Vous êtes sur la page 1sur 5

UCHWAA NR XLIV/521/2010 RADY MIEJSKIEJ W BIECZU z dnia 4 listopada 2010 r.

w sprawie wyznaczenia obszarw, na ktrych nastpio zniszczenie lub uszkodzenie obiektw budowlanych w wyniku osunicia ziemi na terenie Gminy Biecz na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 us ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (dz. U. 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z zm.), oraz art. 13 a ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczeglnych zasadach odbudowy, remontw i rozbirek obiektw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziaania ywiou (Dz. U. Nr 84, poz. 906 ze zm. ) Rada Miejska w Bieczu uchwala, co nastpuje: 1. 1. Wyznacza si obszary na terenie Gminy Biecz, na ktrych nastpio zniszczenie lub uszkodzenie obiektw budowlanych w wyniku osunicia ziemi i na ktrych odbudowa obiektw budowlanych odbywa si na warunkach okrelonych w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczeglnych zasadach odbudowy remontw i rozbirek obiektw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziaania ywiou (Dz. U. Nr 84, poz. 906 ze zm. ) 2. Wyznaczone obszary, o ktrych mowa w ust.1 stanowi zaczniki do uchway. 2. Wykonanie uchway zleca si Burmistrzowi Biecza. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Przewodniczcy Rady in Jan Roman

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik1.pdf Zacznik Nr 2 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik2.pdf Zacznik Nr 3 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu

Id: VPJAP-RMICX-VOJWQ-TXNXD-REGCO. Podpisany

Strona 1

z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik3.pdf

Zacznik Nr 4 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik4.pdf

Zacznik Nr 5 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik5.pdf

Zacznik Nr 6 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik6.pdf

Zacznik Nr 7 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik7.pdf

Zacznik Nr 8 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik8.pdf

Id: VPJAP-RMICX-VOJWQ-TXNXD-REGCO. Podpisany

Strona 2

Zacznik Nr 9 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik9.pdf

Zacznik Nr 10 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik10.pdf

Zacznik Nr 11 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik11.pdf

Zacznik Nr 12 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik12.pdf

Zacznik Nr 13 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik13.pdf

Zacznik Nr 14 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik14.pdf

Id: VPJAP-RMICX-VOJWQ-TXNXD-REGCO. Podpisany

Strona 3

Zacznik Nr 15 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik15.pdf

Zacznik Nr 16 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik16.pdf

Zacznik Nr 17 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik17.pdf

Zacznik Nr 18 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik18.pdf

Zacznik Nr 19 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik19.pdf

Zacznik Nr 20 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu

Id: VPJAP-RMICX-VOJWQ-TXNXD-REGCO. Podpisany

Strona 4

z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik20.pdf

Zacznik Nr 21 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik21.pdf

Zacznik Nr 22 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik22.pdf

Zacznik Nr 23 do Uchway Nr XLIV/521/2010 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 4 listopada 2010 r. Zalacznik23.pdf

Id: VPJAP-RMICX-VOJWQ-TXNXD-REGCO. Podpisany

Strona 5