Vous êtes sur la page 1sur 4

UCHWAA NR XXXVI/323/2010 RADY MIASTA JORDANOWA z dnia 9 listopada 2010 r.

w sprawie trybu i szczegowych kryteriw oceny wnioskw o realizacj zada publicznych w ramach inicjatyw lokalnych. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorzdzie gminnym (t.j.:Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z pn. zm.) oraz art. 19c ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (t.j.:Dz. U. Nr 96 poz. 873, z pn. zm.) - Rada Miasta Jordanowa uchwala, co nastpuje: 1. Przyjmuje si Tryb i szczegowe kryteria oceny wnioskw o realizacj zada publicznych w ramach inicjatyw lokalnych bdce zacznikiem do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Burmistrzowi Miasta Jordanowa. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa Maopolskiego.

Przewodniczcy Rady Miasta Jordanowa mgr Maria Pudo

Id: PWAJI-EZVFU-QTKYN-ZCJHJ-RLISC. Podpisany

Strona 1

Zacznik do Uchway Nr XXXVI/323/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 9 listopada 2010 r. Tryb i szczegowe kryteria oceny wnioskw o realizacj zada publicznych w trybie inicjatywy lokalnej. 1. Postanowienia oglne. 1) Inicjatywa lokalna w rozumieniu niniejszej uchway to forma wsppracy Gminy Miasto Jordanw z jej mieszkacami, w celu wsplnego realizowania zadania publicznego na rzecz spoecznoci lokalnej Miasta Jordanowa. 2) Mieszkacy Gminy Miasto Jordanw bezporednio ,bd za porednictwem organizacji pozarzdowych, lub podmiotw wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie mog zoy wniosek o realizacj zadania publicznego w nastpujcym zakresie: - dziaalnoci wspomagajcej rozwj wsplnot: spoecznoci lokalnych, obejmujcej w szczeglnoci budow, rozbudow lub remont drg, kanalizacji, sieci wodocigowej, budynkw oraz obiektw architektury stanowicych wasno j. s. t.; - dziaalnoci charytatywnej, podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielgnowania polskoci oraz rozwoju wiadomoci narodowej, obywatelskiej i kulturowej, dziaalnoci na rzecz mniejszoci narodowych i etnicznych oraz jzyka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dbr kultury i dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu; - edukacji owiaty i wychowania; - dziaalnoci w sferze kultury fizycznej i turystyki; - ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach; - porzdku i bezpieczestwa publicznego. 3) Katalog powyszy ma charakter zamknity. 2. Warunki przyjcia i kwalifikacji zada do analizy i oceny w ramach inicjatywy lokalnej. 1) Wnioski w ramach inicjatywy lokalnej mog skada: a) bezporednio mieszkacy Miasta Jordanowa - grupa inicjatywna liczca co najmniej 3-osobow grup mieszkacw Gminy, b) mieszkacy (co najmniej 3 osobowa grupa) za porednictwem organizacji pozarzdowych, lub podmiotw wymienionych w art. 3 ust 3 Ustawy o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie, zwanymi dalej Wnioskodawc. 2) Wniosek, o ktrym mowa w pkt. 1, stanowi wniosek w rozumieniu Kodeksu postpowania administracyjnego i powinien zawiera w szczeglnoci: a) okrelenie osoby (podmiotu) skadajcego wniosek o realizacj zadania w trybie inicjatywy lokalnej z podaniem nazwisk osb skadajcych wniosek/ nazwy podmiotu, adresu, Nr NIP, Regon i innych niezbdnych do zawarcia umowy danych; b) dokadny opis merytoryczny wnioskowanego zadania, c) kalkulacj przewidywanych kosztw realizacji zadania, d) okrelenie miejsca i czasu realizacji zadania, e) okrelenie celu i rezultatw wnioskowanego zadania, f) wykazanie wkadu finansowego wnioskodawcy g) wykazanie wkadu spoecznego wnioskodawcy,
Id: PWAJI-EZVFU-QTKYN-ZCJHJ-RLISC. Podpisany Strona 1

h) wykazanie wkadu rzeczowego wnioskodawcy. 3) Wnioskodawca skada wniosek o wsparcie realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w formie pisemnej do Urzdu Miasta Jordanowa w roku, w ktrym planowana jest ich realizacja wg wzoru formularza, ktry stanowi zacznik do uchway. 4) Burmistrz Miasta Jordanowa , w cigu 7 dni od daty wpywu wniosku, ustala komrk organizacyjn Urzdu / samodzielne stanowisko, bd jednostk organizacyjn Miasta, waciw do realizacji danej inicjatywy lokalnej i niezwocznie przekazuje wniosek do tej komrki bd jednostki. 5) Waciwa komrka organizacyjna /samodzielne stanowisko bd jednostka organizacyjna Miasta, najpniej w cigu 30 dni od daty zoenia kompletnego wniosku: a) dokona analizy i oceny wniosku; b) ustali okolicznoci istotne dla moliwoci realizacji inicjatywy lokalnej oraz opracuje, we wsppracy z Wnioskodawc, jej szacunkowy kosztorys i harmonogram realizacji; c) przedstawi Burmistrzowi Miasta opinie na temat celowoci i moliwoci realizacji zadania. 6) Przy ocenie wniosku o ktrym mowa w pkt.5 lit.a naley uwzgldni nastpujce kryteria szczegowe: a) cel inicjatywy( w tym powszechna uyteczno przedsiwzicia - ile osb z niego skorzysta); b) zakres rzeczowy inicjatywy; c) wysoko udziau finansowego wnioskodawcy w cznych kosztach realizacji inicjatywy lokalnej; d) wkad rzeczowy Wnioskodawcy w realizacj inicjatywy lokalnej; e) wkad pracy spoecznej zadeklarowany przez Wnioskodawc. f) zaawansowanie przygotowa do realizacji przedsiwzicia bdcego przedmiotem wniosku; g) wysoko rodkw z budetu Gminy Miasto Jordanw potrzebnych do realizacji inicjatywy lokalnej; h) zgodno celw z programami i strategiami obowizujcymi na terenie gminy; i) zgodno inicjatywy z potrzebami lokalnymi; j) kompletnoci zoonych dokumentw. 7) Wnioski o zadania realizowane w trybie inicjatywy lokalnej z dziedziny: budowa, rozbudowa, przebudowa lub remont drg, budynkw oraz obiektw architektury stanowicych wasno jednostek samorzdu terytorialnego podlega bd dodatkowej ocenie pod wzgldem: a) uwarunkowa realizacji; b) efektu rzeczowego, ekologicznego i in.; c) wstpnego uzgodnienia np.: zgoda na wejcie na teren; d) wymaganych i niezbdnych uzgodnie; e) przewidywanego terminu (okresu) realizacji zadania; f) kosztw eksploatacji inicjatywy lokalnej, ponoszonych przez Gmin Miasto Jordanw po jej zrealizowaniu. 8) Warunkiem realizacji zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej jest zawarcie umowy na realizacj przedsiwzicia w ramach inicjatywy lokalnej pomidzy Gmin a Wnioskodawc. 9) W przypadku przyjcia wniosku do realizacji, Rada Miasta Jordanowa upowania Burmistrza Miasta do zawarcia z wnioskodawc na czas okrelony umowy o wykonanie zadania w trybie inicjatywy lokalnej. W umowie okrelone bd kadorazowo warunki realizacji zadania oraz sposb zoenia sprawozdania z jego realizacji. 10) Rada Miasta Jordanowa zapewni w budecie Miasta rodki finansowe na realizacj zada w ramach inicjatywy lokalnej.
Id: PWAJI-EZVFU-QTKYN-ZCJHJ-RLISC. Podpisany Strona 2

11) W przypadku zawarcia umowy na realizacj zadania w trybie inicjatywy lokalnej, wnioskodawca zobowizany jest dokona wskazanych w deklaracji wspfinansowania wpat finansowych w terminie wskazanym w umowie. 12) W przypadku wnioskw o ktrych mowa w punkcie 7 Gmina moe zastrzec sobie prawo sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz przeprowadzania odbioru/kontroli czciowej i kocowej zleconego zadania. 13) Informacje o realizacji zada publicznych w ramach inicjatywy lokalnej podaje si do publicznej wiadomoci na stronie internetowej Urzdu Miasta Jordanowa. 14) Miasto moe odstpi od wykonania umowy, jeeli po jej zawarciu zostan ujawnione nowe okolicznoci uniemoliwiajce realizacj zadania w trybie inicjatywy lokalnej bd Wnioskodawca nie wywie si z zadeklarowanego wkadu finansowego, rzeczowego lub wkadu pracy spoecznej. 3. Postanowienia kocowe. 1) W zakresie nieuregulowanym w uchwale, do umowy o wykonanie zadania w trybie inicjatywy lokalnej stosuje si przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z pn. zm.).

Przewodniczcy Rady Miasta Jordanowa mgr Maria Pudo

Zacznik do za. nr 1 do uchway Nr XXXVI/323/2010 Rady Miasta Jordanowa z dnia 09 listopada 2010 r. Zalacznik1.doc Wzr wniosku o realizacj zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Id: PWAJI-EZVFU-QTKYN-ZCJHJ-RLISC. Podpisany

Strona 3