z zakresu dziaania Rady i Komisji udostpnia Biuro Rady, a dokumenty z zakresu dziaania Burmistrza udostpnia Sekretarz Miasta w dniach pracy Urzdu, w godzinach przyjmowania interesantw. 8a. Protokoy z Sesji s dodatkowo udostpniane na stronach internetowych miasta. 9. Z dokumentw wymienionych w ust. 6 obywatele mog sporzdza notatki, odpisy i wycigi lub kopiowa. 10. Realizacja uprawnie okrelonych w ust. 9 moe si odbywa wycznie w Urzdzie Miasta i w asycie pracownika Urzdu. 11. Obywatele mog da uwierzytelnienia sporzdzonych przez siebie notatek z dokumentw okrelonych w ust. 6 i odbitek kserograficznych. Czynnoci te s wykonywane odpatnie. 12. Uprawnienia okrelone w 9 -11 nie znajduj zastosowania do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, ni art. 73 Kodeksu postpowania administracyjnego. 13. Szczegowy tryb udostpniania dokumentw, korzystania z nich oraz zasad otrzymywania kserokopii okrela Burmistrz w drodze zarzdzenia. CZ II CELE, ZADANIA MIASTA ORAZ ICH REALIZACJA 6. Do zakresu dziaania Miasta nale nastpujce sprawy: 1) rozwoju i popierania wszystkich inicjatyw kulturalnych i rozbudowy placwek kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami, organizacji i rozwoju owiaty w tym szk i przedszkoli, rozwoju sportu i kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku, 2) adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 3) miejskich drg, ulic, mostw, placw oraz organizacji ruchu drogowego, wodocigw i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ciekw komunalnych, utrzymania czystoci oraz urzdze sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadw komunalnych, zaopatrzenia w energi elektryczn i ciepln, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) ochrony zdrowia
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 2

6) pomocy spoecznej, w tym orodkw i zakadw opiekuczych, 7) komunalnego budownictwa mieszkaniowego, lokali i hal targowych. 8) zieleni komunalnej i zadrzewie, 9) cmentarzy komunalnych, 10) porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli oraz ochrony przeciwpoarowej i przeciwpowodziowej + magazyn p/powodziowy, 11) utrzymania miejskich obiektw i urzdze uytecznoci publicznej oraz obiektw administracyjnych, 12) wsppracy z zagranic, 13) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciy opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 14) wspierania i upowszechniania idei samorzdowej wrd mieszkacw Gminy, w tym zwaszcza wrd modziey, zgodnie z art. 5b ust. 2 ustawy o samorzdzie gminnym, 15) promocji miasta, 16) wsppracy z organizacjami pozarzdowymi, 17) wsppracy ze spoecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pastw. 7. 1. Do zada Miasta naley rwnie wykonywanie zada zleconych wynikajcych z ustaw szczegowych oraz zada przyjtych od administracji rzdowej w drodze porozumienia. 2. Miasto moe wykonywa rwnie zadania z zakresu waciwoci powiatu oraz zadania z zakresu waciwoci wojewdztwa na podstawie porozumie z tymi jednostkami samorzdu terytorialnego. 3. Miasto na realizacj zada, o ktrych mowa w ust. 1 i 2 otrzymuje rodki finansowe w wysokoci koniecznej na ich realizacj. Zasady i terminy przekazywania rodkw okrelaj Ustawy bd zawarte porozumienia. 8. W celu wykonania zada wasnych Miasto moe tworzy jednostki organizacyjne, a take zawiera umowy z innymi podmiotami, w tym take z organizacjami pozarzdowymi. Wykaz jednostek organizacyjnych Miasta, w tym prawnie wyodrbnionych zawiera za. Nr 4 do Statutu. 9. W celu wsplnego wykonywania zada publicznych Miasto moe tworzy zwizki midzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorzdowych. 10. 1. W Miecie mog by tworzone uchwaami Rady osiedla. 2. Uchwaa o utworzeniu, podziale lub likwidacji osiedli moe by podjta przez Rad: 1) z inicjatywy wasnej po przeprowadzeniu konsultacji z wyborcami zamieszkaymi na terenie osiedla ktrego to dotyczy, 2) z inicjatywy mieszkacw osiedla. 3. Osiedle jest jednostk pomocnicz Miasta, tworzon na jednorodnym pod wzgldem urbanistycznym obszarze, wyodrbniajcym si ze wzgldu na ukad przestrzenny, przy uwzgldnieniu wizi spoecznych i gospodarczych oraz lokalnych tradycji. 4. Osiedle powinno liczy, co najmniej 500 mieszkacw. 5. Inicjatywa utworzenia osiedla wymaga poparcia wniosku, przez co najmniej 100 staych mieszkacw Miasta, posiadajcych czynne prawo wyborcze do Rady. 6. Przy czeniu, podziale i znoszeniu osiedla stosuje si zasady okrelone w ust. 3 i 4. 7. Burmistrz przedstawia Radzie projekt uchway o sposobie zaatwienia wniosku, o ktrym mowa w ust. 2 punkt 1 w terminie 4 miesicy od jego otrzymania. 8. Zasady i tryb konsultacji, o ktrych mowa w ust. 2 punkt 1 okrela Rada odrbna uchwa. 11. Granice osiedli, ich ustrj okrelaj odrbne statuty uchwalone przez Rad. 12. Nadzr nad dziaalnoci organw osiedla sprawuje Rada oraz Burmistrz. Sposb wykonywania nadzoru reguluje statut osiedla.

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 3

CZ III Organizacja i tryb pracy Rady Miasta Zakopane Rozdzia I POSTANOWIENIA OGLNE 13. 1. (skrelony). 2. Rada skada si z radnych w iloci okrelonej ustaw o samorzdzie gminnym. 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcych w liczbie ustalonej uchwa Rady. 4. Do waciwoci Rady nale sprawy pozostajce w zakresie jej dziaania o ile ustawy nie stanowi inaczej. 5. Do wycznej waciwoci Rady naley: a) uchwalanie statutu Miasta, b) ustalanie wynagrodze Burmistrza, stanowienie o kierunkach jego dziaania oraz przyjmowanie sprawozda z jego dziaalnoci, c) powoywanie i odwoywanie skarbnika Miasta, ktry jest gwnym ksigowym budetu na wniosek Burmistrza, d) uchwalanie budetu Miasta, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budetu oraz podejmowanie uchway w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi z tego tytuu, e) uchwalanie studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego Miasta oraz miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego, f) uchwalanie programw gospodarczych, g) ustalanie zakresu dziaania osiedla, zasad przekazywania mu skadnikw mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodkw budetowych na realizacj zada przez te jednostki, h) podejmowanie uchwa w sprawach podatkw i opat w granicach okrelonych w odrbnych ustawach, i) podejmowanie uchwa w sprawach majtkowych Miasta, przekraczajcych zakres zwykego zarzdu dotyczcych: zasad nabywania, zbywania i obciania nieruchomoci oraz ich wydzierawiania lub wynajmowania na czas oznaczony duszy ni 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile ustawy szczeglne nie stanowi inaczej; uchwaa rady jest wymagana rwnie w przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawieraj kolejne umowy ktrych przedmiotem jest ta sama nieruchomo; do czasu okrelenia zasad Burmistrz moe dokonywa tych czynnoci wycznie za zgod Rady emitowania obligacji oraz okrelania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Burmistrza, zacigania dugoterminowych poyczek i kredytw, ustalania maksymalnej wysokoci poyczek i kredytw krtkoterminowych zaciganych przez Burmistrza w roku budetowym, zobowiza w zakresie podejmowania inwestycji i remontw o wartoci przekraczajcej granic ustalan corocznie przez Rad, tworzenia i przystpowania do spek i spdzielni oraz rozwizywania, wystpowania z nich, okrelenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziaw i akcji przez Burmistrza, tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsibiorstw, zakadw i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposaania ich w majtek, ustalania maksymalnej wysokoci poyczek i porcze udzielanych przez Burmistrza w roku budetowym, j) okrelanie wysokoci sumy, do ktrej Burmistrz moe samodzielnie zaciga zobowizania, k) podejmowanie uchwa w sprawie przyjcia zada z zakresu administracji rzdowej i powiatu oraz wojewdztwa na zasadzie porozumie z tymi jednostkami samorzdu terytorialnego, l) podejmowanie uchwa w sprawach wspdziaania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majtku,

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 4

m) podejmowanie uchwa w sprawach wsppracy ze spoecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pastw oraz przystpowania do midzynarodowych zrzesze spoecznoci lokalnych i regionalnych, n) podejmowanie uchwa w sprawach herbu Miasta, nazw ulic i placw bdcych drogami publicznymi lub nazw drg wewntrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086, z pn. zm.), a take wznoszenia pomnikw, o) nadawanie honorowego obywatelstwa Miasta, p) podejmowanie uchwa w sprawie zasad udzielania stypendiw dla uczniw i studentw, r) stanowienia w innych sprawach zastrzeonych ustawami do kompetencji Rady. 6. Rada jest organem waciwym do rozpatrywania skarg dotyczcych zada lub dziaalnoci Burmistrza na zasadach okrelonych przepisami Kodeksu Postpowania Administracyjnego. 13a. Obsug techniczn Rady i jej organw zapewnia Biuro Rady. Rozdzia II SESJE RADY 14. 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwa wszystkie sprawy nalece do jej kompetencji, okrelone w przepisach prawa i statucie miasta. 2. W sprawach, w ktrych Rada nie realizuje swoich uprawnie stanowicych i kontrolnych, moe ona wyraa swoje stanowisko. Stanowisko Rady nie rodzi skutkw prawnych. 3. Oprcz uchwa i stanowiska, Rada moe podejmowa: 1) postanowienia proceduralne, 2) apele - zawierajce formalnie niewice wezwanie adresatw zewntrznych do okrelonego postpowania, podjcia inicjatywy czy zadania, 3) opinie - zawierajce owiadczenia wiedzy oraz oceny. 4. Sesje Rady s jawne. 15. 1. Rada obraduje na sesjach zwoywanych przez Przewodniczcego wedug ustalonego planu 2. Przewodniczcy zwouje sesj Rady w cigu 7 dni od daty zoenia wniosku przez a) Burmistrza, b) co najmniej 1/4 ustawowego skadu Rady. 3. Do wniosku, o ktrym mowa w ust. 2 naley doczy porzdek obrad wraz z projektami uchwa. 4. Dla nadania uroczystego charakteru wydarzeniom szczeglnej rangi, wrczenia odznacze, nadawania tytuw honorowych i wyrnie, Przewodniczcy zwouje uroczyst sesj Rady, z tym, e porzdek obrad tej sesji obejmuje wycznie realizacj celu jej zwoania. 16. 1. Pierwsz sesj nowo wybranej rady zwouje przewodniczcy rady poprzedniej kadencji na dzie przypadajcy w cigu 7 dni po ogoszeniu zbiorczych wynikw wyborw do rad na obszarze caego kraju. 2. Do momentu wyboru Przewodniczcego, pierwsz sesj Rady prowadzi najstarszy wiekiem radny. 3. Na pierwszej sesji Rada wybiera Przewodniczcego Rady. 17. 1. Posiedzenia Rady zwouje Przewodniczcy, bd w razie jego nieobecnoci wyznaczony przez Niego Wiceprzewodniczcy. 2. O terminie, miejscu i porzdku obrad sesji Przewodniczcy zawiadamia pisemnie radnych, co najmniej na 7 dni przed terminem obrad. Zawiadomienia i projekty uchwa dorcza si do wyznaczonych do tego imiennie oznaczonych skrytek radnych w Biurze Rady. 3. O sesji zwoywanej w trybie par. 15 ust. 2 powiadamia si radnych, co najmniej na 3 dni przed terminem sesji. 4. Przewodniczcy moe zarzdzi przesanie materiaw innym osobom. 5. W sesjach Rady udzia bior: Burmistrz i Zastpcy Burmistrza, Skarbnik Miasta, Sekretarz Miasta, naczelnicy wydziaw i kierownicy referatw.
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 5

18. 1. Sesj otwiera, prowadzi, przerywa i zamyka Przewodniczcy Rady lub wskazany przez Niego Wiceprzewodniczcy. W przypadku nieobecnoci wymienionych osb, Rada wybiera ze swojego grona przewodniczcego obrad. 2. Kadorazowe otwarcie sesji Rady poprzedza "Modlitwa za Ojczyzn" Ksidza Piotra Skargi o treci: "Boe, Rzdco i Panie narodw, z rki i karnoci Twojej racz nas nie wypuszcza, a za przyczyn Najwitszej Panny, Krlowej naszej, bogosaw Ojczynie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwa przynosia Imieniowi Twemu a syny swe wioda ku szczliwoci. Wszechmogcy wieczny Boe, spu nam szerok i gbok mio ku braciom i najmilszej Matce, Ojczynie naszej, bymy jej i ludowi Twemu, swoich poytkw zapomniawszy, mogli suy uczciwie. Zelij Ducha witego na sugi swoje, rzdy kraju naszego sprawujce, by wedle woli Twojej, ludem sobie powierzonym mdrze i sprawiedliwie zdoali kierowa. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen." 3. Po stwierdzeniu quorum, Przewodniczcy otwiera sesj lub jej kolejne posiedzenie wypowiadajc formu: Otwieram .... sesj (.... posiedzenie .... sesji) Rady Zakopanego. 19. 1. Quorum do rozpoczcia obrad i podejmowania uchwa stanowi, co najmniej poowa ustawowego skadu Rady, chyba, e ustawa stanowi inaczej. 2. Radnych obecnych na sali obrad i nie biorcych udziau w gosowaniu liczy si do quorum. 3. Nazwiska i imiona radnych, ktrzy bez usprawiedliwienia opucili sesj przyczyniajc si do niezachowania quorum i koniecznoci odroczenia sesji, odnotowuje si w protokole sesji, po przeczytaniu tych nazwisk przez przewodniczcego obrad. 20. 1. Porzdek obrad sesji powinien zawiera: 1) przedstawienie porzdku obrad, 2) przyjcie protokou obrad z poprzedniej sesji, 3) sprawozdanie z dziaalnoci Burmistrza, 4) sprawozdanie z dziaalnoci Komisji Rady, 5) interpelacje i wnioski radnych, 6) wolne wnioski mieszkacw, 7) rozpatrzenie projektw uchwa i podjcie uchwa lub zajcie stanowiska, 8) odpowiedzi Burmistrza na interpelacje i wnioski radnych, 9) jako ostatni punkt - owiadczenia i komunikaty. 2. Porzdek obrad sesji zwoanej w trybie 15 ust. 2 lub 4, moe nie zawiera spraw o ktrych mowa w ust. 1 pkt 2, 3, 4. 3. Po otwarciu sesji Przewodniczcy przedstawia Radzie porzdek obrad oraz przyjmuje propozycje jego zmian. 21. 1. Z wnioskiem o wprowadzenie lub zdjcie punktu porzdku obrad moe wystpi Burmistrz, komisja, klub radnych lub radny, z zastrzeeniem ust. 2. 2. Do zmiany porzdku obrad sesji zwoanej w trybie par.15 ust. 2 wymagana jest zgoda wnioskodawcy tej sesji. 3. Wnioski o zmian porzdku obrad zgoszone zgodnie z ust. 1 i 2 oraz wprowadzenie dodatkowego punktu w trybie okrelonym w 35, przyjmowane s przez Rad bezwzgldn wikszoci gosw ustawowego skadu Rady. 4. Propozycje zmian porzdku obrad mog by zgaszane tylko w punkcie "Przedstawienie porzdku obrad sesji " z zastrzeeniem ust. 5 i 35. 5. W uzasadnionych przypadkach Przewodniczcy ma prawo postawi pod gosowanie wniosek o wycofanie projektu uchway z porzdku obrad w czasie trwania debaty nad danym projektem. Rada rozstrzyga o wycofaniu projektu uchway z porzdku obrad bezwzgldn wikszoci ustawowego skadu Rady. 6. Na wniosek Burmistrza zgoszony w punkcie "Przedstawienie porzdku obrad" Przewodniczcy wprowadza do porzdku obrad sesji wniesiony przez Burmistrza projekt uchway Rady, jeeli wpyn on do Przewodniczcego, co najmniej 7 dni przed rozpoczciem sesji.
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 6

22. 1. Przewodniczcy z wasnej inicjatywy, bd na wniosek co najmniej 3 radnych, moe zadecydowa o odroczeniu posiedzenia i o kontynuowaniu obrad w okrelonym przez Przewodniczcego terminie w przypadku gdy: a) niemoliwe jest rozpatrzenie caoci spraw zawartych w porzdku obrad na jednym posiedzeniu, b) zaistniej inne przeszkody uniemoliwiajce Radzie rozpatrzenie spraw lub kontynuowanie obrad. 2. Przewodniczcy moe w szczeglnie uzasadnionych przypadkach np. wystpienie niespodziewanych goci, uhonorowanie jubilatw itp. dokona zmian kolejnoci punktw przyjtego porzdku obrad oraz zarzdzi przerw w posiedzeniu, informujc niezwocznie Rad o przyczynach swojej decyzji. 3. Przewodniczcy moe odmwi zarzdzenia przerwy na wniosek klubu radnych, jeeli klub skorzysta z przerwy co najmniej 2 x lub gdy przerwa trwaa ponad godzin. 4. Wniosek o przerw w posiedzeniu nie moe by zoony przed ustaleniem porzdku obrad. 23. 1. W przypadku, gdy w czasie i miejscu obrad Rady forma i tre wystpienia mwcy w sposb oczywisty narusza powag sesji, Przewodniczcy moe odebra mu gos, odnotowujc ten fakt w protokole sesji. 2. Jeeli mwca odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przedua swoje wystpienie, przewodniczcy obradom zwraca mu na to uwag. Po dwukrotnym zwrceniu uwagi, przewodniczcy moe odebra mwcy gos. Radnemu, ktremu odebrano gos, przysuguje prawo odwoania si do Rady. Rada rozstrzyga w tej sprawie w sposb przewidziany dla wnioskw formalnych. 3. Przewodniczcy moe nakaza opuszczenie miejsca obrad osobie nie bdcej radnym, ktra swoim zachowaniem zakca porzdek obrad lub w inny sposb uchybia powadze sesji. 4. Warunki organizacyjne niezbdne do prawidowej pracy Rady na sesji zapewnia Burmistrz. Do wszystkich osb pozostajcych w miejscu obrad, a take w czasie przerw i po zakoczeniu sesji, maj zastosowania oglne przepisy porzdkowe. 24. 1. Radny w trakcie sesji Rady, najpniej przed rozpoczciem gosowania nad dan spraw, moe zgasza wnioski formalne pozostajce w zwizku z rozpatrywan spraw. W sprawie wniosku formalnego i dla sprostowania, Przewodniczcy udziela gosu poza kolejnoci. 2. Za wniosek formalny uznaje si wniosek o: 1) zamknicie listy mwcw, 2) przerwanie dyskusji, 3) ograniczenie lub wyduenie czasu wypowiedzi, 4) przerw w posiedzeniu, 5) zmian w sposobie przeprowadzenia gosowania, 6) gosowanie bez dyskusji, 7) reasumpcj gosowania, 8) gosowanie imienne, 9) stwierdzenie quorum, 10) sprawdzenie listy obecnoci, 11) ponowne przeliczenie gosw, 12) odesanie projektu uchway do komisji lub projektodawcy, zawierajcy wskazanie adresata, cel odesania projektu oraz zadania do wykonania, 13) odrzucenie projektu uchway w caoci. 3. O wniosku formalnym Rada rozstrzyga bez zwoki w gosowaniu, po wysuchaniu wnioskodawcy oraz jednego gosu "za" i jednego "przeciw" zwyk wikszoci gosw. Decyzja Rady nie pozbawia referenta prawa gosu do zoenia wyjanie i udzielenia odpowiedzi na pytania. 4. Odrzucony w gosowaniu wniosek formalny pozostajcy w zwizku z dana spraw nie moe by gosowany ponownie.
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 7

5. Wniosek o zarzdzenie gosowania bez dyskusji nie moe dotyczy: 1) uchway budetowej, 2) prowizorium budetowego lub planw finansowych, 3) odwoania skarbnika, Przewodniczcego i Wiceprzewodniczcych Rady, Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczcego Komisji Inwentaryzacyjnej. 25. 1. Przedmiotem wystpie na sesji mog by tylko sprawy objte porzdkiem obrad. 2. Przewodniczcy obrad udziela gosu wedug kolejnoci zgosze. 3. W czasie rozpatrywania projektu uchway przewodniczcy obradom w pierwszej kolejnoci udziela gosu referentowi sprawy, koreferentowi, przedstawicielom komisji opiniujcym projekt, Burmistrzowi, przedstawicielom klubu radnych w kolejnoci zgosze a nastpnie pozostaym radnym zgodnie z ust. 2. W debacie radny moe zabra gos z wasnej inicjatywy tylko dwa razy. Powtrne zabranie gosu w tym samym punkcie moe nastpi po wyczerpaniu list mwcw. Ograniczenie to nie dotyczy sprawozdawcy komisji. 4. Przewodniczcy obrad moe udzieli gosu poza kolejnoci zgoszonych mwcw, jeeli konieczno zabrania gosu wie si bezporednio z gosem przedmwcy. 26. 1. Po zakoczeniu dyskusji nad dan spraw, Przewodniczcy moe udzieli gosu referentowi w celu udzielenia odpowiedzi na zagadnienia poruszone w dyskusji, a nastpnie zarzdza przystpienie do gosowania. 2. Po gosowaniu nad danym projektem porzdku obrad, radny moe zoy owiadczenie "votum separatum" zawierajce uzasadnienie. Czas owiadczenia nie moe przekracza 5 minut. 3. Inne ni wymienione w ust. 2 owiadczenia radny skada w czci sesji do tego przeznaczonej zgodnie z przyjtym porzdkiem obrad. Czas skadania owiadczenia przez radnego nie moe przekroczy 5 minut a przedstawiciela Klubu 10 minut. 27. Po wyczerpaniu porzdku obrad Przewodniczcy koczy sesj wypowiadajc formu:"Zamykam .... sesj Rady Zakopanego". W przypadku niewyczerpania porzdku obrad Przewodniczcy koczy posiedzenie wypowiadajc formu: "Zamykam ....posiedzenie ....sesji Rady Zakopanego". 28. 1. Dwikowy zapis z przebiegu obrad jest rejestrowany elektronicznie i przechowywany jeszcze przez 1 rok po zakoczeniu kadencji Rady. Na podstawie zapisu sporzdzony jest protok sesji. 2. Protok sesji musi zawiera nastpujce informacje: 1) numer sesji, 2) dat i miejsce sesji, 3) stwierdzenie prawomocnoci obrad (quorum), 4) imi i nazwisko przewodniczcego obradom, 5) porzdek obrad, 6) podjte uchway Rady wraz z wynikiem gosowania, 7) nazwiska mwcw wystpujcych w poszczeglnych punktach obrad oraz streszczenia wypowiedzi, 8) zgoszone "votum separatum" z imieniem i nazwiskiem zgaszajcego oraz przedmiot ktrego ono dotyczy, 9) inne sprawy wskazane do odnotowania przez Przewodniczcego. 3. Zaczniki do protokou stanowi: 1) oryginay podjtych uchwa wraz z uzasadnieniami i niezbdnymi opisami, 2) protokoy komisji skrutacyjnej oraz kartki gosowania tajnego, 3) listy obecnoci radnych, 4) interpelacje zgoszone na pimie. 4. Protok z sesji podpisuje kada z osb, ktra przewodniczya obradom w czci tej sesji.
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 8

29. Przewodniczcy ustala sposb informowania mieszkacw o obradach sesji i posiedzeniach komisji. Rozdzia III UCHWAY RADY 30. 1. Rada i powoane przez ni komisje podejmuj rozstrzygnicia w formie uchwa. 2. Z inicjatyw uchwaodawcz w Radzie mog wystpi. 1) Burmistrz, 2) przewodniczcy, 3) komisja, 4) grupa co najmniej 3 radnych, 5) klub. 3. Uchway Rady s odrbnymi dokumentami. S podpisane przez Przewodniczcego lub Wiceprzewodniczcego, ktry obradom przewodniczy. 4. Rozstrzygnicia w sprawach proceduralnych odnotowuje si w protokole jako postanowienia. 5. W sprawach dotyczcych przebiegu obrad w trakcie posiedzenia sesji, rozstrzyga przewodniczcy obradom. Jego decyzje w tym zakresie s ostateczne. 31. 1. Uchwaa Rady majca charakter deklaracji, owiadczenia lub wniosku nosi nazw rezolucji. 2. Z inicjatyw podjcia przez Rad rezolucji moe wystpi komisja, klub lub co najmniej 3 radnych. 3. Tekst projektu rezolucji dorcza si radnym na 24 godziny przed rozpoczciem sesji. 32. 1. Podmiot posiadajcy inicjatyw uchwaodawcz, zwany dalej projektodawc, skada do Przewodniczcego pisemny projekt uchway wraz z uzasadnieniem i podpisem radcy prawnego. 2. Projektodawca okrela referenta, ktry w jego imieniu bdzie wystpowa w toku prac nad projektem oraz proponowany termin wprowadzenia projektu pod obrady Rady. 3. W postpowaniu uchwaodawczym projektodawca przyjmuje uwagi, wnioski i poprawki do projektu uchway oraz uwzgldnia je w formie autopoprawki lub przygotowuje je do gosowania przez Rad. 33. 1. Projekt uchway winien zawiera w szczeglnoci: 1) tytu uchway, 2) podstaw prawn, 3) merytoryczna regulacj sprawy bdcej przedmiotem uchway, 4) przepisy przejciowe i derogacyjne, 5) termin wejcia w ycie uchway oraz ewentualny czas jej obowizywania, 6) rozstrzygnicie dotyczce ogoszenia uchway, jeeli nie wynika ono z przepisw prawa, a take formy jej rozpowszechnienia. 2. W toku przygotowywania projektw uchwa wszelk pomoc merytoryczn, prawn i organizacyjn wiadcz uprawnionym podmiotom jednostki organizacyjne Urzdu Miasta i komunalne jednostki organizacyjne, wedug zasad okrelonych przez Burmistrza. 3. Projekt uchway przedkadanej radzie pod obrady wymaga: 1) podpisu radcy prawnego, 2) opinii waciwej komisji - dla projektw przygotowanych przez Burmistrza, 3) opinii Burmistrza - dla projektw przygotowanych przez komisj, 4) opinii Burmistrza i waciwej komisji - dla projektu przygotowanego przez grup radnych. Waciw komisj do opiniowania wniosku ustala Przewodniczcy oraz koordynuje wydawanie opinii, o ktrych mowa.

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 9

4. Waciwa komrka organizacyjna ma obowizek przedstawi swoja opini w terminie do 7 dni od przedoenia jej projektu uchway. 5. Projekty uchwa w sprawach personalnych nie wymagaj opinii komisji. 6. Projekt uchway Rady powinien by przedoony Przewodniczcemu w terminie co najmniej 14 dni przed sesj. 7. Na wniosek projektodawcy poparty przez co najmniej 1/3 ustawowego skadu, Rada moe odstpi od wymogu okrelonego w ustpie 6. 34. 1. Komisje zobowizane s przedstawi opini najpniej w trakcie czytania projektu uchway, pod rygorem jej pominicia. Nie przedoenie na sesji opinii komisji nie wstrzymuje prac nad projektem, chyba, e Rada zadecyduje inaczej. 2. Komisja nie moe powoywa si na niemono wydania opinii, jeeli projekt uchway zosta jej dorczony na 14 dni przed terminem sesji. 35. 1. W sprawach nagych, wymagajcych podjcia przez Rad natychmiastowych rozstrzygni, inicjatywa podjcia uchway wraz z konkretnym projektem odpowiadajcym wymogom 33 ust. 1-6 moe zosta zgoszona w trakcie obrad sesji przez co najmniej 2/5 ustawowego skadu Rady. 2. Na wniosek Przewodniczcego waciwej komisji, Przewodniczcy obrad zarzdza przerw - nie dusz ni 30 minut - celem przygotowania przez t Komisj i inne merytorycznie waciwe Komisje opinii do projektu. W tym czasie Burmistrz rwnie przygotowuje swoj opinie. 3. Rada po wysuchaniu stanowiska merytorycznie waciwej Komisji, moe zdecydowa o wczeniu projektu zgoszonego w tym trybie pod obrady toczcej si sesji. 36. 1. Projektodawca moe wprowadzi autopoprawki do projektu uchway Rady. 2. Projektodawca moe wycofa zgoszony projekt uchway przed rozstrzygajcym gosowaniem projektu. 37. 1. Uchway Rady zapadaj w trybie jednego czytania. 2. Rozpatrzenie projektu uchway Rady obejmuje: 1) wprowadzenie projektodawcy, 2) reprezentacj opinii waciwej komisji wraz z wnioskami mniejszoci lub opinii Burmistrza, 3) zgaszanie wnioskw, uwag i propozycji poprawek, 4) dyskusj nad projektem, 5) dyskusj nad poprawkami zgoszonymi w odpowiednim terminie i trybie. 3. Prawo zgaszania poprawek do projektu przysuguje Burmistrzowi, komisjom, klubom i radnym. 4. Poprawki zgoszone do projektu uchway Rady gosowane s przed gosowaniem nad projektem uchway. Przewodniczcy moe odoy gosowanie nad caoci uchway na czas potrzebny do stwierdzenia czy wskutek przyjtych poprawek nie zachodzi sprzeczno pomidzy poszczeglnymi przepisami. 5. Jeeli zgoszono dwie lub wicej poprawek, to w pierwszej kolejnoci poddawane s pod gosowanie poprawki najdalej idce. W przypadku rwnorzdnego charakteru poprawek o kolejnoci gosowania decyduje kolejno ich zgoszenia. 6. Poprawki do uchway budetowej lub uchway wywoujcej skutki finansowe winny by zgoszone na pimie co najmniej 3 dni przed rozpoczciem sesji i okrela wielko tych skutkw. 7. Projekt uchway, ktry nie uzyska w gosowaniu wymaganej wikszoci, uznaje si za odrzucony. 38. 1. Gos w dyskusji nie moe trwa duej ni 5 minuty dla radnego i 10 minut dla przedstawiciela klubu, a w razie ponownego zabrania gosu - 3 minuty dla radnego i 5 minuty dla przedstawiciela klubu. 2. Rada moe okreli wikszy dopuszczalny czas wystpie w rozpatrywanym punkcie porzdku obrad. 3. Ogranicze czasowych nie stosuje si do wystpie: 1) przedstawicieli wadz centralnych, wojewdzkich, powiatowych i innych goci zaproszonych, 2) radnych referujcych w imieniu komisji oraz radnych referujcych projekt grupy radnych,
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 10

3) Burmistrza i jego przedstawicieli dokonujcych w jego imieniu wprowadze do dyskusji nad tematyk sesji, udzielajcych wyjanie dotyczcych projektw uchwa, ktrych projektodawc jest Burmistrz, udzielajcych odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych. Rozdzia IV TRYB GOSOWANIA 39. 1. W gosowaniu bior udzia wycznie radni. 2. Wszystkie gosowania Rady s jawne, z wyjtkiem, gdy ustawa stanowi inaczej. 3. Przed gosowaniem przewodniczcy odczytuje dat i tytu projektw uchwa. 4. Na wniosek radnego przewodniczcy moe odczyta projekt uchway w caoci lub czci. 40. 1. Gosowanie jawne odbywa si przez podniesienie rki. 2. Gosowanie jawne zarzdza i przeprowadza Przewodniczcy obrad, przelicza oddane gosy "za", "przeciw" i "wstrzymujce si", sumuje je i porwnujc z list radnych obecnych na sesji, wzgldnie ze skadem lub ustawowym skadem Rady, nakazuje odnotowanie wynikw gosowania w protokole sesji. 3. Do przeliczenia gosw Przewodniczcy obrad moe wyznaczy radnego. 4. Wyniki gosowania jawnego ogasza Przewodniczcy obrad. 41. 1. Gosowanie imienne przeprowadza Przewodniczcy obrad, wyczytujc nazwiska radnych z listy obecnoci, odnotowujc w protokole czy radny gosowa "za", "przeciw", czy "wstrzymuje si", przelicza oddane gosy, sumuje je i porwnuje z list radnych obecnych na sesji, wzgldnie ze skadem lub ustawowym skadem Rady. Do przeliczenia gosw Przewodniczcy obrad moe wyznaczy radnego. 2. Wyniki gosowania imiennego ogasza Przewodniczcy obrad. 42. 1. W gosowaniu tajnym radni gosuj za pomoc kart ostemplowanych pieczci Rady, przy czym kadorazowo Rada ustala sposb gosowania, a samo gosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyonionym spord siebie przewodniczcym. 2. Komisja Skrutacyjna przed przystpieniem do gosowania objania sposb gosowania i przeprowadza je, wyczytujc kolejno nazwiska radnych z listy obecnoci. 3. Kart do gosowania nie moe by wicej ni radnych obecnych na sesji. 4. Po przeliczeniu gosw Przewodniczcy Komisji Skrutacyjnej odczytuje protok, podajc wynik gosowania niezwocznie. 5. Karty z oddanymi gosami i protok gosowania stanowi zacznik do protokou sesji. 43. 1. Przewodniczcy obrad przed poddaniem wniosku pod gosowanie precyzuje i ogasza Radzie proponowan tre wniosku w taki sposb, aby jego redakcja bya przejrzysta, a wniosek nie budzi wtpliwoci, co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejnoci Przewodniczcy obrad poddaje pod gosowanie wniosek najdalej idcy, jeli moe to wykluczy potrzeb gosowania nad pozostaymi wnioskami. Ewentualny spr co do tego, ktry z wnioskw jest najdalej idcy rozstrzyga Przewodniczcy obrad. 3. W przypadku gosowania w sprawie wyborw osb, Przewodniczcy obrad przed zamkniciem listy kandydatw zapytuje kadego z nich czy zgadza si kandydowa i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzcej poddaje pod gosowanie zamknicie listy kandydatw, a nastpnie zarzdza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat zoy uprzednio zgod na pimie. 44. 1. Jeeli oprcz wniosku (wnioskw) o podjcie uchway w danej sprawie zostanie zgoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wnioskw), w pierwszej kolejnoci Rada gosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wnioskw). 2. Gosowanie nad poprawkami do poszczeglnych paragrafw lub ustpw projektu uchway nastpuje wedug ich kolejnoci, z tym, e w pierwszej kolejnoci Przewodniczcy obrad poddaje pod gosowanie te poprawki, ktrych przyjcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 11

3. W przypadku przyjcia poprawki wykluczajcej inne poprawki do projektu uchway, poprawek tych nie poddaje si pod gosowanie. 4. W przypadku zgoszenia do tego samego fragmentu projektu uchway kilku poprawek stosuje si zasad okrelon w ust. 2. 5. Przewodniczcy obrad moe zarzdzi gosowanie cznie nad grup poprawek do projektu uchway. 6. Przewodniczcy obrad zarzdza gosowanie w ostatniej kolejnoci za przyjciem uchway w caoci ze zmianami wynikajcymi z poprawek wniesionych do projektu uchway. 7. Przewodniczcy obrad moe odroczy gosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjtych poprawek nie zachodzi sprzeczno pomidzy poszczeglnymi postanowieniami uchway. 45. 1. Gosowanie zwyk wikszoci gosw oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa wiksz liczb gosw "za" ni "przeciw". Gosw wstrzymujcych si i niewanych nie dolicza si do adnej z grup gosujcych "za" czy "przeciw". 2. Jeeli celem gosowania jest wybr jednej z kilku osb lub moliwoci, przechodzi kandydatura lub wniosek, na ktry oddano najwiksz liczb gosw "za". 46. 1. Gosowanie bezwzgldn wikszoci gosw oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktre uzyskay co najmniej jeden gos wicej od sumy pozostaych wanie oddanych gosw, to znaczy przeciwnych i wstrzymujcych si. 2. Gosowanie bezwzgldn wikszoci ustawowego skadu Rady oznacza, e przechodzi wniosek lub kandydatura, ktra uzyskaa liczb wanych gosw oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyszajc poow ustawowego skadu Rady, a zarazem tej poowie najblisz. 3. Bezwzgldna wikszo gosw przy parzystej liczbie gosujcych zachodzi wwczas, gdy za wnioskiem lub kandydatur zostao oddanych 50% + 1 wanie oddanych gosw. 47. 1. W razie gdy wynik gosowania budzi wtpliwoci, na wniosek co najmniej 3 radnych, zawierajcy uzasadnienie, Rada moe postanowi o powtrnym gosowaniu, z tym e: 1) moe by ono dokonane tylko w trakcie posiedzenia na ktrym odbyo si gosowanie, 2) powtrzeniu nie podlega gosowanie imienne i tajne. 2. Postanowienie o powtrzeniu gosowania oznacza automatycznie uniewanienie poprzedniego gosowania w tej sprawie. Rozdzia V PRZEWODNICZCY RADY 48. 1. Pracami Rady kieruje jej Przewodniczcy w porozumieniu z Wiceprzewodniczcymi. 2. Przewodniczcy: 1) zwouje sesje Rady, 2) przewodniczy obradom, 3) nadzoruje obsug kancelaryjn posiedze Rady, 4) przeprowadza gosowanie jawne nad projektami uchwa oraz podpisuje uchway Rady, 5) reprezentuje Rad na zewntrz, 6) koordynuje prace komisji, w szczeglnoci w zakresie zada kontrolnych komisji, 7) nadzoruje w imieniu Rady terminowo wykonywania uchwa, 8) zapewnia realizacje uprawnie Rady, 9) powouje z wasnej inicjatywy lub na wniosek komisji, ekspertw w celu opracowania opinii lub ekspertyz w sprawach rozpatrywanych przez komisje lub Rad, 10) zarzdza wybr komisji skrutacyjnej, 11) prowadzi rejestr klubw,
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 12

12) ustala list zaproszonych goci na sesje, 13) deleguje radnych na wyjazdy subowe. 3. Przewodniczcy Rady moe upowani Wiceprzewodniczcego do zastpstwa w poszczeglnych czynnociach nalecych do jego kompetencji. 4. Przewodniczcy Rady peni dyury w Biurze Rady. 5. Przy realizacji zada Przewodniczcy Rady posikuje si opiniami Wiceprzewodniczcych Rady i szefw klubw radnych. Rozdzia VI KOMISJE RADY 49. 1. Do pomocy w wykonywaniu zada Rada powouje stae i dorane komisje Rady. 2. Rada powouje komisje, okrela ich ilo, ustala ich skad osobowy, przedmiot dziaania oraz szczegowe postanowienia dotyczce dziaalnoci komisji odrbnymi uchwaami (z wyczeniem Komisji Rewizyjnej). 50. 1. Rada moe powoa komisje dorane w celu wykonania okrelonych zada. 2. Komisja dorana ulega rozwizaniu po wykonaniu zadania, dla ktrego zostaa powoana lub w terminie okrelonym w uchwale o jej powoaniu. 3. (skrelony). 51. 1. Komisje podlegaj wycznie Radzie. 2. Komisje maj obowizek sporzdzania i przedkadania rocznych planw pracy. 3. Przedoone plany podlegaj zatwierdzeniu przez Rad. 4. Sprawozdania z dziaalnoci Komisji s przedkadane na posiedzeniach Rady. 5. Na posiedzeniach Rady komisje przedstawiaj opinie o projektach uchwa i kieruj wniosek o: 1) przyjcie projektu uchway bez poprawek, 2) przyjcie projektu uchway z okrelonymi poprawkami, 3) odrzucenie projektu uchway. 52. 1. Przewodniczcego Komisji wybiera Rada, Wiceprzewodniczcych wybieraj czonkowie komisji spord czonkw. 2. W skad komisji wchodzi, co najmniej 5 radnych. 3. Radny moe by przewodniczcym tylko jednej staej komisji. 4. Odwoanie przewodniczcego komisji dokonuje Rada na wniosek komisji. 53. 1. Do zada komisji staych w zakres spraw, do ktrych zostay powoane naley w szczeglnoci: 1) doradztwo i inicjowanie dziaa Rady, 2) wystpowanie z inicjatyw uchwaodawcz, 3) opiniowanie i zaatwianie spraw w zakresie swojej dziaalnoci, 4) kontrola wykonania uchwa Rady i przyjtych wnioskw, 5) ocena informacji i skadanych sprawozda przez Burmistrza i miejskie jednostki organizacyjne, 6) wsppraca z innymi komisjami, 7) wsppraca z organizacjami pozarzdowymi, 8) skadanie wnioskw do Burmistrza. 2. Burmistrz winien ustosunkowa si do pisemnych wnioskw komisji w terminie nie duszym ni 14 dni. 54. Komisja Rewizyjna dziaa na podstawie uregulowa zawartych w czci IV Statutu Miasta Zakopane.

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 13

55. 1. Komisje zobowizane s do wzajemnego informowania si w sprawach bdcych przedmiotem wsplnego zainteresowania. 2. Realizacja postanowie zawartych w ust. 1 nastpuje poprzez: 1) wsplne posiedzenie komisji, 2) udostpnianie posiadanych opracowa i analiz, 3) powoywanie zespow do rozwizywania okrelonych problemw. 3. Komisje Rady mog odbywa wsplne posiedzenia. 4. Komisje Rady mog podejmowa wspprac z odpowiednimi Komisjami innych gmin i powiatu a nadto z innymi podmiotami, jeeli jest to uzasadnione przedmiotem ich dziaalnoci. 56. 1. Komisje dziaaj na posiedzeniach jawnych oraz poprzez swoich czonkw badajcych na miejscu poszczeglne sprawy. 2. W celu przygotowania odpowiedniego pomieszczenia dla obrad komisji, obywatele chccy bra udzia w posiedzeniach komisji winni ten fakt zgosi na 24 godziny przed posiedzeniem komisji w Biurze Rady. 3. Komisja moe obradowa tylko w obecnoci, co najmniej poowy swojego skadu. 4. W posiedzeniach komisji mog uczestniczy oprcz czonkw komisji radni nie bdcy jej czonkami. Mog oni zabiera gos w dyskusji i skada wnioski bez prawa udziau w gosowaniu. 5. Przewodniczcy komisji moe zaprosi na posiedzenie inne osoby, ktrych obecno lub wypowied mog by uzasadnione ze wzgldu na przedmiot rozpatrywanej sprawy. 6. Komisja nie moe odmwi wysuchania okrelonej osoby, jeeli z wnioskiem o takie wysuchanie wystpi Przewodniczcy Rady lub Burmistrz. 57. 1. Przewodniczcy komisji kieruje jej pracami, a w szczeglnoci ustala terminy jej posiedze, porzdek dzienny posiedze, wyznacza sprawozdawcw do poszczeglnych spraw na posiedzeniach komisji, zwouje posiedzenia komisji i kieruje jej obradami. 2. Przewodniczcy komisji zawiadamia czonkw komisji o terminie jej posiedzenia na 7 dni przed terminem. Do zawiadomienia docza si porzdek obrad. 3. Z upowanienia przewodniczcego komisji, moe go zastpowa wiceprzewodniczcy. 4. Przewodniczcy komisji zobowizany jest zwoa posiedzenie komisji na danie co najmniej 1/4 czonkw komisji lub Przewodniczcego Rady. 58. 1. Wnioski komisji zapadaj zwyk wikszoci gosw w obecnoci o najmniej poowy czonkw komisji (quorum). 2. Wnioski odrzucone przez komisj umieszcza si, na danie, co najmniej 2 wnioskodawcw, w sprawozdaniu komisji jako wnioski mniejszoci. Dotyczy to w szczeglnoci wnioskw w sprawach rozpatrywanych projektw uchwa Rady. 3. Sprawozdanie komisji przedstawia na posiedzeniu Rady przewodniczcy komisji lub osoba upowaniona przez przewodniczcego. 4. Wnioski komisji przedstawia si Przewodniczcemu Rady i Burmistrzowi. 5. Z posiedzenia komisji sporzdza si protok, ktry po przyjciu jest udostpniony do wgldu na zasadach okrelonych w Statucie Miasta. Rozdzia VII RADNI 59. 1. Przed przystpieniem do wykonywania mandatu radny skada lubowanie, ktrego rota brzmi: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, lubuj uroczycie obowizki radnego sprawowa godnie, rzetelnie i uczciwie, majc na wzgldzie dobro mojej gminy i jej mieszkacw".

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 14

2. lubowanie odbywa si w ten sposb, e po odczytaniu roty, wywoani kolejni radni powstaj i wypowiadaj sowo "lubuj". lubowanie moe by zoone z dodaniem sowa: "Tak mi dopom Bg". Radni nieobecni na pierwszej sesji Rady oraz radni, ktrzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, skadaj lubowanie na pierwszej sesji, na ktrej s obecni. 3. Szczegowe okrelenie praw i obowizkw radnych zawiera ustawa o samorzdzie gminnym. 4. Radni potwierdzaj swoj obecno na posiedzeniach sesji i komisji podpisem na licie obecnoci. 5. Radny w cigu 7 dni od daty odbycia si sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwi swoj nieobecno, skadajc pisemne wyjanienie na rce Przewodniczcego Rady lub przewodniczcego komisji. 60. 1. Radny reprezentuje wyborcw i jest zobowizany bra czynny udzia w sesjach, pracach organw Rady i innych instytucjach samorzdowych, do ktrych zosta wybrany lub powoany zgodnie z przepisami prawa. 2. Radny zobowizany jest do pracy, w co najmniej jednej staej komisji. 3. Radny utrzymuje sta wi z mieszkacami Miasta oraz ich organizacjami, a take przyjmuje ich postulaty, skargi, wnioski, projekty i interpelacje oraz przedstawia je organom Miasta do rozpatrzenia. 61. 1. Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych, na zasadach okrelonych w ustawie. 2. Rozwizanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmwi zgody na rozwizanie stosunku pracy z radnym, jeeli podstaw rozwizania s zdarzenia zwizane z wykonywaniem przez radnego mandatu. 62. Radny odbywa dyur w Biurze Rady przyjmujc obywateli Gminy w sprawach dotyczcych jej mieszkacw lub kontaktuje si ze swoimi wyborcami w innej formie, po ustaleniu sposobu kontaktu z Przewodniczcym Rady. 63. 1. Radny otrzymuje diet za prac: 1) na sesjach, 2) w komisjach do ktrych zosta powoany, 3) w zebraniach organizacyjnych Rady. 2. Radnemu przysuguje zwrot kosztw podry subowych. 3. Wysoko diet oraz tryb ich wypacania okrela Rada uchwa. Rozdzia VIII KLUBY RADNYCH 64. 1. Radni mog tworzy kluby radnych, wedug kryteriw przez siebie przyjtych. 2. Kluby radnych s ciaami dziaajcymi w ramach Rady w okresie kadencji Rady. 3. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziau przez co najmniej 3 radnych. 4. Klub przekazuje Przewodniczcemu bez zwoki: 1) informacj o utworzeniu klubu wraz z imienn list czonkw klubu, podpisan przez wszystkich czonkw klubu oraz skadem kierownictwa klubu, 2) informacje o zmianach w skadzie klubu lub kierownictwa klubu. 5. Klub ustala zasady swojej organizacji. Zasady te nie mog by sprzeczne ze Statutem Miasta. 6. Stanowisko klubu radnych moe by przedstawiane na sesji Rady przez jego przedstawiciela. 7. Kluby radnych mog wystpowa do Biura Rady o nieodpatne udostpnienie sal lub innych pomieszcze w siedzibie Urzdu Miasta na swoje posiedzenia. 8. Kluby mog ulec wczeniejszemu rozwizaniu na mocy uchwa ich czonkw, podejmowanych bezwzgldn wikszoci gosw, w obecnoci, co najmniej poowy czonkw klubu. 9. Kluby podlegaj rozwizaniu uchwa Rady, gdy liczba ich czonkw spadnie poniej 3 radnych. 65. 1. Radny moe zrzec si mandatu przekazujc Radzie pisemne owiadczenie w tej sprawie.

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 15

2. Rada stwierdza uchwa wyganicie mandatu radnego. 66. Radny skada owiadczenie o stanie majtkowym na podstawie obowizujcych przepisw prawa. Rozdzia IX INTERPELACJE I ZAPYTANIA 67. 1. Interpelacja dotyczy spraw o zasadniczym znaczeniu dla Miasta. Interpelacja obejmuje wskazanie koniecznoci rozwizania problemu i dania zajcia stanowiska przez waciwy organ Miasta. 2. Prawo skadania interpelacji przysuguje radnym. 3. Interpelacj skada si w sprawach zwizanych z: 1) realizacj uchway Rady, 2) wykonaniem zadania przez Burmistrza, Urzd Miasta, komunalne jednostki organizacyjne. 4. Interpelacja powinna zawiera w szczeglnoci: 1) krtkie przedstawienie stanu faktycznego bdcego jej przedmiotem oraz 2) wynikajce std pytania lub/i postulaty. 5. Interpelacje winny by zoone na pimie na rce Przewodniczcego, na co najmniej 2 dni przed sesj. Interpelacje zoone w okresie midzy sesjami Przewodniczcy Rady przedstawia do rozpatrzenia na najbliszej sesji. 6. W przypadkach szczeglnych i nie cierpicych zwoki interpelacja moe by zgoszona Przewodniczcemu przed rozpoczciem sesji i mie form ustn. 7. Zgoszenie interpelacji ustnej Przewodniczcemu Rady powinno obejmowa wskazanie tez interpelacji oraz uzasadnienie koniecznoci zgoszenia jej w tym trybie. 8. Skadajcy interpelacj radny okrela form odpowiedzi (ustna w czasie obrad sesji lub pisemna dorczona radnemu). Wskazanie radnego dotyczce formy odpowiedzi, wie interpelowanego. Przy braku wskazania obowizuje forma pisemna. 9. Przewodniczcy niezwocznie przekazuje przyjte interpelacje Burmistrzowi. 10. Odpowiedzi na interpelacje udziela si na sesji, a w przypadkach wymagajcych wyjanie na najbliszej sesji. 11. Pisemnej odpowiedzi Burmistrz udziela w cigu 21 dni od daty zoenia interpelacji. 12. W przypadku uznania otrzymanej odpowiedzi za niezadowalajc, radny moe zwrci si do Przewodniczcego o ponowne umieszczenie interpelacji w porzdku obrad sesji w punkcie "Odpowiedzi na interpelacje". 13. (skrelony). 68. 1. Wniosek jest to odformalizowany rodek inicjatyw spoecznych, sucy kademu obywatelowi, organizacji spoecznej i politycznej, dotyczcy ulepszenia pracy organu samorzdowego. Wniosek jest propozycj lub projektem przedstawionym wnioskobiorcy do rozwaenia i podjcia decyzji. 2. Przedmiotem wniosku moe by ulepszenie organizacji pracy, wzmocnienie praworzdnoci, zapobieganie naduyciom i ochrona wasnoci spoecznej. 3. Wnioski winny by zgaszane w formie pisemnej w Biurze Rady najpniej 2 dni przed terminem sesji. 4. Wnioski odczytuje na sesji wnioskodawca, a w razie jego nieobecnoci Przewodniczcy Rady. 5. (skrelony). 6. Wnioskodawca otrzymuje odpowied na pimie pod wskazany przez siebie adres, bd odpowiedzi na wniosek udziela na sesji Burmistrz lub wskazana przez niego osoba. CZ IV KOMISJA REWIZYJNA 69. 1. Rada kontroluje dziaalno Burmistrza i miejskich jednostek organizacyjnych i w tym celu powouje Komisj Rewizyjn.
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 16

2. Komisja Rewizyjna kontroluje dziaalno Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych pod wzgldem: 1) legalnoci, 2) rzetelnoci, 3) gospodarnoci, 4) celowoci, 5) zgodnoci dokumentacji ze stanem faktycznym. 3. Komisja Rewizyjna bada w szczeglnoci gospodark finansow kontrolowanych podmiotw, w tym wykonanie budetu Gminy. 4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Rad. 5. Rada moe podj decyzj o przeprowadzeniu kontroli nie objtej planem, o jakiej mowa w ust. 4. 6. W przypadkach nie cierpicych zwoki, Komisja moe podejmowa kontrole, ktre nie s ujte w planie pracy, jedynie za zgod Rady lub Przewodniczcego Rady, udzielon w okresie midzy sesjami. 70. 1. Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budetu miasta i wystpuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionaln Izb Obrachunkow. 2. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Rad w zakresie kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnie kontrolnych innych komisji, powoywanych przez Rad Miasta. 3. Do zada Komisji Rewizyjnej naley przygotowanie projektw rozstrzygni w sprawach skarg dotyczcych zada lub dziaalnoci Burmistrza na zasadach okrelonych przepisami Kodeksu Postpowania Administracyjnego. 71. 1. W skad Komisji Rewizyjnej wchodz radni, w tym przedstawiciele wszystkich klubw, z wyjtkiem radnych penicych funkcje Przewodniczcego, Wiceprzewodniczcych Rady. 2. Komisja Rewizyjna dziaa na posiedzeniach, moe wyraa opinie i podejmowa wnioski w obecnoci co najmniej poowy swojego skadu, zwyk wikszoci gosw. 72. 1. Rada wybiera czonkw Komisji w iloci co najmniej 7 radnych. 2. Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej powouje Rada. 3. Zastpc Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej wybiera komisja ze swego grona w gosowaniu jawnym, zwyk wikszoci gosw. 4. W razie wystpienia czonka Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji na jego miejsce powouje si now osob wybran na posiedzeniu Rady. 5. W przypadku nie wywizania si czonka Komisji Rewizyjnej z przyjtych obowizkw, Rada moe go odwoa w kadym czasie, a na jego miejsce powoa inn osob. 73. 1. Komisja Rewizyjna wykonuje swoje zadania poprzez kontrol polegajc na: 1) badaniu wykonania uchwa Rady, 2) kontroli realizacji wnioskw i interpelacji skadanych podczas posiedze Rady, 3) badaniu ksig, rejestrw, akt i dokumentw podlegych jednostek, 4) badaniu gospodarki finansowej Miasta i podlegych mu jednostek, a w szczeglnoci: badaniu sprawozdania finansowego skadanego do GUS, RIO oraz sprawozdania opisowego z wykonania budetu. 2. Postpowanie kontrolne przeprowadza si w sposb umoliwiajcy bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie dziaalnoci kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocen kontrolowanej dziaalnoci. 3. Stan faktyczny ustala si na podstawie dowodw zebranych w toku postpowania kontrolnego.
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 17

4. Jako dowd moe by wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mog by wykorzystane w szczeglnoci; wyniki ogldzin, zeznania wiadkw, opinie biegych oraz pisemne wyjanienia i owiadczenia kontrolowanych. 5. Komisja Rewizyjna realizuje obowizki na posiedzeniach oraz przez zespoy kontrolne. 6. Komisja Rewizyjna zawiadamia Burmistrza o terminie planowanej kontroli, jej zakresie i skadzie zespou kontrolnego. 7. Burmistrz, Zastpcy Burmistrza, a take w zakresie swojej dziaalnoci kierownicy jednostek organizacyjnych Urzdu i kierownicy miejskich jednostek organizacyjnych zobowizani s udziela wszelkich informacji oraz udostpnia dokumenty na danie Komisji Rewizyjnej lub zespou kontrolnego tej komisji, chyba e sprzeciwia si temu przepis prawa. 8. Komisja Rewizyjna nie moe ingerowa w toczce si postpowanie w indywidualnej sprawie, rozstrzyganej w drodze decyzji administracyjnej lub postanowienia administracyjnego. 74. Do zada Komisji Rewizyjnej naley: 1) przeprowadzanie przynajmniej jeden raz w roku kontroli decyzji finansowych podjtych przez Burmistrza, 2) kierowanie pod obrady Rady wnioskw, zalece i uchwa, majcych na celu usunicie stwierdzonych nieprawidowoci, 3) skadanie Radzie sprawozdania ze swojej dziaalnoci, 4) opiniowanie wykonania budetu Gminy i wystpowanie z wnioskiem do Rady o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium Burmistrzowi, 5) Komisja Rewizyjna podejmuje kontrol w zakresie zoonego wniosku przez: Rad, Przewodniczcego Rady, komisj problemow Rady, oraz kontrole dorane z wasnej inicjatywy. O kontroli doranej Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej lub jego zastpca pisemnie powiadamia Przewodniczcego Rady na 7 dni przed podjciem kontroli. 75. 1. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczcy, a w razie jego nieobecnoci zastpca. 2. Do obowizkw Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej naley: 1) opracowanie rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej i nadzorowanie jego realizacji. Roczny plan pracy Komisji Rewizyjnej jest zatwierdzany przez Rad, 2) reprezentowanie Komisji Rewizyjnej wobec Burmistrza i Rady, 3) podzia pracy pomidzy czonkw Komisji Rewizyjnej, 4) zwoywanie posiedze Komisji Rewizyjnej, 5) podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji Rewizyjnej. 76. 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwouje Przewodniczcy lub jego Zastpca zgodnie z planem pracy, nie rzadziej ni raz w miesicu. 2. Czonkowie Komisji Rewizyjnej winni by o posiedzeniu powiadomieni na 7 dni przed terminem z wyjtkiem przypadkw nie cierpicych zwoki. 77. 1. Udzia czonkw Komisji Rewizyjnej we wszystkich posiedzeniach jest obowizkowy i potwierdzony na licie obecnoci. 2. Nieobecno na posiedzeniu naley zgosi przewodniczcemu przed posiedzeniem. 3. Dusza nieobecno na posiedzeniach moe stanowi podstaw do zastosowania wobec czonka Komisji Rewizyjnej 72 ust.5. 78. 1. Komisja Rewizyjna moe powoywa ze swojego skadu co najmniej trzyosobowe zespoy kontrolne dziaajce na podstawie pisemnego zlecenia przewodniczcego Komisji Rewizyjnej, okrelajcego: 1/ imiona i nazwiska czonkw zespou oraz przewodniczcego zespou, 2/ podmiot kontrolowany, 3/ przedmiot i zakres kontroli,
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 18

4/ planowany termin rozpoczcia i zakoczenia. Zesp wykonuje swoje obowizki co najmniej w skadzie stanowicym quorum. 2. Komisja Rewizyjna za zgod Rady Miasta ma prawo powoa biegych na koszt Miasta w celu wydania opinii wymagajcych specjalistycznych wiadomoci. 3. Tryb pracy zespou kontrolnego okrela Komisja Rewizyjna, stosownie do przedmiotu i zakresu planowanej kontroli. 4. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez zesp kontrolny zawiera : 1/ skad zespou kontrolnego, 2/ podmiot kontrolowany, 3/ miejsce, dat, przedmiot i zakres kontroli, 4/ ustalenie stanu faktycznego stwierdzonego przez kontrolujcych oraz opis stanu prawnego, 5/ wyjanienia kontrolowanych na temat ustalonego przez zesp stanu faktycznego i prawnego, 6/ w razie stwierdzenia nieprawidowoci, wykaz dokumentw na podstawie ktrych stwierdzono nieprawidowoci, 7/ wnioski dotyczce oceny struktury organizacyjnej i prawnej pod wzgldem komplementarnoci zada, kompetencji i odpowiedzialnoci, 8/ propozycj wnioskw i zalece pokontrolnych, 9/ podpisy kontrolujcych i obecnych podczas kontroli, 10/ ewentualne zdanie odrbne czonka zespou. 6. Sprawozdanie z kontroli podpisane przez wszystkich czonkw zespou kontrolnego sporzdzane jest w czterech egzemplarzach i dorczane: 1/ Komisji Rewizyjnej, 2/ Kontrolowanemu, 3/ Burmistrzowi, 4/ Przewodniczcemu. 7. Kontrolowany przedstawia swoje stanowisko w terminie 10 dni od dorczenia sprawozdania z kontroli. 8. Zesp kontrolny przedstawia na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej w obecnoci kontrolowanego i przedstawiciela Burmistrza w formie pisemnej wyniki i wnioski z przeprowadzonej kontroli, najpniej w ostatnim dniu terminu okrelonego w zleceniu , o ktrym mowa w ust. 1 pkt.4. 9. W oparciu o sprawozdanie z kontroli, Komisja Rewizyjna sporzdza protok kontroli i przedstawia go Burmistrzowi i Przewodniczcemu Rady wraz z wnioskami pokontrolnymi i ewentualnymi projektami uchwa. 10. Burmistrz przedstawia Komisji Rewizyjnej swoje stanowisko do protokou kontroli w terminie 10 dni od jego otrzymania. 11. Wnioski i zalecenia pokontrolne dotyczce jednostek podlegych Burmistrzowi, przyjte do realizacji lub niezwocznie zrealizowane, traktuje si jako osignicie celu kontroli, natomiast o pozostaych sprawach, Komisja Rewizyjna w formie wnioskw lub projektw uchwa wnosi o rozstrzygnicie sprawy przez Rad. 12. Wnioski, zalecenia, opinie itp. dotyczce spraw rozpatrywanych przez Komisj Rewizyjn w trybie innym ni przez zesp kontrolny kierowane s do Burmistrza i Przewodniczcego przy odpowiednim zastosowaniu zasad okrelonych w ust.10 i 11. 13. Skargi o ktrych mowa w 72 pkt.3 dotyczce zada lub dziaalnoci Burmistrza kierowane s do Przewodniczcego Rady bezporednio z dziennika podawczego Urzdu za porednictwem Biura Rady gdzie s rejestrowane. 14. Przewodniczcy kieruje skarg niezwocznie do Komisji Rewizyjnej celem zbadania jej zasadnoci i przygotowania dla Rady projektw rozstrzygnicia oraz przesya kopi skargi do Burmistrza.
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 19

15. Przewodniczcy Komisji Rewizyjnej wprowadza spraw skargi do porzdku najbliszego posiedzenia komisji. 16. Komisja Rewizyjna bada zasadno skargi bezporednio lub poprzez zesp kontrolny dziaajcy wedug postanowie 80. 17. Komisja przystpujc do badania skargi w pierwszej kolejnoci ustala stan faktyczny i prawny w oparciu o dokumenty i ewentualne dodatkowe zeznania skarcych uczestniczcych w posiedzeniu i wyjanienia Burmistrza i podlegych mu pracownikw Urzdu. 18. Burmistrz przedstawia Komisji Rewizyjnej na pimie swoje stanowisko w sprawie skargi w terminie 10 dni od otrzymania skargi. 19. Komisja Rewizyjna na drodze gosowania przyjmuje ustalenie w sprawie skargi i przygotowuje na sesj Rady projekt uchway stosownie do swojego stanowiska o uznaniu lub nie uznaniu skargi za zasadn. 79. 1. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej sporzdza si protok, ktry powinien zawiera: - okrelenie porzdku posiedzeniu, - nazwiska i imiona osb obecnych na posiedzeniu, - tre wystpie oraz podjtych ustale i wnioskw, - podpis przewodniczcego. 80. 1. Gosowanie nad projektem uchway lub wniosku Komisji Rewizyjnej odbywa si w sposb jawny, zwyk wikszoci gosw. W przypadku rwnej iloci gosw rozstrzyga gos Przewodniczcego Komisji Rewizyjnej. 2. Czonkowie Komisji Rewizyjnej (co najmniej 2), ktrzy zostali przegosowani, mog da skierowania do Rady lub Burmistrza projektu uchway lub wniosku mniejszociowego (jako alternatywny). 81. Protok z kontroli z ewentualnymi wnioskami, zalecenia oraz projekt uchway lub wniosek przegosowany przez Komisj Rewizyjn jest niezwocznie przekazywany Przewodniczcemu Rady. 82. Wnioski, zalecenia i uchway komisji rewizyjnej powinny by przedmiotem obrad najbliszego posiedzenia Rady. 83. (skrelony). 84. Radny i Burmistrz przy podejmowaniu decyzji w zwizku z peniona funkcj, ma obowizek kierowa si wycznie interesem wsplnoty samorzdowej Miasta. Radny nie moe bra udziau w gosowaniu w Radzie i komisji, jeeli dotyczy ono jego interesu prawnego CZ V ORGAN WYKONAWCZY I ZARZDZAJCY MIASTA 85. 1. Organem wykonawczym Miasta jest Burmistrz Miasta wybierany w wyborach bezporednich. 2. Zastpcw Burmistrza powouje Burmistrz zarzdzeniem. W przypadku, gdy Burmistrz okreli liczb swoich zastpcw na dwch, w zarzdzeniu wskazuje imiennie pierwszego i drugiego zastpc. 3. Funkcji Burmistrza i Zastpcy Burmistrza nie mona czy z czonkostwem w Radzie w organie innej jednostki samorzdu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji rzdowej, a take z mandatem posa i senatora. 86. 1. Burmistrz jest wybierany na okres kadencji Rady. 2. Uchwaa Rady w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi absolutorium jest rwnoznaczna z podjciem inicjatywy przeprowadzenia referendum w sprawie odwoania Burmistrza, chyba, e po zakoczeniu roku budetowego Burmistrz zosta odwoany z innej przyczyny. Uchwa w sprawie absolutorium Rada Gminy podejmuje bezwzgldn wikszoci ustawowego skadu Rady." 87. Tryb i zasady postpowania w przypadku nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi, okrelaj szczegowo przepisy ustawy o samorzdzie gminnym. 88. Do zada Burmistrza naley: 1) wykonywanie uprawnie zwierzchnika subowego w stosunku do pracownikw Urzdu Miasta, 2) kierowanie biecymi sprawami Miasta, 3) reprezentowanie Miasta na zewntrz,
Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany Strona 20

4) organizowanie pracy Urzdu, 5) wykonywanie uprawnie zwierzchnika subowego w stosunku do kierownikw jednostek organizacyjnych Miasta, 6) wykonywanie funkcji kierownika Urzdu Miasta, 7) Wydawanie zarzdze porzdkowych, 8) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, 9) penienie funkcji "pracodawcy samorzdowego" w stosunku do swoich zastpcw. 89. Owiadczenia woli w imieniu Miasta w zakresie zarzdu mieniem skada jednoosobowo Burmistrz albo dziaajcy na podstawie jego upowanienia zastpca burmistrza samodzielnie albo wraz z inn upowanion przez burmistrza osob. Jeeli czynno prawna moe spowodowa powstanie zobowiza pieninych, do jej skutecznoci potrzebna jest kontrasygnata Skarbnika Miasta lub osoby przez niego upowanionej. 90. Burmistrz wykonuje czynnoci zastrzeone dla niego w przepisach szczeglnych. 91. 1. Burmistrz jest pracownikiem samorzdowym zatrudnionym w ramach stosunku pracy na podstawie wyboru. 2. Zastpcy Burmistrza oraz Skarbnik Miasta s pracownikami samorzdowymi zatrudnionymi w ramach stosunku pracy na podstawie powoania. Powoania Skarbnika Miasta dokonuje Rada na wniosek Burmistrza, natomiast Zastpcw powouje Burmistrz. Ustalenie warunkw pracy i pacy naley do kompetencji Burmistrza. 3. Pozostali pracownicy samorzdowi zatrudnieni s na podstawie umowy o prac. 4. W okresie do dnia 31 grudnia 2011 r. w Urzdzie Miasta Zakopane na zasadzie mianowania zatrudnieni s naczelnicy wydziaw i jednostek rwnorzdnych (Wykaz stanowisk okrela Regulamin Organizacyjny Urzdu). 92. 1. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzdu Miasta. 2. Organizacj i zasady funkcjonowania Urzdu Miasta okrela Regulamin Organizacyjny. 93. (skrelony). CZ VI ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA REFERENDUM 94. 1. W wypadkach przewidzianych ustaw oraz w innych sprawach wanych dla Gminy mog by przeprowadzane konsultacje z mieszkacami Miasta. Konsultacje zarzdza Rada Uchwa, okrelajc zasady i tryb ich przeprowadzenia. 2. Na terenie Miasta moe zosta przeprowadzone referendum. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum okrela ustawa. CZ VII POSTANOWIENIA PRZEJCIOWE I KOCOWE 95. Uchwalenie Statutu oraz jego zmiana nastpuj zwyk wikszoci gosw w obecnoci co najmniej poowy ustawowego skadu Rady, w gosowaniu jawnym. 96. Interpretacja postanowie Statutu naley do Przewodniczcego Rady Miasta Zakopane. 97. Statut niniejszy wchodzi w ycie po 14 dniach od jego ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 21

Zacznik Nr 1 do Statutu PRZEBIEG GRANICY MIASTA ZAKOPANE

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Statutu HERB MIASTA ZAKOPANE

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2a do Statutu PIECZ MIASTA ZAKOPANE

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2b do Statutu FLAGA MIASTA ZAKOPANE

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Statutu

WZR FLAGI WRAZ Z OZNACZENIAMI KOLORW

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 4 do Statutu

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH MIASTA ZAKOPANE Spki prawa handlowego, w ktrych Miasto posiada udziay: 1. TESKO - Tatrzaska Komunalna Grupa Kapitaowa Spka z o.o. 2. SEWIK - Tatrzaska Komunalna Grupa Kapitaowa Spka z o.o. 3. Zakopiaski TBS - Tatrzaska Komunalna Grupa Kapitaowa Spka z o.o. 4. Spka Akcyjna "Polskie Tatry" 5. Spka Akcyjna - Przedsibiorstwo Energetyki Cieplnej "Geotermia Podhalaska" Jednostki budetowe: 1. Szkoa Podstawowa Nr 1 2. Szkoa Podstawowa Nr 2 3. Szkoa Podstawowa Nr 3 4. Szkoa Podstawowa Nr 4 5. Szkoa Podstawowa Nr 5 6. Szkoa Podstawowa Nr 7 7. Szkoa Podstawowa Nr 9 8. Gimnazjum Nr 1 9. Gimnazjum Nr 2 10. Gimnazjum Nr 3 11. Przedszkole Nr 3 12. Przedszkole Nr 7 13. Przedszkole Nr 9 14. Miejski Orodek Pomocy Spoecznej Zakad budetowy 1. Zakopiaskie Centrum Edukacji im. H. Modrzejewskiej Miejskie Instytucje Kultury 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. Stefana eromskiego w Zakopanem 2. Miejska Galeria Sztuki im. Wadysawa hr. Zamoyskiego 3. Biuro Promocji Zakopanego

Przewodniczcy Rady Jerzy Zacharko

Id: AJHTU-ELFZC-FSXVL-TMGME-XULTP. Podpisany

Strona 1