Vous êtes sur la page 1sur 9

UCHWAA NR XLIX/1450/09 SEJMIKUWOJEWDZTWADZKIEGO zdnia22grudnia2009r. w sprawie: okreleniaprogramuochronypowietrzadlastrefywwojewdztwiedzkim. Nazwa strefa: strefa piotrkowsko-radomszczaska Kod strefy: PL.10.05.z.

06 Obszar objty programem: powiat opoczyski - miasto Opoczno

Napodstawieart.18pkt20ustawyzdnia5czerwca1998r.osamorzdziewojewdztwa(tekst jednolityDz.U.z2001r.:Nr142,poz.1590z2002r.:Nr23,poz.220Nr62,poz.558Nr153,poz. 1271Nr214,poz.1806z2003r.:Nr162,poz.1568z2004r.:Nr102,poz.1055Nr116,poz.1206 Nr126,poz.875Nr227,poz.1658z2007r.:Nr173,poz.1218z2008r.:Nr180,poz.1111Nr216, poz.1370Nr223,poz.1458z2009r.:Nr157,poz.1241)oraz84ust.1,art.91ust.3ustawyzdnia27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska(tekstjednolityDz.U.z2008r.:Nr25,poz.150Nr111, poz. 708; Nr 138, poz. 865; Nr 154, poz. 958; Nr 171, poz. 1056; Nr 199, poz. 1227; Nr 223,poz. 1464; Nr227poz.1505z2009r.:Nr19poz.100Nr20poz.106,Nr79poz.666,Nr130poz.1070)Sejmik Wojewdztwadzkiegouchwala,conastpuje: 1 . Okrela program ochrony powietrza, zwany dalej Programem dlastrefywwojewdztwie dzkimnazwanejstref piotrkowsko-radomszczask okodziePL.10.05.z.06obejmujcy obszar miastaOpocznoopowierzchni24,74km2iliczbieludnoci 23 162. 2.Program okrelany jest ze wzgldunastwierdzoneprzekroczeniapoziomwdopuszczalnych pyu zawieszonego PM10. 3.W strefie objtej Programem naruszone zostay nastpujce standardy jakoci powietrza dla pyuzawieszonegoPM10wjednympunkciepomiarowymwpowiecieopoczyskim,wOpocznieprzy Placu Kociuszki 9: 1. dopuszczalny poziom pyuzawieszonegoPM10ookresieurednianiawynikwpomiarw24 godziny wynoszcy 50 g/m3,gdziemaksymalnypercentylS90.4zrocznejseriipomiarowejwynis192 g/m3iprzekroczypoziomdopuszczalnyo142g/m3, 2. dopuszczalny poziom pyuzawieszonegoPM10ookresieurednianiawynikwpomiarwrok kalendarzowy wynoszc y 4 0 g/m3, gdzie wartorednia roczna wyniosa 8 0 , 6 g/m3izostaa przekroczonao40,6g/m3.
ID: JZSZL-QQTEH-JYOXY-CMAWV-OJZXR. Podpisany.

4.Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 spowodowane s gwnie


Strona 1 / 9

emisj z e rde powierzchniowych (komunalnych) pochodzc zprocesuspalaniawgla na cele grzewczeibytowe.

przekroczonao40,6g/m3. 4.Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 spowodowane s gwnie emisj z e rde powierzchniowych (komunalnych) pochodzc zprocesuspalaniawgla na cele grzewczeibytowe. 5 . Podstawowe kierunki dziaa zmierzajcych do osigniciastandardwjakoci powietrza wzakresiepyu zawieszonego PM10 oraz zakres dziaa naprawczychwrazzharmonogramem rzeczowo-finansowym planowanych dziaanaprawczych okrela za. nr1doniniejszejuchway. 6.1. Ustala Burmistrza Miasta Opoczno, Starost OpoczyskiegoiWojewdzkiegoInspektora Ochrony rodowiskawodzi jako organ waciwywsprawiemonitorowaniaprogramuiprzekazywania MarszakowiWojewdztwadzkiegoinformacjiowydanychwokresiesprawozdawczym: 1) decyzjach, 2) aktach prawa miejscowego, 3) innychdokumentach,ktrychustaleniazmierzajdo osigniciacelwProgramu. 2.Informacje,oktrychmowawust.1winnyby skadanezzakresuzada wasnychizada jednostek nadzorowanych oraz zawieranastpujce dane: 1) kierunek dziaa zmierzajcychdoprzywrceniapoziomwdopuszczalnychpyu zawieszonego PM10 wedug zacznikaNr1dorozporzdzenia, 2) nazwa,rodzajisygnaturaaktwprawamiejscowego,rodzajdecyzjilubinnegodokumentu,ktrych ustalenia zmierzajdo osigniciacelwProgramu, 3) nazwajednostkiodpowiedzialnejzanadzrirealizacjzadania, 4) lokalizacja lub obszar zadania, 5) stopierealizacji zadania wedug wskanikwrealizacjiprogramuokrelonych za. Nr2douchway, suma rodkwfinansowychzaangaowanychwrealizacj zadania, wielkoosignitego efektu ekologicznego, 6) barierywrealizacjiprogramu, 7) propozycje dziaakorygujcych. 3.Informacje,oktrychmowawust.2winnyby przekazywanewformiepisemnejina informatycznych nonikachdanychwterminie30dnipozakoczeniu kadego roku kalendarzowego, poczwszy od dnia wejciawycie uchwaySejmikuWojewdztwadzkiegowsprawieProgramu, natomiast informacja dot. wielkoci osignitegoefektuekologicznego,oktrymmowawpunkcie20
ID: JZSZL-QQTEH-JYOXY-CMAWV-OJZXR. Podpisany. Strona 2 / 9

za. Nr2winnaby przekazywanazczstotliwoci co3lata,poczwszy od dnia wejciawycie uchwaySejmikuWojewdztwadzkiegowsprawieProgramu.

poczwszy od dnia wejciawycie uchwaySejmikuWojewdztwadzkiegowsprawieProgramu, natomiast informacja dot. wielkoci osignitegoefektuekologicznego,oktrymmowawpunkcie20 za. Nr2winnaby przekazywanazczstotliwoci co3lata,poczwszy od dnia wejciawycie uchwaySejmikuWojewdztwadzkiegowsprawieProgramu. 7.Ustala ,edokontroliidokumentacjirealizacjiProgramuwykorzystywanebd: 1.informacje,oktrychmowaw6.1. 2.dokumentyzmonitorowaniarealizacjiProgramu. 8.Wynikiocenianalizsucych ustaleniu treci programu ujte swuzasadnieniudoprogramu podlegajcym udostpnieniunazasadachustalonychwustawiezdnia3padziernika 2008 r. oudostpnianiuinformacjiorodowiskuijegoochronie,udzialespoeczestwawochronierodowiska orazoocenachoddziaywania na rodowisko(Dz.U.Nr199,poz.1227zpniejszymi zmianami). 9.Termin realizacji Programu ustala sina dzie31 grudnia 2011 roku. 10.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDziennikuUrzdowym Wojewdztwadzkiego.

Przewodniczcy Sejmiku

Marek Mazur

Zacznik nr 1 do Uchway Nr XLIX/1450/09 SejmikuWojewdztwa dzkiego zdnia22grudnia2009r. PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAAZMIERZAJCYCH DO OSIGNICIASTANDARDW JAKOCIPOWIETRZAWZAKRESIEPYU ZAWIESZONEGO PM10 1. W zakresie ograniczania emisji komunalno-bytowej: 1) rozbudowacentralnychsystemwzaopatrywaniawenergicieplnwrazzmodernizacjobecnych, 2) rozbudowa sieci gazowej,
ID: JZSZL-QQTEH-JYOXY-CMAWV-OJZXR. Podpisany. Strona 3 / 9

3) wczeniesystemwgrzewczychbudynkwdoscentralizowanychsystemwciepowniczych lub gazowych, lokalnych kotowni wyposaonychwniskoemisyjnerda ciepa posiadajce certyfikaty

Zacznik nr 1 do Uchway Nr XLIX/1450/09 SejmikuWojewdztwa dzkiego zdnia22grudnia2009r. PODSTAWOWE KIERUNKI DZIAAZMIERZAJCYCH DO OSIGNICIASTANDARDW JAKOCIPOWIETRZAWZAKRESIEPYU ZAWIESZONEGO PM10 1. W zakresie ograniczania emisji komunalno-bytowej: 1) rozbudowacentralnychsystemwzaopatrywaniawenergicieplnwrazzmodernizacjobecnych, 2) rozbudowa sieci gazowej, 3) wczeniesystemwgrzewczychbudynkwdoscentralizowanychsystemwciepowniczych lub gazowych, lokalnych kotowni wyposaonychwniskoemisyjnerda ciepa posiadajce certyfikaty bezpieczestwa ekologicznego lub wykorzystujcych bezemisyjne technologie grzewcze, 4) wycofywaniezuytkowania kotwipiecwwglowychozymstanietechnicznyminiskiej sprawnoci cieplnej, 5) zmniejszenie zapotrzebowania na energi ciepln poprzez ograniczanie strat ciepa,wtym termomodernizacjbudynkw, 6) uwzgldnianiewstudiumuwarunkowa ikierunkwzagospodarowaniaprzestrzennegooraz wplanachzagospodarowaniaprzestrzennegoustalezagospodarowania terenu umoliwiajcego ograniczenie emisji pyuPM10ipoprawprzewietrzania miasta poprzez dziaania polegajce na: a) zwikszeniu udziauterenwbiologicznieaktywnych, b) rozplanowaniu zabudowy poprawiajcej przewietrzanie miasta, c) tworzeniupreferencyjnychwarunkwdorealizacjiinwestycjizwizanychzuciepownieniem miasta ze rdecentralnych. 2. W zakresie ograniczania emisji ze rdetechnologicznych: 1) uwzgldnianiewstudiumuwarunkowa ikierunkwzagospodarowaniaprzestrzennegooraz wplanachzagospodarowaniaprzestrzennegozmianwdotychczasowymzagospodarowaniu polegajcychnaeliminacjiterenwprzemysowychzobszarwnaraonych na ponadnormatywne
ID:stenia pyu, JZSZL-QQTEH-JYOXY-CMAWV-OJZXR. Podpisany. Strona 4 / 9

2) wyznaczanie nowych stref przemysowych na obrzeachmiastzuwzgldnieniemczynnikw

polegajcychnaeliminacjiterenwprzemysowychzobszarwnaraonych na ponadnormatywne stenia pyu, 2) wyznaczanie nowych stref przemysowych na obrzeachmiastzuwzgldnieniemczynnikw rodowiskowych,wszczeglnocikierunkwnapywu mas powietrza, 3) stosowanietechnikitechnologiizapobiegajcych emisji pyu, 4) stosowanietechnikitechnologiiograniczajcych emisjpyu, 5) likwidacja istniejcych rdeemisji pyu,wtymrdeemisji niezorganizowanej, 6) stosowaniewistniejcych lokalnych kotowniachipaleniskachdomowychopalanychwglem, wyczniepaliwoniskiejzawartoci popiou, 7) stosowanietechnologiiitechnikowysokiejskutecznoci odpylania, 8) stosowanietechnologiiitechnikuwzgldniajcychefektywnewykorzystanieenergiiipaliw, 9) stosowanietechnologiiitechnikzapewniajcych racjonalne zuyciesurowcwimateriaw. 3. W zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej: 1) budowa obwodnic drogowych, kierowanie ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane onajwyszym steniu pyu PM10, 2) budowasystemwkierowaniaruchemdrogowymukierunkowanychnaudronienie ruchu oraz zwikszenie jego pynnoci, 3) tworzeniestrefzzakazemruchuokrelonychtypwpojazdw,wszczeglnocipojazdwcikich, 4) tworzeniewcentrummiastastrefruchuograniczonego, 5) tworzeniepaswzieleniizolacyjnej,wszczeglnoc i w ssiedztwie gwnychszlakw komunikacyjnych, 6) utrzymanienawierzchnidrgutwardzonychwsposbumoliwiajcyograniczenieemisjiwtrnejpyu, 7) wymiana nieutwardzonych nawierzchni na nawierzchnie utwardzone, 8) modernizacjanawierzchnidrg, 9) rozwjsystemutransportupublicznego, 10) polityka cenowa opat za przejazdy zachcajcadokorzystaniazsystemutransportupublicznego, 11) tworzenie systemu cieek rowerowych,
ID: 12)JZSZL-QQTEH-JYOXY-CMAWV-OJZXR. Podpisany. tworzenie systemu patnegoparkowaniapozastrefamizzakazamiruchusamochodw. Strona 5 / 9

4. W zakresie ograniczania emisji ze rdepunktowych - energetyczne spalanie paliw:

11) tworzenie systemu cieek rowerowych, 12) tworzenie systemu patnegoparkowaniapozastrefamizzakazamiruchusamochodw. 4. W zakresie ograniczania emisji ze rdepunktowych - energetyczne spalanie paliw: 1) optymalizacjasterowaniaprocesemspalaniaipodnoszeniesprawnoci produkcji energii, 2) zmiana paliw wglowychnainneomniejszejzawartoci popiou, 3) stosowanietechnikbezemisyjnychluboniskiejemisyjnociproceswspalania, 4) stosowanie efektywnych technik odpylania spalin, 5) zwikszenie udziau odnawialnych rdeenergii, 6) zmniejszenie strat przesyu energii, 7) likwidacja rdeemisji pyu,wtymrdeemisji niezorganizowanej. 5. W zakresie identyfikacji rdeemisji pyuzawieszonegoPM10,obszarwnaraonych na ponadnormatywne oddziaywanie oraz rozwoju narzdzi do zintegrowanego zarzdzania jakocipowietrza: 1) kontynuacja inwentaryzacji rde emisji,szczeglnierde niskiej emisji oraz emisji komunikacyjnej, 2) wdroenie systemu monitorowania nateniaistrukturyruchupojazdwnadrogach, 3) kontynuacja rozbudowy systemu monitoringu jakoci powietrza. 6 . W zakresie edukacji ekologicznej, bada zzakresuochronypowietrzaorazdziaa promocyjnych: 1) ksztatowanie waciwych zachowaspoecznychpoprzezpropagowaniewiedzynatematsposobw oszczdzaniaenergiicieplnejielektrycznejorazskutkwrodowiskowych spalania paliw niskiej jakoci, 2) informowanie ludnociokorzyciach pyncychzuytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacjiiinnychdziaazwizanychzograniczeniememisjiniskiej, 3) promocjaniskoemisyjnychpaliworazbezemisyjnychiniskoemisyjnychrdeenergii cieplnej, 4) wspieranie prac naukowo-badawczychwzakresieograniczaniaemisjipyu do powietrza oraz zarzdzania jakocipowietrza.

Zacznik nr 1a
ID: JZSZL-QQTEH-JYOXY-CMAWV-OJZXR. Podpisany. Strona 6 / 9

do Uchway Nr XLIX/1450/09 SejmikuWojewdztwa

Zacznik nr 1a do Uchway Nr XLIX/1450/09 SejmikuWojewdztwa dzkiego zdnia22grudnia2009r. Zalacznik1a.doc

Zaacznik 1a - Zakres dziaanaprawczych niezbdnychdoprzywracaniapoziomw dopuszczalnych PM10 na obszarze strefy piotrkowsko-radomszczaskiej obejmujcej obszar miastaOpocznowpowiecieopoczyskim.

Zacznik nr 2 do Uchway Nr XLIX/1450/09 SejmikuWojewdztwa dzkiego zdnia22grudnia2009r. WSKANIKI REALIZACJI PROGRAMU: 1 . dugo wybudowanych lub zmodernizowanych ciepocigw,wzwcieplnychorazliczba budynkwpodczonych do miejskiej sieci ciepowniczej 2. dugogazocigw,stacjiredukcyjnych,przyczygazowychwybudowanychwcelachgrzewczych ibytowychorazliczbabudynkwzaopatrywanychzerdeciepa opalanych paliwem gazowym, 3.liczbairodzajwybudowanychrdeemisji technologicznej opalanych gazem, 4. liczba zlikwidowanych kotowni,paleniskdomowychirde emisji technologicznej opalanych paliwem wglowym, 5. liczba oddanych do uytkowania niskoemisyjnych rdeciepazokreleniem rodzaju spalanego paliwa, 6.liczbairodzajwybudowanychwceluredukcjiemisjipowierzchniowejrdeenergii odnawialnej, wtymzastpujcych rda energetyki konwencjonalnej, 7.liczbairodzajobiektwzmodernizowanychwcelupoprawysprawnoci cieplnej rde, 8.liczbairodzajurzdzeredukujcych wielkoemisji pyu, 9.liczbaobiektwpoddanychtermomodernizacji,
ID: JZSZL-QQTEH-JYOXY-CMAWV-OJZXR. Podpisany.

10.liczbairodzajinstalacji,zktrychwielko emisji pyu zostaa zredukowana wskutek Strona 7 / 9

zastosowania najlepszych dostpnych technik (BAT), 11.liczbapodmiotwgospodarczych,dlaktrychwydanopozwolenianaemisjpyuiktrewdroyy

Zacznik nr 2 do Uchway Nr XLIX/1450/09 SejmikuWojewdztwa dzkiego zdnia22grudnia2009r. WSKANIKI REALIZACJI PROGRAMU: 1 . dugo wybudowanych lub zmodernizowanych ciepocigw,wzwcieplnychorazliczba budynkwpodczonych do miejskiej sieci ciepowniczej 2. dugogazocigw,stacjiredukcyjnych,przyczygazowychwybudowanychwcelachgrzewczych ibytowychorazliczbabudynkwzaopatrywanychzerdeciepa opalanych paliwem gazowym, 3.liczbairodzajwybudowanychrdeemisji technologicznej opalanych gazem, 4. liczba zlikwidowanych kotowni,paleniskdomowychirde emisji technologicznej opalanych paliwem wglowym, 5. liczba oddanych do uytkowania niskoemisyjnych rdeciepazokreleniem rodzaju spalanego paliwa, 6.liczbairodzajwybudowanychwceluredukcjiemisjipowierzchniowejrdeenergii odnawialnej, wtymzastpujcych rda energetyki konwencjonalnej, 7.liczbairodzajobiektwzmodernizowanychwcelupoprawysprawnoci cieplnej rde, 8.liczbairodzajurzdzeredukujcych wielkoemisji pyu, 9.liczbaobiektwpoddanychtermomodernizacji, 10.liczbairodzajinstalacji,zktrychwielko emisji pyu zostaa zredukowana wskutek zastosowania najlepszych dostpnych technik (BAT), 11.liczbapodmiotwgospodarczych,dlaktrychwydanopozwolenianaemisjpyuiktrewdroyy wokresiesprawozdawczymsystemzarzdzania rodowiskowego,wtymsystemzapewniajcy podniesienie efektywnocienergetycznejinstalacjiiefektywnejgospodarkimateriaowo-surowcowej, 12.powierzchniaterenwniezabudowanych(placw,terenwzielonychipaswzieleniizolacyjnej) utworzonychwwynikurozbirkiobiektwbudowlanychnaobszarachprzekrocze ste dopuszczalnych pyu PM 10, 13.liczbaparkingw,wtymmiejscparkingowychzlikwidowanychlubprzeniesionychpozaobszary przekroczestedopuszczalnych pyu PM10, 1 4 . dugo drgwybudowanychcelemprzeniesieniaruchukomunikacyjnegopozaobszary
ID: JZSZL-QQTEH-JYOXY-CMAWV-OJZXR. Podpisany. przekrocze, Strona 8 / 9

15. dugodrgiulicorazpowierzchniaparkingwiplacwzlokalizowanychwgranicachobszarw przekrocze inaterenachssiadujcych,ktrezmodernizowanolubutwardzonozzastosowaniem

1 4 . dugo drgwybudowanychcelemprzeniesieniaruchukomunikacyjnegopozaobszary przekrocze, 15. dugodrgiulicorazpowierzchniaparkingwiplacwzlokalizowanychwgranicachobszarw przekrocze inaterenachssiadujcych,ktrezmodernizowanolubutwardzonozzastosowaniem materiawitechnologiiograniczajcych pylenie, 16.liczbairodzajzmianworganizacjiruchukomunikacyjnegozwikszajcych bezpieczestwu ipynnoruchu, 17.powierzchniawm2 oczyszczanych nawierzchni drogowych, 18.powierzchniawm2drgzraszanychwokresieletnim, 19. liczba zrealizowanych zada majcych na celu podniesienie wiadomoci ekologicznej wzakresiezachowaipostawsucych ochronie powietrza, 20. wielkoosignitego efektu ekologicznego wyraonego jako ilopyu PM10 zredukowanego wskutek realizacji dziaapolegajcychwszczeglnoci na: a) likwidacji rdeemisji pyu opalanych wglem: energetycznych, technologicznych, b) poprawie sprawnoci cieplnej rde, c) instalacji lub modernizacji urzdzeodpylajcych, d) modernizacji lub likwidacji rdeemisji pyudokonanejzuwaginaniedotrzymywaniestandardw emisyjnych lub dopuszczalnych stezanieczyszczewpowietrzu, e) zastosowaniu najlepszych dostpnych technik (BAT), f) realizacji przedsiwzitermomodernizacyjnych, g) redukcji emisji pyuuzyskanegowwynikupostpowaniakompensacyjnego,oktrymmowawart. 227-229ustawyzdnia27kwietnia2001rokuPrawoochronyrodowiska (tekst jednolity Dz. U. z2008r.Nr25,poz.150zpniejszymi zmianami) 21. wielko osignitego efektu ekologicznego wyraonego jako redukcja poziomu ste pyu PM10.

ID: JZSZL-QQTEH-JYOXY-CMAWV-OJZXR. Podpisany.

Strona 9 / 9