Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR XL/28/2010 RADY GMINY ZIELONKI z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie nazw ulic w miejscowoci Bibice Na podstawie art.

18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorzdzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z pniejszymi zmianami ) Rada Gminy Zielonki, uchwala co nastpuje: 1. Zmienia si 1 pkt 1), 2), 3), 16), 23), 26), 28), 37) i 39) uchway Nr XXI/55/04 nadajc brzmienie: 1) ul. Tadeusza Kociuszki (wg PESEL ul. Tadeusza Kociuszki) - gwna ulica biegnca w kierunku poudniowo - wschodnim a nastpnie w kierunku wschodnim, od ul. Kasztanowej do ul. E7, oznaczona w operacie ewidencji gruntw jako dz. 651/2 i 651/1 (cz) 2) ul. Lipowa (wg PESEL ul. Lipowa) - biegnca w kierunku pnocnym, od ul. T. Kociuszki do ul. Leszczynowej oznaczona w operacie ewidencji gruntw jako dz. 651/1 (cz), 40/1, 40/2 (cz) i 133 3) ul. Kasztanowa (wg PESEL ul. Kasztanowa) - biegnca w kierunku zachodnim, od ulicy T. Kociuszki do ul. Leszczynowej, oznaczona w operacie ewidencji gruntw jako dz. 651/1 (cz) 16) ul. Bukowa (wg PESEL ul. Bukowa) - przecznica z ul. Na Czekaj, pierwsza w prawo od ul. E7, biegnca w kierunku pnocnym, oznaczona w operacie ewidencji gruntw jako dz. 458 i 463/16 23) ul. Wichrowe Wzgrza (wg PESEL ul. Wichrowe Wzgrza) - przecznica z ul. Brzozowej, pierwsza w prawo od ul. Kasztanowej, dochodzca do ul. Marszowieckiej w Zielonkach, oznaczona w operacie ewidencji gruntw jako dz. 680 i 705 (cz) 26) ul. kowa (wg PESEL ul. kowa) - przecznica z ul. Spacerowej, pierwsza w prawo od Rynku, biegnca w kierunku zachodnim, oznaczona w operacie ewidencji gruntw jako dz. 735 i 783 28) ul. Krtka
Id: IORML-WWKHC-EXAVX-ZCFLW-KCWVY. Podpisany Strona 1

(wg PESEL ul. Krtka) - przecznica z ul. T. Kociuszki, trzecia w lewo od ul. E7, biegnca w kierunku zachodnim, dochodzca do ul. Spacerowej, oznaczona w operacie ewidencji gruntw suebno po dz. 808/135 i 808/154 37) ul. Trzecia Gra (wg PESEL ul. Trzecia Gra) - biegnca w kierunku zachodnim, rwnolega do ul. Krakowska, oznaczona w operacie ewidencji gruntw jako dz. 1271 (cz) 39) ul. Krakowska (wg PESEL ul. Krakowska) - biegnca w kierunku zachodnim od granic z Krakowem, oznaczona w operacie ewidencji gruntw jako dz. 1282 i 1271 (cz) 2. Pozostae zapisy uchway pozostaj bez zmian. 3. Wykonanie uchway powierza si Wjtowi Gminy Zielonki. 4. Uchwaa podlega publikacji w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego i wchodzi w ycie po upywie 14 dni od daty ogoszenia.

Przewodniczcy Rady Gminy Zielonki Ryszard Krawczyk

Id: IORML-WWKHC-EXAVX-ZCFLW-KCWVY. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Na terenie miejscowoci Bibice Uchwa Nr XXI/55/04 Rady Gminy Zielonki z dnia 26 listopada 2004r w sprawie nadania nazw ulic i nazwy placu w miejscowoci Bibice wprowadzono nazwy ulic. W trakcie nadawania kolejnego numeru porzdkowego dla nieruchomoci pooonej w miejscowoci Bibice, stwierdzono niezgodno w/wymienionej uchway z operatem numeracji porzdkowej w systemie ulicowym. Wprowadzenie zmian przedstawionych w niniejszej uchwale jest niezbdne w celu doprowadzenia do zgodnoci Uchway Rady Gminy Zielonki Nr XXI/55/04 z operatem numeracji porzdkowej w systemie ulicowym. Zmiany nie spowoduj kosztw zwizanych z jego opracowaniem.

Id: IORML-WWKHC-EXAVX-ZCFLW-KCWVY. Podpisany

Strona 1