Vous êtes sur la page 1sur 5

UCHWAA NR XLIII/323/2009 RADY POWIATU OWICKIEGO zdnia9grudnia2009r. wsprawieustaleniatrybuudzielaniairozliczaniadotacjizbudetu Powiatu owickiego dlaniepublicznychszkponadgimnazjalnychouprawnieniachszkpublicznych, dla niepublicznychplacwekowiatowychoraztrybuizakresukontroliprawidowoci ich wykorzystania Napodstawieart.12pkt11ustawyzdnia5czerwca1998r.

osamorzdzie powiatowym (Dz.U.z2001r.Nr142poz.1592zm.Dz.U.z2002r.Nr23poz.220,Nr62poz.558,Nr113 poz.984,Nr153poz.1271,Nr200poz.1688,Nr214poz.1806z2003r.Nr162poz.1568 z2004r.Nr102poz.1055z2007r.Nr173poz.1218z2008r.Nr180poz.1111,Nr223 poz.1458,orazz2009r.Nr92poz.753),orazart.90ust.4ustawyzdnia7wrzenia 1991 r. osystemieowiaty(Dz.U.z2004r.Nr256poz.2572zm.Dz.U.Nr273poz.2703,Nr281 poz.2781z2005r.Nr17poz.141,Nr94poz.788,Nr122poz.1020,Nr131poz.1091,Nr 167poz.1400iNr249poz.2104orazz2006r.Nr144poz.1043,Nr208poz.1532iNr227 poz.1658,z2007r.Nr42poz.273,Nr80poz.542,Nr115poz.791,Nr120poz.818,Nr180 poz.1280iNr181poz.1292z2008r.Nr70poz.416,Nr145poz.917,Nr216poz.1370iNr 235poz.1618orazz2009r.Nr6poz.33,Nr31poz.206,Nr56poz.458iNr157poz.1241) Rada Powiatu owickiego ustala co nastpuje: 1.1.Dotacjazbudetu Powiatu owickiego jest przeznaczona na dofinansowanie realizacji zadaszkoyiplacwkiwzakresieksztacenia,wychowaniaiopieki,wtymprofilaktyki spoecznej. 2. Dotowany moe wykorzysta dotacjwycznienapokryciewydatkwbiecych szkoy/placwki. 2.1. Dotacji udziela sina wniosek osoby prawnej lub fizycznej prowadzcej szkolub p l a c w k, pod warunkiem przedstawienia organowi dotujcemu, planowanej liczby uczniw/wychowankw,niepniej nido dnia 30 wrzenia roku poprzedzajcego rok udzielania dotacji. 2.WzrwnioskuoudzieleniedotacjistanowiZacznikNr1doniniejszejuchway. 3.1.Napodstawiewniosku,oktrymmowaw2ust.2wbudecie Powiatu owickiego wyodrbnia sirodki na dotacjdlaszkniepublicznychouprawnieniachszkpublicznych orazplacwekniepublicznych 2. Szkoyniepubliczneouprawnieniachszkpublicznych,wktrychrealizowanyjest obowizek szkolny lub obowizek nauki, otrzymujdotacjna kadegouczniawwysokoci ID: AUGCT-NEMDL-ZIAYM-JRLVP-CTFVQ. Podpisany. Strona 1 / 5 100%kwotyprzewidzianejnajednegouczniadanegotypuirodzajuszkoywczci owiatowej subwencjioglnejotrzymywanejprzezPowiatowicki. 3. Szkoy niepubliczne posiadajceuprawnieniaszkpublicznychniewymienionewust.

2. Szkoyniepubliczneouprawnieniachszkpublicznych,wktrychrealizowanyjest obowizek szkolny lub obowizek nauki, otrzymujdotacjna kadegouczniawwysokoci 100%kwotyprzewidzianejnajednegouczniadanegotypuirodzajuszkoywczci owiatowej subwencjioglnejotrzymywanejprzezPowiatowicki. 3. Szkoy niepubliczne posiadajceuprawnieniaszkpublicznychniewymienionewust. 2otrzymujdotacjna kadegouczniawwysokoci50%ustalonychwbudecie Powiatu owickiegowydatkwbiecychnadanyrok,ponoszonychwtegosamegotypuirodzaju szkoach publicznych prowadzonych przez Powiat owickiwprzeliczeniunajednegoucznialub wprzypadkubrakunatereniepowiatuszkpublicznychdanegotypuirodzajupodstawdo ustalenia wysoko c i d o t a c j i swydatki biece ponoszone przez najbliszy powiat wprzeliczeniunajednegouczniawtegosamegotypuirodzajuszkoach. 4.Niepubliczneplacwki,zapewniajce opiekiwychowanieuczniomwokresiepobierania nauki poza miejscem staego zamieszkania otrzymujdotacjwwysokoci 100% kwoty przewidzianejnajednegowychowankategorodzajuplacwkiwczci owiatowej subwencji oglnejdlaPowiatuowickiego. 4.1. Dotacje na dany miesic przekazywane sszkole/placwcewterminiedokoca miesica na rachunek bankowy szkoy/placwki. 2. Wysoko miesicznej dotacji nalenejszkole/placwceustalasiwwysokoci stanowicejiloczynaktualnejliczbyuczniw/wychowankwistawkimiesicznej na jednego ucznia/wychowanka. 3. Aktualnliczbuczniwszkoa/placwkaprzedkada do dnia 10 kadego miesica wedugstanuna1dziemiesica,zaktryinformacjajestskadana. 4.Wzrinformacjioaktualnejliczbieuczniw/wychowankwstanowiZacznikNr2do niniejszej uchway. 5.1. Osoba prawna prowadzca szkolubplacwkrozliczadotacjewcigu 15 dni po upywie kadego miesica, roczne rozliczenie dotacji nastpuje do 15 stycznia roku nastpnego. 2.WzrrozliczeniaotrzymanychdotacjistanowiZacznikNr3doniniejszejuchway. 6.Osoba prawna lub fizyczna prowadzca niepublicznszkolubplacwkjest z o b o w izana do prowadzenia dokumentacji potwierdzajc e j f a k t u c zszczania ucznia/wychowanka do szkoy/placwki,zpodaniemdatyjegoprzyjcia oraz skreleniazlisty uczniw/wychowankw. 7.1. Prawidowo wykorzystania dotacji podlega kontroli przez organ dotujcy wzakresieobejmujcymwszczeglnoci: 1) dane ujtewewnioskuoudzieleniedotacji,oktrychmowaw2ust.2,wporwnaniu zdokumentacjrdow, 2) dane ujtewinformacjachoaktualnejliczbieuczniw/wychowankw,oktrychmowaw4 ust.3,
ID: AUGCT-NEMDL-ZIAYM-JRLVP-CTFVQ. Podpisany. Strona 2 / 5

3) dane ujtewrozliczeniuotrzymanychdotacji,oktrychmowaw5ust.2, 4) dokumentacjorganizacyjn, finansowidokumentacjprzebiegu nauczania, potwierdzajc

2) dane ujtewinformacjachoaktualnejliczbieuczniw/wychowankw,oktrychmowaw4 ust.3, 3) dane ujtewrozliczeniuotrzymanychdotacji,oktrychmowaw5ust.2, 4) dokumentacjorganizacyjn, finansowidokumentacjprzebiegu nauczania, potwierdzajc prawidowowykorzystania dotacji. 2.Wprzypadkustwierdzeniawwynikukontroli,ewinformacji,oktrejmowaw4ust. 3podanazostaanieprawdziwaliczbauczniw,kwotdotacji ustala siwoparciuofaktyczn liczbuczniw. 8.1. Kontrolprawidowoci wykorzystania dotacji przeprowadza sina podstawie upowanienia wydanego przez Starostowickiego. 2. Kontrol, oktrejmowawust.1,przeprowadzasipo uprzednim powiadomieniu, na co najmniej7dniprzedplanowanymterminem,ozakresieiprzewidywanymczasieorazmiejscu przeprowadzenia kontroli. 3. Dokumentem upowaniajcym do przeprowadzenia kontroli jest imienne upowanienie do kontroli zawierajce: 1) numer upowanienia, 2) imiinazwiskokontrolujcego, 3) nazwiadreskontrolowanego, 4) temat/zakres kontroli, 5) termin wanoci upowanienia. 4. Upowanienie,oktrymmowawust.1,pozakoczeniu kontroli docza sido akt kontroli. 9 . 1. Wynik przeprowadzonej kontroli kontrolujcyprzedstawiawprotokole pokontrolnym. 2.Protokkontroli zawiera: 1) p ennazwiadreskontrolowanego,nazwiadresjegoorganuprowadzcego oraz imi inazwiskoosobylubosbupowanionych do reprezentowania kontrolowanego, 2) datrozpoczciaizakoczenia kontroli, 3) imiinazwiskokontrolujcego, 4) okrelenietematu/zakresukontroliiokresuobjtego kontrol, 5) opisstanufaktycznegostwierdzonegowtokukontroli,wtymustalonychnieprawidowoci, zuwzgldnieniemzakresuiskutkwtychnieprawidowoci, 6) wzmiankopoinformowaniukontrolowanegodoprawazgaszania zastrzeeiskadania wyjaniedo protokou, ID: AUGCT-NEMDL-ZIAYM-JRLVP-CTFVQ. Podpisany. Strona 3 / 5 7) p o d p i s k o n t r o l u jc e g o i o s o b y l u b o s b u p o w anionych do reprezentowania kontrolowanego,atake datimiejscepodpisaniaprotokou,

6) wzmiankopoinformowaniukontrolowanegodoprawazgaszania zastrzeeiskadania wyjaniedo protokou, 7) p o d p i s k o n t r o l u jc e g o i o s o b y l u b o s b u p o w anionych do reprezentowania kontrolowanego,atake datimiejscepodpisaniaprotokou, 8) parafy kontrolujc e g o i o s o b y l u b o s b u p o w anionych do reprezentowania kontrolowanego, 9) zaleceniapokontrolnewprzypadkustwierdzenianieprawidowoci. 3.Protokpodpisuje kontrolujcyikontrolowany,wterminie14dnioddatyjego otrzymania. 4. Odmowa podpisania protokou przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do realizacji ustalekontroli. 5.Wterminie14dnioddniapodpisanialubodmowypodpisaniaprotokou kontroli przez kontrolowanego, kontrolujcy sporzdza wystpienie pokontrolne. 10.Uchyla sinastpujce uchway: 1. UchwaNr XXV/163/2004 Rady Powiatu owickiegozdnia29grudnia2004roku wsprawietrybuudzielaniairozliczaniadotacjizbudetu Powiatu owickiego dla niepublicznychszkponadgimnazjalnychouprawnieniachszkpublicznychzterenupowiatu, zmienionuchwaNr XLI/252/2006 Rady Powiatu owickiegozdnia29marca2006roku wsprawiezmianyuchway Nr XXV/163/2004 Rady Powiatu owickiegozdnia29grudnia2004 rokuwsprawietrybuudzielaniairozliczaniadotacjizbudetu Powiatu owickiego dla niepublicznychszkponadgimnazjalnychouprawnieniachszkpublicznychzterenupowiatu. 2. UchwaNr XIII/94/2007 Rady Powiatu owickiegozdnia21grudnia2007roku wsprawietrybuudzielaniairozliczaniadotacjizbudetu Powiatu owickiego dla niepublicznychplacwekowiatowych 11.Wykonanie uchway powierza siZarzdowi Powiatu owickiego. 12.Uchwaawchodziwycie po upywie 14 dni od dnia ogoszeniawDzienniku UrzdowymWojewdztwadzkiego.

Przewodniczcy Rady Powiatu owickiego Marcin Kosiorek Zacznik nr 1 Strona 4 / 5 do Uchway Nr XLIII/323/2009 Rady Powiatu owickiego zdnia9grudnia2009r.

ID: AUGCT-NEMDL-ZIAYM-JRLVP-CTFVQ. Podpisany.

Marcin Kosiorek Zacznik nr 1 do Uchway Nr XLIII/323/2009 Rady Powiatu owickiego zdnia9grudnia2009r. Zalacznik1.doc WNIOSEKOPRZYZNANIEDOTACJI Zacznik nr 2 do Uchway Nr XLIII/323/2009 Rady Powiatu owickiego zdnia9grudnia2009r. Zalacznik2.doc INFORMACJA MIESICZNA Zacznik nr 3 do Uchway Nr XLIII/323/2009 Rady Powiatu owickiego zdnia9grudnia2009r. Zalacznik3.doc Rozliczenie wykorzystania dotacji podmiotowych

ID: AUGCT-NEMDL-ZIAYM-JRLVP-CTFVQ. Podpisany.

Strona 5 / 5