Vous êtes sur la page 1sur 6

UCHWAA NR LXIV/665/2010 RADY MIASTA NOWEGO SCZA zdnia26kwietnia2010r. w sprawie: utworzenia na terenie Miasta Nowego Sczaobwodwgosowania, okreleniaichnumerworaz granic.

Napodstawieart.30ust.2ustawyzdnia16lipca1998r.- Ordynacjawyborczadoradgmin,radpowiatw isejmikwwojewdztw(t.j.Dz.U.z2003r.Nr159poz.1547zpn.zm.)orazart.18ust.2pkt15ustawyzdnia 8marca1990r.osamorzdziegminnym(t.j.Dz.U.z2001r.Nr142poz.1591zpn. zm.) Rada Miasta Nowego Scza na wniosek Prezydenta Miasta Nowego Scza uchwala, co nastpuje: 1.Na terenie Miasta Nowego Scza tworzy sistae obwody gosowaniaorazustalaichgraniceisiedziby obwodowych komisji wyborczych - jak zacznikNr1douchway. 2.Traci moc uchwaa nr XLII/488/2009 Rady Miasta Nowego Sczazdnia6marca2009r.wsprawieutworzenia na terenie Miasta Nowego Sczaobwodwgosowania, okreleniaichnumerworazgranic. 3.Wykonanie uchway powierza siPrezydentowi Miasta Nowego Scza. 4.Uchwaa podlega przekazaniu Wojewodzie MaopolskiemuiKomisarzowiWyborczemuwNowymSczu. 5.Uchwaa podlega podaniu do publicznej wiadomoci poprzez ogoszenie na tablicy ogoszeiwBiuletynie Informacji Publicznej Urzdu Miasta Nowego Scza oraz ogoszeniuwDziennikuUrzdowymWojewdztwa Maopolskiego. 6.Uchwaawchodziwyciezdniempodjcia.

Wiceprzewodniczcy Rady Stefan Chomoncik

Zacznik do Uchway Nr LXIV/665/2010 Rady Miasta Nowego Scza zdnia26kwietnia2010r. STAE OBWODY GOSOWANIA NA TERENIE MIASTA NOWEGO SCZA
1 Dunikowskiego, Gazdowska, gen. Gizy, w. Heleny, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Krakowska od numeru 17 do koca ulicy (numerynieparzyste),LachwSdeckich, Modrzewiowa, Meissnera, gen. Maczka, Pastwiska, ojca Papczyskiego, Papieska (d. Podegrodzka), Rzebiarska, Starowiejska, ks. ciegiennego, ID: TWMEY-POPBV-JQRDK-MLVFT-CBDUB. Podpisany. Witkacego.
Strona 1 / 6

2 Axentowicza, Banacha, Cakowa, Chemiecka,Czeremchowa,Dmowskiego,Dunajcowa,Jagodowa,Kosmonautw,Krakowska od numeru 22 do koca ulicy (numery parzyste) Malutka, Mia, Marcinkowicka, Opotki,Prosta,Pilotw,gen.Rozwadowskiego, Szewska, Urocza, Widok, Wiejska, Zabawa.

Stefan Chomoncik

Zacznik do Uchway Nr LXIV/665/2010 Rady Miasta Nowego Scza zdnia26kwietnia2010r. STAE OBWODY GOSOWANIA NA TERENIE MIASTA NOWEGO SCZA
1 Dunikowskiego, Gazdowska, gen. Gizy, w. Heleny, Jaworowa, Jesionowa, Klonowa, Krakowska od numeru 17 do koca ulicy (numerynieparzyste),LachwSdeckich, Modrzewiowa, Meissnera, gen. Maczka, Pastwiska, ojca Papczyskiego, Papieska (d. Podegrodzka), Rzebiarska, Starowiejska, ks. ciegiennego, Witkacego. 2 Axentowicza, Banacha, Cakowa, Chemiecka,Czeremchowa,Dmowskiego,Dunajcowa,Jagodowa,Kosmonautw,Krakowska od numeru 22 do koca ulicy (numery parzyste) Malutka, Mia, Marcinkowicka, Opotki,Prosta,Pilotw,gen.Rozwadowskiego, Szewska, Urocza, Widok, Wiejska, Zabawa. 3 Bnicza, Bulwar Narwiku, Dunajewskiego, w. Ducha, Franciszkaska, Hoffmanowej, Grybowska, Joselewicza, Jagielloska od I numeru1do15(numerynieparzyste)iodnumeru2do8(numeryparzyste),PlacKolegiacki,KazimierzaWielkiego,Legionw, Lwowskaodnumeru1donumeru15(numerynieparzyste)iodnumeru2donumeru24(numeryparzyste),pl.3-go Maja, Pijarska,Piastowska,Rynek,Romanowskiego,PiotraSkargi,JanaIIISobieskiegoodnumeru2do14a(numeryparzyste)iod numeru1donumeru9(numerynieparzyste),pl.Sowackiego,Tymowskiego,Wazw,Wska, Kard. Wyszyskiego, Zakocielna, pl. Zamkowy. 4 Czarnieckiego, Dugoszaodnumeru1do25(numerynieparzyste)iodnumeru2do14(numeryparzyste),Jagielloska od numeru17do37(numerynieparzyste)iod10do50(numeryparzyste),Kociuszkiodnumeru7do19(numerynieparzyste)iod numeru 10 do 34 (numery parzyste), Konarskiego, Kopernika, Plac w.Kazimierza,Lenartowicza,Mickiewiczaodnumeru3do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru4dokocaulicy(numeryparzyste),Matejkiodnumeru3do45(numery nieparzyste)iod2do38(numeryparzyste),Narutowicza,Szwedzka,ks.Sygaskiego, Jana III Sobieskiego od numeru 11 do 13 (numerynieparzyste)iodnumeru16do24(numeryparzyste)Waowa, Wsowiczw. 5 Dugoszaodnumeru27do73(numerynieparzyste)iodnumeru16do70(numeryparzyste),Pl.gen.Dbrowskiego, Grodzka od I numeru1do41(numerynieparzyste),Jagielloskaodnumeru39do73(numerynieparzyste),iodnumeru52do84(numery parzyste),Matejkiodnumeru47do79(numerynieparzyste)iodnumeru40do52(numeryparzyste),Morawskiego,Myska odnumeru1dokocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru2do numeru 10 (numery parzyste), Rajska, Staszica, niadeckich, Aleje Wolnoci,Zapolskiej, eromskiego. 6 Ariaska,Bandurskiegoodnumeru21do29(numerynieparzyste)iodnumeru26do30(numeryparzyste),Dojazdowa, Flisakw,gen.Galicy,Gowackiegoodnumeru13do31(numerynieparzyste)iodnumeru22do40(numeryparzyste),Hasiora, InwalidwWojennych,Jarosza,gen.Kleeberga,Ogiskiego,Podgrskaodnumeru1do7(numerynieparzyste)iodnumeru 2do6(numeryparzyste),Powstacwlskich, PowstacwWielkopolskich,Rybacka,Targowa,Tarnowskaodnumeru1do 73(numerynieparzyste)iodnumeru2do122(numeryparzyste),Warzywna,Witosa,Zdrojowaodnumeru1do123(numery nieparzyste)iodnumeru2do114(numeryparzyste). 7 Bandurskiegoodnumeru1do19(numerynieparzyste)iodnumeru2do24(numeryparzyste),Gowackiegoodnumeru1do11 I (numerynieparzyste)iodnumeru2do20(numeryparzyste),Klemensiewicza,Kraszewskiego,Kotajaodnumeru1do 7(numerynieparzyste)iodnumeru2do8(numeryparzyste),Kochanowskiegoodnumeru1do85(numerynieparzyste), Modzieowa,Moniuszki,Paderewskiegoodnumeru1do53(numerynieparzyste)iodnumeru4do44(numeryparzyste), Racawickaodnumeru1do7(numerynieparzyste)iod2do10(numeryparzyste),Romera,Rana, Na Rurach, Szkolna,
ID: TWMEY-POPBV-JQRDK-MLVFT-CBDUB. Podpisany. Strona 2 / 6

Zaleskiego.

8 Czarna, gen. Dwernickiego, Gwardyjska, Kracowa,Kosynierw,Kochanowskiegoodnumeru2do36(numeryparzyste), Kotajaodnumeru11do25(numerynieparzyste)iodnumeru12do34(numeryparzyste),Lwowskaodnumeru17do67 (numerynieparzyste)iodnumeru26do76a(numeryparzyste),Paderewskiegoodnumeru46do68a(numeryparzyste),Polna,

(numerynieparzyste)iodnumeru2do20(numeryparzyste),Klemensiewicza,Kraszewskiego,Kotajaodnumeru1do 7(numerynieparzyste)iodnumeru2do8(numeryparzyste),Kochanowskiegoodnumeru1do85(numerynieparzyste), Modzieowa,Moniuszki,Paderewskiegoodnumeru1do53(numerynieparzyste)iodnumeru4do44(numeryparzyste), Racawickaodnumeru1do7(numerynieparzyste)iod2do10(numeryparzyste),Romera,Rana, Na Rurach, Szkolna, Zaleskiego. 8 Czarna, gen. Dwernickiego, Gwardyjska, Kracowa,Kosynierw,Kochanowskiegoodnumeru2do36(numeryparzyste), Kotajaodnumeru11do25(numerynieparzyste)iodnumeru12do34(numeryparzyste),Lwowskaodnumeru17do67 (numerynieparzyste)iodnumeru26do76a(numeryparzyste),Paderewskiegoodnumeru46do68a(numeryparzyste),Polna, Rzeczna, Stara, Skodowskiej-Curie, Tuwima, gen. Wybickiego, Zacisze, Zakamienica, ywieckaodnumeru1do41(numery nieparzyste)iod4do46(numeryparzyste). 9 Brodowska,Godka,gen.Hallera,Kochanowskiegoodnumeru38do78b(numeryparzyste),KurierwSdeckich, Nad ubink, I Paderewskiegoodnumeru55do75(numerynieparzyste),Podgrskaodnumeru9do53(numerynieparzyste)iodnumeru8do 50 (numery parzyste), Polskiego Czerwonego Krzya, Racawickaodnumeru9dokocaulicy(numerynieparzyste)iod12do koca ulicy (numery parzyste), gen. Sikorskiego, Sichrawy, Stamirskiego, Wierzbowa, Zaruskiego, ywiecka od numeru 43 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru48dokoca ulicy (numery parzyste). 10 Barska - lewastronaodnumeru1dokocaulicy(numerynieparzyste)iprawastronaodnumeru16dokoca ulicy (numery parzyste), Cicha, Grabowa, Librantowska, Naciszowska, Paderewskiego od numeru 70 do kocaulicy(numeryparzyste)iod numeru 77 do koca ulicy (numery nieparzyste), Pieczkowskiego. 11 Partyzantw,Alejemjr.H.Sucharskiegoodnumeru2do42(numeryparzyste)iodnumeru1do7(numerynieparzyste). 12 gen. Andersa, Barska - prawastronaodnumeru2donumeru14(numeryparzyste),Lwowskaodnumeru69do95(numery nieparzyste), gen. Okulickiego, Samotna, Teligi. 13 Broniewskiego. 14 BatalionwChopskich, Lwowska od numeru 97 do 129 (numery nieparzyste), Westerplatte. II II II II I I

15 Aleje mjr. H. Sucharskiego od numeru 44 do kocaulicy(numeryparzyste)iodnumeru9dokoca ulicy (numery nieparzyste). II 16 Beskidzka,Brenerw,Chrulicka, Gwiadzista, Jodowa, Jasna, Ksiycowa, Lena, Miodowa, Norwida, Nowowiejskiego, Pitkowska,Promienna, Rodziny Stobieckich,wit, Tczowa. 17 Armii Krajowej, gen. Dugoszowskiegoodnr1do83b(numerynieparzyste)iodnr2do84b(numeryparzyste),Jamnickaod numeru1do75b(numerynieparzyste),plk.Wadysawa Beliny-Pramowskiego. 18 Akacjowa, gen. Fieldorfa Nila, Gaczyskiego, Harcerska, Jaminowa, Kasztanowa, Kwiatowa, Lwowska od numeru 80 do 106 II (numery parzyste),Modrzejewskiej, Nadbrzena,Reymonta,Topolowa,SzarychSzeregw,Wiktora. 19 Husarska, Fabryczna,Klasztorna, Kowalska, Myska od numeru 12 do koca ulicy (numery parzyste), Pierackiego, Pl. Kunice, III Kiliskiego, Kr. Jadwigi od numeru 33 do 67 (numeru nieparzyste), Rejtana, Rzemielnicza, Stolarska, Plater. 20 Ciekiewicza,Kr.Jadwigiodnumeru2dokoca ulicy (numery parzyste), Malczewskiego, Nawojowska od numeru 29 do 37 (numery nieparzyste) Spokojna, Siemiradzkiego, Konopnickiej. 21 Kr.Jadwigiodnumeru19do31(numerynieparzyste),Nawojowskaodnumeru1do27(numerynieparzyste). 22 1Brygadyblokinr20i22,Browarna,Rokitniaczykw,w. Rity. 23 1Brygadyodnumeru2do102(numeryparzyste)zwyjtkiemblokwnr20i22. 24 Gucwy,Freislerazwyjtkiemblokwonumerach1i4,Gorzkowska,Kosiskiego,Krokowskiego,Magazynowa,AlejeJzefa Pisudskiegoodnumeru1do13(numerynieparzyste)orazodnumeru2do96(numeryparzyste),Reguy - blokonumerze7, Stramki, Traugutta blokonumerze42,Winiowieckiego od numeru 44 do kocaulicy(numeryparzyste)iodnumeru47do koca ulicy (numery nieparzyste).
ID: TWMEY-POPBV-JQRDK-MLVFT-CBDUB. Podpisany. Strona 3 III 25 gen. Chopickiego, Jezioraskiego, Krajewskiego, gen. Kustronia, Kwiatkowskiego, ukasiskiego, Nawojowska od numeru 39 / 6

II

II

III

III III III III

do163a(numerynieparzyste)iod56do162(numeryparzyste),gen.Prdzyskiego,Trauguttazwyjtkiemblokwonumerach: 35,37,39i42,Toczyskiego,gen.eligowskiego, uliskiego. 26 Baczyskiego, gen. Bora Komorowskiego, Dbrowskiej, Domeyki, Gorczaska od nr 49 do koca ulicy (numery nieparzyste) III

Pisudskiegoodnumeru1do13(numerynieparzyste)orazodnumeru2do96(numeryparzyste),Reguy - blokonumerze7, Stramki, Traugutta blokonumerze42,Winiowieckiego od numeru 44 do kocaulicy(numeryparzyste)iodnumeru47do koca ulicy (numery nieparzyste). 25 gen. Chopickiego, Jezioraskiego, Krajewskiego, gen. Kustronia, Kwiatkowskiego, ukasiskiego, Nawojowska od numeru 39 III do163a(numerynieparzyste)iod56do162(numeryparzyste),gen.Prdzyskiego,Trauguttazwyjtkiemblokwonumerach: 35,37,39i42,Toczyskiego,gen.eligowskiego, uliskiego. 26 Baczyskiego, gen. Bora Komorowskiego, Dbrowskiej, Domeyki, Gorczaska od nr 49 do koca ulicy (numery nieparzyste) oraz od nr 56 do kocaulicy(numeryparzyste),GrkiZawadzkieodnr1dokocaulicy(numerynieparzyste)orazodnr2do 116 (numery parzyste), Krtaodnumeru1do13(numerynieparzyste)orazodnr2dokoca ulicy (numery parzyste), Maa Gra,Nawojowskaodnumeru229dokocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru248dokoca ulicy (numery parzyste), Prusaodnumeru71do159(numerynieparzyste)iodnumeru84do170(numeryparzyste),Pruszyskiego, Sportowa, Siedleckiego, Wczasowa, Wypoczynkowa. 27 Bielowicka od numeru 30 do kocaulicy(numeryparzyste)iodnumeru47dokoca ulicy (numery nieparzyste), Brzeziny, Grunwaldzka numery od 197 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru196dokoca ulicy (numery parzyste), Juranda odnumeru1do31(numerynieparzyste)iodnumeru2do26(numeryparzyste),Jastrzbia, Kamienna, cznik od numeru 35 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru26dokoca ulicy (numery parzyste), Makuszyskiego, pk. Mireckiego, Nakowskiej,Nawojowskaodnumeru165donumeru227(numerynieparzyste)iodnumeru164do246(numery parzyste),Orzeszkowej, Osiedlowa, Pieniska,AlejeJzefaPisudskiego od numeru 15 do koca ulicy (numery nieparzyste) oraz od numeru 98 do kocaulicy(numeryparzyste),Prusaodnumeru1do69(numerynieparzyste)iodnumeru2do82(numery parzyste), ks. Raczkowskiego, Ritter, Starodworska, Szurmiaka, por. A. Szymaskiego,Wyczkowskiego, Zubrzyckiego. 28 AlejeStefanaBatorego81,Krasickiego,Kolejowaodnumeru2do28(numeryparzyste),Limanowskiego,Nawojowskaod numeru26donumeru44(numeryparzyste),Rejaodnumeru1do25(numerynieparzyste)iodnumeru2do20a(numery parzyste), Zamenhofa. 29 Aleje Stefana Batorego od numeru 51 do 79 (numery nieparzyste), Daszyskiego, Fredry, gen. Grota - Roweckiego,Grodzka od numeru 26 do koca ulicy (numery parzyste), Maeckiego,Nawojowskaodnumeru2do24(numeryparzyste),Rejaodnumeru 22 do kocaulicy(numeryparzyste)iodnumeru27dokoca ulicy (numery nieparzyste), Solskiego, kiewskiego. 30 Barlickiego, Aleje Stefana Batorego od numeru 44 do 96 (numery parzyste), Biliskiego, Grodzka od numeru 14 do 24 (numery parzyste), Kolejowa od numeru 30 do kocaulicy(numeryparzyste),Lubomirskich,1Maja,Marka,Niedziakowskiego,1Puku StrzelcwPodhalaskich, Podhalaska, Wiatra, Zamoyskiego, Zygmuntowska, rdlana. 31 Grodzkaodnumeru2do12(numeryparzyste),Pl.Krasiskiego,Sienkiewiczaodnr1donr63(numerynieparzyste)orazodnr IV 2donr66(numeryparzyste),Szujskiego. 32 Barbackiegoodnr1donr101(numerynieparzyste)orazodnr2donr40(numeryparzyste),Wadysawa okietka,Mickiewicza IV nr1i2,Ogrodowaodnr1donr103(numerynieparzyste)orazodnr2dokoca ulicy (numery parzyste), Parkowa, Pola, Strzelecka, Przerwy-Tetmajera, Wiosenna, Wolskiej, eglarska,Kociuszkiodnumeru1donumeru5(numerynieparzyste)iod numeru2donumeru8(numeryparzyste). 33 Asnyka,Chopina,Grottgera,Grunwaldzkaodnumeru1do165(numerynieparzyste)iodnumeru2do174(numeryparzyste), Kapuciskiego, Kasprowicza, Nowy wiat, Jana Pawa II, Orawska, Pikna,Rodziewiczwny,Rapfa,Spiska,Soneczna, Tartaczna, Turskiego, Udzieli, Zawiszy Czarnego, Zielona. 34 Chaubiskiego, Czereniowa, Grunwaldzka Boczna, mjr Iszkowskiego, 5-tej Kresowej, Karowicza, Korczaka, Okrzei, Orkana, Piramowicza, Podmynie, Rycerska, Sabay, Stwosza, Toki, Warszewicza, Wgierskaodnumeru1do79(numerynieparzyste) iodnumeru2do92(numeryparzyste). 35 Biegonicka,BohaterwLenino,BohaterwMonteCassino,Ceramiczna,Elektrodowa,Gospodarska,Olszewskiego,Popradzka, IV PowstacwWarszawy,por.Pajora,Siewna,Sdziwoja, Sowacka,ks.Szymaszka,Towarowa,Weigla,WinnaGra,Wgierska / 6 ID: TWMEY-POPBV-JQRDK-MLVFT-CBDUB. Podpisany. Strona 4 od numeru 235 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru188dokoca ulicy (numery parzyste), Zakadnikw. 36 Boh. Ora Biaego od numeru 99 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru78dokoca ulicy (numery parzyste), Bystrzycka, Gorczaskaodnr1do47(numerynieparzyste)orazodnr2do54(numeryparzyste),GrkiZawadzkieodnr118do IV IV IV IV IV IV III III

iodnumeru2do92(numeryparzyste). 35 Biegonicka,BohaterwLenino,BohaterwMonteCassino,Ceramiczna,Elektrodowa,Gospodarska,Olszewskiego,Popradzka, IV PowstacwWarszawy,por.Pajora,Siewna,Sdziwoja, Sowacka,ks.Szymaszka,Towarowa,Weigla,WinnaGra,Wgierska od numeru 235 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru188dokoca ulicy (numery parzyste), Zakadnikw. 36 Boh. Ora Biaego od numeru 99 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru78dokoca ulicy (numery parzyste), Bystrzycka, Gorczaskaodnr1do47(numerynieparzyste)orazodnr2do54(numeryparzyste),GrkiZawadzkieodnr118do koca ulicy (numery parzyste), Jaworzyska, Juranda od numeru 33 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru28do koca ulicy (numery parzyste), Krta od numeru 15 do koca ulicy (numery nieparzyste), Majdan, Makowicka, Mizgaw,Maa Porba, Podbielowska od numeru 45 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru54dokoca ulicy (numery parzyste),Ruchu Ludowego, Ruczaj od numeru 43 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru42dokoca ulicy (numery parzyste), Soecka, Stadnickich, Zagranicznik. 42 Botaniczna, gen. Dugoszowskiego od numeru 86 do koca(numeryparzyste)iodnr85dokoca (numery nieparzyste), Falkowska, Halna, Jamnicka od numeru 77 do kocainumeryparzyste,Kolorowa,NaPotokach,Obazy, Podwale, Wrzosowa, Zioowa. 43 Bielowickaodnumeru1do45(numerynieparzyste)iodnumeru2do28(numeryparzyste),Borelowskiego,Ceglana,Czecha, Chodkiewicza, gen. Dembiskiego,Graniczna,Grunwaldzkaodnumeru167do195(numerynieparzyste)iodnumeru176do 194a (numery parzyste), W. Kossaka, Kusociskiego, Lechicka, 29 Listopada, cznikodnumeru1do33(numerynieparzyste) iodnumeru2do24(numeryparzyste),Marusarzwny,gen.Sowiskiego, Szczepanowskiego, Wigury, Wyspiaskiego, wirki. 44 mjr Hubala. 45 Lwowska od numeru 131 do kocaulicy(numerynieparzyste)iodnumeru108dokoca ulicy (numery parzyste). 46 Darowskiej, ks. Gurgacza, Korzeniowskiego, Poniatowskiego, Poniatowskiego Boczna, Szymanowskiego, Winiowieckiego od numeru10do42(numeryparzyste)iodnumeru13do45(numerynieparzyste),Wieniawskiego. 47 Krtka,w. Kunegundy, Sienkiewicza od nr 65 do koca ulicy (numery nieparzyste) oraz od nr 68 do koca ulicy (numery parzyste),Tatrzaska, Waryskiego. 48 Barbackiego od nr 103 do koca ulicy (numery nieparzyste) oraz od nr 42 do koca ulicy (numery parzyste), gen. Bema, Boyaeleskiego, Czackiego, Gombrowicza, B. A. Konstanty, Ogrodowa od nr 105 do koca ulicy (numery nieparzyste), Pigonia, Puaskiego, Radziecka, Stroma, Wacawa II, Wrzeniowska. 49 1 Brygady (numery nieparzyste), Freislera - blokionumerach1i4,Lambora,Reguyzwyjtkiemblokuonumerze7,Traugutta III blokionumerach:35,37i39. 50 Bobkowska , Brzozowa, Cisowa, Doynkowa, Gajowa, Korczynowa, Leszczynowa, Lipowa, owiecka, Myliwska, Sadownicza, Sosnowa, Tarnowska od numeru 75 do koca ulicy (numery nieparzyste) oraz od numeru 124 do koca ulicy (numery parzyste), Wielopolanka, Wiklinowa, Winiowa, Zabeecka, Zdrojowa od numeru 125 do koca ulicy (numery nieparzyste) oraz od numeru 116 do koca ulicy (numery parzyste). 51 BohaterwOra Biaegoodnumeru1do97c(numerynieparzyste)iodnumeru2do76(numeryparzyste),Bolesawa Chrobrego, Dbrwki,Dobrzaskiego,Krzykalskiego,Lisa,MieszkaI,Ostra,Przesmyk,Podbielowskaodnumeru1do43 (numerynieparzyste)iodnumeru2do52(numeryparzyste),Ruczajodnumeru2do40(numeryparzyste)iodnumeru1do41a (numery nieparzyste), Skalna, Trzy Domki, Wgierskaodnumeru81donr233(numerynieparzyste)iodnumeru94do186 (numery parzyste), Zakole, Zagociniec, Zyndrama, Zalesie. IV I IV IV II II III III II IV

ID: TWMEY-POPBV-JQRDK-MLVFT-CBDUB. Podpisany.

Wiceprzewodniczcy Rady Stefan Chomoncik

Strona 5 / 6

Wiceprzewodniczcy Rady Stefan Chomoncik

ID: TWMEY-POPBV-JQRDK-MLVFT-CBDUB. Podpisany.

Strona 6 / 6