Vous êtes sur la page 1sur 14

UCHWAA NR XXXV/393/2010 RADY MIEJSKIEJ W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie: zmian w budecie gminy Kalwaria Zebrzydowska na 2010 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z pn. zmianami), Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej uchwala, co nastpuje: 1. 1. Zwiksza si dochody budetu o kwot 242.781,27 zotych zgodnie z zacznikiem nr 1 do niniejszej uchway, w zwizku z czym prognozowane dochody ustala si w wysokoci 43.510.221.60 zotych . w tym: po stronie zwiksze: 1) dochody biece - 584.568,49 z . Z czego: a) ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej - 520.022,49 z po stronie zmniejsze: 1) dochody biece 341.787,22 z . Z czego: a) ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej - 341.787,22 z 2. Zwiksza si wydatki budetu o kwot 242.781,27 zotych zgodnie z zacznikiem nr 2 do niniejszej uchway, w zwizku z czym ustala si limit wydatkw w wysokoci 54.804.104,60 zotych. w tym: po stronie zwiksze : a) wydatki biece 492.546,00 z. - wydatki na realizacj zada statutowych 441.546,00 z - wiadczenia na rzecz osb fizycznych - 40.000,00 z - dotacje 11.000,00 z b) wydatki biece na programy finansowane z pomocy zagranicznej w cznej kwocie 520.022,49 z z czego: - ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej -520.022,49 z W tym: - wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 444.169,97 z. - wydatki na realizacj zada statutowych 75.852,52 z. po stronie zmniejsze : a) wydatki biece 368.000,00 z. z czego - wydatki na realizacj zada statutowych 113.000,00 z - obsuga dugu publicznego 230.000,00 z - dotacje 25.000,00 z
Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany Strona 1

b) wydatki biece na programy finansowane z pomocy zagranicznej w cznej kwocie 341.787,22 z z czego: - ze rodkw pochodzcych z budetu Unii Europejskiej -341.787,22 z W tym: - wydatki na wynagrodzenia i skadki od nich naliczane 335.543,96 z. - wydatki na realizacj zada statutowych 6.243,26 z. jak za. Nr 2.1 po stronie zwiksze : a) wydatki majtkowe 20.000 z. z czego: - wydatki na zakupy inwestycyjne 20.000,00 z. w tym: dotacje - 20.000,00 z. jak za. Nr 2.2 po stronie zmniejsze : a) wydatki majtkowe 80.000 z. z czego: - wydatki na inwestycyjne 80.000,00 z. 2. 1. W zwizku ze zmian planu dochodw, wydatkw jak w 1 wielko deficytu budetu nie ulega zmianie. 2. Plan przychodw i rozchodw budetu po zmianie przedstawia zacznik nr 3. 3. Zacznik Nr 10 do Uchway Budetowej Nr XXXI/342/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r otrzymuje brzmienie jak zacznik Nr 4 do niniejszej uchway. 3. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta. 4. Uchwaa wchodzi w ycie z dniem podjcia i podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XXXV/393/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. ZMIANY W PLANIE DOCHODW BUDETOWYCH NA 2010 ROK

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XXXV/393/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKW BUDETOWYCH NA 2010 ROK

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 1

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 2

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 2.1 do Uchway Nr XXXV/393/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKW BIECYCH NA 2010 ROK

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 1

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 2

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 3

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 2.2 do Uchway Nr XXXV/393/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. ZMIANY W PLANIE WYDATKW MAJTKOWYCH NA 2010 ROK

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XXXV/393/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDETU GMINY NA 2010 ROK

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XXXV/393/2010 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 30 czerwca 2010 r. PROGNOZA KSZTATOWANIA SI DUGU GMINY KALWARIA ZEBRZYDOWSKA W LATACH 2010 - 2013

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 1

Id: IGCXT-XFTUF-QEMGA-GKDTG-XLTDI. Podpisany

Strona 2