Vous êtes sur la page 1sur 3

UCHWAA NR L/373/2010 RADY POWIATU OWICKIEGO z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie regulaminu przyznawania nagrd za wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym lub krajowym. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorzdzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146), art. 28 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675; zm. Dz. U. z 2007 r. Nr 171 poz. 1208; Dz. U. z 2008 r. Nr 195 poz. 1200; Dz. U. z 2009 r. Nr 62 poz. 504, Nr 97 poz. 801; zm. Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1809)) oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz. U. z 2005 r. Nr 155 poz. 1298; zm. Dz. U. z 2006 r. Nr 64 poz. 448, Nr 136 poz. 970; Dz. U. z 2007 r. Nr 34 poz. 206, Nr 171 poz. 1208) Rada Powiatu owickiego uchwala, co nastpuje: 1. Przyjmuje si Regulamin przyznawania nagrd za wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym lub krajowym, stanowicy zacznik do niniejszej uchway. 2. Wykonanie uchway powierza si Zarzdowi Powiatu owickiego. 3. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia jej ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego.

Przewodniczcy Rady Powiatu owickiego Marcin Kosiorek

Id: JCZJD-ZNHNF-WCMUL-XXBQF-RCPRR. Podpisany

Strona 1

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr L/373/2010 Rady Powiatu owickiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. Regulamin przyznawania nagrd za wysokie wyniki we wspzawodnictwie sportowym midzynarodowym lub krajowym. 1. Regulamin okrela szczegowe zasady i tryb przyznawania nagrd Powiatu owickiego za wysokie wyniki sportowe we wspzawodnictwie midzynarodowym lub krajowym. 2. Nagrody stanowi wyraz uznania wadz samorzdowych Powiatu owickiego dla rodowisk sportowych, za ich wkad we wsptworzenie i podnoszenie poziomu kultury fizycznej i sportu w Powiecie owickim. 3. Nagrody mog by przyznane zawodnikom za nastpujce osignicia sportowe w systemie trzystopniowym: 1)Nagroda I stopnia z tytuu zdobycia: a) miejsca medalowego na Igrzyskach Olimpijskich, b) miejsca medalowego na Mistrzostwach wiata, c) miejsca medalowego na Mistrzostwach Europy; 2)Nagroda II stopnia z tytuu zdobycia: a) miejsca punktowanego na Igrzyskach Olimpijskich, b) miejsca punktowanego na Mistrzostwach wiata, c) miejsca medalowego w klasyfikacji generalnej Pucharu wiata i Europy, d) miejsca medalowego na Akademickich Mistrzostwach wiata i Europy; 3)Nagroda III stopnia z tytuu zdobycia: a) miejsca medalowego na Mistrzostwach Polski, b) miejsca medalowego na Oglnopolskiej Olimpiadzie Modziey. 4. Nagroda przysuguje w formie pieninej: a) nagroda I stopnia w wysokoci do 4 000 z brutto, b) nagroda II stopnia w wysokoci do 3 000 z brutto, c) nagroda III stopnia w wysokoci do 2 000 z brutto. 5. 1. Za osignicia sportowe uzyskane w danym roku kalendarzowym zawodnik moe otrzyma jedn nagrod. 2. W przypadku osignicia przez zawodnika w danym roku kalendarzowym dwch lub wicej wynikw sportowych, o ktrych mowa w 3, przyznaje si jedn nagrod za najlepszy z osignitych wynikw. 6. 1. Wnioski o przyznanie nagrody skadane s przez kluby sportowe, w ktrych zawodnicy s zrzeszeni. 2. Wzr wniosku stanowi zacznik nr 1 do niniejszego regulaminu. 7. 1. Wnioski naley skada do dnia 15 stycznia roku nastpujcego po roku kalendarzowym, w ktrym uzyskany zosta wynik sportowy uprawniajcy do otrzymania nagrody. 2. Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawiera: a) dane wnioskodawcy: nazw klubu sportowego, adres, telefon, b) dane osobowe kandydata do nagrody: imi i nazwisko, adres zamieszkania, c) informacj dotyczc wynikw, o ktrych mowa w 3,
Id: JCZJD-ZNHNF-WCMUL-XXBQF-RCPRR. Podpisany Strona 1

d) uzasadnienie wniosku. 3. Do wniosku docza si: a) potwierdzenie wymaganego wyniku sportowego, b) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sdowego lub wypis z ewidencji klubw sportowych, potwierdzajcy dane wnioskodawcy, z dat sporzdzenia nie pniejsz ni trzy miesice przed zoeniem wniosku, c) arkusz osobowy zawodnika dla celw podatkowych, ktrego wzr stanowi zacznik nr 2 do niniejszego regulaminu. 8. Wniosek podpisuj osoby upowanione do skadania owiadczenia woli w imieniu klubu sportowego, a take kandydat do nagrody lub jego przedstawiciel ustawowy. 9. 1. Weryfikacji wnioskw pod wzgldem formalnym dokonuje Wydzia Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w owiczu. 2. Jeeli wniosek nie spenia warunkw formalnych wzywa si wnioskodawc do usunicia brakw w terminie siedmiu dni. 3. Wniosek, w ktrym brakw formalnych nie usunito, w terminie okrelonym w ust. 2, pozostawia si bez rozpatrzenia. 10. Decyzj o przyznaniu nagrody podejmuje Zarzd Powiatu owickiego w formie uchway. 11. W przypadku, gdy osignite wyniki sportowe, z uwagi na szczeglnie wysok rang i stopie popularnoci zawodw, w znaczcy sposb przyczyniaj si do promocji kultury fizycznej oraz Powiatu owickiego, Zarzd Powiatu owickiego moe z pominiciem trybu okrelonego w 6 10, przyzna nagrod w roku kalendarzowym, w ktrym uzyskany zosta wynik sportowy uprawniajcy do otrzymania nagrody. 5 stosuje si odpowiednio. 12. 1. Nagroda moe rwnie zosta przyznana trenerowi, ktry przyczyni si do osignicia przez zawodnika wysokiego wyniku sportowego, o ktrym mowa w 3. 2. Nagroda dla trenera przysuguje w wysokoci do 1000 z brutto. 6 11 stosuje si odpowiednio. 13. W roku 2010 wnioski, o ktrych mowa w 7 mona skada do dnia 10 lipca 2010 roku. Zacznik Nr 2 do Uchway Nr L/373/2010 Rady Powiatu owickiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. Zalacznik2.doc Zacznik do Regulaminu. Wniosek o przyznanie nagrody dla zawodnika, ktry osign wysokie wyniki sportowe/trenera, ktrego zawodnicy osignli wysokie wyniki we wspzawodnictwie midzynarodowym i krajowym. Zacznik Nr 3 do Uchway Nr L/373/2010 Rady Powiatu owickiego z dnia 30 kwietnia 2010 r. Zalacznik3.doc Zacznik do Regulaminu. Arkusz osobowy dla celw podatkowych

Id: JCZJD-ZNHNF-WCMUL-XXBQF-RCPRR. Podpisany

Strona 2