Vous êtes sur la page 1sur 6

Zacznik do Uchway nr LI/430/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 24 czerwca 2010 roku

Regulamin konsultacji z organizacjami pozarzdowymi

Rozdzia I Postanowienia oglne 1 Z organizacjami pozarzdowymi, podmiotami, o ktrych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie oraz z Gminn Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego, w przypadku jej powoania, przeprowadza si konsultacje projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej tych organizacji, na zasadach okrelonych w niniejszym regulaminie. 2 1. Ilekro w niniejszym regulaminie jest mowa o: Gminie rozumie si przez to Gmin Krzeszowice, Radzie rozumie si przez to Rad Miejsk w Krzeszowicach, Urzdzie rozumie si przez to Urzd Miejski w Krzeszowicach, Burmistrzu rozumie si przez to Burmistrza Gminy Krzeszowice, Organizacji pozarzdowej rozumie si przez to: a) niebdce jednostkami sektora finansw publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych, b) niedziaajce w celu osignicia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadajce osobowoci prawnej, ktrym odrbna ustawa przyznaje zdolno prawn, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeeniem art. 3 ust. 4. Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, 6) Podmiocie rozumie si przez to: a) osoby prawne i jednostki organizacyjne dziaajce na podstawie przepisw o stosunku Pastwa do Kocioa Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Pastwa do innych kociow i zwizkw wyznaniowych oraz o gwarancjach wolnoci sumienia i wyznania, jeeli ich cele statutowe obejmuj prowadzenie dziaalnoci poytku publicznego; b) stowarzyszenia jednostek samorzdu terytorialnego; c) spdzielnie socjalne; d) spki akcyjne i spki z ograniczon odpowiedzialnoci oraz kluby sportowe bdce spkami dziaajcymi na podstawie przepisw ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675, z pn. zm.), ktre: 1) 2) 3) 4) 5)

- nie dziaaj w celu osignicia zysku oraz przeznaczaj cao dochodu na realizacj celw statutowych oraz nie przeznaczaj zysku do podziau midzy swoich czonkw, udziaowcw, akcjonariuszy i pracownikw. 3 1. Celem przeprowadzania konsultacji jest stworzenie paszczyzny partycypacji w sprawach wanych dla gminy oraz organizacji i podmiotw, zapewnianie form dialogu spoecznego oraz wzajemnego uzyskiwania informacji i opinii w zakresie wsppracy i podejmowanych aktw prawa miejscowego. 2. Wynik przeprowadzanych konsultacji nie jest wicy dla organw gminy. Rozdzia II Konsultacje okrelonych projektw aktw prawa z organizacjami oraz podmiotami 4 Obowizkowym konsultacjom z organizacjami i podmiotami prowadzonym z inicjatywy Burmistrza podlegaj nastpujce projekty: 1) roczny program wsppracy z organizacjami pozarzdowymi oraz innymi podmiotami prowadzcymi dziaalno poytku publicznego, 2) gminny program profilaktyki i rozwizywania problemw alkoholowych na dany rok, 3) strategia rozwoju gminy, 4) strategia rozwizywania problemw spoecznych, 5) program rewitalizacji obszarw miejskich Krzeszowic, 6) uchwaa w sprawie trybu i szczegowych kryteriw oceny wnioskw o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, 7) uchwaa w sprawie trybu powoywania czonkw oraz organizacji i trybu dziaania Gminnej Rady Dziaalnoci Poytku Publicznego, 5 Burmistrz moe rwnie z wasnej inicjatywy podda pod konsultacje inne akty prawa, w tym w szczeglnoci akty o charakterze strategiczno programowym, ktre odnosz si do dziaalnoci organizacji i podmiotw. 6 1. Konsultacje, o ktrych mowa w 4 i 5 mog by prowadzone w co najmniej jednej z podanych form: 1) otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji i podmiotw, na ktrym przedstawiany jest projekt aktu prawa, 2) pisemnej z wykorzystaniem formularza zgaszania opinii okrelonego przez Burmistrza poprzez umieszczenie formularza na stronie internetowej urzdu

www.krzeszowice.pl wraz z projektem aktu i przesanie formularza organizacjom drog elektroniczn lub poczt 3) umieszczenia na stronie internetowej www.krzeszowice.pl i na tablicy ogosze urzdu projektu aktu prawa do wgldu, z zaznaczeniem moliwoci zgaszania uwag drog pisemn lub elektroniczn na wskazany adres e meilowy. 2. Decyzj o formie przeprowadzania konsultacji podejmuje Burmistrz. 3. Z przebiegu konsultacji, o ktrych mowa w ust. 1 pkt 1 sporzdza si protok zawierajcy informacje o formie zawiadomienia o terminie konsultacji, temacie i wynikach konsultacji. 4. Wyniki konsultacji nie s wice i maj charakter opiniodawczy. 5. Konsultacje uwaa si za wane bez wzgldu na ilo uczestniczcych w nich organizacji i podmiotw. 6. Odpowied zwrotna co do rozpatrzenia uwag bdzie udzielana organizacjom i podmiotom tylko w zakresie zgaszanych uwag za pomoc formy pisemnej tj. formularza, o ktrym mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem, e formularz bdzie kompletnie wypeniony i podpisany. Rozdzia III Konsultacje innych projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji 7 1. Konsultacje innych projektw aktw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczcych dziaalnoci statutowej organizacji, ktre s kierowane na sesje Rady Miejskiej, odbywaj si w sposb okrelony w niniejszym rozdziale. 2. Na stronie internetowej urzdu www.krzeszowice.pl oraz na tablicach ogosze urzdu zamieszcza si, nie pniej ni na 7 dni przed terminem sesji Rady Miejskiej, informacj o moliwoci zgaszania wnioskw o konsultacj danych projektw aktw prawa miejscowego, ktre mog dotyczy dziaalnoci statutowej organizacji. 3. Za realizacj obowizku wynikajcego z ust. 2 odpowiada Wydzia Organizacyjny urzdu. 4. Z wnioskiem o konsultacj projektu aktu prawa miejscowego moe wystpi organizacja lub podmiot, dziaajce na terenie gminy Krzeszowice, ktrych dziaalno statutowa obejmuje dziedzin dotyczc przygotowywanego aktu prawa miejscowego. 5. Wniosek skada si w formie pisemnej osobicie przez wnioskodawc w Biurze Rady Miejskiej, ze wskazaniem, ktry projekt aktu prawa miejscowego ma by konsultowany. Wniosek, ktry stanowi zacznik nr 1 do regulaminu, skada si nie pniej ni trzy dni przed terminem sesji. 6. Organizacja lub podmiot s zobowizane wraz z wniesieniem wniosku, o ktrym mowa w ust. 5, okaza tre statutu, z ktrego wynika, i dziaalno statutowa organizacji obejmuje dziedzin dotyczc projektu aktu prawa miejscowego. 7. Tryb konsultacji polega na:

1) przekazaniu wnioskodawcy tekstu projektu w formie papierowej lub w wersji elektronicznej, jak rwnie 2) moliwoci zgoszenia uwag i propozycji dotyczcych projektu aktu prawa miejscowego przez wnioskodawc tylko i wycznie w formie kompletnego wypenienia formularza, zamieszczonego na stronie internetowej urzdu, stanowicego zacznik nr 2 do regulaminu. Formularz naley zoy w formie papierowej bezporednio w siedzibie Biura Rady Miejskiej nie pniej ni 1 dzie przed wyznaczonym terminem sesji. Formularz musi by podpisany przez osoby reprezentujce organizacj. 8. Jeeli wnioskodawca zoy formularz, o ktrym mowa w ust. 7 pkt 2 w wymaganym terminie, podpisany i kompletnie wypeniony, wwczas na sesji Rady Miejskiej zostan rozpatrzone uwagi organizacji lub podmiotu dotyczce danego projektu aktu prawa miejscowego. 9. Niespenienie cznie wszystkich warunkw, o ktrych mowa w ust. 8 skutkuje brakiem rozpatrzenia uwag na sesji Rady Miejskiej. 10. Uwagi zgaszane, w sposb okrelony w ust. 7 pkt 2, nie s wice dla Rady Miejskiej. Rozdzia IV Konsultacje z Gminn Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego 8 Do konsultacji z Gminn Rad Dziaalnoci Poytku Publicznego, jeeli zostanie powoana, mog by stosowane przepisy rozdziau II z zastrzeeniem 4 pkt 7 niniejszego regulaminu, niezalenie od uprawnie i obowizkw wynikajcych z ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i wolontariacie. Rozdzia V Postanowienia kocowe 9 Konsultacje opisane w niniejszym regulaminie nie naruszaj postanowie innych trybw konsultacji wynikajcych z przepisw odrbnych.

Przewodniczca Rady Miejskiej Marta Sobczyk

Zacznik nr 1 do regulaminu

WNIOSEK O KONSULTACJ PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W DZIEDZINIE DOTYCZCEJ DZIAALNOCI STATUTOWEJ ORGANIZACJI POZARZDOWEJ
Nazwa wnioskodawcy: ..

Projekt aktu prawa miejscowego do konsultacji

Dziaalno statutowa wnioskodawcy w zakresie obejmujcym akt prawa miejscowego . Zacznik do wniosku: kopia czci statutu w zakresie dziaalnoci statutowej

.. (podpisy osb upowanionych do reprezentowania wnioskodawcy)

Potwierdzam odbir tekstu projektu aktu prawa miejscowego, o konsultacj ktrego wnioskowaem: (podpis)

Zacznik nr 2 do regulaminu

FORMULARZ DO KONSULTACJI
PROJEKTU AKTU PRAWA MIEJSCOWEGO W ZAKRESIE DZIAALNOCI STATUTOWEJ ORGANIZACJJI POZARZDOWEJ

Wskazanie projektu aktu prawa miejscowego, ktry jest konsultowany 1 Uchwaa w sprawie .. Wskazanie dotychczasowego zapisu w projekcie uchway, ktry wymaga zmiany (naley wpisa dosowne brzmienie przepisu)

Art. .

Proponowane zmienione brzmienie zapisu lub tre nowego przepisu


(w przypadku propozycji dodania do projektu nowego przepisu, w polu 2 wpisa naley NOWY PRZEPIS)

Uzasadnienie wprowadzanych zmian

------------------------------------------------------Organizacja lub podmiot skadajcy formularz

podpisy osb reprezentujcych