Vous êtes sur la page 1sur 4

UCHWAA NR XLV/348/2010 RADY MIEJSKIEJ W WITNIKACH GRNYCH z dnia 23 lipca 2010 r.

w sprawie: zmiany uchway budetowej Gminy witniki Grne na rok 2010 nr XXXVIII/291/2009 z dnia 29 grudnia 2009 roku. Na podstawie art.18 ust.2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz. 1591 z pniejszymi zmianami), art. 211, art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 z 2009 roku, poz. 1240) w zwizku z art.121 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzajce ustaw o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241) Rada Miejska w witnikach Grnych uchwala, co nastpuje: 1. 1. Dokonuje si zmniejszenia planowanych wydatkw majtkowych: - w dziale 926 Kultura fizyczna i sport o kwot 105.000 zotych przeznaczona na zadanie Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie w ramach wieloletniego programu inwestycyjnego wspfinansowanego ze rodkw Unii Europejskiej, jak w zaczniku nr 1 do niniejszej uchway. 2. Dokonuje si zwikszenia planowanych wydatkw biecych: - w dziale 600 Transport i czno o kwot 105.000 zotych z przeznaczeniem na remont drogi na dziace gminnej nr 197 we Wrzsowicach jak zacznik nr 1 do niniejszej uchway. 3. Dokonuje si przeniesie w planie wydatkw budetu na czn kwot 105.000 zotych z dziau 926 Kultura fizyczna i sport (wydatki majtkowe o ktrych mowa w ust. 1) do dziau 600 Transport i czno (wydatki biece o ktrych mowa w ust. 2). Dokonane zmiany wydatkw w ust. 1 i 2 nie powoduj zmiany deficytu budetu Gminy witniki Grne na rok 2010. 4. W zaczniku nr 10 do Uchway Budetowej nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 29 grudnia 2009 roku Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej: W pozycji 4 tabeli Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie: - w kolumnie Wysoko wydatkw w 2010 roku kwot 278.000 zotych zastpuje si kwot 150.000 zotych, z podziaem na: rodki Gminy 45.000 zotych i rodki Unii 105.000 zotych, - w kolumnie Wysoko wydatkw w 2011 roku kwot 1.700.000 zotych zastpuje si kwot 1.733.000 zotych, z podziaem na: rodki Gminy 543.000 zotych i rodki Unii 1.190.000 zotych, - w kolumnie Wysoko wydatkw w 2012 roku kwot 872.000 zotych zastpuje si kwot 967.000 zotych, z podziaem na: rodki Gminy 290.100 zotych i rodki Unii 676.900 zotych. 2. W uchwale budetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 29.12.2009 roku, zmienionej Uchwaami Rady Miejskiej Nr XXXIX/307/2010, XXXIX/308/2010 z dnia 23.02.2010 roku, Nr XL/317/2010, XL/318/2010, XL/319/2010, XL/321/2010 z 30 marca 2010 roku, XLII/326/2010 z 29 kwietnia 2010 roku i Uchwaami Nr XLIII/336/2010, XLIII/342/2010 z 07.07.2010 roku, XLIV/347/2010 z 14.07.2010 roku i Zarzdzeniami Burmistrza Miasta i Gminy witniki Grne Nr 924/10 z dnia 11.03.2010 roku oraz 925/10 z dnia 15 marca 2010 roku, Nr 939/10, 940/10, 961/10, 965/10, 970/10, 976/10, 987/10, 991/10, 992/10, 997/10, 998/10, 999/10, 1002/10 wprowadza si nastpujce zmiany: 1) W zacznikach nr 3,1 i 3,2 do uchway budetowej wprowadza si zmiany jak w zaczniku Nr 1 do niniejszej uchway 2) Zacznik nr 10 uchway budetowej dotyczcy: Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej otrzymuje tre zacznika nr 2 do niniejszej uchway. 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta i Gminy witniki Grne. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Id: JBEEO-BSYHF-EANUH-PMMUV-VJCQL. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLV/348/2010 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 23 lipca 2010 r.

W zaczniku nr 3,1 i nr 3,2 do Uchway Budetowej na rok 2010 Nr XXXVIII/291/2009 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 29.12.2009 roku na 2010 rok wprowadza si nastpujce zmiany:
Dzia 600 60016 Rozdzia Transport i czno Drogi publiczne gminne w tym: wydatki biece w tym: (1) Wydatki biece jednostek budetowych w tym: (1,2) wydatki zwizane z realizacj zada statutowych jednostek budetowych 926 92601 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe w tym: inwestycja - Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie O g e m: 105.000,00 ------------------------------105.000,00 ----------105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 ----------Nazwa dziau, rozdziau Zwikszenie 105.000,00 105.000,00 105.000,00 Zmniejszenie -------------------------------

Przewodniczcy Rady Miejskiej Jerzy Ujma

Id: JBEEO-BSYHF-EANUH-PMMUV-VJCQL. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLV/348/2010 Rady Miejskiej w witnikach Grnych z dnia 23 lipca 2010 r. Limity wydatkw na wieloletnie programy inwestycyjne wspfinansowane ze rodkw Unii Europejskiej

L.p.

Program- jego cel i zadania

Jednostka Okres czne organizacyjna realizacji nakady realizujca programu finansowe program

Wysoko Wysoko Wysoko Wysoko wydatkw wydatkw wydatkw wydatkw w 2009 w 2010 roku w 2011 roku w 2012 roku roku

1.

Budowa kanalizacji sanitarnej o d. 7,92 km oraz 1,18 km przykanalikw w gminie witniki Grne

Urzd Miasta 2009-2012 3.410.042,62 15.195 1.677.860,62 1.556.082,29 160.904,71 i Gminy w tym: w tym: w tym: w tym: witniki Grne r. Gminy r. Gminy r. Gminy r. Gminy 15.195 503.358,19 466.824,69 48.271,41 r. Unii ---r. Unii r. Unii r. Unii ---- 1.174.502,43 1.089.257,60 112.633,30

2.

Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w miejscowoci witniki Grne

Urzd Miasta 2009-2011 i Gminy witniki Grne

2.500.000

17.000 w tym: r. Gminy 17.000 r. Unii-----

1.200.000 w tym: r. Gminy 325.000 r. Unii 875.000

1.283.000 -------------w tym: r. Gminy 609.834 r. Unii 673.166

3. Modernizacja budynku remizy w witnikach Grnych

Urzd Miasta 2008-2011 1.297.272,95 300.000 847.000 150.272,95 -------------i Gminy w tym: w tym: w tym: wiatniki Grne r. Gminy r. Gminy r. Gminy 300.000 150.000 102.906,35 r. Unii----r. Unii 697.000 r. Unii 47.366,60

4. Budowa Sali gimnastycznej w Ochojnie

Urzd Miasta 2010-2012 i Gminy witniki Grne

2.850.000

150.000 1.733.000 967.000 --------------w tym: w tym: w tym: r. Gminy 45.000 r. Unii 105.000 r. Gminy 543.000 r Unii 1.190.000 r. Gminy 290.100 r. Unii 676.900

5.

Budowa kanalizacji sanitarnej o d. 11.987 mb w gminie witniki Grne

Urzd Miasta 2010-2012 i Gminy witniki Grne

8.092.068

170.000 4.000.000 3.922.068 ----------------w tym: w tym: w tym: r. Gminy 50.000 r. Unii 120.000 r. Gminy 1.200.000 r. Gminy 1.176.621

r. Unii r. Unii 2.800.000 2.745.447

Id: JBEEO-BSYHF-EANUH-PMMUV-VJCQL. Podpisany

Strona 1

Przewodniczcy Rady Miejskiej Jerzy

Id: JBEEO-BSYHF-EANUH-PMMUV-VJCQL. Podpisany

Strona 2