Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XXXVII/2/2010 RADY GMINY ZIELONKI zdnia11lutego2010r. wsprawiezmianywuchwalenrXXXV/68/2009RadyGminyZielonkizdnia19listopada2009roku wsprawieustaleniaregulaminuokrelajcegokryteriaitrybprzyznawanianagrddlanauczycielize specjalnegofunduszunagrdzaichosignicia dydaktyczne, wychowawcze, opiekucze,sposbpodziau rodkwnanagrody,trybzgaszaniakandydatwdonagrd Napodstawieart.18ust.2pkt15ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdziegminnym(t.j.DZ.U.z2002r.Nr 152,poz.1591zpn.zm.),art.49ust.2wzwizkuzart.91dpkt1ustawyzdnia26stycznia1982r.

- Karta Nauczyciela(t.j.Dz.U.z2006r.nr97,poz.674zp. zm), Rada Gminy Zielonki uchwala, co nastpuje: 1. 1.3ust.3zacznikanr1douchwaynrXXXV/68/2009RadyGminyZielonkizdnia19listopada2009roku wsprawieustaleniaregulaminuokrelajcegokryteriaitrybprzyznawanianagrddlanauczycielizespecjalnego funduszunagrdzaichosignicia dydaktyczne, wychowawcze, opiekucze,sposbpodziau rodkwnanagrody, tryb zgaszaniakandydatwdonagrdprzyjmujenastpujce brzmienie: Zfunduszunagrdbdcego do dyspozycji Dyrektora szkoy nagrody dla nauczycieli przyznaje dyrektor po zasigniciu opinii Rady Pedagogicznej. 2.Wykrela si 4zacznikanr1douchwaynrXXXV/68/2009RadyGminyZielonkizdnia19listopada2009 rokuwsprawieustaleniaregulaminuokrelajcegokryteriaitrybprzyznawanianagrddlanauczycielizespecjalnego funduszunagrdzaichosignicia dydaktyczne, wychowawcze, opiekucze,sposbpodziau rodkwnanagrody, tryb zgaszaniakandydatwdonagrd. 2.Pozostae zapisy pozostajbez zmian. 3.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminyZielonki. 4.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowymWojewdztwa Maopolskiego.

Przewodniczcy Rady Gminy Ryszard Krawczyk UZASADNIENIE WydziaPrawnyinadzoruMaopolskiego UrzduWojewdzkiegowKrakowiepismemnrPN.II.0910-217-09zdnia 28 grudnia 2009 roku (data wpywu do tut. Urzdu4stycznia2010roku)stwierdzi niewano uchway nr XXXV/68/2009RadyGminyZielonkizdnia19listopada2009rokuwsprawieustaleniaregulaminuokrelajcego kryteriaitrybprzyznawanianagrddlanauczycielizespecjalnegofunduszunagrdzaichosignicia dydaktyczne, wychowawcze, opiekucze,sposbpodziau rodkwnanagrody,trybzgaszaniakandydatwdonagrdwczci, tj. 3ust.3wzakresiesw:i Zakadowych Organizacji Zwizkowychi4przedmiotowegoregulaminu.Wzwizku zpowyszym uzasadnionym wydaje siprzyjcie powyszej uchway. ID: QTCFV-BAIMV-RAJSS-BBSGS-RRXHM. Podpisany. Strona 1 / 2

UZASADNIENIE WydziaPrawnyinadzoruMaopolskiego UrzduWojewdzkiegowKrakowiepismemnrPN.II.0910-217-09zdnia 28 grudnia 2009 roku (data wpywu do tut. Urzdu4stycznia2010roku)stwierdzi niewano uchway nr XXXV/68/2009RadyGminyZielonkizdnia19listopada2009rokuwsprawieustaleniaregulaminuokrelajcego kryteriaitrybprzyznawanianagrddlanauczycielizespecjalnegofunduszunagrdzaichosignicia dydaktyczne, wychowawcze, opiekucze,sposbpodziau rodkwnanagrody,trybzgaszaniakandydatwdonagrdwczci, tj. 3ust.3wzakresiesw:i Zakadowych Organizacji Zwizkowychi4przedmiotowegoregulaminu.Wzwizku zpowyszym uzasadnionym wydaje siprzyjcie powyszej uchway.

ID: QTCFV-BAIMV-RAJSS-BBSGS-RRXHM. Podpisany.

Strona 2 / 2