Vous êtes sur la page 1sur 2

UCHWAA NR 12/67/2010 KOLEGIUMREGIONALNEJIZBYOBRACHUNKOWEJWODZI zdnia16kwietnia2010r.

w skadzie
1. Ryszard PaweKrawczyk 2. Ewa pionek 3. Iwona Kopczyska 4. PaweJakiewicz 5. Bogdan gwa 6. Agnieszka Kamyczek-Maszewska 7.JzefaLucynaMichejda 8. Bogusaw Wenus 9. Grayna Kos 10. Barbara Polowczyk 11. Beata Kaczmarek 12. Urszula Wiktorowska 13. Magorzata Michaek

Porozpoznaniuwdniu16kwietnia2010r.UchwaynrXLII/415/2010RadyGminyKleszczwzdnia12 lutego2010r.wsprawieustalaniazasaddofinansowaniazerodkwbudetuGminyKleszczwzakupu imontau urzdzewykorzystujcych rdaenergiiodnawialnejwbudynkachmieszkalnychpooonych na terenieGminyKleszczw,dorczonejRegionalnejIzbieObrachunkowejwodziwdniu22marca2010roku, dziaajcnapodstawieart.ustawyzdnia7padziernika1992rokuoregionalnychizbachobrachunkowych (Dz.U.Nr85,poz.428zpniejszymi zmianami ) Kolegium uchwala, co nastpuje: z powodu podjcia UchwayNrXLII/415/10RadyGminyKleszczwzdnia12lutego2010rokuwsprawie ustalania zasad dofinansowania ze rodkwbudetuGminyKleszczwzakupuimontau urzdze wykorzystujcych rdaenergiiodnawialnejwbudynkachmieszkalnychpooonych na terenie Gminy Kleszczwbezpodstawyprawnej,stwierdzasiniewanoprzedmiotowej uchway. UZASADNIENIE RadaGminywKleszczowiewdniu12lutego2010rokuprzyja UchwaNrXLII/415/10wsprawieustalania zasad dofinansowania ze rodkwbudetuGminyKleszczwzakupuurzdzewykorzystujcych rda energiiodnawialnejwbudynkachmieszkalnychpooonychnaterenieGminyKleszczw.Zjejtreci wynika, ezbudetu Gminy finansowany bdziezwrotwydatkwponoszonychprzezosobyfizycznezamieszkae na terenie gminy na instalacjimontaurzdzewykorzystujcych rda energii odnawialnej. Powysze dziaania nie majumocowaniaprawnego,szczeglniewsytuacjidokonanychkorektwustawie- Prawo ochrony rodowiska,wnastpstwiektrychzlikwidowanozdniem1.01.2010gminnefunduszeochrony rodowiska. UrzdGminywKleszczowieprowadzidziaania polegajcenawspomaganiufinansowymosb montujcychtakieinstalacjewoparciuozapisyUchwayNrXXXIII/346/09RadyGminyKleszczwzdnia29 maja2009roku.Wwczaswydatkitakiemogy byfinansowane ze rodkwgminnegofunduszuochrony rodowiska.Wstanieprawnymobowizujcymod1stycznia2010roku,dziaania polegajce na dotowaniu osbfizycznych,jakiwypacanie im kwot pieninych stanowicych czciowy zwrot poniesionych przez nie kosztwinstalacji,oktrychmowawprzedmiotowejuchwalezbudetu Gminy, nie mogmiemiejsca.Wtej sytuacji Kolegium Izby podjo uchwa, jakwsentencji.OduchwayRegionalnejIzbyObrachunkowejwodzi ID: PINLK-XYKMI-DPDAW-ZIJMA-IBVPO. Podpisany. Strona 1 / 2 suyskargadoWojewdzkiegoSaduAdministracyjnegowodzi. Skargwnosi siza porednictwem RegionalnejIzbyObrachunkowejwterminie30dnioddniadorczenia skarcemu uchway.

z powodu podjcia UchwayNrXLII/415/10RadyGminyKleszczwzdnia12lutego2010rokuwsprawie ustalania zasad dofinansowania ze rodkwbudetuGminyKleszczwzakupuimontau urzdze wykorzystujcych rdaenergiiodnawialnejwbudynkachmieszkalnychpooonych na terenie Gminy Kleszczwbezpodstawyprawnej,stwierdzasiniewanoprzedmiotowej uchway. UZASADNIENIE RadaGminywKleszczowiewdniu12lutego2010rokuprzyja UchwaNrXLII/415/10wsprawieustalania zasad dofinansowania ze rodkwbudetuGminyKleszczwzakupuurzdzewykorzystujcych rda energiiodnawialnejwbudynkachmieszkalnychpooonychnaterenieGminyKleszczw.Zjejtreci wynika, ezbudetu Gminy finansowany bdziezwrotwydatkwponoszonychprzezosobyfizycznezamieszkae na terenie gminy na instalacjimontaurzdzewykorzystujcych rda energii odnawialnej. Powysze dziaania nie majumocowaniaprawnego,szczeglniewsytuacjidokonanychkorektwustawie- Prawo ochrony rodowiska,wnastpstwiektrychzlikwidowanozdniem1.01.2010gminnefunduszeochrony rodowiska. UrzdGminywKleszczowieprowadzidziaania polegajcenawspomaganiufinansowymosb montujcychtakieinstalacjewoparciuozapisyUchwayNrXXXIII/346/09RadyGminyKleszczwzdnia29 maja2009roku.Wwczaswydatkitakiemogy byfinansowane ze rodkwgminnegofunduszuochrony rodowiska.Wstanieprawnymobowizujcymod1stycznia2010roku,dziaania polegajce na dotowaniu osbfizycznych,jakiwypacanie im kwot pieninych stanowicych czciowy zwrot poniesionych przez nie kosztwinstalacji,oktrychmowawprzedmiotowejuchwalezbudetu Gminy, nie mogmiemiejsca.Wtej sytuacji Kolegium Izby podjo uchwa, jakwsentencji.OduchwayRegionalnejIzbyObrachunkowejwodzi suyskargadoWojewdzkiegoSaduAdministracyjnegowodzi. Skargwnosi siza porednictwem RegionalnejIzbyObrachunkowejwterminie30dnioddniadorczenia skarcemu uchway.

Przewodniczcy Kolegium PrezesRIOwodzi Ryszard Krawczyk

ID: PINLK-XYKMI-DPDAW-ZIJMA-IBVPO. Podpisany.

Strona 2 / 2