Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR XLVII/409/2010 RADY GMINY RABA WYNA z dnia 6 maja 2010 r.

w sprawie okrelenia tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin zaj nauczycieli realizujcych w ramach stosunku pracy obowizki okrelone dla stanowisk o rnym tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin w szkoach i przedszkolach, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Raba Wyna. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 roku, poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 w zwizku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. Nr 97 z 2006 roku, poz. 674 z pn. zm.), RADA GMINY RABA WYNA u c h w a l a, co nastpuje: 1. 1. Okrela si tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj nauczycieli realizujcych w ramach stosunku pracy obowizki okrelone dla stanowisk o rnym tygodniowym obowizkowym wymiarze godzin w szkoach i przedszkolach w nastpujcy sposb: 1) wymiar etatu nauczycieli stanowi bdzie suma ilorazw liczby realizowanych tygodniowo godzin pracy na danym stanowisku i obowizkowego tygodniowego wymiaru godzin pracy na tym stanowisku, co obrazuje poniszy wzr: WE = a/A + b/B + ... gdzie: a) a, b, ... to liczba godzin przydzielonych nauczycielowi zgodnie z arkuszem organizacyjnym placwki, b) A, B, ... to liczba godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru zaj dla poszczeglnych stanowisk dydaktycznych, wychowawczych i opiekuczych, c) WE .... to wymiar etatu nauczyciela; 2) tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj nauczycieli stanowi bdzie iloraz cznej liczby przepracowanych godzin przez nauczyciela i wymiaru etatu tego nauczyciela [(a + b) / WE] gdzie: a) a, b, ... to liczba godzin zaj przydzielonych, b) WE to wymiar etatu nauczyciela. 2. W przypadku, gdy uzyskany wynik iloci godzin tygodniowego obowizkowego wymiaru zaj stanowi bdzie liczb nie nalec do liczb naturalnych, uzyskany tygodniowy obowizkowy wymiar godzin zaj nauczyciela zaokrgla si w ten sposb, e czas zaj do 0,5 godziny pomija si, a co najmniej 0,5 godziny i wicej zaokrgla si w gr do penej godziny.

Id: VPGHG-UGLDM-CWIFY-FQVPS-YOROY. Podpisany

Strona 1

3. Wszystkie godziny realizowane przez nauczycieli, powyej ustalonego tygodniowego obowizkowego wymiaru godzin, o ktrym mowa w ust. 1 stanowi bd godziny ponadwymiarowe dla nowo obliczonego pensum. 2. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Raba Wyna oraz dyrektorom szk i przedszkoli, dla ktrych organem prowadzcym jest Gmina Raba Wyna. 3. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego i wchodzi w ycie w dniu 1 wrzenia 2010 r.

Przewodniczcy Rady Gminy Raba Wyna Marian Wojdya

Id: VPGHG-UGLDM-CWIFY-FQVPS-YOROY. Podpisany

Strona 2

Centres d'intérêt liés