Vous êtes sur la page 1sur 5

UCHWAA NR XLIV/347/2010 RADY MIEJSKIEJ W WITNIKACH GRNYCH z dnia 14 lipca 2010 r.

w sprawie: zmiany uchway budetowej Gminy witniki Grne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z pniejszymi zmianami/, art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240) Rada Miejska w witnikach Grnych uchwala, co nastpuje: 1. 1. Dokonuje si zmniejszenia dochodw majtkowych budetu Gminy na rok 2010 o kwot 171.655,57 zotych, jak w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. Plan dochodw po zmianie wynosi 24.401.500,38 zotych. 2. Dokonuje si zmniejszenia planowanych wydatkw majtkowych: - w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska o kwot 244.655,57 zotych przeznaczonych na zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej o dugoci 7,92 km oraz 1,18 km przykanalikw w gminie witniki Grne w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej, jak w zaczniku nr 2 do niniejszej uchway. 3. Dokonuje si zwikszenia planowanych wydatkw biecych: - w dziale 010 Rolnictwo i owiectwo o kwot 73.000 zotych z przeznaczeniem na remont sieci wodocigowych jak zacznik nr 2 do niniejszej uchway. Plan wydatkw po zmianach wynosi: 27.746.766,38 zotych. 4. W zaczniku nr 10 do Uchway Budetowej nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 29 grudnia 2009 roku Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej: W pozycji 1 tabeli Budowa kanalizacji sanitarnej o d. 7,92 km oraz 1,18 km przykanalikw w gminie witniki Grne: - w kolumnie czne nakady finansowe kwot 6.093.034 zote zastpuje si kwot 3.410.042,62 zote, - w kolumnie Wysoko wydatkw w 2009 roku 60.000 zotych zastpuje si kwot 15.195 zotych, - w kolumnie Wysoko wydatkw w 2010 roku kwot 1.923.083 zote zastpuje si kwot 1.677.860,62 zotych, z podziaem na: rodki Gminy 503.358,19 zotych i rodki Unii 1.174.502,43 zote, - w kolumnie Wysoko wydatkw w 2011 roku kwot 3.649.669 zotych zastpuje si kwot 1.556.082,29 zote, z podziaem na: rodki Gminy 466.824,69 zotych i rodki Unii 1.089.257,60 zotych, - w kolumnie Wysoko wydatkw w 2012 roku kwot 460.282 zote zastpuje si kwot 160.904,71 zote, z podziaem na: rodki Gminy 48.271,41 zotych i rodki Unii 112.633,30 zote. 2. Rnica pomidzy dochodami i wydatkami po zmianach stanowi planowany deficyt budetu w kwocie 3.345.266 zotych, ktry nie ulega zmianie. 3. W uchwale budetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 29.12.2009 roku, zmienionej Uchwaami Rady Miejskiej Nr XXXIX/307/2010, XXXIX/308/2010 z dnia 23.02.2010 roku, Nr XL/317/2010, XL/318/2010, XL/319/2010, XL/321/2010 z 30 marca 2010 roku, XLII/326/2010 z 29 kwietnia 2010 roku, XLIII/336/2010, XLIII/342/2010 z dnia 7 lipca 2010, i Zarzdzeniami Burmistrza Miasta i Gminy witniki Grne Nr 924/10 z dnia 11.03.2010 roku oraz 925/10 z dnia 15 marca 2010 roku, Nr 939/10, 940/10, 961/10, 965/10, 970/10, 976/10, 987/10, 991/10, 992/10 wprowadza si nastpujce zmiany:

Id: ROZSM-ZLWDT-EFONP-ABXKJ-EKNML. Podpisany

Strona 1

1) W zaczniku nr 1 do uchway budetowej wprowadza si zmiany jak w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2) W zacznikach nr 3,1 i 3,2 do uchway budetowej wprowadza si zmiany jak w zaczniku Nr 2 do niniejszej uchway 3) Zacznik nr 10 uchway budetowej dotyczcy: Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej otrzymuje tre zacznika nr 3 do niniejszej uchway. 4. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy. 5. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Przewodniczcy Rady Miejskiej Jerzy Ujma

Przewodniczcy Rady Miejskiej Jerzy Ujma

Przewodniczcy Rady Miejskiej

Przewodniczcy Rady Miejskiej Jerzy Ujma

Id: ROZSM-ZLWDT-EFONP-ABXKJ-EKNML. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLIV/347/2010 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 14 lipca 2010 r.

W zaczniku nr 1 do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 29.12.2009 roku Plan dochodw budetu Miasta i Gminy witniki Grne na 2010 rok wprowadza si zmiany:
Dzia 900 w tym dochody majtkowe - dotacje rozwojowe ( 620) O g e m: Nazwa - Tre Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Zmniejszenie 171.655,57 171.655,57 171.655,57 171,655,57

Id: ROZSM-ZLWDT-EFONP-ABXKJ-EKNML. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLIV/347/2010 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 14 lipca 2010 r.

W zaczniku nr 3,1 i nr 3,2 do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 29.12.2009 roku na 2010 rok wprowadza si nastpujce zmiany:
Dzia Rozdzia 010 01010 Rolnictwo i owiectwo Infrastruktura wodocigowa i sanitacyjna wsi w tym: wydatki biece w tym: (1) Wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1,2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska Gospodarka ciekowa i ochrona wd w tym: inwestycja - kanalizacja w gminie witniki Grne (budowa kanalizacji sanitarnej o d. 7,92 km oraz 1,18 km przykanalikw w gminie witniki Grne O g e m: 73.000,00 ----------------------------------------244.655,57 244.655,57 244.655,57 73.000,00 ----------Nazwa dziau, rozdziau Zwikszenie Zmniejszenie 73.000,00 73.000,00 73.000,00 -------------------------------

73.000,00

244.655,57

Id: ROZSM-ZLWDT-EFONP-ABXKJ-EKNML. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLIV/347/2010 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 14 lipca 2010 r.

Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej


L.p. Program- jego cel i zadania Jednostka Okres czne organizacyjna realizacji nakady realizujca programu finansowe program Wysoko Wysoko Wysoko Wysoko wydatkw wydatkw wydatkw wydatkw w 2009 w 2010 roku w 2011 roku w 2012 roku roku 160.904,71 w tym: r. Gminy 48.271,41

1. Budowa kanalizacji sanitarnej o d. 7,92 km oraz 1,18 km przykanalikw w gminie witniki Grne 2. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowoci witniki Grne

Urzd Miasta 2009-2012 3.410.042,62 15.195 1.677.860,62 1.556.082,29 i Gminy w tym: w tym: w tym: witniki Grne r. Gminy r. Gminy r. Gminy 15.195 503.358,19 466.824,69 r. Unii ----Urzd Miasta 2009-2011 i Gminy witniki Grne 2.500.000 17.000 w tym: r. Gminy 17.000 r. Unii -----

r. Unii r. Unii r. Unii 1.174.502,43 1.089.257,60 112.633,30 1.200.000 w tym: r. Gminy 325.000 r. Unii 875.000 847.000 w tym: r. Gminy 150.000 r. Unii 697.000 278.000 w tym: r. Gminy 150.000 r. Unii 128.000 1.283.000 w tym: r. Gminy 609.834 r. Unii 673.166 150.272,95 -------------w tym: r. Gminy 102.906,35 r. Unii 47.366,60 1.700.000 w tym: r. Gminy 510.000 r Unii 1.190.000 4.000.000 w tym: r. Gminy 1.200.000 r. Unii 2.800.000 872.000 w tym: r. Gminy 195.100 r. Unii 676.900 3.922.068 w tym: r. Gminy 1.176.621 r. Unii 2.745.447 --------------

3.

Modernizacja budynku remizy w witnikach Grnych

Urzd Miasta 2008-2011 1.297.272,95 300.000 i Gminy w tym: wiatniki Grne r. Gminy 300.000 r. Unii -----

4.

Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie

Urzd Miasta 2010-2012 i Gminy witniki Grne

2.850.000

---------------

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej o d. 11.987 mb w gminie witniki Grne

Urzd Miasta 2010-2012 i Gminy witniki Grne

8.092.068

-------------170.000 -w tym: r. Gminy 50.000 r. Unii 120.000

Id: ROZSM-ZLWDT-EFONP-ABXKJ-EKNML. Podpisany

Strona 1