Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XLVI/568/10 RADYGMINYCZERNICHW zdnia29stycznia2010r. w sprawie zmiany Uchway BudetowejGminyCzernichwnarok2010. Napodstawieart.18ust.2pkt4ustawyzdnia8marca1990r.osamorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z2001r.,Nr142poz.1591zpn.zm.)orazart.211,art.212iart.236ustawyzdnia27sierpnia2009r. ofinansachpublicznych(Dz.U.Nr157poz.1240zpn.

zm.) RadaGminyCzernichwuchwala,conastpuje: 1.WuchwaleNrXLIV/553/09RadyGminyCzernichwzdnia18grudnia2009r.Uchwaa Budetowa GminyCzernichwnarok2010dokonujesinastpujcych zmian: 1) Plandochodw zwiksza si plandochodwmajtkowychokwot 150 000 z, zgodniezzacznikiemnr1doniniejszej uchway, 2) Planwydatkw zwiksza si planwydatkwbiecychokwot 150 000 z, zgodniezzacznikiemnr2doniniejszej uchway. 2.Wykonanie uchway powierza siWjtowiGminyCzernichw. 3 . UchwaawchodziwyciezdniempodjciaipodlegaogoszeniuwDziennikuUrzdowym WojewdztwaMaopolskiego oraz na tablicy ogoszeUrzduGminyCzernichw.

Przewodniczcy Rady JacekPodgrski Zacznik nr 1 do Uchway Nr XLVI/568/10 RadyGminyCzernichw zdnia29stycznia2010r. PLANDOCHODWBUDETUGMINYCZERNICHWNAROK2010 Dz. R. 925 Nazwa Ogrodybotaniczneizoologiczneoraznaturalneobszaryiobiektychronionejprzyrody Zwiksz. 150 000

92595 Pozostaa dziaalno 150 000 Dochody majtkowe 150 000 PrzyznaneGminieCzernichwwramachprogramuMRPOnarefundacjponiesionych wydatkwzerodkwwasnychgminywroku2009nazadanieinwestycyjnep.n. Strona 1 / 3 ID: IFWYY-MMTUI-YDKZG-ECLVP-NERXP. Podpisany. Odtwarzanie istniejcej cieki ornitologicznej czanywobszarzegminyCzernichw 150 000

JacekPodgrski Zacznik nr 1 do Uchway Nr XLVI/568/10 RadyGminyCzernichw zdnia29stycznia2010r. PLANDOCHODWBUDETUGMINYCZERNICHWNAROK2010 Dz. R. 925 Nazwa Ogrodybotaniczneizoologiczneoraznaturalneobszaryiobiektychronionejprzyrody 92595 Pozostaa dziaalno Dochody majtkowe PrzyznaneGminieCzernichwwramachprogramuMRPOnarefundacjponiesionych wydatkwzerodkwwasnychgminywroku2009nazadanieinwestycyjnep.n. Odtwarzanie istniejcej cieki ornitologicznej czanywobszarzegminyCzernichw Razemplandochodw Zwiksz. 150 000 150 000 150 000

150 000 150 000

Przewodniczcy Rady JacekPodgrski

Zacznik nr 2 do Uchway Nr XLVI/568/10 RadyGminyCzernichw zdnia29stycznia2010r. PLANWYDATKWBUDETUGMINYCZERNICHWNAROK2010 Dz. 710 71004 R. Nazwa Dziaalnousugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biecew tym: wydatki zwizanezrealizacjzadastatutowych jednostek Razemplanwydatkw Zwiksz. 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Przewodniczcy Rady JacekPodgrski


ID: IFWYY-MMTUI-YDKZG-ECLVP-NERXP. Podpisany. Strona 2 / 3

Zacznik nr 2 do Uchway Nr XLVI/568/10 RadyGminyCzernichw zdnia29stycznia2010r. PLANWYDATKWBUDETUGMINYCZERNICHWNAROK2010 Dz. 710 71004 R. Nazwa Dziaalnousugowa Plany zagospodarowania przestrzennego Wydatki biecew tym: wydatki zwizanezrealizacjzadastatutowych jednostek Razemplanwydatkw Zwiksz. 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000

Przewodniczcy Rady JacekPodgrski

ID: IFWYY-MMTUI-YDKZG-ECLVP-NERXP. Podpisany.

Strona 3 / 3