Vous êtes sur la page 1sur 219

Zacznik do Uchway Nr XLI/240/10 Rady Gminy Guchw z dnia 27 kwietnia 2010r.

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw na lata 2009 - 2012

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

SPIS TRECI CZ I Program Ochrony rodowiska


I. 1. 2.
Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony rodowiska GMINA GUCHW Podstawy i cel opracowania Warunki geofizyczne 1) Pooenie i rzeba terenu 2) Warunki klimatyczne 3) Hydrografia 4) Obszary lene Oglna charakterystyka Gminy Guchw 1) Informacje oglne 2) Demografia 3) Sfera spoeczna 4) Infrastruktura techniczna 5) System komunikacyjny 6) Gospodarka Dziaalno Samorzdu Gminy w latach 2004-2007 Dotychczasowe dziaania z zakresu ochrony rodowiska DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU RODOWISKA Powietrze atmosferyczne 1) Pomiary zanieczyszcze powietrza 2) rda zanieczyszcze powietrza 3) Wnioski Haas 1) Pomiary haasu 2)rda haasu 3)Wnioski Zasoby wodne i gospodarka wodno-ciekowa 1) Wody powierzchniowe 2) Wody podziemne 3) Gospodarka wodno-ciekowa a) Sie wodocigowa str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. 6 6 7 8 8 9 9 11 11 11 12 14 15 17 18 19 22 23 23 24 28 29 30 32 32 33 34 34 37 41 41 42 43 45 46 47 47 50 50

3.

4. 5. II. 1.

2.

3.

b) System maej retencji c) Sie kanalizacyjna


4.
4) Gwne rda zanieczyszcze 5) Wnioski Odpady 1) Odpady niebezpieczne 2) Odpady z sektora gospodarczego 3) Odpady komunalne

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 4) Wnioski str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. 51 51 53 53 54 55 55 58 58 60 62 62 63 65 65 65 67 70 73 73 82 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 85 85 85 86 86 86 93 93 94 99 99 99

5.

6. 7. 8.

9 10. III. 1. 2. 3. 4. 5. 6. IV 1. 2.

Gleby 1) Typy gleb 2) Odczyn gleb 3) Wnioski Surowce mineralne Energia odnawialna Przyroda 1) Analiza stanu obecnego 2) Stan zasobw lenych 3) Wnioski Pola elektromagnetyczne Moliwoci wystpienia powanych awarii CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA W GMINIE GUCHW Cele polityki ekologicznej pastwa Cele wojewdzkiej polityki ekologicznej Cele polityki ekologicznej dla powiatu skierniewickiego Analiza SWOT dla rodowiska w gminie Zaoenia Strategii Rozwoju Gminy Guchw Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony rodowiska dla Gminy Guchw PLAN DZIAA NA LATA 2009-2012 Zaoenia planu dziaa na lata 2009-2012 Poprawa jakoci rodowiska 1) Ochrona powietrza 2) Ochrona wd 3) Gospodarka odpadami 4) Zmniejszenie haasu 5) Ochrona przyrody ZARYS PLANU DZIAA NA LATA 2013-2016 Zaoenia planu dziaa na lata 2013-2016 Poprawa jakoci rodowiska 1) Ochrona powietrza 2) Ochrona wd 3 Gospodarka odpadami 4) Zmniejszenie haasu 5) Ochrona przyrody ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA NA LATA 2009-2012 I LATA 2013-2016 ZARZDZANIE OCHRON RODOWISKA Oglne zasady zarzdzania rodowiskiem Kompetencje organw gminy w zakresie ochrony rodowiska Instrumenty zarzdzania rodowiskiem WDRAANIE PROGRAMU rodki finansowe na realizacj programu 3

V 1. 2.

VI VII 1. 2. 3. VIII 1.

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2. IX X.

Koszty realizacji przedsiwzi MONITORING SPIS TABEL CZ II Gminny Plan Gospodarki Odpadami

str. str. str.

100 101 103

1. 2. II. 1. 2. 3. 4. 5. III. 1. 2. 3. 4. IV 1. 2. 3. V 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. VI VII VIII IX.

WPROWADZENIE Uwarunkowania prawne gminnego planu gospodarki odpadami Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw, zatwierdzonego przez Rad Gminy Uchwa Nr XXIV/123/05 ANALIZA STANU OBECNEGO GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE GUCHW Opis infrastruktury zwizanej z gospodark odpadami Rodzaje, rda powstawania i iloci wytwarzanych odpadw Instalacje oraz podmioty zajmujce si przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadw Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami Wnioski PROGNOZOWANE ZMIANY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI Uwarunkowania demograficzne Rozwj gospodarczy Mieszkalnictwo Prognoza iloci i struktury wytwarzanych odpadw DZIAANIA ZMIERZAJCE DO POPRAWY SYTUACJI GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE Warunki segregacji, gromadzenia i skadowania odpadw Moliwoci wykorzystania i unieszkodliwiania odpadw Dziaania zmierzajce do poprawy sytuacji gospodarki odpadami w gminie CELE I ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE GUCHW Cele polityki ekologicznej pastwa Cele wojewdzkiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami Cele gospodarki odpadami dla powiatu skierniewickiego Cele w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Guchw 1) Cele krtkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 - 2012) 2) Cele gospodarki odpadami na lata 2013-2016 Harmonogram realizacji przedsiwzi w zakresie gospodarki odpadami Proponowany system gospodarki odpadami w Gminie Guchw Wnioski z (prognozy) analizy oddziaywania projektu na rodowisko EDUKACJA SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PROGRAMU STRESZCZENIE SPIS TABEL 4

str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str.

105 105 108 119 119 123 141 142 143 144 144 145 146 146 153 153 155 155 160 160 161 164 164 165 172 174 179 186 187 188 191 194

str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str. str.

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

X. 1. 2.

WYKAZ MATERIAW RDOWYCH Za. nr 1 Karta skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w Julkowie Za. nr 2 - Karta skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w Pukininie

str. str. str.

196 198 205

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

CZ I Program Ochrony rodowiska Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony rodowiska


Program Ochrony rodowiska dla Gminy Guchw opracowano zgodnie z obowizujcymi aktami prawnymi, z ktrych najwaniejsze to: 1) ustawa o samorzdzie gminnym; 2) ustawa Prawo ochrony rodowiska; 3) ustawa o odpadach; 4) ustawa o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektrych ustaw; 5) ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych; 6) ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw; 7) ustawa o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach; 8) ustawa Prawo wodne; 9) ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym; 10) ustawa Prawo budowlane; 11) ustawa Prawo geologiczne i grnicze; 12) ustawa o ochronie gruntw rolnych i lenych; 13) ustawa o lasach. i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw oraz w oparciu o dokumenty: 1) II Polityka Ekologiczna Pastwa Ministerstwo rodowiska, 2000 r.; 2) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 Ministerstwo rodowiska, 2006 r.; 3) Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015; 4) Narodowa Strategia Spjnoci (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 20072013; 5) Polityka Ekologiczna Pastwa na lata 2003-2006 z uwzgldnieniem perspektyw na lata 2007-2010; 6) Projekt Polityki Ekologicznej Pastwa na lata 2007-2010 z uwzgldnieniem perspektyw na lata 2011-2014; 7) Narodowa Strategia Ochrony rodowiska na lata 2007-2015 Ministerstwo rodowiska, 2000 r.; 8) Natura 2000 Europejska sie ekologiczna, Ministerstwo rodowiska, Warszawa 2002 r.; 9) Polityka energetyczna Polski do roku 2025; 10) Polityka Lena Pastwa; 11) Strategia Rozwoju Wojewdztwa dzkiego; 12) Program Ochrony rodowiska Wojewdztwa dzkiego; 13) Plan Gospodarki Odpadami Wojewdztwa dzkiego 2011; 14) Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Guchw; 15) projekt Programu Ochrony rodowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2008-2011; 16) Program Ochrony rodowiska dla Gminy Guchw, Guchw 2004; 6

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

17) Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Guchw,


2007r.

I GMINA GUCHW 1. Podstawy i cel opracowania. Zgodnie z Ustaw Prawo ochrony rodowiska oraz Ustaw o odpadach jednostki samorzdu terytorialnego maj obowizek opracowania Programu Ochrony rodowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami. Dla samorzdu gminnego ustawodawca okreli termin opracowania w/w dokumentw na 30 czerwca 2004 r. oraz ustali konieczno aktualizacji dokumentw w cyklu 4-letnim. Program jest opiniowany przez samorzd wojewdzki oraz przez samorzd powiatowy. Pierwszy Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw przygotowany w wyniku realizacji wymogw ustawowych zosta zatwierdzony przez Rad Gminy w Guchowie Uchwa Nr XXIV/123/05 z dnia 24 lutego 2005 r. Niniejszy Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw stanowi drug edycj dokumentu programowego okrelajcego zadania w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki odpadami na terenie gminy Guchw i jest aktualizacj dokumentu przyjtego w 2005 r. Celem programu jest przeprowadzenie oceny stanu obecnego rodowiska naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami na terenie gminy, analizy realizacji zada zapisanych w PO i PGO oraz okrelenie kierunkw dziaa biecych i dugofalowych samorzdu gminnego w zakresie ochrony rodowiska. Program Ochrony rodowiska dla Gminy Guchw wraz z Planem Gospodarki Odpadami stanowi opracowanie, ktre ma za zadanie umoliwienie kompleksowego i efektywnego zarzdzania ochron rodowiska. Ma on zapewni niezbdn koordynacj dziaa proekologicznych w gminie, przyczyni si do rozwizania istniejcych problemw w tym zakresie a take ukierunkowa podejmowane dziaania w celu przeciwdziaania mogcym pojawi si w przyszoci zagroeniom. W programie uwzgldniono zagadnienia z zakresu ochrony rodowiska i dziedzin bezporednio powizanych, co powinno dopomc we waciwym ukierunkowaniu dziaa zmierzajcych do zrwnowaonego rozwoju gminy. Nadrzdny cel Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Guchw zosta okrelony jako: Zapewnienie mieszkacom wysokiego standardu ycia oraz harmonijny rozwj gminy, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobw przyrody, ktre rwnoczenie wspieraj rozwj gospodarczy i spoeczny.
7

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Niniejszy Program Ochrony rodowiska zosta opracowany wedug metodologii planowania strategicznego. Gwne dziaania zmierzajce w kierunku powstania Programu to: 1) zbieranie i analiza danych; 2) okrelenie diagnozy stanu rodowiska przyrodniczego wraz z ocen stanu; 3) analiza sabych i mocnych stron oraz szans i zagroe gminy metod analizy SWOT; 4) okrelenie rodowiska zewntrznego - scharakteryzowanie uwarunkowa; 5) realizacyjnych Programu w zakresie rozwiza prawno-instytucjonalnych oraz rde finansowania zewntrznego; 6) definiowanie priorytetw ochrony rodowiska; 7) konkretyzacja priorytetw poprzez sformuowania listy zada; 8) opracowanie systemu monitorowania Programu. Podstaw opracowania stanowia analiza Programu Ochrony rodowiska Wojewdztwa dzkiego na lata 2008 2011 (aktualizacja), Planu Gospodarki Odpadami Wojewdztwa dzkiego 2011 oraz projektw Programu Ochrony rodowiska i Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skierniewickiego a take Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Guchw 2004-2007, Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw oraz Strategii Rozwoju Gminy Guchw, jak rwnie danych pastwowego i regionalnego monitoringu rodowiska oraz danych na temat aktualnego stanu i zagroe rodowiska przyrodniczego w gminie. 2. Warunki geofizyczne 1) Pooenie i rzeba terenu; Obszar gminy Guchw pooony jest w obrbie makroregionu Wzniesie Poudniowomazowieckich, na granicy dwch mezoregionw: 1) Wzniesie dzkich w czci centralnej i zachodniej; 2) Wysoczyzny Rawskiej w czci wschodniej. Wzniesienia dzkie rozcite s dolin Rawki, ktrej towarzysz liczne doliny boczne. Rzeba powierzchni terenu gminy jest mao urozmaicona, jedynie w obszarze towarzyszcym rzece Rawce i upi charakteryzuje si znacznym zrnicowaniem. Najwysze wzniesienia osigaj wysoko 195-200 m. n.p.m. w rejonie Guchowa i Biaynina Podboru. Teren obnia si w kierunku doliny Rawki i dochodzi do okoo 140 m n.p.m. Pozostaa cz gminy ma charakter falistej wysoczyzny morenowej, ktrej powierzchni urozmaicaj wzgrza kemowe, morenowe, wydmy oraz nieliczne oczka wodne. Jest to typowa rzeba polodowcowa.
8

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Miszo utworw czwartorzdowych na terenie gminy jest zmienna - waha si od 12 m (w okolicach wsi Byliny) do kilkudziesiciu w rejonie Guchowa i Prusw. Plejstoceskie gliny zwaowe wystpuj na caym terenie gminy. Wystpuj tu take piaski fluwioglacjalne, eluwialne i eoliczne akumulowane podczas stadiau mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia batyckiego. Grunty organiczne i organiczno-mineralne w postaci torfw holoceskich, namuw torfiastych i piaszczystych wystpuj w dolinach Rawki, upi, Jasienicy oraz patami w obnieniach na zdenudowanej wysoczynie polodowcowej. Miszo tych gruntw wynosi okoo 2 m, zdarza si e jest mniejsza od 1 m. Holocen reprezentowany jest na terenie gminy przez utwory aluwialne i aluwialno-deluwialne, na ktre skadaj si namuy, muki i piaski. Utworami tymi wycielone s dna dolin ciekw oraz ich terasy zalewowe. 2) Warunki klimatyczne; Klimat w gminie Guchw nie odbiega od typowego klimatu Polski rodkowej. Warunki klimatyczne na obszarze gminy mona uzna za korzystne. Wikszo obszaru posiada bardzo dobre warunki termiczne, wilgotnociowe i wietrzne, z ma czstotliwoci zalegania mgie. Na obszarze gminy przewaaj wiatry z kierunkw zachodnich, szczeglnie z zachodu i poudniowego zachodu. Notuje si rwnie duy udzia wiatrw z poudnia. rednia roczna temperatura wynosi w tym rejonie 10,8 C. Ilo opadw jest niewielka i wynosi w skali rocznej 514 mm. Na terenie gminy mona zaobserwowa pewne zrnicowanie warunkw klimatycznych. Dotyczy to przede wszystkim insolacji zwizanej z nachyleniem stokw w obrbie wysoczyzn oraz dolin ciekw. Na terenach ssiadujcych z dolinkami ciekw, jak rwnie w zagbieniach dolinnych, warunki termiczne charakteryzuj si zwikszonymi amplitudami temperatury w przygruntowej warstwie powietrza. W obrbie samych dolin rzecznych wystpuje zwikszona wilgotno powietrza, szczeglnie w warstwie przygruntowej, czsto zalegaj mgy i opary oraz wystpuj tendencje do inwersji termicznych.

3) Hydrografia; Wody powierzchniowe Obszar gminy Guchw pooony jest w obrbie zlewni Bzury, w zlewniach III rzdu rzeki upi-Skierniewki i Rawki (wododzia midzy tymi rzekami
9

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

przebiega na poudnie od wsi Guchw i Skoczykody). Okoo 2/3 powierzchni gminy naley do zlewni upi-Skierniewki a 1/3 do zlewni Rawki. Obszary rdliskowe obu rzek znajduj si poza obszarem gminy, jednak w jej obrbie znajduj si rda mniejszych ciekw je zasilajcych. Na terenie gminy brak jest naturalnych zbiornikw wodnych. Jedynie w stoku wysoczyzny rozrzucone s liczne drobne oczka oraz lokalnie zabagnienia o charakterze efemerycznym, a take obszary rdliskowe (tzw. maki i wysiki) w rejonie wsi Zota, Skoczykody, Prusy, Biaynin. Niewielkie zbiorniki wodne (stawy) wystpuj na rzece Jasienicy, ktra jest dopywem upi-Skierniewki, w miejscowociach: Zota, Wysokienice, Michowice. Wody podziemne Obszar gminy Guchw pooony jest w kutnowskim (VIII) regionie hydrogeologicznym. Wystpuj tu trzy poziomy wodonone w utworach: 1) Jury; 2) Trzeciorzdu; 3) czwartorzdu. Jurajskie pitro wodonone tworz utwory wglanowe i piaskowce. Strop warstwy znajduje si na gbokoci ok. 100 m i zasila ujcie wody w Wysokienicach. Wody jurajskie wystpuj pod wysokim cinieniem hydrostatycznym oraz wymagaj uzdatniania ze wzgldu na zawarto zwizkw elaza. Wschodnia cz gminy ley w obrbie Gwnego Zbiornika Wd Podziemnych (GZWP nr 404, zbiornik Koluszki-Tomaszw), w ktrym ujmowana jest woda z utworw jury grnej. Charakteryzuje si on du zasobnoci i ma podatnoci na zanieczyszczenie wd pierwszego poziomu uytkowego. Pitro trzeciorzdowe eksploatowane jest na terenie gminy sporadycznie. Pitro czwartorzdowe wystpuje powszechnie i jest eksploatowane dla potrzeb gospodarczych. W czci pnocnej gminy, gdzie gliny zwaowe s przykryte lokalnie piaskami i wirami lodowcowymi gboko zwierciada wody waha si w granicach 2-5 m p.p.t. Wody s eksploatowane z jednej lub czciej, z dwch warstw wodononych, rozdzielonych utworami nieprzepuszczalnymi. Pierwsza warstwa wodonona zwizana jest z utworami piaszczystymi wystpujcymi od powierzchni terenu bez izolacji lub pod nakadem glin zwaowych. Warstwa ta charakteryzuje si swobodnym lustrem wody. Powszechnie eksploatuj j studnie kopane i studnie wiercone pojedynczych uytkownikw. Wydajno tej warstwy siga 20-25 m3/h. Druga warstwa wodonona zalega pod utworami pylasto-ilastymi na gbokoci poniej 50 m ppt. Wody tej warstwy maj charakter naporowy, a potencjalne wydajnoci otworw studziennych mog przekracza 100 m3/h. Ujmuj j studnie zaopatrujce wodocig w Guchowie oraz inne wodocigi
10

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

wiejskie. Woda charakteryzuje si ponadnormatywn zawartoci zwizkw elaza i manganu, dlatego wymaga uzdatniania. 4) Obszary lene. Wedug danych na koniec 2007 r. na terenie gminy Guchw lasy zajmoway ogem obszar o powierzchni 1439 ha (dane Starostwa Powiatowego w Skierniewicach). Wskanik lesistoci dla gminy Guchw wynosi 12,99% i jest znacznie niszy od wskanika lesistoci powiatu, ktry ksztatuje si na poziomie 21,58%. Lasy na terenie gminy peni funkcje gospodarcze i ochronne (przewanie glebochronne, wodochronne). 3. Oglna charakterystyka Gminy Guchw 1) Informacje oglne; Gmina wiejska Guchw usytuowana jest w centralnej Polsce, w obrbie wojewdztwa dzkiego, w powiecie skierniewickim.

rdo: http://www.lodzkie.pl 11

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Ssiednimi jednostkami administracyjnymi dla gminy Guchw s : 1) od pnocy - gmina Supia, Godzianw i Gmina Skierniewice (powiat skierniewicki); 2) od wschodu - gmina Rawa Mazowiecka (powiat rawski); 3) od poudnia - gmina elechlinek (powiat tomaszowski); 4) od zachodu - gmina Jew (powiat dzki wschodni). Powierzchnia gminy Guchw wynosi: 111km2 (11071 ha), co stanowi 14,72% oglnej powierzchni powiatu skierniewickiego. Na terenie gminy znajduje si 17 miejscowoci w ramach 15 soectw: 1. Biaynin 2. Biaynin-Poudnie 3. Borysaw 4. Celigw 5. Guchw 6. Janisawice 7. Jasie 8. Kochanw 9. Michowice 10. Miochniewice 11. Prusy 12. Reszul 13. Skoczykody 14. Wysokienice 15. Zota Wedug danych GUS na dzie 31.12.2008 r. liczba mieszkacw gminy wynosia 6042 osoby. Wskanik gstoci zaludnienia na terenie gminy wynosi 54 osoby /1 km2. Podstawow dziedzin gospodarki gminy Guchw jest produkcja rolnicza, uzupeniana obsug produkcji rolnej oraz obsug ludnoci. 2) Demografia; Liczb ludnoci zamieszkujcej gmin Guchw w latach 2005 2008 przedstawia tabela. Tab. 1. Liczba mieszkacw gminy Guchw w latach 2005 - 2008
Gmina Guchw Liczba mieszkacw
2005 2006 2007 2008

6137

6108 12

6084

6042

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
rdo: Urzd Statystyczny d / Bank Danych Regionalnych - dane roczne za lata 2004 2007

Z analizy przedstawionych danych dotyczcych liczby mieszkacw w latach 2005 2008 wynika, e w gminie Guchw postpuje spadek liczby ludnoci, ktry spowodowany jest dwoma czynnikami: ujemnym przyrostem naturalnym oraz ujemnym saldem migracji. Dane zawarte w zamieszczonej niej tabeli ilustruj przyrost naturalny na obszarze gminy Guchw. Tab. 2. Przyrost naturalny w gminie Guchw w l. 2005 2008
Przyrost naturalny Gmina Guchw
2005 [osoba] 2006 [osoba] 2007 [osoba] 2008 [osoba]

-12

-8

-27

rdo: GUS / Bank Danych Regionalnych - dane roczne za lata 2005 2008

Przytoczone dane statystyczne s dowodem utrzymujcego si w gminie ujemnego przyrostu naturalnego. Tab. 3. Saldo migracji w gminie Guchw w l. 2005-2007
Gmina Guchw Migracje wewntrzne i zagraniczne Saldo migracji w ruchu wewntrznym Zagranica OGEM SALDO MIGRACJI
2005 2006 2007

-11 0 -11

-21 0 -21

3 0 3

rdo: GUS / Bank Danych Regionalnych - dane roczne za lata 2004 2007

Stan bezrobocia na terenie gminy ilustruj dane przedstawione w tabeli 4. Tab. 4. Stan bezrobocia w gminie Guchw (stan na 31.03.2008 r.)
Liczba bezrobotnych ogem Liczba bezrobotnych kobiet Zwolnieni z przyczyn dotyczcych zakadw pracy Z prawem do zasiku W wieku mobilnym 18-44 lat Pozostajcy bez pracy powyej 12 miesicy rdo: www.wup.lodz.pl 103 51 1 12 83 37

13

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

3) Sfera spoeczna; Owiata Na terenie gminy funkcjonuje 6 szk podstawowych: 1) w Guchowie; 2) w Biayninie; 3) w Michowicach; 4) w Janisawicach; 5) w Wysokienicach; 6) w Zotej. oraz: 1) Publiczne Gimnazjum w Guchowie; 2) Zesp Szk Ponadgimnazjanych w Guchowie ( Technikum ywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Liceum Profilowane). Kultura Na terenie gminy dziaaj nastpujce instytucje kultury: 1) Gminna Biblioteka Publiczna w Guchowie wraz z 4 filiami bibliotecznymi: a) Filia Biblioteczna w Biayninie, b) Filia Biblioteczna w Janisawicach, c) Filia Biblioteczna w Michowicach, d) Filia Biblioteczna w Wysokienicach. Dziaalno w filiach bibliotecznych rozszerzona jest o funkcjonowanie wietlic socjoterapeutycznych. Na terenie gminy dziaa rwnie Zesp Regionalny Guchowiacy, Orkiestra Dta Ochotniczej Stray Poarnej w Guchowie oraz kluby sportowe LZS: JUVENIA Wysokienice i GKS Guchw. Ochrona zdrowia Na terenie gminy usugi w zakresie podstawowej opieki medycznej wiadczy Niepubliczny Zakad Opieki Zdrowotnej "Dobrego Zdrowia" w Guchowie. W zakresie specjalizacji i lecznictwa zamknitego mieszkacy korzystaj z usug wiadczonych przez Wojewdzki Szpital Zespolony w Skierniewicach, w ramach, ktrego dziaaj oddziay szpitalne, poradnie specjalistyczne i rehabilitacyjne, wiadczce take pomoc doran. Mieszkalnictwo Liczb mieszka i wielko powierzchni uytkowej mieszka w gminie Guchw w latach 2004-2006 opisuj dane w tabeli nr 5.

14

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 5. Liczba i powierzchnia uytkowa mieszka w gminie Guchw w latach 2004-2006 (pow. w tys. m).
Rok
2004 2005 2006

Liczba mieszka

Powierzchnia ( tys. m2)

Liczba mieszka

Powierzchnia ( tys. m2)

Liczba mieszka

Powierzchnia ( m2)

1 539

149 000

1 543

149 567

1 543

149 567

rdo: Urzd Statystyczny w odzi (http://www.stat.gov.pl/lodz - Bank danych regionalnych : dane roczne za lata 2004-2006

W zamieszczonej niej tabeli przedstawiono wskaniki charakteryzujce zasoby mieszkaniowe w gminie w 2006 r. Tab. 6. Wskaniki charakteryzujce zasoby mieszkaniowe w gminie Guchw w 2006 r.
Przecitna
liczba izb w 1 mieszkaniu osb w 1 mieszkaniu osb na 1 izb
Guchw Powiat Skierniewicki Woj. dzkie

4,2 3,9 0,9

3,9 3,3 0,8

3,5 2,7 0,8

pow. uytkowa 96,9 83,6 65,0 mieszkania (m2) pow. uytkowa 24,9 25,2 23,9 na 1 osob (m2) *obliczenia wasne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego Wojewdztwa dzkiego

4) Infrastruktura techniczna; Dane dotyczce infrastruktury technicznej na terenie gminy przedstawia zamieszczona niej tabela. Tab. 7. Sie wodocigowa i kanalizacyjna na terenie gminy Guchw (wg stanu na 31.12.2006 r.)
Sie wodocigowa
dugo [km] Poczenia prowadzce do budynkw mieszkalnych Ludno korzystajca z sieci dugo [km]

Sie kanalizacyjna
Poczenia prowadzce do budynkw mieszkalnych Ludno korzystajca z sieci

80,6 1369 5188 10,8 268 1092 rdo: Urzd Statystyczny w odzi Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2006 r.

15

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 8. Wodocigi i kanalizacja - sie rozdzielcza na 100 km2 (stan na 31.12.2006 r.)
Gmina Guchw Sie rozdzielcza na 100 km2
dugo [km] wodocigi kanalizacja

72,8

9,8

rdo: Urzd Statystyczny w odzi Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2006 r.

Analizujc wskaniki charakteryzujce dugo sieci rozdzielczej na 100 km2, widoczne s due dysproporcje midzy dugoci sieci wodocigowej i kanalizacyjnej. Stopie zwodocigowania gminy jest wysoki (100%), natomiast sie kanalizacji musi by rozbudowana. Zaopatrzenie w wod Stopie zwodocigowania gminy Guchw wynosi 100%. czna dugo sieci wodocigowej na terenie gminy wynosi 80,6 km. Wodocigi wiejskie na terenie gminy zasilane s w wod z istniejcych i rozbudowywanych w miar potrzeb uj wody: Guchw, Janisawice, Wysokienice, Biaynin oraz z miejscowoci Kosiska dla zaopatrzenia wsi Kochanw. Wody podziemne wystpujce na terenie gminy charakteryzuj si ponadnormatywn zawartoci zwizkw elaza i manganu, dlatego wymagaj uzdatniania. Zasoby zaspokajaj potrzeby bytowe jej mieszkacw, jak rwnie pozwalaj prowadzi zrwnowaon gospodark roln oraz dziaalno produkcyjno-usugow. Gospodarka ciekowa Na terenie gminy Guchw istnieje dua dysproporcja midzy dugoci sieci wodocigowej a sieci kanalizacyjnej. Dugo sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy wynosi 10,8 km. Na terenie gminy istnieje oczyszczalnia ciekw w Guchowie. Jest to oczyszczalnia odbierajca cieki z Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Guchowie oraz z terenu miejscowoci Guchw. Rozwizania w zakresie skanalizowania gminy zostay objte koncepcj opracowan w lipcu 2006 r. Koncepcja ta przewiduje pozostawienie istniejcych rozwiza odnonie skanalizowania miejscowoci gminnej Guchw do oczyszczalni OSM w Guchowie. Kanalizacja na terenie obszaru aglomeracji jest kanalizacj projektowan na etapie projektw budowlanych lub koncepcji, a Gmina Guchw posiada aktualnie pozwolenia na ich wykonanie.
16

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Projektowan oczyszczalni ciekw dla gminy Guchw przewiduje si zlokalizowa na gruntach obrbu Michowice. Na pozostaym obszarze gminy istniej indywidualne rozwizania przyobiektowe (zbiorniki typu "szambo", z ktrych cieki usuwane s okresowo przez samochody asenizacyjne lub przydomowe oczyszczalnie ciekw). Istniejce w Guchowie oczyszczalnie ciekw nie posiadaj punktw zlewnych dla nieczystoci pynnych z szamb. Pod tym wzgldem obszar gminy obsugiwany jest przez najblisz oczyszczalni ciekw w Rawie Mazowieckiej. Przy cigle wzrastajcym zuyciu wody dostarczanej sieci wodocigw wiejskich, brak waciwych urzdze do unieszkodliwienia ciekw stanowi due zagroenie dla wd podziemnych, zwaszcza dla pytko zalegajcych i czsto niedostatecznie izolowanych od powierzchni wd czwartorzdowych. Na terenie gminy brak jest kanaowych systemw odprowadzania wd opadowych. Wody opadowe spywaj powierzchniowo do lokalnych ciekw i roww przydronych, a nastpnie do strumieni i rzek. Nie przewiduje si zmian w odprowadzaniu wd opadowych. Zaopatrzenie w gaz Aktualnie na obszarze gminy nie wystpuj sieci i urzdzenia gazu przewodowego. Planuje si w ramach gazyfikacji gminy zaopatrzenie w gaz przewodowy, projektowanym gazocigiem wysokiego cinienia z miejscowoci Janolin poprzez stacj redukcyjno pomiarow II stopnia w miejscowoci Jasie, skd projektowan sieci redniego cinienia gaz doprowadzany bdzie do poszczeglnych odbiorcw. W sytuacji koniecznoci usprawnienia zaopatrzenia ludnoci w alternatywne (w stosunku do tradycyjnych paliw) rda ogrzewania i noniki energii, rozwj sieci gazowej staje si jednym z priorytetw. Elektroenergetyka Przez obszar gminy Guchw przebiega linia wysokiego napicia 110 kV relacji Odlewnia Rawa Mazowiecka. Obszar gminy zasila w energi elektryczn istniejca napowietrzna sie redniego napicia 15 kV - poprzez stacje transformatorowe 15/04 kV, w oparciu o GPZ Rawa Mazowiecka (z chwil powstania planowanego GPZ Lipce Reymontowskie moliwe bdzie rwnie zasilanie czci odbiorcw na terenie gminy Guchw w oparciu o wspomniany GPZ). 5)System komunikacyjny; System komunikacyjny gminy tworz:
1) droga krajowa nr 72 relacji d Brzeziny - Rawa Mazowiecka; 17

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2) drogi powiatowe: a) 1303E Skierniewice - elechlinek, b) 1315E Wysokienice - Wilkowice, c) 1320E Borysaw - Supia, d) 1329E Guchw - Kochanw, e) 1317E Michowice - Zota, f) 1315E Wysokienice - Rawa Mazowiecka.. czna dugo drg powiatowych wynosi 60,3 km. - drogi gminne o dugoci 55 km, z czego 96% posiada nawierzchni tward, Drogi gminne obsuguj ruch pomidzy jednostkami osadniczymi na terenie gminy oraz miejscowociami ssiadujcymi z gmin. 6) Gospodarka. Gmina Guchw jest gmin rolnicz, o maym stopniu uprzemysowienia. Podstawow funkcj gminy jest rolnictwo, uzupeniane obsug ludnoci i rolnictwa. Wedug danych GUS (na dzie 31.12.2006 r.) na terenie gminy dziaao 318 podmiotw gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON, w tym w sektorze publicznym 16 i 302 w prywatnym. Dziaalno podmiotw gospodarczych obejmuje usugi, dziaalno produkcyjno-usugow oraz produkcyjn. Najwicej podmiotw gospodarczych specjalizuje si w dziaalnoci usugowej rnego typu. Rozwj usug w gminie wpywa na poziom rozwoju gospodarczego, tworzenie miejsc pracy oraz zmniejszenie bezrobocia poprzez tzw. samozatrudnienie, a zarazem wpywa bezporednio na poziom warunkw bytowych i jako ycia spoeczestwa. Najwicej jednostek gospodarczych na terenie gminy prowadzi usugi z zakresu handlu, usugi budowlane i usugi transportowe. Dane prezentowane w zamieszczonej niej tabeli przedstawiaj ilo podmiotw gospodarczych dziaajcych na terenie gminy oraz dziay gospodarki, w zakresie ktrych prowadz one dziaalno. Tab. 9. Liczba podmiotw gospodarki narodowej w gminie Guchw w 2007 r. wedug sekcji
Sektor gospodarki
Rolnictwo, lenictwo, owiectwo Grnictwo i wydobywanie Przetwrstwo przemysowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energi elektryczn., gaz, par wodn, gorc wod i powietrze do ukadw klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ciekami i odpadami oraz dziaalno zwizana z rekultywacj Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdw samochodowych, wczajc motocykle 18 Liczba podmiotw gospodarczych

17 0 41 0 0 50 100

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Transport i gospodarka magazynowa Dziaalno zwizana z zakwaterowaniem i usugami gastronomicznymi Informacja i komunikacja. Dziaalno finansowa i ubezpieczeniowa Dziaalno zwizana z obsug rynku nieruchomoci Dziaalno profesjonalna, naukowa i techniczna Dziaalno w zakresie usug administrowania i dziaalno wspierajca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowizkowe zabezpieczenia spoeczne

31 8 2 21 12 13 9 14 318

OGEM
rdo: GUS Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2006 r.

Do najwikszych podmiotw gospodarczych prowadzcych dziaalno na terenie gminy Guchw nale:


1) Okrgowa Spdzielnia Mleczarska w Guchowie; 2) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Orodek Elitarnego 3) 4) 5) 6)

7) 8)

Materiau Szkkarskiego w Prusach; Insad" S.C. Gospodarstwo Sadowniczo-Szkkarskie w Prusach; GS Samopomoc Chopska; PPH ELBATEX w Guchowie (Produkcja odziey); Produkcja Palet S.C. Filutowski D., Dzierzbiski T., Dzierzbiski K. 96-130 Michowice 85; Zakad Odlewniczy mgr in. T. Urbanek 96-130 Borysaw 44; ZPU W. Supe 96-130 Guchw 180d (opakowania z tworzyw sztucznych).

4. Dziaalno Samorzdu Gminy w latach 2004-2007 Dochody Dochody budetu gminy Guchw w latach 2004-2007 przedstawia tabela. Tab. 10. Dochody budetu gminy Guchw w latach 2004-2007 (w z)
Rok
Dochody ogem

2004
8 717 199

2005
10 164 276 19

2006
11 237 325

2007
11 065 863

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
rdo: Urzd Statystyczny d - Bank Danych Regionalnych : dane roczne za lata 2004-2007;

Zamieszczony niej wykres ilustruje dochody ogem budetu gminy Guchowie w latach 2004 2007.

Dochody budetu gminy Guchw w latach 2005 - 2007


11237325 12000000 10000000 8000000 6000000 4000000 2000000 0 2004 2005 2006 2007 8717199 10164276 11065863

Dochody ogem

Tab. 11. Wykonanie dochodw budetu gminy Guchw wedug waniejszych rde w latach 2004-2007 (w z)
2004 Dochody wasne Subwencje Dotacje 2 311 582 5 508 021 633 594 2005 2 439 356 5 474 406 1 090 607 2006 2 574 756 5 784 707 2 726 511 2007 2 592 786 6 011 903 2 359 941

rdo: Urzd Statystyczny d - Bank Danych Regionalnych : dane roczne za lata 2004-2007;

Wydatki Wykonanie wydatkw gminy Guchw w latach 2005-2007 przedstawia zamieszczona niej tabela. Tab. 12. Wydatki budetu gminy Guchw w l. 2005-2007 (w z)
20

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Rok
Wydatki ogem

2005
9 596 836

2006
11 708 175

2007
10 940 932

rdo: Urzd Statystyczny d - Bank Danych Regionalnych : dane roczne za lata 2005-2007;

W 2006 r. dochody na 1 mieszkaca gminy Guchw wyniosy 1872,58 z (w tym dochody wasne 429,05 z), natomiast wydatki 1951,04 z. Zamieszczony niej wykres ilustruje wysoko dochodw budetu gminy w przeliczeniu na 1 mieszkaca w 2006 r. w poszczeglnych gminach powiatu skierniewickiego.
Dochody budetw gm na 1 m in ieszkaca w 2006 r. (w z)
2050.00 2000.00 1950.00 1900.00 1850.00 1800.00 1750.00 1700.00 1650.00 1600.00 1550.00
n w y kie w w ia ic e w zy n h ies ws up m ak w c niew S oli Guc d zia Kow ont o M a B er o i K G ym Sk wy Re No ce Lip

Wydatki budetw gmin na 1 mieszkaca w poszczeglnych gminach powiatu skierniewickiego w 2006 r.

21

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
Wudatki budetw gmin na 1 mieszkaca w 2006 r. (w z)
2500

2000

1500

1000

500

0
l im Bo w

ie w y yn w sk ic e w es cz n h ak wi iew t ow uc zia w M rn d a Ko mon G K ie Go y Sk wy Re No ce Lip

ia up

5. Dotychczasowe dziaania z zakresu ochrony rodowiska Gwne dziaania inwestycyjne przeprowadzone w ostatnich latach przez gmin, majce wpyw na stan rodowiska naturalnego: 1) termomodernizacja budynkw Szk Podstawowych w Wysokienicach i Michowicach (docieplenie cian, wymiana stolarki okiennej); 2) termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Wysokienicach (wymiana okien); 3) termomodernizacja budynku sali gimnastycznej w Guchowie (wymiana okien); 4) wymiana kotowni koksowej na olejow w szkole w Michowicach; 5) rozbudowa wodocigw na terenie gminy - liczba gospodarstw podczonych do sieci wodocigowej w latach 2004-2006: 19 szt.; 6) rozbudowa sieci kanalizacyjnej - liczba gospodarstw podczonych do sieci kanalizacyjnej w latach 2004-2006: 134 szt.; 7) opracowanie koncepcji kanalizacji caej gminy wraz z budow oczyszczalni ciekw; 8) wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy w latach 2005-2006 powstao 9 przydomowych oczyszczalni ciekw. Ponadto na bieco prowadzono dziaania w zakresie edukacji ekologicznej. W 2006 r. w gminie Guchw na ochron rodowiska przeznaczono:
Charakterystyka
Nakady inwestycyjne na 22

2006 Gmina
404

Powiat
1 510,30

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ ochron rodowiska [tys. z] Nakady inwestycyjne na ochron rodowiska w przeliczeniu na 1-go mieszkaca [w z]

66,14

39,68

* wg Ochrona rodowiska 2006 i Rocznika Statystycznego Wojewdztwa dzkiego 2006

W 2006 r. w gminie Guchw na gospodark wodn przeznaczono:


Charakterystyka
Nakady inwestycyjne na gospodark wodn [tys. z] Nakady inwestycyjne na gospodark wodn w przeliczeniu na 1-go mieszkaca [w z]

2006 Gmina
559 91,51

Powiat
5 702 149,80

* wg Ochrona rodowiska 2006 i Rocznika Statystycznego Wojewdztwa dzkiego 2006

II. DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU RODOWISKA 1. Powietrze atmosferyczne Podstawowymi aktami prawnymi obowizujcymi aktualnie w zakresie prowadzenia i rozpowszechniania oceny jakoci powietrza s: 1) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.); 2) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomw niektrych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281); 3) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomw substancji w powietrzu (Dz. U. 2009 nr 5, poz. 31); 4) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie stref, w ktrych dokonuje si oceny jakoci powietrza (Dz. U. 2008 Nr 52, poz. 310). Szczegowymi aktami prawnymi regulujcymi zakres i sposb udostpniania oraz przekazywania do publicznej wiadomoci informacji na temat jakoci powietrza s: 1) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 18 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu udostpniania informacji o rodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 828); 2) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczcych zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216, poz. 1377).
23

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

W myl obowizujcych przepisw ochrona powietrza polega na zapobieganiu powstawania zanieczyszcze, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do powietrza substancji zanieczyszczajcych w celu zmniejszenia ste do dopuszczalnego poziomu, wzgldnie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych wielkoci. Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska na mocy ustawy Prawo ochrony rodowiska dokonuje corocznej oceny poziomw substancji w powietrzu we wszystkich strefach wojewdztwa. Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano wyniki oceny dokonanej w 2006 r. Klasyfikacji stref dokonano wwczas w oparciu o Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 796) w sprawie dopuszczalnych poziomw niektrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomw niektrych substancji w powietrzu oraz marginesw tolerancji dla dopuszczalnych poziomw niektrych substancji. Klasyfikacji stref dokonano oddzielnie dla dwch grup kryteriw ze wzgldu na ochron zdrowia ludzi oraz ze wzgldu na ochron rolin, wydzielajc strefy, dla ktrych poziom: 1) chocia jednej substancji przekracza poziom powikszony o margines tolerancji klasa C; 2) chocia jednej substancji mieci si pomidzy poziomem dopuszczalnym, a poziomem dopuszczalnym powikszonym o margines tolerancji klasa B; 3) poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego klasa A. 1) Pomiary zanieczyszczenia powietrza; Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z pniejszymi zmianami) Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w celu uzyskania informacji o steniach zanieczyszcze na obszarze poszczeglnych stref, w tym przypadku na obszarze powiatu skierniewickiego, w zakresie umoliwiajcym: 1) dokonanie klasyfikacji stref. Dokonana klasyfikacja stanowi nastpnie podstaw do podjcia decyzji o potrzebie zaplanowania dziaa na rzecz poprawy jakoci powietrza w danej strefie. Na podstawie oceny jakoci powietrza mog zosta nadane danej strefie klasy rwnoznaczne z koniecznoci podjcia prac nad opracowaniem programw ochrony powietrza bd wzmocnienia systemu oceny (sieci pomiarowej monitoringu powietrza); 2) uzyskanie informacji o przestrzennych rozkadach ste zanieczyszcze na obszarze strefy, w zakresie umoliwiajcym wskazanie obszarw przekrocze wartoci kryterialnych oraz okrelenie wartoci ste na tych obszarach. Informacje te s niezbdne w celu okrelenia obszarw
24

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

wymagajcych podjcia dziaa na rzecz poprawy jakoci powietrza bd w przypadku uznania posiadanych informacji za niewystarczajce podjcia dodatkowych bada we wskazanych rejonach; 3) wskazanie prawdopodobnych przyczyn wystpowania ponadnormatywnych ste zanieczyszcze w okrelonych rejonach, tj. wskazanie rde lub grup rde emisji odpowiedzialnych za zanieczyszczenie powietrza w danym rejonie; 4) wskazanie potrzeb w zakresie wzmocnienia istniejcego systemu monitoringu powietrza. Ocen jakoci powietrza i klasyfikacji stref przeprowadza si oddzielnie ze wzgldu na: 1) ochron zdrowia ludzi - i dotyczy: a) benzenu C6H6 b) dwutlenku azotu NO2 c) dwutlenku siarki SO2 d) oowiu Pb, e) ozonu O3 f) pyu PM10, g) tlenku wgla CO, 2) ochron rolin - i dotyczy: a) dwutlenku siarki SO2 b) tlenkw azotu NOx c) ozonu O3. Po dokonaniu ocen wynikowych dla wszystkich poszczeglnych substancji, ocenianej strefie nadawana zostaje klasa oglna, rwnoznaczna z najmniej korzystn klas wynikow w danej strefie. W zalenoci od faktu ustanowienia marginesw tolerancji dla wartoci dopuszczalnych poziomw substancji, lub te ich braku wyrniono dwa rodzaje klasyfikacji stref. O ile ocenianej substancji przyznano margines tolerancji (MT), moliwe s nastpujce klasy jakoci powietrza: 1) A (najagodniejsza klasa, poziom stenia < D), 2) B (poziom stenia > D), 3) C (najgorsza, poziom stenia > D + MT). Jeeli ocenianej substancji nie przyznano marginesu tolerancji (MT), moliwe s klasy jakoci powietrza: 1) A (najagodniejsza klasa, poziom stenia < D), 2) C (najgorsza, poziom stenia > D). Normy przyjte dla oceny wedug kryterium ochrony rolin nie s zagodzone marginesami tolerancji (margines tolerancji jest rwny 0, std nie ma klasy B).
25

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

W tabelach 13 i 14 przedstawiono wyniki klasyfikacji w 2006 r. strefy Powiat Skierniewicki dla poszczeglnych zanieczyszcze powietrza pod ktem ochrony zdrowia oraz ochrony rolin. Tab. 13. Wynikowe klasy strefy POWIAT SKIERNIEWICKI dla poszczeglnych zanieczyszcze oraz klasa oglna strefy, uzyskane w ocenie rocznej (OR) dokonanej z uwzgldnieniem kryteriw ustanowionych w celu ochrony zdrowia w 2006 r. Nazwa strefy
Powiat skierniewicki
rdo: WIO d

Symbol klasy wynikowej dla poszczeglnych zanieczyszcze dla obszaru caej strefy
SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3

Klasa ogln a stref y C

Tab. 14. Wynikowe klasy strefy POWIAT SKIERNIEWICKI dla poszczeglnych zanieczyszcze oraz klasa oglna strefy, uzyskane w ocenie rocznej (OR) dokonanej z uwzgldnieniem kryteriw ustanowionych w celu ochrony rolin w 2006 r.
Nazwa strefy/powiatu skierniewicki
rdo: WIO d

Symbol klasy wynikowej dla poszczeglnych zanieczyszcze dla obszaru caej strefy
SO2 NOx O3

Klasa oglna strefy A

Jak wynika z Informacji o stanie rodowiska w powiecie skierniewickim w 2006 r. (WIOS d 2006) teren powiatu oraz cay obszar wojewdztwa dzkiego (za wyjtkiem miasta Piotrkowa Trybunalskiego), ze wzgldu na ponadnormatywny poziom stenia ozonu (ze wzgldu na ochron zdrowia), zaklasyfikowany zosta do klasy C - wymagajcej wdroenia programu ochrony powietrza. Na podstawie wynikw pomiarw ze wszystkich 4 stacji pomiaru stenia ozonu, zlokalizowanych na terenie wojewdztwa dzkiego oraz na podstawie wiedzy o wielkoobszarowym charakterze zjawisk zwizanych z wystpowaniem smogu fotochemicznego okrelono, e przypadki przekroczenia wartoci kryterialnej stenia ozonu wystpoway najprawdopodobniej na prawie caym obszarze wojewdztwa. Dziaania podejmowane w celu zmniejszenia stenia ozonu powinny dotyczy przede wszystkim ograniczenia emisji prekursorw ozonu (przede wszystkim NO2). Przede wszystkim naley dziaania ograniczajce stenia ozonu w powietrzu w strefach oceny, dla ktrych wskazano konieczno wdroenia programw
26

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

naprawczych ze wzgldu na wystpowanie udokumentowanych ponadnormatywnych ste innych zanieczyszcze powietrza. Powiat Skierniewicki ze wzgldu na stwierdzane klasy A dla poszczeglnych zanieczyszcze (poza ponadnormatywnym steniem ozonu) nie zosta wytypowany do wdroenia programu naprawczego. Na obszarze gminy Guchw nie prowadzono bada stanu jakoci powietrza. Zgodnie z zatwierdzonym Planem monitoringu w 2006 r. na terenie wojewdztwa dzkiego WIOS Delegatura w Skierniewicach prowadzia w 2006 r. badania stanu jakoci powietrza na terenie powiatu skierniewickiego w miejscowociach Lipce Reymontowskie oraz Kolonia Bolimowska (gmina Bolimw) dla substancji SO2 i NO2 metod prbnikw pasywnych. Wyniki pomiarw s przedstawione w poniszej tabeli. Tab. 15. Wyniki pomiarw zanieczyszcze powietrza dla substancji SO2 i NO2 w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie powiatu skierniewickiego w 2006 r.
Adres stanowiska Lipce Reymontowskie Kolonia Bolimowska
rdo: WIO d

stenie rednioroczne NO2 w g/m3 13,33 11,17

stenie rednioroczne SO2 w g/m3 8,78 7,31

Stwierdzone stenia substancji zanieczyszczajcych s nisze od dopuszczalnych. W 2007 r. przeprowadzono na terenie powiatu skierniewickiego kolejn biec ocen jakoci powietrza w oparciu o art.89 Prawa ochrony rodowiska. W 2007 r. obowizyway dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu okrelone w Zaczniku nr 1 do Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 6 czerwca 2002r. w sprawie dopuszczalnych poziomw niektrych substancji w powietrzu, alarmowych poziomw niektrych substancji w powietrzu oraz marginesw tolerancji dla dopuszczalnych poziomw niektrych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796).

Tab. 16. Wyniki pomiarw zanieczyszcze powietrza dla substancji SO2 i NO2 w punktach pomiarowych na terenie powiatu skierniewickiego w Lipcach Reymontowskich i w rejonie m. Bolimw w 2007 r.
27

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Adres stanowiska Lipce Reymontowskie Rejon m. Bolimw
rdo: WIO d

stenie rednioroczne NO2 w g/m3 13,76 11,61

stenie rednioroczne SO2 w g/m3 6,71 5,75

Ze wzgldu na poziomy dopuszczalne okrelone dla SO2, NO2, Pb - w pyle PM10, benzen i CO pod ktem ochrony zdrowia stref skierniewicko-owick zaklasyfikowano w 2007 r. do klasy A. Oznacza to, e poziomy ste poszczeglnych zanieczyszcze s poniej wartoci dopuszczalnych. Natomiast dla pyu PM10 stref zaklasyfikowano do klasy C. Utrzymywanie si ste zanieczyszcze poniej wartoci dopuszczalnej wymaga prowadzenia cigych i systematycznych pomiarw wskanikowych, przynajmniej w jednym stanowisku pomiarowym w strefie. Ze wzgldu na poziom dopuszczalny dla ozonu, stref dzk zaklasyfikowano do klasy C. Pod ktem ochrony rolin strefa dzka zostaa zaklasyfikowana do klasy A. 2)rda zanieczyszcze powietrza; Na stan czystoci powietrza w gminie Guchw wpywa emisja niska, pochodzca z lokalnych kotowni i piecw wglowych uywanych w indywidualnych gospodarstwach domowych. W wielu gospodarstwach spala si w nich take rnego rodzaju materiay odpadowe, w tym odpady komunalne, ktre mog by rdem emisji dioksyn, poniewa proces spalania jest niepeny i zachodzi w niszych temperaturach. Gwnym paliwem jest wgiel o rnej jakoci i rnym stopniu zasiarczenia. Lokalne systemy grzewcze i piece domowe praktycznie nie posiadaj jakichkolwiek urzdze ochrony powietrza. Wielko emisji z tych rde jest trudna do oszacowania i wykazuje zmienno sezonow (zwizan z okresem grzewczym). Na terenie gminy najwikszym zakadem przemysowym emitujcym substancje szkodliwe do atmosfery jest Okrgowa Spdzielnia Mleczarska w Guchowie, stanowica najwiksze rdo emisji zorganizowanej na terenie gminy i caego powiatu skierniewickiego.

Tab.17. Wielko emisji substancji zanieczyszczajcych powietrze przez OSM w Guchowie w l. 2006 2007.
Rok Wielko emisji substancji zanieczyszczajcych powietrze [Mg] Py SO2 NO2 CO CO2 28

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 2006 2007 5,7 9,222 5,04 5,270 0,63 0,659 28,35 29,642 1260 1317,400

rdo: WIO w odzi - Delegatura w Skierniewicach Informacja o stanie rodowiska w powiecie skierniewickim w 2006 r. oraz Informacja o stanie rodowiska w powiecie skierniewickim w 2007 r.

Na jako powietrza wpywa rwnie emisja, ktrej rdo stanowi rodki transportu. Emisja komunikacyjna stwarza zagroenie zwaszcza w pobliu drg o duym nateniu ruchu koowego i ma niekorzystny wpyw na uprawy polowe. Zanieczyszczenia komunikacyjne (tlenek i dwutlenek wgla, tlenki azotu, wglowodory, pyy z metalami cikimi) pogarszaj jako powietrza atmosferycznego a take wpywaj na wzrost poziomu stenia ozonu w troposferze. Dc do ograniczenia emisji zanieczyszcze gmina oraz poszczeglne podmioty organizacyjne podejmuj rnego rodzaju dziaania. Stosowane metody to: budowa i eksploatacja urzdze ochrony powietrza, stosowanie paliw o wikszej wartoci opaowej i niszej zawartoci siarki i popiou, modernizacje kotowni polegajce na zastpieniu rde opalanych wglem na rda opalane olejem czy gazem pynnym. Oprcz rde lokalnych znaczcy wpyw na jako powietrza atmosferycznego w gminie maj take ponadregionalne zanieczyszczenia gazowe i pyowe pochodzce z duych orodkw przemysowych (gwnie z aglomeracji dzkiej i warszawskiej). 3) Wnioski. Brak wikszych zakadw na terenie gminy Guchw powoduje, e stenia zanieczyszcze SO2, NO2 i opadu pyu nie przekraczaj dopuszczalnych norm. Dziaania proekologiczne prowadzone przez gmin powinny ograniczy emisj zanieczyszcze do atmosfery. Istotne znaczenie dla poprawy czystoci powietrza bd miay rwnie takie dziaania jak: termomodernizacja obiektw, modernizacja rde ciepa, korzystanie z paliw ekologicznych. Poniewa na terenie powiatu skierniewickiego stwierdzono ponadnormatywny poziom stenia ozonu powiat zaklasyfikowany zosta do klasy C (wymagajcej wdroenia programu ochrony powietrza). Jednak ze wzgldu na stwierdzane klasy A dla poszczeglnych zanieczyszcze - poza ponadnormatywnym poziomem stenia ozonu - powiat skierniewicki nie zosta wytypowany do wdroenia programu naprawczego. 2. Haas.
29

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 z pn. zm.) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektrych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085), reguluj przepisy dotyczce klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw s wyrazem nowej, spjnej z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony rodowiska. W odniesieniu do zagadnie akustycznych, wspomniane akty prawne dostosowuj przepisy polskie do regulacji UE, w szczeglnoci znajdujcej podstaw prawn w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie oceny i zarzdzania haasem w rodowisku ( 2002 / 49 / EC). Podstawy metodyczne, oceny i szczegowe procedury postpowania zawarte s w rozporzdzeniach.: 1) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. (Dz. U. 2007, Nr 120, poz. 826) w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku; 2) rozporzdzenie M z dn. 02.10.2007 r. w sprawie wymaga w zakresie prowadzenia pomiarw poziomw w rodowisku substancji i energii przez zarzdzajcego drog, lini kolejow, tramwajow, lotniskiem, portem (Dz. U. 2007, nr 192 poz. 1392); 3) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 1 padziernika 2007 r. w sprawie szczegowego zakresu danych ujtych na mapach akustycznych oraz ich ukadu i sposobu prezentacji (Dz. U. 2007 nr 187, poz. 1340); 4) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie drg, linii kolejowych i lotnisk, ktrych eksploatacja moe powodowa negatywne oddziaywanie akustyczne na znacznych obszarach, dla ktrych jest wymagane sporzdzanie map akustycznych oraz sposobw okrelania granic terenw objtych tymi mapami (Dz.U. 2007 nr 1, poz. 8); 5) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 padziernika 2002 r. w sprawie szczegowych wymaga, jakim powinien odpowiada program ochrony rodowiska przed haasem (Dz. U. 2002 nr 179 poz. 1498); 6) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 4 czerwca 2007 r. w sprawie ustalania wartoci wskanika haasu LDWN (Dz.U.2007 nr 106, poz. 729); 7) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 7 listopada 2007 r. zmieniajce rozporzdzenie w sprawie ustalania wartoci wskanika haasu LDWN (Dz.U. nr 210, poz. 1535); 8) rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajw wynikw pomiarw prowadzonych w zwizku z eksploatacj instalacji lub urzdzenia i innych danych oraz terminw i sposobw ich prezentacji (Dz. U. 2008 nr 215 poz. 1366). Przepisy okrelaj dopuszczalne poziomy haasu w rodowisku w zalenoci od przeznaczenia danego terenu podlegajcego ochronie m.in. dla terenw zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego czy te dla terenw
30

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielu innych, co zostao okrelone w rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku (Dz. U. z 2007 r., nr 120, poz. 826). Metody pomiarw mocy akustycznej okrela Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie wymaga w zakresie prowadzenia pomiarw wielkoci emisji oraz pomiarw iloci pobieranej wody (Dz. U. 2008 nr 206, poz. 1291). Ocena stanu rodowiska w wyniku emisji haasu dokonywana jest przy pomocy rwnowanego poziomu dwiku wyraonego w dB. Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) okrela: 1) zrnicowane dopuszczalne poziomy haasu okrelone wskanikami haasu LDWN, LN, LAeq D i LAeq N dla nastpujcych rodzajw terenw przeznaczonych: a) pod zabudow mieszkaniow, b) pod szpitale i domy opieki spoecznej, c) pod budynki zwizane ze staym lub czasowym pobytem dzieci i modziey, d) na cele uzdrowiskowe, e) na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, f) na cele mieszkaniowo-usugowe. 2) poziomy haasu z uwzgldnieniem rodzaju obiektu lub dziaalnoci bdcej rdem haasu; 3) okresy, do ktrych odnosz si poziomy haasu, jako czas odniesienia. Haas - jest to dwik okrelany jako szkodliwy, uciliwy lub przeszkadzajcy w danych warunkach (zaley od fizycznych parametrw dwiku, od nastawienia odbiorcy). Stanowi jedno ze rde zanieczyszczenia rodowiska, wzrastajce w ostatnich latach w zwizku z rozwojem komunikacji, uprzemysowieniem i postpujc urbanizacj. Odczuwany jest przez mieszkacw jako jeden z najbardziej uciliwych czynnikw wpywajcych ujemnie na rodowisko i samopoczucie. Haas wywouje zmczenie, ze samopoczucie, utrudnia wypoczynek, moe prowadzi do czciowej lub cakowitej utraty suchu. Ponadto powoduje powane zmiany psychosomatyczne, jak np. zagroenie nadcinieniem czy zaburzenia nerwowe. Dla bada w zakresie klimatu akustycznego istotne jest zdefiniowanie dwch rodzajw haasu - komunikacyjnego i przemysowego.

31

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1) Pomiary haasu; Ocena stanu akustycznego rodowiska prowadzona jest w ramach Pastwowego Monitoringu rodowiska. Ochrona przed haasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego rodowiska, a realizowana jest przez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony rodowiska, takie jak pozwolenia, programy ochrony rodowiska, w tym programy ochrony przed haasem. Dokonywane pomiary i oceny maj umoliwia wyznaczanie obszarw o ponad normatywnym poziomie haasu, na ktrych naley skoncentrowa dziaania naprawcze. Ocena stanu akustycznego rodowiska prowadzona jest w ramach Pastwowego Monitoringu rodowiska. Ochrona przed haasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego rodowiska, a realizowana jest przez instrumenty planowania przestrzennego oraz instrumenty ochrony rodowiska, takie jak pozwolenia, programy ochrony rodowiska, w tym programy ochrony przed haasem. Dokonywane pomiary i oceny maj umoliwia wyznaczanie obszarw o ponad normatywnym poziomie haasu, na ktrych naley skoncentrowa dziaania naprawcze. Ocena stanu akustycznego rodowiska dokonywana jest obowizkowo dla aglomeracji o liczbie mieszkacw wikszej ni 100 tysicy oraz terenw poza aglomeracjami, na ktrych eksploatacja obiektu moe powodowa przekroczenie dopuszczalnych poziomw haasu w rodowisku. Na terenie wojewdztwa dzkiego badania w zakresie klimatu akustycznego przeprowadza WIO w odzi. Pomiary prowadzone s punktowo, w wybranych miastach i innych miejscach wojewdztwa - punktach pomiarowych, ktre lokalizowano przy szlakach komunikacyjnych. Na terenie gminy Guchw nie znajduj si punkty monitoringu natenia haasu i nie byy prowadzone pomiary. 2) rda haasu; Haas komunikacyjny rdem haasu na terenie gminy jest przede wszystkim transport drogowy. Na poziom haasu drogowego wpywa szereg czynnikw zwizanych z ruchem pojazdw oraz parametrami drogi. Do najwaniejszych z nich nale: 1) natenie ruchu zwizane bezporednio ze znaczeniem drogi w ukadzie komunikacyjnym; 2) struktura ruchu (udzia pojazdw cikich i haaliwych); 3) rednia prdko pojazdw i ich stan techniczny; 4) pynno ruchu; 5) rodzaj i stan nawierzchni. Na wzrost haasu drogowego wpywaj przede wszystkim problemy komunikacyjne, m.in. nieprzystosowanie nawierzchni do wystpujcego obecnie
32

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

natenia ruchu i obcienia (duy udzia pojazdw ciarowych powoduje szybkie niszczenie nawierzchni), a tempo modernizacji i budowy nowych drg nie moe nady za wzrostem liczby pojazdw. Haas drogowy jest zjawiskiem o tendencjach wzrostowych, uzalenionym od takich czynnikw jak: wskanik presji motoryzacji, gsto sieci drg i odlego terenw stale zamieszkiwanych od drg o duym nateniu. rodki transportu s ruchomymi rdami haasu decydujcymi o parametrach klimatu akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Z ukadu drg tworzcych cigi komunikacyjne na obszarze gminy, najwiksz uciliwo haasow stanowi droga krajowa nr 72 relacji dBrzeziny - Rawa Mazowiecka oraz drogi powiatowe o duym nateniu ruchu. Na terenie gminy nie prowadzono monitoringu haasu. Przewiduje si, e z uwagi na wzrastajc liczb pojazdw i zwikszajce si natenie ich ruchu wzrasta bdzie natenie haasu zwizanego z ruchem koowym. Haas przemysowy Haas przemysowy obejmuje zarwno dwiki emitowane przez rnego rodzaju maszyny i urzdzenia, a take czci procesw technologicznych oraz instalacje i wyposaenie maych zakadw rzemielniczych i usugowych. Do tego rodzaju haasu zalicza si take dwiki emitowane przez urzdzenia obiektw handlowych (wentylatory, urzdzenia klimatyzacyjne).Taki haas ma charakter lokalny. Obecnie systemy lokalizacji nowych inwestycji a take potrzeba sporzdzenia ocen oddziaywania na rodowisko, kontrole i egzekucja naoonych kar pozwalaj na znaczne ograniczenie tych uciliwoci. Ponadto dla rde haasu przemysowego, ze wzgldu na ich niewielkie rozmiary, istniej rne moliwoci techniczne ograniczenia emisji haasu (np. stosowanie tumikw akustycznych, obudw poszczeglnych urzdze czy zwikszenie izolacyjnoci akustycznej cian pomieszcze, w ktrych znajduj si dane maszyny wytwarzajce haas). rdem haasu s take linie przesyowe wysokiego napicia. Haas powstaje rwnie na terenie stacji elektroenergetycznych najwyszych napi w zwizku ze stosowaniem sprarek do napdu cznikw i transformatorw. Ze wzgldu na niewielkie rozmiary rde haasu przemysowego nie stwarza on wikszych problemw mieszkacom gminy. 3) Wnioski; Najbardziej uciliwym rdem haasu na obszarze gminy Guchw jest komunikacja drogowa. Szczeglnie due natenie ruchu pojazdw wystpuje na drodze krajowej nr 72 relacji d Brzeziny - Rawa Mazowiecka, ktra obsuguje zarwno ruch tranzytowy, jak rwnie lokalny.

33

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Z uwagi na zwikszajc si liczb pojazdw mechanicznych natenie haasu stale ronie i nadal bdzie stopniowo wzrasta. Naley jednak zauway, e wzrost natenia haasu nie jest wprost proporcjonalny do wzrostu natenia ruchu samochodowego i ronie wolniej. Wynika to gwnie z poprawy jakoci uytkowanych samochodw. Haas przemysowy nie stwarza problemw mieszkacom gminy. 3. Zasoby wodne i gospodarka wodno ciekowa. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019) okrela cele suce zapewnieniu ochrony wd, poprzez zapobieganie dalszej ich degradacji, ochron przed zanieczyszczeniem, popraw stanu ekosystemw wodnych i ekosystemw ldowych zalenych od wody oraz promocje zrwnowaonego wykorzystania zasobw wodnych. 1) Wody powierzchniowe; Wody powierzchniowe pynce i stojce maj due znaczenie jako rda zaopatrzenia rolnictwa w wod uytkow. S one rwnie wykorzystywane do celw rekreacyjnych. Wody powierzchniowe s szczeglnie wraliwe na zanieczyszczenia antropogeniczne, ktrych przyczyn moe by dziaalno rolnicza, osadnictwo oraz przemys. Do sieci hydrograficznej gminy Guchw nale rzeki Rawka, upia - Skierniewka, Jasienica a take mniejsze cieki bezimienne. Na obszarze gminy brak jest wikszych naturalnych zbiornikw wodnych jezior. Wystpujce naturalne zbiorniki maj niewielk powierzchni i pojemno oraz charakter nieduych staww, oczek wodnych i starorzeczy, jak np. zbiorniki w miejscowociach Reczul (o pow. 1,00 ha) czy Borysaw (pow. 1,70 ha). Obszar gminy hydrograficznie wchodzi w obrb zlewni Bzury lewobrzenego dopywu Wisy. Rzeka Rawka Rzeka Rawka jest najwikszym prawostronnym dopywem Bzury, uchodzcym na 43,0 km jej biegu. Cakowita dugo rzeki wynosi 89,8 km. Rawka wraz z dolnymi odcinkami dopyww: Korabiewki, Grabinki i Krzemionki jest rezerwatem przyrody. Rzeka upia - Skierniewka upia Skierniewka jest jednym z wikszych dopyww Bzury, uchodzcym na 52,6 km w okolicach owicza. Dugo Skierniewki wynosi 61,2 km.
34

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

WIO prowadzi w wyznaczonych punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie powiatu skierniewickiego badania powierzchniowych wd pyncych. W trakcie sporzdzania niniejszego Programu ogoszone zostao Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych czci wd powierzchniowych (Dz. U. 2008 nr 162 poz. 1008). Mimo istniejcej luki prawnej po uchyleniu z dniem 01.01.2005 r. Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wd powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikw i prezentacji stanu tych wd (Dz. U. nr 32, poz. 284) ocena stanu jakoci wd powierzchniowych w latach 2006 2007 dokonywana bya wedug zasad obowizujcych w 2005 r., w oparciu o wytyczne Gwnego Inspektora Ochrony rodowiska z dnia 14.12.2006 r. Klasyfikacj stanu wd powierzchniowych podano zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 11 lutego 2004 r. W rozporzdzeniu okrelono nastpujce klasy wd: 1) klasa I wody o bardzo dobrej jakoci; 2) klasa II wody dobrej jakoci; 3) klasa III wody zadowalajcej czystoci; 4) klasa IV wody niezadowalajcej czystoci; 5) klasa V wody zej jakoci. Na terenie gminy Guchw w 2006 r. badano jako wd powierzchniowych w ramach oceny jakoci wd poszczeglnych rzek na terenie powiatu skierniewickiego na terenie gminy Guchw wyznaczony by punkt pomiarowo kontrolny w miejscowoci Borysaw. Wyniki oceny jakoci wd poszczeglnych rzek na obszarze powiatu w monitoringu diagnostycznym przedstawiaj si nastpujco: Rzeka Rawka W 2006 r. na Rawce wyznaczone byy 3 ppk znajdujce si na obszarze powiatu skierniewickiego wszystkie poza terenem gminy Guchw. Klasyfikacja wd Rawki przedstawiaa si nastpujco: 1) Doleck IV klasa; 2) Bolimw III klasa; 3) Kszyce III klasa. W 2007 r. w obrbie powiatu wyznaczono jeden ppk na rzece Rawce w miejscowoci Budy Grabskie. Stwierdzono IV klas czystoci wd. Tab. 18. Wskaniki decydujce o klasyfikacji rzeki Rawka w 2007 r.
Nazwa ppk Jednostka Stenie

35

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Rzeka Rawka Nr ppk Budy Grabskie B43 Wskanik decydujcy o klasie czystoci Barwa mg Pt/l ChZT-Cr mg O2/l Lb. b. coli fek. n/100 ml Og. lb. b. coli n/100 ml rednie Stwierdzona klasa czystoci 3 35 19 14,10 51,42 22,68 IV 50 6200 1303 50 6200 1791 min. max.

rdo: WIOS d : dane za 2007 r.

Rzeka upia - rzeka Skierniewka W 2006 r. rzeka bya badana w 5 profilach pomiarowo-kontrolnych usytuowanych w niej wymienionych punktach, z ktrych jeden zlokalizowany by na terenie gminy Guchw w m. Borysaw. W wyniku dokonanej oceny stwierdzono nastpujce klasy jakoci wody w poszczeglnych ppk:
Nazwa ppk Nr ppk Stwierdzona klasa czystoci

Borysaw elazna Skierniewice Fajki-Sierakowice Arkadia (poza terenem powiatu)

B41 B42 B43 B44 B45

IV IV IV V IV

W 2007 r. badania jakoci wd upi-Skierniewki na obszarze powiatu prowadzone byy w ppk zlokalizowanym w Skierniewicach. Pozostae ppk na upi-Skierniewce wyznaczone zostay poza terenem powiatu skierniewickiego. Tab. 19. Wskaniki decydujce o klasyfikacji rzeki upia-Skierniewka w 2007 r.
Rzeka upia-Skierniewka Nazwa ppk Skierniewice Wskanik decydujcy o klasie czystoci B36 Barwa Tlen rozpuszczony BZT5 ChZT-Cr Azot Kjeldahla Azotany Lb. b. coli fek. Og. lb. b. coli Nr ppk Jednostka mg Pt/l mg O2/l mg O2/l mg O2/l mg N/l mg NO3/l n/100 ml n/100 ml min. Stenie Stwierdzona max. rednie klasa czystoci 20 9,04 4,40 29,85 1,84 6,85 4848 9676

6 28 4,30 13,60 1,80 8,20 18,40 61,84 0,83 4,06 0,13 27,25 50 24000 60 70000

IV

rdo: WIOS d : dane za 2007 r.

Na jako wd niesionych przez rzek najwikszy wpyw wywieraj zanieczyszczenia z miasta Skierniewice, zwaszcza cieki oczyszczone w
36

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

oczyszczalni w Mokrej Prawej (modernizowanej w 2006 r. w czci osadowo biologicznej). Ocena rzek badanych w 2007 r. na terenie powiatu skierniewickiego w ramach monitoringu diagnostycznego wykazaa, e: 1) brak jest wd I i II klasy jakoci; 2) wody III klasy (zadowalajcej jakoci) stwierdzono w 1 ppk - na rzece Rawka w m. Boguszyce (pow. rawski); 3) w pozostaych ppk stwierdzono wody IV klasy (niezadowalajcej czystoci). adna z rzek monitorowanych pod ktem przeznaczenia wd do bytowania ryb karpiowatych nie speniaa wszystkich okrelonych wymaga. Zagroeniem dla jakoci wd w rzekach i zbiornikach wodnych s m.in. odprowadzane do nich nie oczyszczone lub niewaciwie oczyszczone cieki komunalne i przemysowe. Duym zagroeniem dla jakoci wd powierzchniowych i podziemnych s cieki odprowadzane bez oczyszczania z gospodarstw indywidualnych w miejscowociach nieskanalizowanych. Zagroenie stanowi rwnie tzw. zanieczyszczenia obszarowe. Zanieczyszczenia obszarowe s to zanieczyszczenia spywajce do ciekw powierzchniowych wraz z wodami opadowymi w sposb niezorganizowany z gruntw ornych, uytkw zielonych, obszarw lenych czy wysypisk nie speniajcych wymaga ochrony rodowiska. Wanym rdem zanieczyszcze s take cieki deszczowe, ktre spukujc powierzchni dopywaj do zbiornikw wraz z zanieczyszczeniami. 2) Wody podziemne; Teren gminy Guchw, tak jak cay obszar powiatu skierniewickiego, naley do regionu hydrogeologicznego Poudniowomazowieckiego. Na terenie powiatu skierniewickiego, tak jak na terenie caego wojewdztwa dzkiego wyrnia si kilka gwnych poziomw wodononych, w tym czwartorzdowy, trzeciorzdowy, kredowy i jurajski; gwnym poziomem uytkowym jest poziom czwartorzdu. Uytkowanie wd podziemnych wyraone wysokoci zatwierdzonych zasobw eksploatacyjnych uj w gminie obrazuje tabela. Tab.20. Uytkowanie wd podziemnych w gminie Guchw

37

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Liczba Liczba studni Q 374,8 Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w ujciu stratygraficznym [m3/h] Trz K J 244,6 Razem 619,4

Gmina Guchw

17 25 rdo: Dane Starostwa Powiatowego

Na terenie gminy usytuowane s dwa punkty nalece do sieci monitoringu regionalnego znajduj si one w Guchowie. W ramach monitoringu regionalnego badania jakoci wd podziemnych prowadzi WIO w odzi Delegatura w Skierniewicach. W trakcie prac na opracowaniem niniejszego Programu ukazao si nowe Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriw i sposobu oceny stanu wd podziemnych (Dz. U. 2008 nr 143 poz. 896), obowizujce od dnia 21 sierpnia 2008 r. Jednak ze wzgldu na fakt, i od dnia 01 stycznia 2005 r. brak byo aktualnego rozporzdzenia dotyczcego metod oceny i klasyfikacji wd podziemnych, wyniki bada monitoringowych, przeprowadzonych w 2006 i 2007 r., oceniono zgodnie z rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 11.02.2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wd powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wynikw i prezentacji wd (Dz.U. Nr 32 poz. 284). Wyrnia si pi klas jakoci wd podziemnych (z uwzgldnieniem przepisw w sprawie wymaga dotyczcych jakoci wd przeznaczonych do spoycia przez ludzi): klasa I wody o bardzo dobrej jakoci; wartoci wskanikw jakoci wody s ksztatowane jedynie w efekcie naturalnych procesw zachodzcych w warstwie wodononej; aden ze wskanikw jakoci wody nie przekracza wartoci dopuszczalnych jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi; klasa II wody dobrej jakoci; wartoci wskanikw jakoci wody nie wskazuj na oddziaywania antropogeniczne; wskaniki jakoci wody, z wyjtkiem elaza i manganu, nie przekraczaj wartoci dopuszczalnych jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi; klasa III wody zadawalajcej jakoci; wartoci wskanikw jakoci wody s podwyszone w wyniku naturalnych procesw lub sabego oddziaywania antropogenicznego; mniejsza cz wskanikw jakoci wody przekracza wartoci dopuszczalne jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi; klasa IV wody niezadowalajcej jakoci; wartoci wskanikw jakoci wody s podwyszone w wyniku naturalnych procesw oraz sabego oddziaywania antropogenicznego; wikszo wskanikw jakoci
38

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

wody przekracza wartoci dopuszczalne jakoci wody przeznaczonej do spoycia przez ludzi. Wyniki bada jakoci wd podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie gminy Guchw w 2007 r. przedstawia tabela 20.

39

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 21. Klasyfikacja jakoci wd podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie gminy Guchw w 2007 r.
nr miejscowo punktu rodzaj wd szeroko geograficzn a pnocna dugo geograficzn a wschodnia nr Numer stratygrafi zbiornika JCWP a GZWP d Jednostka hydroleologiczna Klas a Wskaniki decydujce czyso klasie toci

Przewodno w 20C- 650 [uS/cm] Amoniak- 0,4 1 mg NH4/l Fosforany- 0,09 mg PO4/l 114 Guchw W 51 46 54,63 20 04 01,93 Q 80 X II Wodorowglany- 306 mg HCO3/l; Wap- 66 mg Ca/l; Mangan-0,055 mg Mn/l Amoniak- 0,53 mg NH4/l 116 Guchw W 51 46 57 ,50 20 04 20,99 J 80 X III Wodorowglany- 366 mg HCO3/l rdo: WIO d - Sprawozdanie z monitoringu regionalnego zwykych wd podziemnych na terenie wojewdztwa dzkiego w 2007 roku

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Wody podziemne na terenie gminy Guchw, badane w 2007 r. w ramach monitoringu regionalnego charakteryzoway si dobrym stanem (klasa II i III), czyli s to wody dobrej jakoci, speniajce wymogi dla wody przeznaczonej do spoycia dla ludzi. 3) Gospodarka wodno ciekowa; Gospodarka ciekowa regulowana jest Ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw (t.j. Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858), Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkw, jakie naley speni przy wprowadzaniu ciekw do wd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczeglnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku - w sprawie komunalnych osadw ciekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140). Zgodnie z art. 3 ustawy Prawo ochrony rodowiska, cieki (substancje cieke, wprowadzone bezporednio lub za pomoc urzdze kanalizacyjnych do wd) zmieniaj stan fizyczny, chemiczny lub biologiczny wd, dziaajc niszczco na wiat rolinny lub zwierzcy. cieki powstaj w wyniku bytowania czowieka oraz prowadzonej przez niego dziaalnoci gospodarczej i rolniczej (cieki bytowo gospodarcze, cieki przemysowe, cieki komunalne, wody opadowe, zanieczyszczenia, wody podgrzane, skaone promieniotwrczo i zasolone). a) Sie wodocigowa, Gmina Guchw jest zwodocigowana w 100%. czna dugo sieci wodocigowej na terenie gminy wynosi 80,6 km, natomiast liczba przyczy prowadzcych do budynkw mieszkalnych - 1369 szt. Wskaniki zwodocigowania gminy Guchw:
Wskanik km sieci / km2 powierzchni gminy Wskanik l. przyczy / l. mieszka

0,73

0,89

*obliczenia wasne na podstawie danych GUS

Wodocigi wiejskie na terenie gminy zasilane s w wod z istniejcych i rozbudowywanych w miar potrzeb uj wody: 1) Guchw (wydajno 40,3 m3/h); 2) Janisawice (wydajno 30,0 m3/h); 3) Wysokienice (wydajno 85,0 m3/h);

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

(wydajno 37,4 m3/h). oraz z miejscowoci Kosiska dla zaopatrzenia wsi Kochanw. Wedug danych Rocznika Statystycznego Wojewdztwa dzkiego ilo wody dostarczonej do gospodarstw domowych w 2006 r. na terenie gminy wyniosa 263,7 dam3. Wedug ustale WIO w odzi Delegatury w Skierniewicach z uj wody, zlokalizowanych na terenie gminy pobrano ogem w 2006 r. 315897 m3 wody podziemnej.
4) Biaynin

b) System maej retencji, W kraju od kilku ju lat wprowadzany jest nowy system zarzdzania zasobami wodnymi, ktry ma na celu zmian podejcia do gospodarowania wodami i stworzenie systemu uwzgldniajcego integracj dziaa w sferze gospodarki wodnej z takimi dziedzinami jak rolnictwo, lenictwo, ochrona przyrody, planowanie przestrzenne, energetyka, transport, przemys i gospodarka komunalna oraz zaangaowanie spoeczestwa. Rozwijanie wsppracy pomidzy stronami zaangaowanymi w te dziaania stanowi podstaw polityki ekologicznej w tym zakresie. Gwnym zadaniem maej retencji jest gromadzenie wody do bezporedniego uycia, ale rwnie regulacja i kontrola wody w rodowisku. Realizacja obiektw maej retencji przyczynia si m.in. do: 1) spowolnienia odpywu wd powierzchniowych; 2) podniesienia poziomu wd gruntowych; 3) powstrzymania degradacji siedlisk wodno-bagiennych; 4) zwikszenia rnorodnoci biologicznej obszaru; 5) powstrzymania erozji terenowej. W ksztatowaniu retencji gruntowej i powierzchniowej zasadnicz rol ogrywaj odpowiednio wykonane i eksploatowane melioracje wodne oraz caociowy program na rzecz budowy maej skali zbiornikw wodnych. Zbiorniki te mog suy gwnie jako obiekty magazynujce wod na potrzeby gospodarcze, przeciwpowodziowe, przeciwpoarowe, przeciwdziaajce erozji wodnej, mog rwnie mie znaczenie krajobrazowe i rekreacyjne oraz ekologiczne. Dokonujc analizy stopnia zagroenia powodziowego naley stwierdzi, e na obszarze gminy Guchw wystpuj tereny naraone na niebezpieczestwo powodzi s to tereny we wsiach: Janisawice, Borysaw, Reczul i Kochanw. Tereny te, pozostaj w uytkowaniu rolniczym z zakazem zabudowy i zakazem zmian naturalnego uksztatowania terenu, z wyjtkiem realizacji umocnie przeciwpowodziowych. W miejscowoci Reczul wystpuj tereny naraone na osuwanie si mas ziemnych. Tereny te pooone w bliskoci doliny rzeki upia-Skierniewka,
42

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

pozostaj w uytkowaniu rolniczym z zakazem zmian uksztatowania terenu i usuwania rolinnoci. Wojewdzki Program Maej Retencji" dla wojewdztwa dzkiego SYNTEZA zakada lokalizacj na terenie wojewdztwa ponad 300 wielofunkcyjnych zbiornikw wodnych sucych przede wszystkim dla potrzeb rolnictwa, ochrony przeciwpowodziowej, rodowiska przyrodniczego i rekreacji oraz ochrony przeciwpoarowej. Plan nawodnie rolnych dla wojewdztwa dzkiego podkrela, e - stosownie do potrzeb wynikajcych z hierarchii potrzeb maej retencji - wojewdztwo dzkie zaliczone zostao do II kategorii potrzeb, a wic do obszarw o duych potrzebach rozwoju maej retencji, a pnocno-wschodnia cz wojewdztwa do I strefy. Za najpilniejsze uznano realizacj zada maej retencji na obszarach uytkowanych rolniczo, na ktrych najbardziej odczuwany jest deficyt wody. W zwizku z nasilajcymi si zjawiskami suszy istotne jest planowanie rozwoju nawodnie, ktre cile musi by powizane z rozwojem maej retencji, w celu zwikszenia zasobw dyspozycyjnych wody. W Programie maej retencji wojewdztwa dzkiego oraz w Planie zagospodarowania przestrzennego wojewdztwa dzkiego zaoono realizacj 2 zbiornikw wodnych maej retencji na terenie gminy Guchw. Projektowane zbiorniki opisane s w tabeli nr 22. Tab. 22. Zbiorniki wodne maej retencji ujte w Wojewdzkim Programie Maej Retencji jako zaplanowane do realizacji na terenie gminy Guchw
Zadania do realizacji Rodzaj dziaania Zadania o znaczeniu Kolejno realizacji Podstawa prawna, przepisy szczegowe, wstpne uzgodnienia

Gutkowice (48)* Program maej retencji dla woj. na rz. Rawce, gm r W I - II dzkiego elechlinek Wola Naropiska (47)* Program maej retencji dla woj. na rz. Rawce, gm r W I - II dzkiego elechlinek UWAGA * Nr zbiornika w Programie maej retencji wojewdztwa dzkiego"

Aneks Wojewdzkiego programu maej retencji dla wojewdztwa dzkiego uwzgldnia jeszcze kolejne 2 zbiorniki wodne na terenie gminy w miejscowociach Borysaw i Reczul. Opis planowanych zbiornikw zawiera tabela nr 23.

43

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 23. Wykaz zbiornikw maej retencji zgoszonych do realizacji przez samorzdy lokalne, instytucje oraz stowarzyszenia
Numery geodezyjne dziaek rednia gboko (m) Terenowy Inspektorat WZMiUW w odzi Uwagi Zastrzeenia Wnioskodawca

Nr obiektu

Dorzecze

Zlewnia

Rzeka

Nazwa obiektu maej retencji (zbiornika)

Powiat

Gmina

Miejscowo

Pow. (ha)

Pojemno (tys.M3)

110/A

Wisy

Bzury

rz. upiaSkierniewka

Reczul

Skierniewicki

Guchw

Reczul

1,00

1,50

15,00

Rawa Inspektorat w Mazowiecka Rawie

Terenowy

Mazowieckiej Terenowy

111/A

Wisy

Bzury

rz. upiaSkierniewka

Borysaw

Skierniewicki

Guchw

Borysaw

1,70

1,20

20,88

Rawa Inspektorat w Mazowiecka Rawie

Mazowieckiej

rdo: Aneks Wojewdzkiego programu maej retencji dla wojewdztwa dzkiego

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

c) Sie kanalizacyjna. Stopie kanalizacji gminy Guchw jest niski - czna dugo sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy wynosi 10,8 km. Istnieje pilna potrzeba prowadzenia inwestycji w tym zakresie. Zasadniczo w caym powiecie skierniewickim sie kanalizacji jest sabo rozwinita. Przedstawiaa si ona nastpujco (wg danych za 2006 r.) Tab. 24. Sie rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w powiecie skierniewickim
Sie rozdzielcza kanalizacji sanitarnej na 100 km2 Bolimw 8,6 km Guchw Godzianw Kowiesy Lipce Reymontowskie Makw Nowy Kawczyn Skierniewice 9,8 km 7,9 km -

Supia rdo: Urzd Statystyczny w odzi Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2006 r.

Porwnujc dane dotyczce sieci wodocigowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Guchw widoczne s due dysproporcje - na 80,6 km sieci wodocigowej przypada 9,8 km sieci kanalizacji sanitarnej. Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ciekw w Guchowie. Jest to oczyszczalnia odbierajca cieki z Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Guchowie oraz z terenu miejscowoci Guchw i Miochniewice. Na terenie gminy funkcjonuje rwnie zakadowa oczyszczalnia ciekw w Prusach. Niewielki odsetek gospodarstw w gminie korzysta z przydomowych oczyszczalni ciekw, generalnie jednak cieki pochodzce z zabudowy mieszkaniowej jak i z obiektw uytecznoci publicznej odprowadzane s do zbiornikw bezodpywowych, w ktrych s czasowo gromadzone. Usugi asenizacyjne wiadcz firmy posiadajce stosowne zezwolenia. Rozwizania w zakresie skanalizowania gminy Guchw zostay objte koncepcj opracowan w 2006 roku. Koncepcja ta przewiduje pozostawienie istniejcych rozwiza odnonie

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

skanalizowania miejscowoci gminnej do oczyszczalni OSM w Guchowie. Projektowan oczyszczalni ciekw dla gminy Guchw przewiduje si zlokalizowa na gruntach obrbu Michowice. Proponuje si utworzenie aglomeracji z obszaru, na ktrym znajduj si nastpujce miejscowoci: Michowice, Jasie, Wysokienice, Skoczykody, Zota, Borysaw, Reczul, Janisawice, Biaynin, Celigw, Prusy. Na terenie gminy Guchw kanalizacja realizowana jest jako rozdzielcza. Ukad kanalizacyjny jest ukadem grawitacyjno - tocznym. Kanalizacja dzieli si na przewody grawitacyjne, bdce bezporednimi odbiornikami ciekw, przewody tranzytowe toczne i grawitacyjne. Wskanik koncentracji D dla caej aglomeracji wyniesie: D= 4561/14,768 M/K D= 305,8 M/K gdzie: M = liczba mieszkacw podczonych do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej K = dugo nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej w kilometrach. Przewiduje si, e stenie BZT5 wyniesie 550 gO2/m3. Docelowo ilo ciekw dla aglomeracji wyniesie 700 m3/d. Rwnowana Liczba Mieszkacw dla aglomeracji wyniesie: RLM = (BZT5 x V) /60 RLM = (550 x 700)/ 60= 6 416 MR 4) Gwne rda zanieczyszcze; Do gwnych rde zanieczyszcze istniejcych na terenie gminy nale: 1) nieszczelne szamba; 2) wykorzystywanie nieczynnych studni kopanych jako miejsc do odprowadzania ciekw komunalnych; 3) odprowadzanie ciekw do roww przydronych, ciekw wodnych, na pola itp.; 4) stosowanie nawozw chemicznych, w miejscach gdzie wody gruntowe zalegaj pytko pod powierzchni terenu oraz gruntach o wikszych spadkach w kierunku ciekw wodnych; 5) niekorzystny wpyw adunku zanieczyszcze pochodzcych ze spyww powierzchniowych;
46

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

6) odprowadzanie do wd i do ziemi ciekw z obiektw prowadzcych dziaalno produkcyjn, zawierajcych substancje szczeglnie szkodliwe dla rodowiska wodnego. 5) Wnioski. Gmina Guchw posiada zasoby wd podziemnych dobrej jakoci (II - III kl.), natomiast wody powierzchniowe na terenie gminy charakteryzoway si podczas bada sab jakoci (kl. IV). Wielko zasobw zaspokaja potrzeby mieszkacw. Istotnym celem w walce o dobry stan rodowiska jest ochrona wd powierzchniowych oraz ochrona ilociowa i jakociowa wd podziemnych. Powany problem stanowi niski poziom kanalizacji w gminie. 4. Odpady Obowizek planowania gospodarki odpadami zosta sformuowany w uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z pn. zm.). Powszechna zasada gospodarowania odpadami (Rozdzia 2 art. 5 Ustawy o odpadach) brzmi Kto podejmuje dziaania powodujce lub mogce powodowa powstawanie odpadw, powinien takie dziaania planowa, projektowa i prowadzi tak aby: 1) zapobiega powstawaniu odpadw lub ogranicza ilo odpadw i ich negatywne oddziaywanie na rodowisko przy wytwarzaniu produktw, podczas i po zakoczeniu ich uytkowania; 2) zapewnia zgodny z zasadami ochrony rodowiska odzysk, jeeli nie udao si zapobiec ich powstaniu; 3) zapewnia zgodne z zasadami ochrony rodowiska unieszkodliwianie odpadw, ktrych powstaniu nie udao si zapobiec lub ktrych nie udao si podda odzyskowi. Zgodnie z Dyrektyw 91/156 EEC, okrelajc ramy prawne gospodarowania odpadami, pastwa czonkowskie zobowizane s do zapewnienia odzysku i unieszkodliwiania odpadw w sposb bezpieczny dla ludzi i rodowiska naturalnego. Podstawowymi kierunkami dziaa s: zmniejszanie iloci odpadw do wywiezienia poprzez selektywn zbirk i zagospodarowanie odpadw oraz stworzenie nowoczesnych zakadw wykorzystujcych i unieszkodliwiajcych odpady. Wizja unijnych skadowisk przewiduje deponowanie odpadw wycznie przetworzonych, tzn. takich, w ktrych zawarto frakcji organicznych nie przekracza 5%, a warto opaowa nie jest wysza ni 6000 kJ/kg. Odpady organiczne powinny by w caoci kompostowane. 1) Odpady niebezpieczne;

47

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Przepisy prawne pozwalaj wytwrcom lub odbiorcom odpadw, przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania, na tymczasowe ich magazynowanie na wasnym terenie. Szczegowe regulacje prawne zawieraj ustawy: Prawo Ochrony rodowiska, Ustawa o odpadach oraz o zmianie niektrych ustaw, Rozporzdzenie Ministra rodowiska w sprawie katalogu odpadw. Transport tych odpadw ma by zgodny z przepisami okrelajcymi warunki przewoenia materiaw niebezpiecznych. Ewidencja odpadw powinna by prowadzona w oparciu o rozporzdzenie MO i ZNiL w sprawie wzorw dokumentw na potrzeby ewidencji odpadw oraz sucych do przekazania informacji o rodzaju i iloci odpadw, a take czasie ich skadowania. Podstawowym rdem powstawania odpadw niebezpiecznych jest dziaalno przemysowa i usugowa. Odpady niebezpieczne powstaj rwnie w gospodarstwach domowych, subie zdrowia i szkolnictwie. Do odpadw niebezpiecznych znajdujcych si w strumieniu odpadw komunalnych zalicza si: 1) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajce rt; 2) baterie i akumulatory cznie z bateriami i akumulatorami oowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierajcymi rt oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierajce te baterie, 3) detergenty zawierajce substancje niebezpieczne; 4) rodki ochrony rolin (np. insektycydy, pestycydy, herbicydy); 5) kwasy i alkalia; 6) rozpuszczalniki; 7) odczynniki fotograficzne; 8) leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 9) urzdzenia zawierajce freony; 10) oleje i tuszcze inne ni jadalne; 11) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ywice zawierajce substancje niebezpieczne; 12) zuyte urzdzenia elektryczne i elektroniczne. Na terenie gminy Guchw nie funkcjonuje odrbny system selektywnego zbierania odpadw niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadw komunalnych (np. przeterminowane leki, farby, lakiery, zuyte baterie, wietlwki). W 2007 r. zainicjowano zbieranie odpadw niebezpiecznych od mieszkacw podczas zbirki odpadw wielkogabarytowych oraz zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego - tzw. wystawka w systemie akcyjnym wedug potrzeb zgoszonych przez mieszkacw. Zbirka realizowana jest dla wszystkich mieszkacw gminy.

48

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

W gminie nie funkcjonuje system zbirki olejw ze rde rozproszonych, brak rwnie stacji demontau pojazdw wycofanych z eksploatacji oraz zakadw przetwarzania zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie gminy nie zosta zorganizowany gminny punkt zbirki odpadw niebezpiecznych (GPZON). Na terenie gminy nie ma zlokalizowanych czynnych skadowisk odpadw niebezpiecznych ani skadowisk odpadw przemysowych, nie ma take mogilnikw - miejsc zawierajcych wycofane ze stosowania rodki ochrony rolin. Zgodnie z rozporzdzeniem MGPiPS z dnia 23 padziernika 2003 r. w gminie Guchw przeprowadzona zostaa inwentaryzacja miejsc wystpowania substancji stwarzajcych szczeglne zagroenia dla rodowiska (inwentaryzacja pokry dachowych zawierajcych azbest). Inwentaryzacja powinna by rokrocznie aktualizowana, gdy stanowi ona podstawowe rdo rzetelnej wiedzy niezbdnej dla podejmowania konkretnych dziaa. Przy dokonywaniu spisu do celw inwentaryzacyjnych naley dokona rwnie oceny stanu i rodzaju wyrobu zawierajcego azbest. Jeeli wyroby zawierajce azbest s uszkodzone, popkane lub widoczna jest erozja jej powierzchni wwczas naley te wyroby jak najszybciej usun, zlecajc prace firmom posiadajcymi zatwierdzony przez Starost Program gospodarki odpadami zawierajcymi azbest. Odpady medyczne Odpady medyczne powstaj w placwkach medycznych w zwizku z udzielaniem wiadcze zdrowotnych. Miejscami powstawania odpadw medycznych s take przychodnie i orodki zdrowia oraz gabinety lekarskie i apteki. Szczeglne zagroenie dla zdrowia ludzi i rodowiska stanowi odpady medyczne klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Na terenie gminy odpady medyczne powstaj w Niepublicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej "Dobrego Zdrowia" oraz w aptece w Guchowie. Wrd wytwarzanych odpadw znajduj si: 1) igy, strzykawki, zuyte opatrunki itp. (kod 18 01 03); 2) inne odpady ni wymienione w 18 01 03 /plastry, przecierada, podkady materiay opatrunkowe, rkawiczki/ (kod 18 01 04); 3) leki inne ni cytotoksyczne i cytostatyczne (18 01 09); 4) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02); 5) sorbenty, materiay filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne ni wymienione w 15 02 02. Powstajce odpady medyczne s segregowane s u rda ich powstawania, a nastpnie odbierane s przez wyspecjalizowane suby w celu unieszkodliwienia. Odpady weterynaryjne powstaj w wyniku badania, leczenia i wiadczenia usug weterynaryjnych. Na terenie gminy dziaa punkt weterynaryjny w Janisawicach.
49

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Wrd odpadw wytwarzanych w wyniku wiadczenia usug weterynaryjnych znajduj si: 1) narzdzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (kod 18 02 01); 2) leki inne ni wymienione w 18 02 07 (kod 18 02 08); 3) opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01); 4) opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02); 5) opakowania ze szka (kod 15 01 07); 6) tkaniny do wycierania /szmaty, cierki/ (kod 15 02 03). W gminie nie dziaa zbirka odpadw weterynaryjnych. Podobnie, jak w przypadku odpadw medycznych, powstajce na terenie gminy odpady weterynaryjne segregowane s u rda ich powstawania, a nastpnie przekazywane s uprawnionym firmom, posiadajcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, w celu unieszkodliwiania. 2) Odpady z sektora gospodarczego; Gmina Guchw jest gmin rolnicz, o maym uprzemysowieniu. Dominujcymi formami gospodarowania na terenie gminy s rolnictwo oraz dziaalno handlowo-usugowa. Na terenie gminy zarejestrowanych byo w rejestrze REGON (wedug danych GUS na 31.12.2006 r.) 318 podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz. Najwicej jednostek gospodarczych na terenie gminy specjalizuje si w dziaalnoci usugowej rnego typu. Na terenie gminy nie ma skadowiska odpadw przemysowych. Wytwrcy tych odpadw organizuj ich wywz we wasnym zakresie. 3) Odpady komunalne; rdami powstawania odpadw komunalnych na terenie gminy Guchw s przede wszystkim: 1) gospodarstwa domowe; 2) obiekty infrastruktury, tj. handel, usugi, zakady rzemielnicze, szkolnictwo i inne. Na terenie gminy Guchw nie ma skadowiska odpadw komunalnych odpady komunalne wytworzone na terenie gminy trafiay w l. 2005-2006 na skadowisko odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne, znajdujce si w miejscowoci Julkw (gm. Skierniewice), natomiast w l. 2007-2008 deponowane byy na skadowisku odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w m. Pukinin (gm. Rawa Mazowiecka). Wacicielem skadowiska w Julkowie jest Gmina Skierniewice, natomiast zarzdzajcym - EKO-REGION Sp. z o.o. z Bechatowa. Na skadowisku deponowane s odpady komunalne z terenw gmin: Bolimw, Godzianw, Nieborw, Lipce Reymontowskie, Makw, Nowy Kawczyn, Skierniewice, Supia oraz z miasta Skierniewice. Ponadto na skadowisku s deponowane nie
50

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

segregowane odpady podobne do komunalnych oraz odpady inne ni niebezpieczne pochodzce od podmiotw gospodarczych. Skadowisko odpadw komunalnych innych ni niebezpieczne w m. Pukinin (gm. Rawa Mazowiecka) stanowi wasno Miasta i Gminy Rawa Mazowiecka. Skadowisko eksploatowane jest od 1993 roku i posiada uregulowany stan formalno-prawny. Cakowita powierzchnia skadowiska w granicach ogrodzenia wynosi 7,65 ha, w tym powierzchnia terenu przeznaczonego do deponowania odpadw wraz czci midzypryzmow stanowi 4,88 ha. Dodatkowo poza terenem skadowiska istnieje rezerwa terenu o powierzchni 12 ha umoliwiajca jego rozbudow. W gminie Guchw zorganizowanym odbiorem odpadw komunalnych objtych jest ok. 70% gospodarstw i posesji. W latach 2004-2006 na terenie gminy nie funkcjonowa selektywny system zbirki odpadw dziaania inwestycyjne i organizacyjne w tym zakresie zainicjowano w 2007 roku. Na terenie gminy Guchw nie ma zlokalizowanych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadw. Zebrane odpady komunalne s unieszkodliwiane poprzez skadowanie, ktre odbywa si na skadowiskach w miejscowoci Pukinin (gm. Rawa Mazowiecka) oraz w Julkowie (gm. Skierniewice). 4) Wnioski. Gmina Guchw nie posiada na swym obszarze skadowisk odpadw komunalnych, przemysowych i niebezpiecznych. Odpady komunalne gromadzone s na skadowiskach zlokalizowanych poza granicami gminy, co nie stwarza zagroenia dla rodowiska w gminie. Kady z wytwrcw odpadw niebezpiecznych bd przemysowych organizuje ich wywz we wasnym zakresie. Priorytetem w zakresie zbirki odpadw pozostaje nadal: 1) objcie zorganizowanym wywozem odpadw wszystkich mieszkacw gminy; 2) wprowadzenie selektywnej zbirki odpadw na terenie gminy i objcie ni wszystkich mieszkacw gminy; 3) wprowadzenie selektywnej zbirki odpadw niebezpiecznych, wielkogabarytowych i budowlanych. Pozostae dziaania, korzystne z punktu widzenie stanu czystoci rodowiska oraz podniesienia atrakcyjnoci gminy to: podniesienie wiadomoci ekologicznej mieszkacw, pena likwidacja dzikich wysypisk oraz zapobieganie ich ponownemu powstawaniu. 5. Gleby

51

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Na stan gleb ma wpyw wiele czynnikw m.in.: procesy erozyjne, emisja gazw i pyw, prowadzona gospodarka rolna (nawoenie, stosowanie rodkw ochrony rolin). Due znaczenie ma rwnie wiadomo ekologiczna uytkownikw gruntw. Tab. 25. Powierzchnia uytkw rolnych w gminie Guchw w latach 2004 2005
Gmina Guchw Lata 2004 2005 Uytki rolne
ogem

9 417 9485

Powierzchnia [ha] W tym grunty orne sady ki 8173 295 412 8260 292 407

pastwiska 637 526

* Urzd Statystyczny w odzi, Bank Danych Regionalnych

Tab. 26. Uytkowanie gruntw rolnych w gminie Guchw w % oglnej powierzchni gminy
Powierzchnia gminy ogem [ ha]

Uytki rolne
w tym

Gmina

grunty razem orne % og. pow. % 85,6 74,6

sady % 2,6

ki % 3,7

pastwiska % 4,7

Guchw

11071

* Obliczenia w. na podstawie Danych Urzdu Statystycznego w odzi : dane roczne za 2005 r.

Zagospodarowanie uytkw rolnych na obszarze gminy Guchw ilustruje zamieszczony niej wykres.

52

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
Struktura uytkw rolnych w gminie Guchw wg stanu z 2005 r.

6% 4% 3%

87%

grunty orne

sady

ki

pastwiska

Wg danych GUS Bank Danych Regionalnych : dane roczne za 2005 r.

W strukturze uytkw rolnych na terenie gminy Guchw udzia gruntw ornych wynosi 87%, pastwiska stanowi 6% gruntw uytkowanych rolniczo na obszarze gminy, ki 4%, natomiast sady - 3%.

1)Typy gleb; Gleby na obszarze gminy Guchw charakteryzuj si dobr jakoci. Na wikszoci terenw wystpuj gleby wysokich klas bonitacji, wyksztacone na glinach zwaowych. Dominujcym typem s kompleksy gleb pseudobielicowych i brunatnych waciwych. Wystpowanie gleb gorszych klas zwizane jest z powierzchniowym wystpowaniem utworw piaszczystych. Ma to miejsce gwnie w poudniowej i rodkowej czci gminy. W dolinach ciekw powszechnie wystpuj uytki zielone klasy V i VI na glebach pochodzenia organicznego pytkie mady, murszowo-torfowe, muowo-torfowe oraz torfowe. Udzia gleb dobrej jakoci obejmujcych III i IV klas bonitacyjn wynosi blisko 63% ogu gleb uytkowanych rolniczo, natomiast gleby klas V i VI zajmuj ok. 37% powierzchni uytkw rolnych.
53

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Udzia gleb poszczeglnych klas bonitacji w gminie przedstawia tabela 26. Tab. 27. Gleby poszczeglnych klas bonitacyjnych w gminie Guchw
Gmina Guchw Gleby wg klas bonitacji [w ha]
II III IVa IVb V VI

1,2

479,8

2022,0

2633,0

2312,0

747,0

Dane Starostwa Powiatowego w Skierniewicach (wg stanu na 2007 r.)

Miar przydatnoci gleb do produkcji rolnej s kompleksy glebowo-rolnicze. Obejmuj one rne zespoy gleb, ktre wykazuj zblione waciwoci i mog by podobnie uytkowane. Na obszarze gminy Guchw wystpuj kompleksy ytnie - ytnie bardzo dobre i dobre. Podstawowym kierunkiem w produkcji rolnej jest uprawa zb (przede wszystkim yta) i ziemniakw. W produkcji zwierzcej gwnym kierunkiem jest chw trzody chlewnej, byda i drobiu. 2) Odczyn gleb; Przy intensywnym uytkowaniu rolniczym gleby na obszarze gminy Guchw wykazuj aktualnie znaczny stopie zakwaszenia (pH od 3,5 do 5,5). Wedug bada prowadzonych przez Stacj Chemiczno-Rolnicz w odzi w wikszoci gmin powiatu skierniewickiego przewaaj gleby o odczynie bardzo kwanym i kwanym. Nadmierne zakwaszenie gleb wiadczy o stopniu ich degradacji, polegajcej m.in. na zwikszonym wymywaniu skadnikw odywczych, takich jak magnez, wap, potas i fosfor. Gleby uytkowane rolniczo w gminie s kwane lub bardzo kwane i wymagaj wapnowania na okoo 70% powierzchni uytkw rolnych. W 2006 r. nie badano gleb na terenie gminy, jak rwnie nie prowadzono bada gleb na obszarze powiatu. W sierpniu 2005 r. na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach Stacja Chemiczno Rolnicza w odzi wykonaa badania stanu zanieczyszczenia gleb i rolin metalami cikimi: 1) przy wysypisku odpadw Julkw 13 prbek gleby i 3 prbki rolin; 2) przy bunkrach - magazynach pestycydw w Sierzchowie (gm. Bolimw) 6 prbek gleby; 3) w ssiedztwie odlewni w Bolimowskiej Kolonii (gm. Bolimw) - 6 prbek gleby i 3 prbki rolin. Zawartoci zbadanych metali cikich (ow, kadm, chrom, mied i cynk) we wszystkich przebadanych prbkach gleby nie przekraczay granicy dopuszczalnej zawartoci (Rozporzdzenie Ministra rodowiska, Dz. U. Nr 165/2002).
54

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Zawarto badanych metali cikich w rolinach nie przekraczaa dopuszczalnych granic (Dz. U. WE nr L77/01 i Dz. U. Nr 62 poz. 570 z 2003 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi). 3) Wnioski. Monitoring gleb prowadzony jest w celu obserwowania zmian jakoci gleb pod wpywem czynnikw antropopresji. W ramach monitoringu regionalnego WIO prowadzi wasne badania gleb pooonych na wybranych obszarach o potencjalnym zagroeniu zanieczyszczeniem. Celem bada jest dokumentowanie zmian zachodzcych w glebach, sygnalizowanie zagroe i umoliwienie wczesnego podejmowania dziaa ochronnych. W l. 2007-2006 nie badano gleb na terenie gminy Guchw ani powiatu skierniewickiego. W sierpniu 2005 r. na zlecenie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach Stacja Chemiczno Rolnicza w odzi wykonaa badania stanu zanieczyszczenia gleb i rolin metalami cikimi badano prbki gleby i rolin przy skadowisku odpadw Julkw (gm. Skierniewice), przy magazynach pestycydw w Sierzchowie (gm. Bolimw) oraz w ssiedztwie odlewni w Bolimowskiej Kolonii (gm. Bolimw). Zawarto zbadanych metali cikich (ow, kadm, chrom, mied i cynk) we wszystkich przebadanych prbkach gleby nie przekraczaa granicy dopuszczalnej zawartoci (Rozporzdzenie Ministra rodowiska, Dz. U. Nr 165/2002). Zawarto badanych metali cikich w rolinach nie przekraczaa dopuszczalnych granic (Dz. U.WE nr L77/01 i Dz. U. Nr 62 poz. 570 z 2003 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi). Oglnie mona stwierdzi, e na obszarze gminy Guchw przewaaj gleby o dobrej przydatnoci rolniczej. Gleby w grupie III IV klas bonitacji stanowi blisko 63% powierzchni uytkw rolnych. Naturalne warunki przyrodnicze w gminie s dogodne i sprzyjaj rozwojowi produkcji rolinnej. 6. Surowce mineralne Na terenie gminy Guchw nie wystpuj udokumentowane zoa kopalin. Podejmowane byy jedynie pojedyncze prby eksploatacji piasku (np. w okolicach Kochanowa). 7. Energia odnawialna Zapotrzebowanie na energi wci wzrasta we wszystkich krajach wiata. Perspektywa wyczerpania si zapasw paliw kopalnych a take podejmowane dziaania na rzecz ochrony rodowiska naturalnego czowieka przyczyniy si do wzrostu zainteresowania odnawialnymi rdami energii, czego efektem jest duy wzrost ich stosowania.
55

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Odnawialne rda energii s to rda wykorzystujce w procesie przetwarzania energi wystpujc w rozmaitych postaciach, w szczeglnoci promieniowana sonecznego, wiatru, wody, a take biomasy i ciepa wntrza Ziemi. Obecny poziom cywilizacji technicznej stwarza moliwo uznania za odnawialne rdo energii rwnie czci odpadw komunalnych i przemysowych, ktra nadaje si do energetycznego przetworzenia. rda energii odnawialnej s praktycznie niewyczerpalne, gdy ich zasoby uzupeniane s nieustannie w procesach naturalnych. Ich dostpno nie jest jednakowa w skali globalnej, ale wystpuj niemal wszdzie. Najatwiej dostpne s zasoby energii promieniowania sonecznego i biomasy, natomiast dostpno energii geotermalnej, wiatru czy wody jest ograniczona. Du zalet rde odnawialnych jest rwnie ich minimalny wpyw na rodowisko naturalne. Odnawialne rda energii mog stanowi istotny udzia w bilansie energetycznym poszczeglnych gmin, czy nawet wojewdztw naszego kraju. Mog przyczyni si do zwikszenia bezpieczestwa energetycznego regionu, przede wszystkim za do poprawy zaopatrzenia w energi na terenach o sabo rozwinitej infrastrukturze energetycznej. Potencjalnie najwikszym odbiorc energii ze rde odnawialnych moe by rolnictwo, jak rwnie mieszkalnictwo i komunikacja. Szczeglnie dla regionw dotknitych bezrobociem, odnawialne rda energii stwarzaj nowe moliwoci w zakresie powstawania nowych miejsc pracy. Natomiast tereny rolnicze, ktre z uwagi na silne zanieczyszczenie gleb nie nadaj si do uprawy rolin jadalnych, mog by wykorzystane do uprawy rolin przeznaczonych do produkcji biopaliw. Polityka energetyczna Polski do 2025 roku to dokument, ktry zawiera pakiet dziaa, majcych na celu zapewnienie bezpieczestwa energetycznego, konkurencyjnoci gospodarki, jej efektywnoci energetycznej oraz ochrony rodowiska. Dokument ten zosta zatwierdzony 22.12.2006 r. przez Rad Ministrw. Wrd celw strategicznych polityki pastwa jest wspieranie rozwoju odnawialnych rde energii i uzyskanie 7,5% udziau energii, pochodzcej z tych rde, w bilansie energii pierwotnej do roku 2010 oraz 14% do roku 2020. Energia soneczna Podstawowym rdem energii dla Ziemi jest Soce. Ze wszystkich rde energii, energia soneczna jest najbezpieczniejsza. Mona j wykorzystywa dla celw ogrzewania budynkw oraz podgrzewania wody, jednak energetyka soneczna jest praktycznie najmniej wykorzystywan form energii w Polsce. Praktyczn moliwo wykorzystania tego rodzaju energii ograniczaj warunki klimatyczne oraz wci jeszcze wysokie nakady inwestycyjne, zwizane z zainstalowaniem odbiornikw o bardzo duych powierzchniach.
56

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Aktualnie na terenie gminy brak jest instalacji wykorzystujcych ten rodzaj energii. Energia wodna Energetyka wodna ma 20% udzia w wiatowej produkcji energii elektrycznej. W Polsce natomiast udzia energetyki wodnej w krajowej produkcji energii elektrycznej wynosi obecnie okoo 1,1%. Energetyka wodna ma bez wtpienia w naszym kraju najwiksze tradycje. Energi wd powierzchniowych wykorzystuje si do produkcji energii elektrycznej w pooonych na rzekach lub jeziorach elektrowniach wodnych. Energia elektryczna pozyskiwana z elektrowni wodnych, pomimo niewielkiego jeszcze udziau w oglnej jej produkcji, ma ju wymierne korzyci dla ochrony rodowiska. Na terenie gminy Guchw aktualnie nie istniej elektrownie wodne. Energia wiatru rednie roczne prdkoci powyej 4 m/s, co uwaane jest za warto minimaln do efektywnej konwersji energii wiatrowej, wystpuj na wysokoci 25 i wicej metrw na 2/3 powierzchni naszego kraju. Uwaa si, e na 1/3 powierzchni Polski istniej odpowiednie warunki do rozwoju energetyki wiatrowej. Jak wynika z opracowa Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej znaczna cz Polski posiada wystarczajce warunki do wykorzystania energii wiatru do produkcji energii elektrycznej i do napdu urzdze technologicznych. Wiatr jest czystym rdem energii, nie emitujcym adnych zanieczyszcze. W korzystnych warunkach wiatrowych cena jednostkowa energii pochodzcej z tego rda moe by i czsto jest nisza od ceny energii z konwencjonalnych elektrowni cieplnych. Postpujcy rozwj technologii elektrowni wiatrowych powoduje dalszy spadek kosztw energii i czyni sektor energetyki wiatrowej jeszcze bardziej atrakcyjnym dla inwestorw. Na terenie gminy Guchw powstanie w najbliszym czasie farma elektrowni wiatrowych Biaynin. Inwestorem jest Enwind Sp. z o.o. z Bechatowa (ul. Czyewskiego 50). Budowa farmy elektrowni wiatrowych Biaynin wraz z urzdzeniami do przesyania energii elektrycznej i infrastruktur towarzyszc zaplanowana jest na obszarze gminy Guchw, w obrbach geodezyjnych Biaynin Kraswka, Biaynin Poudnie, Borysaw, Celigw, Guchw, Kochanw, Prusy i Reczul. Projektowane zamierzenie inwestycyjne bdzie zlokalizowane na terenach o wykorzystaniu rolniczym - okolice przy drodze krajowej Nr 72 Konin d Rawa Mazowiecka. Farm generatorw wiatrowych przewidziano do lokalizacji pomidzy miejscowociami: Od strony pnocnej miejscowoci Reczul oraz Borysaw
57

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Od strony wschodniej miejscowoci Michowice, Celigw, Guchw Od strony poudniowej miejscowoci Kochanw Od strony zachodniej miejscowoci Biaynin Podbr, Biaynin Latkw. Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie na okoo 300 ha. Przedsiwzicie skada si bdzie z 20 generatorw elektrowni wiatrowych wraz z urzdzeniami do przesyania energii elektrycznej, o maksymalnej mocy do 2,3 MW kady. W skad infrastruktury towarzyszcej wchodz urzdzenia do przesyania energii elektrycznej tj. linie kablowe redniego napicia, linie teletechniczne, stacja abonencka GPZ 30/110 kV oraz punkt przyczenia do KSE. Biomasa Do celw energetycznych mona rwnie wykorzystywa biomas. Biomasa to gwnie pozostaoci i odpady. Rne rodzaje biomasy maj rne waciwoci. Na cele energetyczne wykorzystuje si drewno i odpady z przerobu drewna, roliny pochodzce z upraw energetycznych, produkty rolnicze oraz odpady organiczne z rolnictwa, niektre odpady komunalne i przemysowe. Biomasa wystpuje w rnych stanach skupienia: staej, gazowej i ciekej. Przy oczyszczalniach ciekw i na skadowiskach odpadw, tam gdzie rozkadaj si odpady organiczne wystpuje biogaz bdcy mieszanin gwnie metanu i dwutlenku wgla. Biogaz powstaje podczas beztlenowej fermentacji substancji organicznych. Mona go wykorzystywa na rne sposoby, m. in. do produkcji: energii elektrycznej w silnikach iskrowych lub turbinach; energii cieplnej w przystosowanych kotach; energii elektrycznej i cieplnej w ukadach skojarzonych. Biomasa jest paliwem nieszkodliwym dla rodowiska: ilo dwutlenku wgla emitowana do atmosfery podczas jego spalania rwnowaona jest iloci CO2 pochanianego przez roliny, ktre odtwarzaj biomas w procesie fotosyntezy. Ogrzewanie biomas jest opacalne - ceny biomasy s konkurencyjne na rynku paliw. Koszty ogrzewania takim paliwem s obecnie nisze od kosztw ogrzewania olejem opaowym. Ponadto wykorzystanie biomasy pozwala zagospodarowa nieuytki i spoytkowa odpady. Na terenie gminy nie ma obiektw, w ktrych wykorzystywana jest biomasa lub biogaz. Energia geotermalna Energia geotermalna jest to naturalne ciepo Ziemi nagromadzone w skaach oraz w wodach wypeniajcych pory i szczeliny w skaach. W skorupie ziemskiej wystpuje kilka rodzajw energii geotermalnej. Jest to energia magmy i energia geocinie, energia gorcych suchych ska i energia geotermalna nagromadzona w wodach podziemnych. Temperatury tych wd wynosz od
58

1) 2)

3)

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

kilkudziesiciu do ponad 90C, a w skrajnych przypadkach osigaj sto kilkadziesit stopni. Podstawowymi cechami zasobw geotermalnych decydujcymi o atrakcyjnoci ich wykorzystania w kraju s: odnawialno, niezaleno od zmiennych warunkw klimatycznych i pogodowych, moliwo budowy instalacji osigajcych znaczne moce cieplne (do kilkudziesiciu MWt z jednego otworu). Naley podkreli, e wykorzystanie energetyczne wd geotermalnych wie si z przeprowadzeniem bada geologicznych i wykonaniem odwiertu, co niesie ze sob konieczno poniesienia duych nakadw inwestycyjnych. To stanowi powan barier w wykorzystywaniu energii geotermalnej. Przedsiwzicie takie jest opacalne, gdy wody geotermalne stosuje si do rnych celw rwnoczenie jak np. produkcja energii elektrycznej, balneologia i lecznictwo oraz rekreacja. Na terenie gminy Guchw nie pozyskuje si energii geotermalnej. Wrd barier ograniczajcych wykorzystywanie odnawialnych rde energii wystpuj due koszty inwestycyjne, trudnoci w penym zabezpieczeniu potrzeb energetycznych z uwagi na ma wydajno a take brak gwarancji stabilnego poziomu produkcji energii, co zmusza czsto do wspdziaania z systemami konwencjonalnymi. 8. Przyroda 1)Analiza stanu obecnego; Prawnie chroniony obszar o szczeglnych walorach przyrodniczych na terenie gminy Guchw stanowi cznie 2000 ha (wg GUS Bank Danych Regionalnych z 2006). Dotyczy to poudniowej czci gminy, bdcej w zasigu obszarw chronionego krajobrazu, stanowicego otulin dla rezerwatu rzecznego Rawka i Lasw Dowiadczalnych SGGW. Dolina Rawki zostaa wczona do sieci ekologicznej Econet-Polska i stanowi korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Zostaa take wytypowana jako ostoja przyrodnicza, czyli teren wany z punktu widzenia ochrony dziedzictwa przyrodniczego Europy. Zgodnie z europejsk strategi tereny takie wczane s do wdraanego programu Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na terenie gminy znajduj si nastpujce obiekty przyrodnicze objte prawn ochron: Rezerwat Rawka Ustanowiony zosta Zarzdzeniem Ministra Lenictwa i Przemysu Drzewnego w dniu 24.11.1983 r.

59

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Rezerwat wodno krajobrazowy, o cznej powierzchni wynoszcej 487 ha. Rozciga si na terenie gmin: elechlinek, Koluszki, Jew, Guchw, Rawa Mazowiecka, Nowy Kawczyn, Skierniewice, Bolimw i Nieborw. Powierzchnia rezerwatu mieszczca si w obrbie gminy Guchw wynosi 47,5 ha. Gwnym przedmiotem ochrony jest rzeka Rawka (od rde do ujcia) o dugoci 97 km, wraz z rozgazieniami koryta rzeki, starorzeczami, dolnymi odcinkami prawobrzenych dopyww; Krzemionki, Korabiewki, Rokity i Grabinki oraz przybrzenymi pasami terenu o szerokoci 10 m. Celem ochrony jest zachowanie w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej redniej wielkoci wraz z krajobrazem jej doliny oraz rodowiska ycia wielu rzadkich i chronionych rolin i zwierzt. Wzdu caej dugoci rzeki obserwuje si wystpowanie chronionych zwierzt: bobra i wydry. Puszcza Bolimowska wraz z dolin Rawki stanowi wany wze ekologiczny majcy znaczenie krajowe w sieci ECONET POLSKA, jak rwnie jest obszarem wskazanym do objcia ochron w ramach programu NATURA 2000. Obszar Chronionego Krajobrazu Grnej Rawki Wprowadzony zosta Rozporzdzeniem Wojewody Skierniewickiego nr 36 z dnia 28.07.1997 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Grnej Rawki. Jest to teren o urozmaiconej rzebie, pooony w caoci w dorzeczu Rawki i obejmuje jej tereny rdliskowe na obszarze Wzniesie dzkich. O walorach krajobrazowych stanowi tu zrnicowanie rzeby, korzystna mozaika niewielkich terenw lenych, k i gruntw rolnych. Najwiksze kompleksy lene wystpuj w okolicach Guchowa. W dolinach rzecznych znajduj si due kompleksy staww rybnych. w ramach programu NATURA 2000 postulowane jest utworzenie Obszaru Chronionego Doliny Rawki, ktry powstaby z poczenia istniejcych Obszarw Chronionego Krajobrazu Grnej Rawki, rodkowej Rawki i fragmentu Piliczasko-Radomszczaskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. W obrbie gminy Guchw granice obszarw chronionych nie ulegn zmianie. Pomniki przyrody Wedug danych GUS na terenie gminy Guchw znajduje si 9 pomnikw przyrody, ktre opisane s w zamieszczonej niej tabeli. Tab. 28. Pomniki przyrody oywionej na terenie gminy Guchw
Nr Akt prawny rej 5/21 Rozporzdzenie nr 25 Wojewody Skierniewickiego z 17 lipca 1997 r. (Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 16 z 18 sierpnia 1997 r.), Obiekt Aleja Guchw-Prusy zoona z 311 sztuk 60 Pooenie Dziaka nr 16, po obu stronach drogi (obecnie powiatowej nr 1303E) w Guchowie;

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ aleja rozpoczyna si ok. 50 m od Urzdu Gminy w Guchowie a koczy w miejscowoci Prusy, przy skrzyowaniu drg o nr 379 i 380 Biaynin cmentarz parafialny Biaynin cmentarz parafialny Biaynin cmentarz parafialny Biaynin cmentarz parafialny Janisawice cmentarz Prusy park zabytkowy Prusy park zabytkowy Prusy park zabytkowy

Decyzja Woj. Konserwatora Zabytkw nr 541 z 05 maja 1980 r. Zarzdzenie nr 43 Wojewody 1/21 Skierniewickiego z 1984 r. 2/21 3/21 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 Zarzdzenie nr 43 Wojewody Skierniewickiego z 1984 r. Zarzdzenie nr 43 Wojewody Skierniewickiego z 1984 r. Zarzdzenie nr 43 Wojewody Skierniewickiego z 1984 r. Zarzdzenie nr 43 Wojewody Skierniewickiego z 1984 r. Zarzdzenie nr 43 Wojewody Skierniewickiego z 1984 r. Zarzdzenie nr 43 Wojewody Skierniewickiego z 1984 r. Zarzdzenie nr 43 Wojewody Skierniewickiego z 1984 r.

drzew

Kasztanowiec zwyczajny Kasztanowiec zwyczajny ywotnik zachodni ywotnik zachodni Jesion wyniosy Kasztanowiec zwyczajny Klon srebrzysty Klon srebrzysty

* Dane Urzdu Gminy w Guchowie

2) Stan zasobw lenych; Tereny lene w gminie Guchw skoncentrowane s w jej poudniowej czci (lasy dowiadczalne SGGW), pozostae skupiska lene wystpuj w obrbie wsi Prusy, Miochniewice, Janisawice, Reczul, Michowice oraz w dolinach rzek. Na terenie gminy wystpuj typy siedliskowe w postaci boru wieego oraz boru mieszanego wieego, tworzone gwnie przez sosny pospolite, dby szypukowe, modrzewie z domieszk brzozy. Drugim typem siedliska s gi olchowo-jesionowe lub wierzbowe towarzyszce obnieniom terenu lub ciekom wodnym. Lasy olchowe to cenne przyrodniczo lasy wodochronne, charakteryzujce si wysokim stopniem naturalnoci. Wedug danych na koniec 2007 r. na terenie gminy Guchw lasy zajmoway ogem obszar o powierzchni 1439 ha (dane Starostwa Powiatowego w Skierniewicach). Wskanik lesistoci dla gminy Guchw wynosi 12,99% i jest znacznie niszy od wskanika lesistoci powiatu, ktry ksztatuje si na poziomie 21,58%. Zamieszczony wykres ilustruje lesisto poszczeglnych gmin powiatu skierniewickiego.

61

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
Lesisto poszczeglnych gmin w powiecie skierniewickim w 2007 r .
35 30 25 20 15 10 5 0
l im Bo w c Gu n w w sy w kie ic e pia zy k h wie tows ew ian S u Ma aw c dz r ni Ko n o ie K Go Sk ym wy Re No ce Lip

Wg danych Starostwa Powiatowego

1) 2) 3) 4)

5)

W powiecie skierniewickim, ktry jest obszarem o niskiej lesistoci (21,58% wg stanu na koniec 2007 r.) i duym rozdrobnieniu istniejcych kompleksw lenych, realizowane jest Program Zwikszania Lesistoci. Jego gwnym zaoeniem jest powikszenie areau lenego poprzez zalesianie gruntw najsabszych klas bonitacyjnych. Towarzyszy temu zarazem: poprawa warunkw hydrologicznych gleb; zapobieganie stepowieniu krajobrazu; zwikszenie biornorodnoci krajobrazu; wizanie dwutlenku wgla i gazw przemysowych z powietrza; ograniczenie rozdrobnienia kompleksw lenych. W latach 1996-1998 prowadzc zalesienia w ramach Programu Zwikszania Lesistoci Wojewdztwa Skierniewickiego, gminy obecnego powiatu skierniewickiego objy swoim zasigiem obszar 106,89 ha, co stanowio I etap realizacji Krajowego Programu Zwikszania Lesistoci. Kontynuowane przez Powiat zalesienia w latach 1999-2003 objy swoim zasigiem obszar o powierzchni 296,3 ha, a w latach 2004 2007 50,5 ha. Powierzchni zalesion w latach 1996-2006 na terenie gminy Guchw przedstawia tabela. Tab. 29. Powierzchnia gruntw zalesionych w gminie Guchw w latach 1996-2006
Powierzchnia zalesiona w gminie (ha) 62

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
Dane Starostwa Powiatowego w Skierniewicach

cznie w latach 1996 2007 na terenie gminy zalesionych zostao 167,39 ha, w tym w latach 2004-2007 zalesiono 40,0 ha. 3) Wnioski. rodowisko przyrodnicze na terenie gminy jest chronione przepisami oglnymi i prawem miejscowym. Realizacja strategicznych planw rozwoju gminy musi uwzgldnia uwarunkowania rodowiskowe. Lasy chroni gleby przed zmywaniem i wyjaowieniem przez wody opadowe, stabilizuj stoki chronic je przed ruchami masowymi, reguluj stosunki wodne w zakresie retencjonowani wd podziemnych i powierzchniowych a take zmniejszaj ich spyw powierzchniowy. Stwarzaj rwnie korzystne warunki rekreacyjne i topoklimatyczne. W gminie Guchw stopie lesistoci jest niski niszy od wskanika lesistoci w powiecie. Realizacja przez gmin programu zalesiania wiadczy o duym zainteresowaniu i wiadomoci potrzeby kontynuowania akcji zalesiania gruntw sabych klas bonitacyjnych na terenie gminy. 9. Pola elektromagnetyczne Promieniowanie elektromagnetyczne (tzw. niejonizujce) uwaa si obecnie za jedno z powaniejszych zanieczyszcze rodowiska. Promieniowanie to powstaje w wyniku dziaania zespow sieci i urzdze elektrycznych w pracy, w domu, urzdze elektromedycznych do bada diagnostycznych i zabiegw fizykochemicznych, stacji nadawczych, urzdze energetycznych, telekomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Obiektami, ktre mog wywoa promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujce w rodowisku s: 1) elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napicia; 2) stacje radiowe i telewizyjne; 3) czno radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komrkowa; 4) stacje radiolokacji i radionawigacji; 5) stacje transformatorowe; 6) sprzt gospodarstwa domowego i powszechnego u ytku zasilany prdem zmiennym 50Hz. Gwnym rdem promieniowania elektromagnetycznego niejonizujcego na terenie gminy jest terenowa sie elektroenergetyczna, na ktr skadaj si linie napowietrzne wysokiego napicia oraz linie redniego i niskiego napicia. Przez obszar gminy Guchw przebiega linia wysokiego napicia 110 kV relacji

63

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Odlewnia Koluszki Rawa Mazowiecka. Przebieg linii 110 kV na terenie gminy nie koliduje z istniejc zabudow. Na obszarze gminy usytuowane s rwnie punktowe rda promieniowania elektromagnetycznego - dwie stacje bazowe telefonii komrkowej rnych operatorw. Uciliwo masztw telefonii komrkowej oraz linii energetycznych mieci si w ich strefach ochronnych. Oceny poziomw pl elektromagnetycznych w rodowisku i obserwacji zmian dokonuje Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska w ramach Pastwowego Monitoringu rodowiska (art. 123, ust. 1). Wojewdzki Inspektor Ochrony rodowiska prowadzi rwnie, aktualizowany corocznie, rejestr zawierajcy informacje o terenach, na ktrych stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomw pl elektromagnetycznych (art. 124 PO). W 2006 r. WIO w odzi przeprowadzi pomiary natenia PEM na terenie wojewdztwa dzkiego w 21 punktach monitoringowych. Przy wyznaczaniu punktw pomiarowych brano pod uwag przede wszystkim rozmieszczenie podstawowych rde PEM oraz gsto zaludnienia poszczeglnych obszarw. Na terenie gminy Guchw jak rwnie na terenie powiatu nie znajdoway si punkty pomiarowe. Po przeprowadzeniu serii pomiarw nie stwierdzono przekrocze dopuszczalnych wartoci natenia PEM w adnym z punktw. Powysze wyniki pomiarw pokazuj, e wartoci natenia PEM w wojewdztwie dzkim utrzymuj si na stosunkowo niskich poziomach. Przyjmuje si, e na obszarze gminy poziom natenia PEM jest niski. 10. Moliwoci wystpienia powanych awarii Zagroenia dla rodowiska naturalnego mog stanowi rwnie awarie lub katastrofy. Potencjalne zagroenie stwarzaj: 1) transport drogowy materiaw niebezpiecznych; 2) prowadzenie dziaalnoci przemysowej z uyciem substancji niebezpiecznych; 3) firmy zajmujce si przerobem, magazynowaniem i dystrybucj paliw. Powane awarie przemysowe

64

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Na obszarze gminy Guchw funkcjonuje zakad, na terenie ktrego wystpuj substancje niebezpieczne, mogce grozi wystpieniem powanej awarii przemysowej. Opis zakadu (wg WBD) przedstawia zamieszczona niej tabela. Tab. 30. Zakady, w ktrych wystpuj substancje niebezpieczne w ilociach mogcych spowodowa wystpienie zagroenia dla ludzi i rodowiska poza swoim terenem (stan 2007 r.).
Nazwa obiektu, Okrgowa Spdzielnia Mleczarska w Guchowie Rodzaj substancji niebezpiecznych amoniak maksymalna ilo 0,4 t - Instalacja, zbiorniki

Potencjalnym rdem zagroe dla rodowiska przyrodniczego mog by rwnie stacje paliw rozprowadzajce materiay pdne dla potrzeb motoryzacji takie jak etyliny, oleje napdowe i gazy pynne, co take stwarza ryzyko awarii mogcych mie istotne znaczenie dla rodowiska. Transport materiaw niebezpiecznych Najwiksze zagroenie dla rodowiska naturalnego w gminie mog stworzy awarie lub katastrofy zwizane z transportem substancji niebezpiecznych. Dla zwikszenia nadzoru przestrzegania przepisw w zakresie drogowego przewozu materiaw niebezpiecznych prowadzone s akcje kontroli tych przewozw koordynowane przez policj, przy udziale Pastwowej Stray Poarnej, Inspekcji Transportu Drogowego oraz Inspekcji Ochrony rodowiska. Zagroenia naturalne Duy wpyw na stan rodowiska i moliwoci jego ochrony, oprcz czynnikw antropogenicznych, maj take zagroenia naturalne. Ich skala, a take ryzyko i skutki ich wystpienia uzalenione s w duej mierze od naturalnych uwarunkowa regionu wynikajcych gwnie z uksztatowania terenu i budowy geologicznej oraz warunkw wystpowania wd podziemnych i wd powierzchniowych, a take szaty rolinnej. Warunki naturalne mog by sztucznie przeksztacane pod ktem zapewnienia ochrony przed takimi zagroeniami.

Powodzie Dokonujc analizy stopnia potencjalnego zagroenia powodziowego naley stwierdzi, e na obszarze gminy Guchw wystpuj tereny naraone na niebezpieczestwo powodzi s to tereny we wsiach: Janisawice, Borysaw,
65

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Reczul i Kochanw. Tereny te, pozostaj w uytkowaniu rolniczym z zakazem zabudowy i zakazem zmian naturalnego uksztatowania terenu, z wyjtkiem realizacji umocnie przeciwpowodziowych. W miejscowoci Reczul wystpuj tereny naraone na osuwanie si mas ziemnych. Tereny te pooone w bliskoci doliny rzeki upia-Skierniewka, pozostaj w uytkowaniu rolniczym z zakazem zmian uksztatowania terenu i usuwania rolinnoci. III. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA W GMINIE GUCHW 1. Cele polityki ekologicznej pastwa Gwnymi celami realizacyjnymi Polityki Ekologicznej Pastwa na lata 2007-2010 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2011-2014 s: 1) Wzmacnianie systemu zarzdzania ochron rodowiska; 2) Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobw przyrody; 3) Zrwnowaone wykorzystanie materiaw, wody i energii; 4) Dalsza poprawa jakoci rodowiska i bezpieczestwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkacw Polski; 5) Ochrona klimatu. 2. Cele wojewdzkiej polityki ekologicznej Nadrzdnym celem Programu ochrony rodowiska wojewdztwa dzkiego na lata 2008 2011 z perspektyw na lata 2012 2015 jest cel przyjty w Strategii Rozwoju Wojewdztwa dzkiego na lata 2007 - 2020. Sformuowany on jest nastpujco: Poprawa warunkw ycia mieszkacw regionu poprzez popraw jakoci rodowiska, likwidacj zaniedba w jego ochronie i racjonalne gospodarowanie jego zasobami. Program wskazuje cele, priorytety ekologiczne, dziaania oraz zadania, ktre mog by realizowane przez Samorzd Wojewdztwa dzkiego, samorzdy lokalne, podmioty prawne. Cel podstawowy to: OCHRONA I POPRAWA STANU RODOWISKA Priorytet I
66

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Ochrona zasobw wd podziemnych i powierzchniowych wraz z popraw ich jakoci oraz ochrona przed powodzi. Priorytet II Ochrona powierzchni ziemi i gleb przed degradacj. Priorytet III Ochrona i wzrost rnorodnoci biologicznej i krajobrazowej oraz wzrost lesistoci. Priorytet IV Racjonalna gospodarka odpadami. Priorytet V Poprawa jakoci powietrza. Cel uzupeniajcy I: PRZECIWDZIAANIE POZOSTAYM ZAGROENIOM POCHODZENIA ANTROPOGENICZNEGO Priorytet VI Redukcja emisji ponadnormatywnego haasu. Priorytet VII Ograniczenie moliwoci wystpienia powanych awarii. Priorytet VIII Utrzymanie obowizujcych standardw w zakresie promieniowania elektromagnetycznego. Priorytet IX Racjonalizacja wykorzystania materiaw i surowcw. Cel uzupeniajcy II: PODNIESIENIE WIADOMOCI EKOLOGICZNEJ SPOECZESTWA Priorytet X Ksztatowanie postaw ekologicznych. W Programie wskazano wyznaczonym celom i priorytetom. kierunki dziaa podporzdkowane

Gwne kierunki dziaa zmierzajce do realizacji zaoonych celw:

67

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

12)
13) 14) 15) 16) 17) 18) 19) 20)

21)

Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi i zapewnienie dobrej jakoci wody pitnej; Ochrona przed zanieczyszczeniami ze rde punktowych i obszarowych; Ochrona przed powodzi i skutkami suszy; Ochrona gleb uytkowanych rolniczo przed degradacj; Rekultywacja terenw zdegradowanych; Ochrona rnorodnoci biologicznej; Ochrona i zwikszanie zasobw lenych; Objcie ochron prawn obszarw i obiektw o najwikszych walorach przyrodniczych; Ograniczanie iloci wytwarzanych odpadw; Eliminowanie uciliwoci zwizanych z niewaciwym postpowaniem z odpadami; Ograniczenie emisji zanieczyszcze ze rde punktowych, liniowych i powierzchniowych; Wzrost wykorzystania odnawialnych rde energii; Zwikszenie wykorzystania gazu ziemnego w przemyle i gospodarce komunalnej; Ochrona przed haasem komunikacyjnym; Ograniczenie skutkw awarii przemysowych i chemicznych; Zapobieganie i ograniczenie skutkw awarii zwizanych z przewozem materiaw niebezpiecznych szlakami; Zachowanie stref bezpieczestwa przy lokalizacji obiektw emitujcych promieniowanie elektromagnetyczne; Zmniejszenie materiaochonnoci produkcji; Racjonalna eksploatacja kopalin; Edukacja ekologiczna; Upowszechnianie informacji o rodowisku.

3. Cele polityki ekologicznej dla powiatu skierniewickiego Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Skierniewickiego na lata 2007- 2013, opracowany pod hasem Powiat Skierniewicki rdem zielonej energii w Polsce, w zaoeniach jest kontynuacj Strategii Rozwoju Powiatu Skierniewickiego na lata 2000 -2006. Nadrzdny cel Strategii, uwzgldniony w Planie Rozwoju Lokalnego zosta sformuowany nastpujco: Podnoszenie konkurencyjnoci Powiatu Ziemskiego Skierniewickiego oraz tworzenie warunkw dla stabilnego i dynamicznego rozwoju spoeczno gospodarczego

68

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

W projekcie Programu Ochrony rodowiska dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2008 2011 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2012 - 2015 nadrzdny cel zosta okrelony jako: Rozwj spoeczno-gospodarczy powiatu zapewniajcy mieszkacom wysoki poziom ycia, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobw przyrody, ktre jednoczenie wspieraj rozwj gospodarczy i spoeczny. Wyznaczone zostay Cele Strategiczne (gwne) powiatu, ktrym przypisano cele operacyjne: Cel Strategiczny I Rozwj gospodarczy powiatu wykorzystujcy walory rodowiska naturalnego Cele operacyjne: 1) Rozwj gospodarczy nie wpywajcy negatywnie na rodowisko naturalne; 2) Rozwj ekologicznego rolnictwa i przetwrstwa; 3) Rozwj agroturystyki i ekoturystyki. Cel Strategiczny II Poprawa jakoci rodowiska i bezpieczestwa ekologicznego Cele operacyjne: 1) Ochrona powietrza atmosferycznego; 2) Ochrona przed haasem; 3) Ochrona i racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi; 4) Ochrona gleb; 5) Utrzymanie standardw promieniowania elektromagnetycznego; 6) Zapobieganie powanym awariom i innym nadzwyczajnym zagroeniom rodowiska. Cel Strategiczny III Ochrona zasobw przyrodniczych i wzrost lesistoci Cele operacyjne: Ochrona obszarw o znaczcych walorach przyrodniczych; 1) Zwikszenie lesistoci powiatu skierniewickiego. Cel Strategiczny IV Wysoka wiadomo ekologiczna mieszkacw Cele operacyjne: Ksztatowanie w spoeczestwie waciwej postawy i zachowa proekologicznych, Gwne kierunki dziaa Powiatu Skierniewickiego Ziemskiego w zakresie ochrony rodowiska:
69

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 1) 2)

3)

4)

5)

6)

wzrost wykorzystania odnawialnych rde energii; ochrona zasobw przyrody: a) ochrona istniejcych obszarw lenych i zalesienia nieuytkw, racjonalna gospodarka lena, b) kontrola prawidowej gospodarki lenej, c) likwidacja dzikich wysypisk, d) edukacja ekologiczna, e) wykorzystanie walorw przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju agroturystyki. ochrona powietrza: a) modernizacja kotowni z tradycyjnych na ekologiczne (olejowe, gazowe i in.), b) edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania odpadw komunalnych w gospodarstwach domowych), c) popularyzacja termomodernizacji budynkw i termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej, d) gazyfikacja powiatu. ochrona wd: a) rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ciekw, b) poprawa gospodarki wodno-ciekowej poprzez propagowanie i wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ciekw, c) kontrola procesu wywoenia nieczystoci z szamb, d) budowa retencyjnych zbiornikw wodnych, e) zagospodarowanie terenw wok ciekw wodnych, f) likwidacja nielegalnej dziaalnoci zwizanej z odprowadzaniem ciekw do wd powierzchniowych, nieuywanych studni gbinowych, na pola, ochrona gleb: a) przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) w zakresie ochrony gleb uytkowanych rolniczo, b) racjonalne zuycie rodkw ochrony rolin i nawozw, c) wdraanie programw rolno rodowiskowych uwzgldniajcych dziaania prewencyjne w zakresie ochrony gleb (w tym erozji gleb), d) minimalizacja negatywnego wpywu dziaalnoci gospodarczej na stan rodowiska glebowego, e) utrzymanie jakoci gleby i ziemi powyej lub co najmniej na poziomie wymaganych standardw, f) prowadzenie okresowych bada jakoci gleby i ziemi, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. gospodarka odpadami:

70

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

7)

8) 9)

a) wprowadzenie powszechnej w gminach powiatu selektywnej zbirki odpadw, b) edukacja ekologiczna (likwidacja dzikich wysypisk, podniesienie wiadomoci spoecznej w zakresie gospodarki odpadami, c) osigniecie zakadanych limitw odzysku surowcw wtrnych, d) rozwizanie problemu zbierania i unieszkodliwiania odpadw niebezpiecznych, e) rozbudowa i rekultywacja I kwatery skadowiska odpadw komunalnych w Julkowie (w ramach Zakadu Zagospodarowywania Odpadw). zmniejszenie haasu: a) modernizacja systemu drogowego i stanu nawierzchni drg na terenie powiatu, b) wprowadzenie ogranicze prdkoci. utrzymanie standardw promieniowania elektromagnetycznego; edukacja ekologiczna. 4. Analiza SWOT dla rodowiska w gminie Guchw W ramach prac, po dokonaniu uaktualnionej diagnozy stanu rodowiska, sporzdzono analiz SWOT w sferze ekologicznej dla gminy Guchw. Mocne strony: L.p. TEMAT 1 Korzystne pooenie geograficzne gminy . 2 Wysoka jako rodowiska naturalnego . Wysokie walory przyrodnicze: - strefa chronionego krajobrazu, - rezerwaty przyrody, - bogactwo fauny i flory 4 Dobra jako wd podziemnych i ustanowione strefy ochrony uj tych . wd 3 . 5 Wysoki stopie zwodocigowania gminy . 6 Dobre uzbrojenie energetyczne
71

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

7 Dobrze rozwinita sie drogowa . 8 Brak przemysu uciliwego dla rodowiska . 9 Korzystne warunki przyrodnicze sprzyjajce rozwojowi rolnictwa . ekologicznego oraz rozwojowi agroturystyki i wypoczynku Sabe strony: L.p. TEMAT 1 Niski poziom kanalizacji w gminie 2 Brak gazyfikacji gminy 3 Niedostateczny stan drg oraz infrastruktury drogowej 4 Niewystarczajca organizacja w zakresie gospodarowania odpadami zbyt may zasig szytemu zorganizowanej zbiorki odpadw komunalnych oraz brak powszechnej segregacji odpadw 5 Brak rodkw na inwestycje ekologiczne 6 Niski poziom wiadomoci proekologicznej i niska kultura w zakresie ochrony rodowiska: - dzikie wysypiska, - zamiecone lasy, - wypalanie traw, - spalanie odpadw w gospodarstwach domowych, zamiecanie terenw opakowaniami po rodkach ochrony rolin 7 Niedostateczne wykorzystanie potencjalnych moliwoci w zakresie rozwoju turystyki i agroturystyki 8 Postpujcy proces migracji ludnoci Zagroenia: L.p. TEMAT 1 Niska wiadomo ekologiczna i niedostateczna edukacja w tym zakresie 2 Niewystarczajce rodki finansowe przeznaczone na ochron rodowiska Zawie procedury w pozyskiwaniu rodkw pomocowych na ochron 3 rodowiska 4 Odpyw wyksztaconej modziey Szanse: L.p. TEMAT 1 Rozwj infrastruktury technicznej
72

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2 3 4 5 6 7 8

Kompleksowa kanalizacja i gazyfikacja gminy Rozwj infrastruktury turystycznej Zalesianie gruntw rolnych w niszych klasach bonitacyjnych oraz wykorzystanie ju istniejcych zasobw lenych Intensywna propaganda proekologiczna Szeroka reklama i promocja gminy przy jednoczesnym wykorzystaniu rodkw pomocowych (posiadajc wasne zabezpieczenie finansowe) Rozwj agroturystyki i gospodarstw ekologicznych Rozwj maej przedsibiorczoci Gwne kierunki dziaa Gminy Guchw w zakresie ochrony rodowiska wynikajce z aktualizacji diagnozy stanu rodowiska:

4)

1) ochrona przyrody: a) ochrona istniejcych obszarw lenych i zalesienia nieuytkw, racjonalna gospodarka lena, b) kontrola prawidowej gospodarki lenej (likwidacja nielegalnej wycinki drzewostanu), c) likwidacja dzikich wysypisk, d) edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania traw), e) wykorzystanie walorw przyrodniczych i krajobrazowych dla rozwoju agroturystyki. 2) ochrona powietrza: a) modernizacja kotowni z tradycyjnych na ekologiczne (olejowe, gazowe i in.), b) edukacja ekologiczna (wyeliminowanie spalania odpadw komunalnych w gospodarstwach domowych), c) popularyzacja termomodernizacji budynkw i termomodernizacja budynkw uytecznoci publicznej, d) gazyfikacja gminy. 3) ochrona wd: a) kompleksowa rozbudowa systemu kanalizacji i oczyszczania ciekw, b) poprawa gospodarki wodno-ciekowej poprzez propagowanie i wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ciekw, c) kontrola procesu wywoenia nieczystoci z szamb, d) budowa retencyjnych zbiornikw wodnych, e) zagospodarowanie terenw wok ciekw wodnych, f) likwidacja nielegalnej dziaalnoci zwizanej z odprowadzaniem ciekw do wd powierzchniowych, nieuywanych studni gbinowych, na pola. gospodarka odpadami:
73

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

5)

6)

a) objcie zorganizowanym odbiorem odpadw komunalnych 100% gospodarstw domowych w gminie, b) wprowadzenie powszechnej selektywnej zbirki odpadw, c) edukacja ekologiczna (likwidacja dzikich wysypisk, podniesienie wiadomoci spoecznej w zakresie gospodarki odpadami, d) osigniecie zakadanych limitw odzysku surowcw wtrnych, e) rozwizanie problemu zbierania i unieszkodliwiania odpadw niebezpiecznych. zmniejszenie haasu: a) modernizacja systemu drogowego i stanu nawierzchni drg na terenie gminy. popularyzacja i wykorzystanie rde energii odnawialnej. 5. Zaoenia zawarte w Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Guchw W Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Guchw przyjtym uchwa Nr V/15/07 Rady Gminy Guchw z dnia 22.01.2007 r. wyznaczone zostay nastpujce cele polityki przestrzennej w gminie: 1) ksztatowanie adu przestrzennego poprzez przestrzenne uporzdkowanie ekosystemw, wyznaczenie czytelnych granic pomidzy elementami struktury krajobrazu; ochrona walorw biologicznej; krajobrazowych, kulturowych i rnorodnoci

2) 3)

utrzymanie i rozwj funkcji rolnictwa z dostosowaniem do warunkw gospodarowania w obszarze chronionym lub w pobliu terenw chronionych; rozwj i uzupenienie funkcji oraz realizacja zada wynikajcych z wielofunkcyjnego rozwoju terenw wiejskich.

4)

Jako gwne ekologiczne cele rozwoju mona przyj: 1) polepszanie naturalnych walorw rodowiska oraz rozwj funkcji rekreacyjnej gminy; 2) utrzymanie istniejcych zasobw lenych i zwikszanie ich areau; 3) ochron zasobw wd podziemnych i gleb o najwyszej przydatnoci rolniczej; 4) denie do stanu rwnowagi ekologicznej, polegajcej m.in. na: a) osigniciu przez wody otwarte normatywnych klas czystoci,
74

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

b) przeciwdziaaniu i zapobieganiu degradacji gleb, c) wzmocnieniu przyrodniczej roli szaty rolinnej, d) ochronie i stwarzaniu odpowiednich warunkw dla bytowania fauny. Metoda gospodarowania w gminie i programy podejmowanych dziaa na rzecz rozwoju przestrzennego w jego warstwie przyrodniczej, krajobrazowej, kulturowej, ludzkiej i technicznej winny by zorientowane na ekorozwj. 6. Cele strategiczne, cele operacyjne i programy w zakresie ochrony rodowiska dla Gminy Guchw Nadrzdny cel niniejszego Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Guchw na lata 2008 - 2011 zosta okrelony jako: Zapewnienie mieszkacom wysokiego standardu ycia oraz harmonijny rozwj gminy, przy racjonalnym wykorzystaniu zasobw przyrody, ktre rwnoczenie wspieraj rozwj gospodarczy i spoeczny. Opracowujc niniejszy Program kierowano si naczeln zasad obowizujc w dziaaniach zmierzajcych do poprawy stanu rodowiska i zapewnienia bezpieczestwa ekologicznego, jak jest zasada zrwnowaonego rozwoju, ktry to rozwj bdzie realizowany poprzez integrowanie dziaa na rzecz ochrony rodowiska z dziaaniami prowadzonymi w sferze polityki, gospodarki i dziaa spoecznych. W ramach prac nad aktualizacj gminnego Programu Ochrony rodowiska przeprowadzono ocen celw strategicznych i celw operacyjnych oraz programw przyjtych w Programie Ochrony rodowiska w 2004 r. Po dokonaniu aktualizacji diagnozy stanu rodowiska w gminie Guchw oraz przeprowadzeniu analizy SWOT okrelono dwa cele strategiczne (nadrzdne): I. Rozwj gospodarczy gminy wykorzystujcy walory rodowiska naturalnego II. Czyste rodowisko Realizacja celw strategicznych polityki ekologicznej gminy wymaga zdefiniowania celw operacyjnych oraz opracowania programw dziaania w poszczeglnych obszarach. Programom zostan przyporzdkowane szczegowe zadania, planowane do realizacji jako zadania priorytetowe (na lata 2009-2012) oraz zadania dugookresowe (na lata 2013-2016).
Cele strategiczne I Rozwj gospodarczy gminy wykorzystujcy Cele operacyjne Rozwj gospodarczy nie wpywajcy negatywnie na rodowisko naturalne
75

Programy Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych rodowisku

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Rozwj ekologicznego rolnictwa i przetwrstwa Rozwj agroturystyki i ekoturystyki

walory rodowiska naturalnego

Podniesienie walorw przyrodniczych i krajobrazowych gminy Budowa systemw infrastruktury technicznej

Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwrstwa rolnego Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych Program budowy maych zbiornikw retencyjnych Program wodocigowania Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej Program gazyfikacji i termomodernizacji budynkw Program budowy i modernizacji drg Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Program selektywnej zbirki odpadw Program likwidacji dzikich wysypisk Program ochrony lasw Program zalesie Program edukacji ekologicznej

II Czyste rodowisko

Poprawa funkcjonowania systemw komunikacyjnych

Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami Ochrona zasobw lenych


Wysoka wiadomo ekologiczna mieszkacw

Cele strategiczne i cele operacyjne: I C.S. Rozwj gospodarczy gminy wykorzystujcy walory rodowiska naturalnego

Osignicie celu strategicznego, jakim jest rozwj gospodarczy gminy wykorzystujcy walory rodowiska naturalnego wymaga podjcia szeregu dziaa i musi przebiega wielokierunkowo. Po przeprowadzeniu analizy wynikw warsztatw planowania strategicznego zdefiniowano nastpujce cele operacyjne: 1) rozwj gospodarczy nie wpywajcy negatywnie na rodowisko naturalne; 2) rozwj ekologicznego rolnictwa i przetwrstwa;
76

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

3) rozwj agroturystyki i ekoturystyki; 4) podniesienie walorw przyrodniczych i krajobrazowych gminy Guchw.


C.O. Rozwj gospodarczy nie wpywajcy negatywnie na rodowisko

naturalne Rozwj gospodarczy gminy powinien sprzyja poprawie (nie dopuszcza do pogorszenia) stanu rodowiska naturalnego. Lokalne strategie rozwoju i plany zagospodarowania przestrzennego powinny zakada lokalizacj przedsiwzi gospodarczych neutralnych dla rodowiska. Dziaania samorzdu powinny wspiera stosowanie technologii przyjaznych rodowisku oraz popularyzowa stosowanie rde energii odnawialnej. Jednym z gwnych zada gminy jest ciga rozbudowa systemw infrastruktury technicznej, chronicej rodowisko. Dziaania takie mog przyczyni si do powstawania nowych podmiotw gospodarczych na terenie gminy. - Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych rodowisku, Samorzd gminy powinien popularyzowa nowoczesne, ekologiczne technologie, zwaszcza w zakresie oczyszczania ciekw, ogrzewania, unieszkodliwiania odpadw, alternatywnych rde energii itp. Samorzd gminy moe upowszechnia informacje na temat rde finansowania inwestycji ekologicznych, jak rwnie wspiera technologie przyjazne rodowisku stosujc m.in. ulgi podatkowe. C.O. Rozwj ekologicznego rolnictwa i przetwrstwa Gmina Guchw jest gmin rolnicz. Kierunki rozwoju zdefiniowane w Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Guchw zakadaj zwikszenie oferty lokalnego rolnictwa, m.in. o produkcj ywnoci ekologicznej a take rozwj usug agroturystycznych. Bezporednim realizatorem zada bd rolnicy i waciciele gospodarstw agroturystycznych, natomiast rol samorzdu gminnego jest wspieranie organizacyjne dziaa z tego obszaru. - Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwrstwa rolnego, Poprawa konkurencyjnoci lokalnej produkcji rolniczej na rynku wymaga zwikszenia atrakcyjnoci oferty poza produkcj na skal przemysow powinny powstawa gospodarstwa produkujce zdrow ywno (np. gospodarstwa agroturystyczne). Zadaniem samorzdu bdzie popularyzacja ekologicznego
77

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

rolnictwa wrd rolnikw a take pomoc organizacyjna w dziaalnoci gospodarczej (tworzenie grup producenckich, promocja itp.). C.O. Rozwj agroturystyki i ekoturystyki Rolniczy charakter gminy Guchw stwarza dogodne warunki dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych. Realizacja tego celu pozwoli przede wszystkim zwikszy ofert produkcyjn lokalnych gospodarstw rolnych (zdrowa ywno). Rozwj agroturystyki podniesie atrakcyjno turystyczn obszaru poprzez rozwj bazy noclegowej, gastronomicznej i atrakcji dla turystw. Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych,

Rozwj agroturystyki zwiksza atrakcyjno regionu, powinien by wic wspierany organizacyjnie przez samorzd gminy. Bezporednim realizatorem programu bd gospodarstwa rolne, majce odpowiednie warunki dla podjcia takiej dziaalnoci. Korzyci stanie si bogatsza oferta produkcyjna lokalnych gospodarstw rolnych oraz zwikszenie ich konkurencyjnoci. C.O. Podniesienie walorw przyrodniczych i krajobrazowych gminy Na terenie gminy Guchw znajduj si tereny nie wykorzystywane rolniczo gwnie gleby niszych klas bonitacyjnych. Zmiana sposobu wykorzystania tych terenw m.in. przez zalesienia, przyczyni si do zwikszenia walorw turystycznych gminy oraz poprawi jej estetyk. Dla osignicia celu, jakim jest podniesienie walorw przyrodniczych i krajobrazowych gminy zdefiniowano program: - program budowy maych zbiornikw retencyjnych. Program budowy maych zbiornikw retencyjnych,

Inwestycje w tym zakresie winny zosta poprzedzone analiz istniejcych warunkw geologicznych, moliwoci technicznych i prawnych. Konieczne jest podjcie stara o pozyskanie finansowych rodkw zewntrznych na realizacj zada. Efektem bdzie utworzenie zbiornikw retencyjno-rekreacyjnych, ktre podnios atrakcyjno turystyczn gminy. Planuje si budow zbiornikw w miejscowociach Reczul, Borysaw a take Gutkowice i Wola Naropiska. II C.S. Czyste rodowisko Cel strategiczny, jakim jest czyste rodowisko naturalne w gminie Guchw wymaga podjcia dziaa ograniczajcych powstawanie zanieczyszcze oraz minimalizacj oddziaywania na rodowisko istniejcych instalacji i urzdze. Warunkiem osignicia celu strategicznego jest realizacja celw operacyjnych w zakresie:
78

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1) budowy systemw infrastruktury technicznej; 2) poprawy funkcjonowania systemw komunikacyjnych; 3) wprowadzenia systemu zbirki i unieszkodliwiania odpadw; 4) ochrony zasobw lenych; 5) wysokiej wiadomo ekologicznej mieszkacw. Realizacja programw zaoonych w obrbie poszczeglnych celw operacyjnych przyczyni si do: 1) oglnej poprawy stanu rodowiska naturalnego w gminie, 2) poprawy jakoci wd; 3) poprawy stanu powietrza; 4) ochrony gleb; 5) zmniejszenia haasu; 6) ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym; 7) usprawnienia gospodarki odpadami. Koniecznym jest pozyskanie przez gmin wsparcia zewntrznego na realizacj niektrych inwestycji. C.O. Budowa systemw infrastruktury technicznej Najwikszy wpyw na stan rodowiska maj systemy wodocigowe i kanalizacyjne (stan wd gruntowych, czysto ciekw wodnych) oraz systemy zaopatrzenia w energi sieci gazocigowe i elektroenergetyczne (alternatywne rda ciepa majce wpyw na stan powietrza oraz zmniejszajce ilo odpadw popiow otrzymywanych przy tradycyjnym ogrzewaniu). Zadania realizowane bd ze rodkw wasnych gminy przy wsparciu funduszy ochrony rodowiska oraz rodkw pomocowych. Rozwj i modernizacja sieci elektroenergetycznych naley do zada Zakadw Energetycznych. Program wodocigowania,

Celem programu jest zapewnienie wszystkim mieszkacom dostpu do wody o odpowiednim standardzie jakociowym. Rozwj sieci wodocigowych musi by powizany z budow systemw oczyszczania ciekw. Efektem wdroenia programu bdzie racjonalizacja gospodarki wodno-ciekowej (odpatno za wod wymusza oszczdne gospodarowanie). Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej,

79

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Stan czystoci wd uzaleniony jest w znacznym stopniu od istniejcego w gminie stanu gospodarki wodno-ciekowej. Osignicie celu jakim jest pena kanalizacja gminy Guchw powinno sta si najwaniejszym zadaniem do realizacji w tej dziedzinie. Zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie bd budowane na obszarach speniajcych kryteria techniczne i ekonomiczne (gsto zaludnienia, uksztatowanie terenu itp.). Na obszarach o gstej zabudowie uzasadniona jest budowa zbiorczych systemw kanalizacji i oczyszczania ciekw, natomiast dla terenw o zabudowie rozproszonej lepszym rozwizaniem s przydomowe oczyszczalnie. Efektem realizacji zaproponowanego celu operacyjnego bdzie: 1) zapewnienie wszystkim mieszkacom moliwoci odprowadzenia ciekw do sieci kanalizacyjnej; 2) poprawa bezpieczestwa ekologicznego mieszkacw gminy (poprzez ograniczenie dostajcych si do gleb oraz wd powierzchniowych zanieczyszcze); 3) Program gazyfikacji i termomodernizacji budynkw. Ustawa Prawo energetyczne nakada na gminy obowizek opracowania wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe. Rozwj sieci gazocigowych uzaleniony jest od zapotrzebowania spoecznego, a to zaley od relacji cenowych nonikw energii. Na terenie gminy nie istnieje sie gazowa rozdzielcza. Realizacji zadania gazyfikacji gminy sprzyja Koncepcja Programowa Gazyfikacji Miasta Skierniewice i miejscowoci satelitarnych, okrelajca moliwoci rozbudowy sieci gazowej i dostaw gazu dla wszystkich miejscowoci na obszarze powiatu skierniewickiego. Zaoenia obejmuj budow gwnie zbiornikw gazu w centrach gmin i rozprowadzanie gazu przewodowo do instytucji, firm i odbiorcw indywidualnych. Gmina powinna opracowa koncepcj gazyfikacji, zakadajc doprowadzenie sieci do wszystkich soectw. Zadania zwizane z doprowadzeniem sieci rednioprnej do pozostaych soectw bd realizowane w przypadku, gdy zapotrzebowanie na dostawy gazu uzasadni ekonomicznie rozpoczcie inwestycji. Popularyzacja termomodernizacji budynkw moe zwikszy atrakcyjno gazu i tym samym przyczyni si porednio do podniesienia czystoci powietrza (ograniczenie niskiej emisji z kotowni wglowych). C.O. Poprawa funkcjonowania systemw komunikacyjnych Sprawnie funkcjonujce lokalne systemy komunikacyjne zmniejszaj zagroenie wypadkami drogowymi, minimalizuj uciliwo ruchu drogowego dla mieszkacw. Modernizacja nawierzchni i odpowiednie zagospodarowanie pasw drogowych przy drogach maj wpyw na popraw klimatu akustycznego.
80

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Dla realizacji celu konieczne jest wspdziaanie wszystkich zarzdcw drg dziaajcych na terenie gminy. Sporzdzenie harmonogramu zada do wykonania, obejmujcego poszczeglne odcinki drg oraz pozyskanie rodkw zewntrznych na inwestycje, uatwi przeprowadzenie dziaa umoliwiajcych osignicie zaoonego celu. Program budowy i modernizacji drg,

1) 2)

4)

Opracowanie docelowego modelu sieci komunikacyjnej na terenie gminy powinno uwzgldnia: dogodne poczenia drogowe midzy poszczeglnymi miejscowociami; bezpieczestwo transportu (stan drg, oznakowanie); 3) eliminacj zagroe komunikacyjnych (w tym zwizanych z transportem materiaw niebezpiecznych); minimalizacj uciliwoci zwizanej z ssiedztwem drogi (haas). Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej,

Program powinien zawiera docelowy model otoczenia drogowego, uwzgldniajcy wymogi bezpieczestwa i ochrony rodowiska chodniki, owietlenie uliczne, pasy zieleni, miejsca postojowe, stacje paliw, itp. C.O. Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami Sprawnie dziaajcy system gospodarki odpadami powinien rozwizywa problem zbirki i unieszkodliwiana odpadw. W nowych warunkach, na skadowiskach odpadw bd mogy by umieszczane wycznie takie odpady, ktrych odzysk oraz unieszkodliwianie w inny sposb ni skadowanie jest niemoliwe. Zgodnie z zaoeniami Programu Ochrony rodowiska dla Wojewdztwa dzkiego oraz projektu Programu Ochrony dla Powiatu Skierniewickiego na lata 2008 2011 system gospodarki odpadami komunalnymi w gminie bdzie opiera si na nastpujcych zasadach: 1) system realizowa bdzie ustawowe zadania gminy w sposb uzasadniony ekonomicznie; 2) zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi gmina bdzie realizowaa wsplnie z podmiotami, ktre dostosoway swoj dziaalno do zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach; 3) gmina zapewni objcie wszystkich mieszkacw zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajw odpadw komunalnych.

81

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Osignicie w/w celu operacyjnego pozwoli na sprawne gospodarowanie wszystkimi rodzajami odpadw oraz na zminimalizowanie negatywnych oddziaywa odpadw na rodowisko i zdrowie ludzi. - Program selektywnej zbirki odpadw, Na terenie gminy Guchw dotychczas nie wdroono systemu selektywnego zbierania odpadw komunalnych. Wskazane jest objcie wszystkich gospodarstw w gminie selektywn zbirk. Program gospodarki odpadami powinien wskazywa skuteczn metod pozwalajc na minimalizacj iloci powstajcych odpadw komunalnych, wdroenie nowoczesnego systemu wykorzystania i unieszkodliwiania odpadw oraz edukacj ekologiczn uwiadamiajc potrzeb i korzyci pynce z prowadzenia przez wszystkich mieszkacw gmin selektywnej zbirki odpadw. Efektem realizacji programu byoby zmniejszenie iloci odpadw wytwarzanych na terenie gminy, a take moliwie najwikszy poziom odzysku surowcw wtrnych. - Program likwidacji dzikich wysypisk, Dziaania prowadzone w ramach proponowanego programu polegay bd na likwidacji dzikich wysypisk poprzez ich dokadn lokalizacj oraz zapobieganie ich powtrnego tworzenia, czego efektem bdzie nie tylko poprawa stanu czystoci rodowiska ale rwnie wzrost walorw estetycznych gminy. C.O. Ochrona zasobw lenych Dziaania podjte w tym kierunku sprowadza si bd do zachowania zasobw lenych w jak najlepszym stanie czystoci oraz do umoliwienia korzystania z terenw o wysokiej lesistoci w celach rekreacyjnych itp. bez pogarszania ich stanu. Program ochrony lasw,

Ochrona lasw realizowana jest zgodnie z ustaw z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach. Podstaw programu ochrony zasobw lenych powinna stanowi zasada rozwijania trwale zrwnowaonej, wielofunkcyjnej gospodarki lenej, co oznacza bdzie racjonalne uytkowanie zasobw lenych poprzez ksztatowanie waciwej struktury lasw (gatunkowej i wiekowej) i ich wykorzystania gospodarczego w sposb zapewniajcy zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjnoci oraz potencjau regeneracyjnego.

82

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Dla ochrony istniejcych na terenie gminy zasobw lenych naleaoby opracowa plan utworzenia w obrbie zwartego kompleksu lenego cieek rowerowych, dydaktycznych, parkingw itp. Program zalesie,

Program zalesie, koordynowany przez Starostwo Powiatowe, ma na celu zwikszenie lesistoci przez zagospodarowanie nieuytkw oraz wyczenie z uytku rolniczego gleb najniszych klas. Istniej moliwoci pozyskania rodkw pomocowych na cele zwizane z wycofaniem z uytkowania rolniczego gleb niszych klas - zadaniem gminy jest pomoc organizacyjna dla rolnikw, wacicieli gruntw. Program zalesie, uwzgldniajc funkcje ochronne terenw lenych, powinien obejmowa rwnie nasadzenia w rejonach o podwyszonym nateniu haasu, gdzie las mgby stanowi barier dzwikochonn. Dziaania podjte w ramach tego celu przyczyni si rwnie do poprawy stosunkw wodnych, zmniejsz zagroenia zwizane z podtopieniami oraz poprawi warunki bytowania ekosystemw zwizanych ze rodowiskiem wodnym.
C.O. Wysoka wiadomo ekologiczna mieszkacw

Podniesienie poziomu wiadomoci ekologicznej mieszkacw jest warunkiem niezbdnym dla poprawy obecnego stanu rodowiska i zmniejszenia zagroe dla rodowiska w przyszoci, poniewa skuteczno realizacji programu ochrony rodowiska zalena bdzie od klimatu spoecznego i nastawienia mieszkacw do proponowanych zada zwizanych z ochron rodowiska. Program edukacji ekologicznej,

Edukacja proekologiczna musi by prowadzona we wszystkich rodowiskach i grupach wiekowych. Edukacja ekologiczna dla dzieci i modziey powinna by prowadzona podczas zaj szkolnych w szkoach podstawowych i gimnazjach oraz w ramach dodatkowych zaj pozalekcyjnych; natomiast dla dorosych w ramach dziaalnoci informacyjnej samorzdu oraz instytucji. Programy edukacyjne opracowywane przez placwki owiatowe we wsppracy z jednostkami samorzdowymi maj szans uzyskania wsparcia finansowego ze strony fundacji i funduszy ochrony rodowiska oraz ze rodkw pomocowych.

IV PLAN DZIAA NA LATA 2009 - 2012


1. Zaoenia planu dziaa na lata 2009-2012
83

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Dziaania priorytetowe Gminnego Programu Ochrony rodowiska zostay zdefiniowane po przeprowadzeniu: 1) analizy stanu obecnego rodowiska naturalnego w gminie; 2) analizy stanu infrastruktury technicznej wpywajcej na rodowisko; 3) konsultacji z przedstawicielami Urzdu Gminy. Gminny plan inwestycyjny obejmuje szereg dziaa majcych na celu popraw gospodarki wodno-ciekowej, gospodarki odpadami, popraw infrastruktury, a w szczeglnoci drg powiatowych i gminnych oraz modernizacj i remonty obiektw mienia komunalnego. Skal dziaa inwestycyjnych warunkuj moliwoci finansowe gminy, dlatego konieczne jest podjcie intensywnych stara o pozyskanie rodkw zewntrznych na te zadania. Wanym zadaniem bdzie kontynuowania dziaa zwikszajcych wiadomo ekologiczn mieszkacw dziaania te powinny by prowadzone na bieco, w sposb cigy. Wybr priorytetw Gminnego Programu Ochrony rodowiska pod wzgldem kryteriw o charakterze ekologicznym i prawno-ekonomicznym jest zgodny z celami przyjtymi w programach wojewdzkich i regionalnych oraz okrelonymi dla polityki ekologicznej pastwa. 2. Poprawa jakoci rodowiska Stan rodowiska naturalnego gminy Guchw poprawia bd dziaania realizowane w wikszoci przez samorzd gminny, dotyczce przede wszystkim budowy sieci infrastruktury technicznej (dziaania inwestycyjne) oraz przez samorzd gminny we wsppracy z instytucjami dziaajcymi w sektorze gospodarki komunalnej, placwkami owiatowymi, organizacjami pozarzdowymi (dziaania organizacyjne). 1) Ochrona powietrza; Zlokalizowane na terenie gminy zakady nie stwarzaj zagroenia dla jakoci powietrza atmosferycznego. Jednak pod wzgldem oceny powietrza cay powiat skierniewicki zaklasyfikowany zosta do klasy C w dziedzinie ochrony zdrowia (ze wzgldu na przekroczenie wartoci kryterialnych ozonu; pozostae zanieczyszczenia mieciy si w klasie A) i do klasy A w dziedzinie ochrony rolin. Dziaania z zakresu ochrony powietrza, jakie powinny by prowadzone w latach 2009-2012 to okrelenie obszarw przekrocze dopuszczalnych wartoci (ozon) oraz kontynuacja dotychczasowych dziaa, dotyczcych gwnie przeciwdziaaniu niskiej emisji:
84

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1) ograniczenie emisji zanieczyszcze ze rde punktowych, liniowych i powierzchniowych; 2) zmniejszenie zapotrzebowania na energi - termomodernizacja budynkw, modernizacja rde ciepa; 3) popularyzacja ekologicznych rde energii - budowa sieci gazocigowych, modernizacja sieci elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych rde energii; 4) modernizacja systemu komunikacyjnego gminy w celu zmniejszenia emisji spalin. 2) Ochrona wd; Dziaania poprawiajce stan wd powierzchniowych w latach 2009-2012 obejmuj: 1) racjonalizacj gospodarki wodnej na terenie gminy oraz rozbudow; sieci wodocigowych na terenach przeznaczonych pod inwestycje; 2) budow systemw kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Guchw; 3) wsparcie przez gmin budowy przydomowych oczyszczalni ciekw; 4) propagowanie wrd rolnikw zasad prawidowego postpowania z nawozami i rodkami ochrony rolin.

3) Gospodarka odpadami; Dziaania na lata 2009-2012 obejmuj przede wszystkim: 1) usprawnienie odbioru odpadw komunalnych poprzez objcie zorganizowanym odbiorem odpadw komunalnych 100% gospodarstw domowych w gminie oraz wprowadzenie powszechnej selektywnej zbirki odpadw komunalnych na terenie gminy; 2) zorganizowanie sprawnego systemu zbirki odpadw niebezpiecznych oraz wielkogabarytowych z terenu gminy; 3) budow gminnego punktu zbirki odpadw (GPZO); 4) opracowanie i rozpoczcie realizacji programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest; 5) prowadzenie dziaa w celu likwidacji dzikich wysypisk odpadw, 6) prowadzenie dziaa informacyjno-edukacyjnych w spoecznociach lokalnych w zakresie waciwego postpowania z poszczeglnymi rodzajami odpadw. 4) Zmniejszenie haasu;
85

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Haas komunikacyjny stanowi gwne rdo haasu na terenie gminy Guchw, dlatego dziaania suce zmniejszeniu haasu dotyczy bd przede wszystkim: modernizacji drg (poprawa stanu nawierzchni) oraz tworzenia pasw zieleni ochronnej wzdu szlakw komunikacyjnych (koordynacja dziaa wynikajcych z programu zalesie). Dziaania te powinny by prowadzone przez wszystkich zarzdcw drg. 5) Ochrona przyrody. Dziaania w zakresie ochrony przyrody powinny obejmowa ochron i zwikszanie zasobw lenych (przeciwdziaanie powstawaniu dzikich wysypisk, wypalaniu traw), jak rwnie moliwo wykorzystania tych terenw dla rozwoju turystyki. Samorzd gminny powinien wspiera dziaania majce na celu ochron obszaru DOLINA RAWKI (PLH 100015), uznanym jako obszar NATURA 2000, zgodnie z Dyrektyw Siedliskow SOOS.

V ZARYS PLANU DZIAA NA LATA 2013 - 2016 1. Zaoenia planu dziaa na lata 2013-2016 Cz zada, przewidzianych do realizacji w latach 2009-2012 to faza wstpna inwestycji przygotowanie dokumentacji, niezbdnych pozwole oraz zabezpieczenie rodkw na realizacj (wasnych i zewntrznych). Plan dziaa na lata 2013-2016 zakada kontynuacj realizacji celw strategicznych i celw operacyjnych, rozpoczt w okresie 2009-2012 i w okresie wczeniejszym - od 2004 r. 2. Poprawa jakoci rodowiska W celu poprawy stanu rodowiska na terenie gminy bd kontynuowane dziaania z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wd, racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia haasu oraz ochrony zasobw przyrody. 1) Ochrona powietrza; Dziaania z zakresu ochrony powietrza, przewidywane na lata 2013-2016 obejmuj kontynuacj zada:
86

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1) termomodernizacja budynkw, modernizacja rde ciepa i systemw grzewczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na paliwa; 2) budowa sieci gazocigowych, modernizacja sieci elektroenergetycznych, popularyzacja odnawialnych rde energii. 2) Ochrona wd; Dziaania inwestycyjne, planowane na lata 2013-2016 zakadaj rozbudow sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, propagowanie budowy przydomowych oczyszczalni ciekw oraz kontynuacj rozbudowy sieci wodocigowej. 3) Gospodarka odpadami; Plan zada na lata 2013-2016 przewiduje kontynuacj segregacji odpadw pochodzcych z selektywnej zbirki u rda, docelowe rozwizanie problemu zbirki odpadw niebezpiecznych i wielkogabarytowych, dziaania zmierzajcych do zmniejszenia iloci odpadw niebezpiecznych trafiajcych na skadowiska w strumieniu odpadw komunalnych, realizacj programw usuwania wyrobw zawierajcych azbest oraz pen likwidacj dzikich wysypisk. 4) Zmniejszenie haasu; Program przewiduje kontynuacj inwestycji modernizacyjnych sieci drogowej na terenie gminy. 5) Ochrona przyrody. Dziaania w zakresie ochrony przyrody obejmowa bd kontynuacj zada z lat 2009-2012. VI. ZADANIA PRIORYTETOWE W ZAKRESIE OCHRONY RODOWISKA NA LATA 2009 - 2012 I ZADANIA NA LATA 2013 2016 W UKADZIE CELW STRATEGICZNYCH I CELW OPERACYJNYCH I C.S. Rozwj gospodarczy gminy wykorzystujcy walory rodowiska naturalnego C.O. Rozwj gospodarczy nie wpywajcy negatywnie na rodowisko naturalne
87

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Program popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych rodowisku


Lp. 1 Opracowanie programu popularyzacji energii 2 3 Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja
Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw inwestor Enwind Sp. z o.o. z Bechatowa

rda rodkw
rodki wasne JST

odnawialnej i technologii przyjaznych rodowisku Opracowanie programu ulg i zacht dla osb i firm stosujcych technologie przyjazne dla rodowiska Budowa farmy elektrowni wiatrowych GUCHW wraz z urzdzeniami do przesyania energii elektrycznej i infrastruktur towarzyszc

rodki wasne JST

rodki inwestora

Lp. 1 Popularyzacja alternatywnych rde energii 2 3


Analiza moliwoci wykorzystania alternatywnych rde energii Wdroenie programu popularyzacji energii odnawialnej i technologii przyjaznych rodowisku Wdraanie programu ulg i zacht dla osb i firm stosujcych technologie przyjazne dla rodowiska Rozwj energetyki odnawialnej na szczeblu lokalnym

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw Wjt gminy Guchw Inwestorzy

rda rodkw
rodki wasne JST rodki wasne JST rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe rodki inwestorw

C.O. Rozwj ekologicznego rolnictwa i przetwrstwa Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwrstwa rolnego
Lp. 1 Popularyzacja ekologicznego rolnictwa, Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja
Wjt Gminy Guchw ODR

rda rodkw
rodki wasne JST Budet pastwa rodki pomocowe

zdrowej ywnoci, promocja istniejcych gospodarstw

Lp. 1 Popularyzacja ekologicznego rolnictwa,

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Wjt Gminy Guchw ODR

rda rodkw
rodki wasne JST Budet pastwa rodki pomocowe

zdrowej ywnoci, promocja istniejcych gospodarstw kontynuacja realizacji zadania

88

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Poprawa jakoci produktw w gospodarstwach ekologicznych uzyskanie odpowiednich certyfikatw

Rolnicy

rodki rolnikw rodki pomocowe

C.O. Rozwj agroturystyki i ekoturystyki Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych
Lp. 1 Opracowanie gminnego programu wspierania
rozwoju agroturystyki

Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja


Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe

Wspieranie tworzenia nowych gospodarstw agroturystycznych

Lp. 1 Wdroenie gminnego programu wspierania


rozwoju agroturystyki

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Rolnicy

rda rodkw
rodki rolnikw rodki wasne JST rodki pomocowe

C.O. Podniesienie walorw przyrodniczych i krajobrazowych gminy Program budowy maych zbiornikw retencyjnych
Lp.
1

Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja


Budowa zbiornika maej retencji w m. Reczul (o pow. 1 ha, pojemno: 15 tys. m3) Budowa zbiornika maej retencji w Borysawiu (o pow. 1,70 ha, pojemno: 20,88 tys. m3) WZMiUW Wjt Gminy Guchw WZMiUW Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
WZMiUW
rodki wasne JST

WZMiUW
rodki wasne JST

Lp.
1

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Opracowanie analizy technicznej dla nowych zbiornikw retencyjnych Budowa zbiornika maej retencji w Gutkowicach na rz. Rawce Wjt Gminy Guchw WZMiUW

rda rodkw
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe

WZMiUW

89

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 3 Budowa zbiornika maej retencji w Woli Naropiskiej na rz. Rawce WZMiUW WZMiUW

II C. S. Czyste rodowisko C.O. Budowa systemw infrastruktury technicznej Program wodocigowania


Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja
Rozbudowa sieci wodocigowej wraz z przyczami - wykonanie sieci wodocigowej w m. Biaynin o d. 5,3 km Wjt Gminy Guchw

Lp.
1

rda rodkw
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe

Lp. 1 Kontynuacja rozbudowy sieci wodocigowej w


gminie

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe

Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej


Lp. 1 2 Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja
Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ciekw w Michowicach (o przepustowoci 700 m3/d) Budowa sieci kanalizacyjnej z przyczami w miejscowociach: Michowice, Jasie, Wysokienice (cznie d. 7 km) Wspieranie budowy przydomowych oczyszczalni ciekw na terenie gminy Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Waciciele

rda rodkw
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki mieszkacw rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki mieszkacw

Lp. 1 Rozbudowa sieci kanalizacji na terenie gminy kontynuacja zadania

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki mieszkacw rodki pomocowe

90

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Budowa przydomowych oczyszczalni ciekw w miejscach silnie rozproszonej zabudowy

Waciciele

rodki mieszkacw Fundusze Ochrony rodowiska

Program gazyfikacji i termomodernizacji budynkw


Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Lp. Zadanie Realizacja Waciciele 1 Termomodernizacja budynkw na terenie
gminy Guchw

rda rodkw
rodki wacicieli rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe

budynkw Wjt Gminy Guchw

Lp. 1 Kontynuacja modernizacji i termomodernizacji


obiektw terenie gminy

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Wjt Gminy Waciciele budynkw

rda rodkw
rodki wasne JST rodki wacicieli Fundusze Ochrony rodowiska

C.O. Poprawa funkcjonowania systemw komunikacyjnych Program budowy i modernizacji drg


Lp. 1 Modernizacja drg powiatowych na terenie Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja
Zarzd Powiatu Wjt Gminy Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST rodki pomocowe rodki wasne JST Budet pastwa rodki pomocowe rodki wasne JST Budet pastwa rodki pomocowe

gminy (wspfinansowanie w razie potrzeby) Budowa drogi gminnej Biaynin Kochanw (d. 3 km) Modernizacja drg gminnych : Borysaw Michowice (d. 0,678 km) Guchw, ul. Polesie (d. 1,01 km)

Lp. 1 Modernizacja i budowa drg powiatowych na 2

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Zarzd Powiatu Wjt Gminy Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST Budet pastwa rodki pomocowe rodki wasne JST Budet pastwa rodki pomocowe

terenie gminy kontynuacja (wspfinansowanie w razie potrzeby) Modernizacja i przebudowa drg gminnych kontynuacja

Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej


L.p. Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja
91

rda rodkw

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 1 2 Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach powiatowych na terenie gminy (wspfinansowanie w razie potrzeby) Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej przy drogach gminnych Zarzd Powiatu Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw
rodki wasne JST Budet pastwa rodki pomocowe rodki wasne JST Budet pastwa rodki pomocowe

L.p. 1 Kontynuacja zada inwestycyjnych

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja

rda rodkw
rodki pomocowe

Zarzd Powiatu rodki wasne JST Budet pastwa Wjt Gminy

C.O. Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami Program selektywnej zbirki odpadw
Lp. 1 2 3 4 Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja
Objcie zorganizowanym systemem zbirki odpadw komunalnych 100% mieszkacw gminy Popularyzacja selektywnej zbirki odpadw Wprowadzenie selektywnej zbirki odpadw na terenie gminy Usprawnienie i upowszechnienie zbirki odpadw wielkogabarytowych, budowlanych oraz niebezpiecznych powstajcych w sektorze komunalnym Opracowanie i realizacja programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest Utworzenie na terenie gminy punktu zbierania i segregacji odpadw pochodzcych z selektywnej zbirki u rda Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe rodki wasne JST Budet pastwa rodki pomocowe

Lp. 1 Wdraanie programu gospodarki odpadami 2

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska

Popularyzowanie i upowszechnianie systemu selektywnej zbirki odpadw

92

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

3
4

Zwikszanie odzysku surowcw wtrnych w wyniku wstpnej segregacji odpadw Kontynuacja programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest

Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw

rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe

Program likwidacji dzikich wysypisk


Lp.
1

Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja


Lokalizacja dzikich wysypisk na terenie gminy i ich likwidacja Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska

Lp.
1

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Kontynuacja programu likwidacji dzikich wysypisk Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska

C.O. Ochrona zasobw lenych Program ochrony lasw


Lp.
1

Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja


Konserwacja i ochrona prawnie objtych ochron form przyrody na terenie gminy Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasw
cisa ochrona istniejcych zasobw lenych

rda rodkw
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska Nadlenictwo rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska Nadlenictwo Nadlenictwo Fundusze Ochrony rodowiska

Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw Placwki owiatowe Nadlenictwo Wjt Gminy Guchw

Lp.

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja

rda rodkw

93

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 1 Konserwacja i ochrona prawnie objtych ochron form przyrody kontynuacja dziaa Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony lasw - kontynuacja Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw Placwki owiatowe
rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska Nadlenictwo rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska Nadlenictwo

Program zalesie
Lp.
1

Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja


Zalesianie gruntw prywatnych na terenie gminy Guchw ) Waciciele

rda rodkw
rodki wacicieli gruntw

Lp. 1 Zalesianie gruntw na terenie gminy Guchw


- kontynuacja

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Waciciele

rda rodkw
rodki wacicieli gruntw

C.O. Wysoka wiadomo ekologiczna mieszkacw Program edukacji ekologicznej


Lp.
1

Zadania priorytetowe na lata 2009 2012 Zadanie Realizacja


Kontynuacja dziaa edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci i modziey Edukacja ekologiczna dorosych ulotki informacyjne, organizowanie seminariw, warsztatw Wjt Gminy Guchw Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST Budet pastwa Fundusze Ochrony rodowiska rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska

Lp.
1

Zadania na lata 2013 2016 Zadanie Realizacja


Kontynuacja programw edukacyjnych z zakresu ekologii dla dzieci, modziey oraz dorosych Wjt Gminy Guchw

rda rodkw
rodki wasne JST Budet pastwa Fundusze Ochrony rodowiska

94

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

VII ZARZDZANIE OCHRON RODOWISKA 1. Oglne zasady zarzdzania ochron rodowiska Zarzdzanie ochron rodowiska powinno opiera si na nastpujcych zasadach, wynikajcych z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej: 1) zasada przezornoci; 2) zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi; 3) zasada rwnego dostpu do rodowiska przyrodniczego; 4) zasada regionalizacji; 5) zasada uspoecznienia; 6) zasada zanieczyszczajcy paci; 7) zasada prewencji; 8) zasada stosowania najlepszych dostpnych technik (BAT); 9) zasada subsydiarnoci; 10) zasada skutecznoci ekologicznej i efektywnoci ekonomicznej. Zarzdzanie ochron rodowiska na szczeblu gminy dotyczy zada wasnych gminy oraz koordynacji zada realizowanych przez soectwa, jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze - uznanych za wane dla stanu rodowiska naturalnego w gminie. W realizacji programu uczestnicz: 1) podmioty prowadzce dziaania organizacyjne i zarzdzajce programem; 2) podmioty uczestniczce w realizacji poszczeglnych zada; 3) jednostki kontrolujce realizacj programu oraz efekty; 4) mieszkacy gminy, jako kocowy beneficjent programu. Organem odpowiedzialnym za realizacj programu jest Wjt Gminy, zobowizany do skadania cyklicznych raportw Radzie Gminy. Realizacja programu wymaga wspdziaania z organami administracji rzdowej i samorzdowej (szczebla wojewdzkiego, powiatowego), administracji specjalnej, w kompetencjach ktrej znajduj si sprawy kontroli stanu rodowiska. Oglny schemat zarzdzania ochron rodowiska w gminie przedstawia schemat:
Rada Gminy Wjt Starosta Marszaek Wojewoda

95

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Instytucje kontrolujce

Jednostki realizujce

Instytucje finansujce

2. Kompetencje organw gminy w zakresie ochrony rodowiska Ustawy regulujce sprawy zwizane z ochrona rodowiska daj szczegowe kompetencje organom gminy. Do zada gminy naley zaspokajanie zbiorowych potrzeb wsplnoty. W szczeglnoci zadania wasne obejmuj sprawy (art. 7 ustawy): 1) adu przestrzennego, gospodarki nieruchomociami, ochrony rodowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej; 2) gminnych drg, ulic, mostw, placw oraz organizacji ruchu drogowego; 3) wodocigw i zaopatrzenia w wod, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ciekw komunalnych, utrzymania czystoci i porzdku oraz urzdze sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadw komunalnych, zaopatrzenia w energi elektryczn i ciepln oraz gaz; 4) lokalnego transportu zbiorowego; 5) ochrony zdrowia; 6) pomocy spoecznej, w tym orodkw i zakadw opiekuczych; 7) gminnego budownictwa mieszkaniowego; 8) edukacji publicznej; 9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytkw i opieki nad zabytkami; 10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenw rekreacyjnych i urzdze sportowych; 11) targowisk i hal targowych; 12) zieleni gminnej i zadrzewie; 13) cmentarzy gminnych; 14) porzdku publicznego i bezpieczestwa obywateli oraz ochrony przeciwpoarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposaenia i utrzymanie gminnego magazynu przeciwpowodziowego; 15) utrzymania gminnych obiektw i urzdze uytecznoci publicznej oraz obiektw administracyjnych; 16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciy opieki socjalnej, medycznej i prawnej; 17) wspierania i upowszechniania idei samorzdowej; 18) promocji gminy; 19) wsppracy ze spoecznociami lokalnymi i regionalnymi innych pastw. Kompetencje Wjta (Burmistrza, Prezydenta) Kompetencje wynikajce z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o samorzdzie gminnym:
96

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 1) wjt przygotowuje projekty uchwa rady gminy i okrela sposb ich

realizacji, 2) wjt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzi oraz ogasza i odwouje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy oraz moe zarzdzi ewakuacj z obszarw bezporednio zagroonych. Kompetencje wynikajce z ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. Ustawa o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach: 1) wydaje zezwolenia na prowadzenie przez przedsibiorcw dziaalnoci w zakresie: a) odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci, b) oprniania zbiornikw bezodpywowych i transportu nieczystoci ciekych, c) ochrony przed bezdomnymi zwierztami, d) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzt, a take grzebowisk i spalarni zwok zwierzcych i ich czci. 2) okrela i podaje do publicznej wiadomoci wymagania, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia o ktrym mowa w pkt. 3. i 4.; 3) okrela i podaje do publicznej wiadomoci wymagania, jakie powinien spenia przedsibiorca ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia o ktrym mowa w pkt.1. i 2., uwzgldniajc: a) opis wyposaenia technicznego niezbdnego do realizacji zadania, b) w przypadku zezwolenia na odbir odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci rwnie miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadw komunalnych wynikajce z wojewdzkiego planu gospodarki odpadami, do ktrych odpady maj by przekazane. Kompetencje wynikajce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony rodowiska: 1) w celu realizacji polityki ekologicznej pastwa sporzdza gminne programy ochrony rodowiska, uwzgldniajce: a) cele ekologiczne, b) priorytety ekologiczne, c) rodzaj i harmonogram dziaa proekologicznych, d) rodki niezbdne do osignicia celw, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i rodki finansowe. 2) realizuje uchwalony przez rad gminy program ochrony rodowiska; 3) sporzdza co 2 lata raport z programu ochrony rodowiska, ktry przedstawia radzie gminy. Kompetencje wynikajce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach:
97

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1) sporzdza projekt gminnego planu gospodarki odpadami; 2) przekazuje projekt gminnego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania przez zarzd wojewdztwa i zarzd powiatu; 3) realizuje uchwalony przez rad gminy plan gospodarki odpadami; 4) opiniuje program gospodarki odpadami niebezpiecznymi; 5) opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadw; 6) wydaje decyzje w sprawie usunicia odpadw z miejsc nieprzeznaczonych do ich skadowania lub magazynowania. Kompetencje wynikajce z Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne: 1) jeeli spowodowane przez waciciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpywaj na grunty ssiednie, wjt, burmistrz lub prezydent miasta moe, w drodze decyzji, nakaza wacicielowi gruntu przywrcenie stanu poprzedniego lub wykonanie urzdze zapobiegajcych szkodom, Kompetencje wynikajce z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw: 1) sprawdza, czy taryfy dostarczania wody i odprowadzania ciekw oraz plan zostay opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje koszty, pod wzgldem celowoci ich ponoszenia; 2) ogasza uchwalone ceny i stawki opat w miejscowej prasie lub w sposb zwyczajowo przyjty w terminie 7 dni od dnia podjcia uchway. Kompetencje Rady Gminy Kompetencje wynikajce z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o samorzdzie gminnym: 1) uchwalanie studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planw zagospodarowania przestrzennego; 2) uchwalanie programw gospodarczych; 3) ustalanie zakresu dziaania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im skadnikw mienia do korzystania oraz zasad przekazywania rodkw budetowych na realizacj zada przez te jednostki. Kompetencje wynikajce z ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. Ustawa o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach:
98

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1)

2)

3)

4) 5) 6)

7)

8)

I. uchwala, po zasigniciu opinii pastwowego powiatowego inspektora sanitarnego, regulamin utrzymania czystoci i porzdku na terenie gminy, ktry jest aktem prawa miejscowego i dotyczy: wymaga w zakresie utrzymania czystoci i porzdku na terenie nieruchomoci obejmujcych: a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadw komunalnych, w tym powstajcych w gospodarstwach domowych, odpadw niebezpiecznych, odpadw wielkogabarytowych i odpadw z remontw, b) uprztanie bota, niegu, lodu i innych zanieczyszcze z czci nieruchomoci sucych do uytku publicznego, c) mycie i naprawy pojazdw samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi. rodzaju i minimalnej pojemnoci urzdze przeznaczonych do zbierania odpadw komunalnych na terenie nieruchomoci oraz na drogach publicznych, warunkw rozmieszczania tych urzdze i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzdkowym i technicznym, przy uwzgldnieniu: a) redniej iloci odpadw komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bd w innych rdach, b) liczby osb korzystajcych z tych urzdze. czstotliwoci i sposobu pozbywania si odpadw komunalnych i nieczystoci ciekych z terenu nieruchomoci oraz z terenw przeznaczonych do uytku publicznego; maksymalny poziom odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji dopuszczonych do skadowania na skadowisku odpadw; innych wymaga wynikajcych z gminnego planu gospodarki odpadami; obowizkw osb utrzymujcych zwierzta domowe, majcych na celu ochron przed zagroeniem lub uciliwoci dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenw przeznaczonych do wsplnego uytku; wymaga utrzymywania zwierzt gospodarskich na terenach wyczonych z produkcji rolniczej, w tym take zakazu ich utrzymywania na okrelonych obszarach lub w poszczeglnych nieruchomociach; wyznaczania obszarw podlegajcych obowizkowej deratyzacji i terminw jej przeprowadzania. Kompetencje wynikajce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska: 1) uchwala gminny program ochrony rodowiska, 2) moe, w drodze uchway, ustanawia ograniczenia co do czasu funkcjonowania instalacji lub korzystania z urzdze, z ktrych emitowany haas moe negatywnie oddziaywa na rodowisko.
99

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Kompetencje wynikajce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach: 1) uchwala gminny plan gospodarki odpadami. Kompetencje wynikajce z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw: 1) po dokonaniu analizy projektw regulaminw dostarczania wody i odprowadzania ciekw, opracowanych przez przedsibiorstwa wodocigowokanalizacyjne, uchwala regulamin dostarczania wody i odprowadzania ciekw, ktry jest aktem prawa miejscowego; 2) uchwala wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urzdze wodocigowych i urzdze kanalizacyjnych; 3) podejmuje uchwa o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie zatwierdzenia taryf przedstawionych przez przedsibiorstwo wodocigowokanalizacyjne; 4) na uzasadniony wniosek przedsibiorstwa wodocigowokanalizacyjnego, rada gminy, w drodze uchway przedua czas obowizywania dotychczasowych taryf, lecz nie duej ni na 1 rok. 3. Instrumenty zarzdzania rodowiskiem Zarzdzenie rodowiskiem opiera si na wykorzystaniu: 1) instrumentw prawnych ustaw i rozporzdze, dajcych odpowiednie kompetencje organom administracji rzdowej i samorzdowej oraz organom administracji specjalnej; 2) instrumentw finansowych opat za gospodarcze korzystanie ze rodowiska, administracyjnych kar pieninych, funduszy celowych; 3) instrumentw spoecznych wspdziaania i partnerstwa, edukacji ekologicznej, komunikacji spoecznej; 4) instrumentw strukturalnych strategii i programw wdroeniowych. VIII WDRAANIE PROGRAMU 1. rodki finansowe na realizacj programu Na wdraanie programu ochrony rodowiska i planu gospodarki odpadami mog by przeznaczone: 1) rodki wasne; 2) kredyty i poyczki udzielane w bankach komercyjnych; 3) kredyty i poyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez instytucje wspierajce rozwj gmin i powiatw; 4) obligacje;
100

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

5) dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych. Podstawowymi rdami rodkw zewntrznych, z ktrych mog korzysta samorzdy dla realizacji programw ochrony rodowiska to: 1) Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, Wojewdzki); 2) Fundusze strukturalne; 3) Fundacje i fundusze wspierajce ochron rodowiska (Ekofundusz, Fundacja Poszanowania Energii, Narodowa Fundacja Ochrony rodowiska i inne). Korzystanie z wikszoci zewntrznych rde finansowania wymaga udziau wasnego od 25 50% kosztw inwestycji. 2. Koszty realizacji przedsiwzi Kalkulacja szacunkowych kosztw realizacji programw zostaa przeprowadzona w oparciu o plany inwestycyjne samorzdu gminnego oraz koszty porwnywalnych inwestycji i dziaa realizowanych przez te jednostki.
Cele operacyjne Programy Szacunkowe koszty realizacji 2009-2012 Szacunkowe koszty realizacji 2013-2016 Potencjalne rda rodkw

Rozwj gospodarczy nie wpywajcy negatywnie na rodowisko naturalne rodki wasne 10 000 10 000 Program popularyzacji energii Fundusze Ochrony odnawialnej i technologii rodowiska przyjaznych rodowisku Rozwj ekologicznego rolnictwa i przetwrstwa
10 000 10 000 Program rozwoju ekologicznego rolnictwa i przetwrstwa rolnego Rozwj agroturystyki i ekoturystyki 10 000 10 000 Program wspierania rozwoju agroturystyki i gospodarstw ekologicznych
rodki wasne Budet pastwa rodki pomocowe rodki wasne Budet pastwa Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe

Podniesienie walorw przyrodniczych i krajobrazowych gminy WZMiUW d Program budowy maych rodki wasne zbiornikw retencyjnych

Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe

Budowa systemw infrastruktury technicznej rodki wasne Program wodocigowania 3 000 000 2 000 000
101

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe rodki wasne Budet pastwa Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe rodki wasne Budet pastwa Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe

Program budowy sieci kanalizacji sanitarnej

7 000 000

5 000 000

Program gazyfikacji i termomodernizacji budynkw

Poprawa funkcjonowania systemw komunikacyjnych rodki wasne 1 000 000 Program budowy i Budet pastwa modernizacji drg

Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej Program selektywnej zbirki odpadw

Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe rodki wasne Budet pastwa rodki pomocowe rodki wasne Budet pastwa Fundusze Ochrony rodowiska rodki pomocowe

Rozbudowa i usprawnienie systemu gospodarki odpadami

Program likwidacji dzikich wysypisk Program ochrony lasw

10 000

10 000

rodki wasne

Ochrona zasobw lenych 15 000 15 000

Program zalesie Program edukacji ekologicznej

10 000

10 000

rodki wasne Fundusze Ochrony rodowiska Nadlenictwo rodki wacicieli rodki wasne Budet pastwa Fundusze Ochrony rodowiska

Wysoka wiadomo ekologiczna mieszkacw

IX. MONITORING Realizacja celw, wyznaczonych w Programie Ochrony rodowiska wymaga prowadzenia biecego monitoringu przebiegu realizacji programu. Stay monitoring umoliwia ocen skutecznoci podejmowanych dziaa oraz
102

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

wprowadzanie w razie wystpienia takiej koniecznoci odpowiednich korekt. Harmonogram dziaa monitorujcych program przedstawia schemat:
Dziaanie Monitoring stanu rodowiska Raporty z realizacji programu Aktualizacja programu 2009 x 2010 x x 2011 x 2012 x x x 2013 x 2014 x x 2015 x 2016 x x x

Dla oceny realizacji programu konieczne jest ustalenie systemu wskanikw, okrelajcych skuteczno poszczeglnych dziaa. Wskaniki te mona podzieli na grupy: 1) wskaniki ekologiczne - pozwol okreli efekt ekologiczny podejmowanych dziaa (jako wd powierzchniowych i podziemnych, wskaniki zanieczyszczenia powietrza, dugo sieci infrastruktury, wskaniki lesistoci, ilo odpadw wytwarzanych przez 1 mieszkaca, stopie odzysku surowcw wtrnych itp.); 2) wskaniki ekonomiczne koszt jednostkowy osignicia okrelonego efektu ekologicznego; 3) wskaniki spoeczne zaangaowanie mieszkacw w dziaania zwizane z ochron rodowiska, udzia w realizacji sieci infrastruktury technicznej, skuteczno selektywnej zbirki odpadw itp. Ocena skutecznoci wdraania programu bdzie prowadzona m.in. przez porwnanie wskanikw charakteryzujcych stan rodowiska oraz stan infrastruktury technicznej, wpywajcej na stan rodowiska: 1) jako wd powierzchniowych (klasy czystoci); 2) jako wd podziemnych; 3) stenie zanieczyszcze gazowych i pyowych; 4) zawarto metali cikich w glebach; 5) wskanik lesistoci; 6) powierzchnia terenw objtych ochrona prawn; 7) udzia komunalnych ciekw nieczyszczonych; 8) dugo sieci kanalizacyjnej; 9) stosunek dugoci sieci wodocigowej do sieci kanalizacyjnej; 10) ilo odpadw komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkaca; 11) udzia odpadw posegregowanych w oglnej iloci odpadw; 12) nakady inwestycyjne na ochron rodowiska. oraz wskaniki spoeczne: 1) udzia spoeczestwa w realizacji dziaa z zakresu ochrony rodowiska;
103

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2) uspoecznienie procesw decyzyjnych; 3) lokalne inicjatywy proekologiczne; 4) ilo dziaa prawnych zwizanych z zanieczyszczeniem rodowiska. Informacje niezbdne do analizy stanu rodowiska i monitoringu realizacji programu powinny by na bieco gromadzone i przetwarzane przez Urzd Gminy w Guchowie. Tab. 31. Przykadowe wskaniki monitorowania Planu Ochrony rodowiska dla Gminy Guchw
Wskanik
Dugo czynnej sieci wodocigowej Liczba przyczy do sieci wodocigowej Woda dostarczona z wodocigw gospodarstwom domowym Roczne zuycie wody na 1 mieszkaca Liczba przyczy wodocigowych/liczba mieszka Dugo sieci kanalizacyjnej Liczba przyczy do sieci kanalizacyjnej Ilo komunalnych oczyszczalni ciekw Iloci odpadw pochodzcych z selektywnej zbirki (szko+ tworzywa sztuczne PET, metale, papier i tektura) Udzia mieszkacw gminy objtych zorganizowanym systemem zbirki odpadw komunalnych Ilo czynnych skadowisk odpadw Klasa jakoci wd powierzchniowych Powierzchnia lasw Lesisto powierzchni gminy Powierzchnia obszarw prawnie chronionych Powierzchnia parkw krajobrazowych Powierzchnia rezerwatw przyrody Ilo pomnikw przyrody Nakady inwestycyjne na ochron rodowiska Nakady inwestycyjne na gospodark wodn

Jednostka
km szt. dam3 m3 km szt. szt. Mg % szt. klasa ha % ha ha ha szt. tys. z tys. z

Warto
80,6* 13694* 263,7* 50,8* 0,89 10,8* 268* 0 Nie prowadzono 70** 0 IV**** 1439*** 12,99*** 2000* 0* 47,5* 9* 404* 559*

* wg danych Rocznika Statystycznego dla Wojewdztwa dzkiego, Podregiony Powiaty Gminy 2006 **wg danych Urzdu Gminy, stan na koniec 2006 r. *** Dane Starostwa Powiatowego **** wg danych WIO w odzi

X. SPIS TABEL
Tab. 1 Liczba mieszkacw gminy Guchw w latach 2005 - 2008 Tab. 2 Przyrost naturalny w gminie Guchw w l. 2005 2008 104 11 12

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Tab. 3 Saldo migracji w gminie Guchw w l. 2005-2007 Tab. 4 Stan bezrobocia w gminie Guchw (stan na 31.03.2008 r.) Tab. 5 Liczba i powierzchnia uytkowa mieszka w gminie Guchw w l. 2004-2006 Tab. 6 Wskaniki charakteryzujce zasoby mieszkaniowe w gminie Guchw w 2006 r. Tab. 7 Sie wodocigowa i kanalizacyjna na terenie gminy Guchw (wg stanu na 31.12.2006 r.) Tab. 8 Wodocigi i kanalizacja - sie rozdzielcza na 100 km2 (na 31.12.2006 r.) Tab. 9 Liczba podmiotw gospodarki narodowej w gminie Guchw w 2007 r. wedug sekcji Tab. 10 Dochody budetu gminy Guchw w latach 2004-2007 (w z) Tab. 11 Wykonanie dochodw budetu gminy Guchw wedug waniejszych rde w latach 2004-2007 (w z) Tab. 12 Wydatki budetu gminy Guchw w l. 2005-2007 (w z) Tab. 13 Wynikowe klasy strefy POWIAT SKIERNIEWICKI dla poszczeglnych zanieczyszcze oraz klasa oglna strefy, uzyskane w ocenie rocznej (OR) dokonanej z uwzgldnieniem kryteriw ustanowionych w celu ochrony zdrowia w 2006 r. Tab. 14 Wynikowe klasy strefy POWIAT SKIERNIEWICKI dla poszczeglnych zanieczyszcze oraz klasa oglna strefy, uzyskane w ocenie rocznej (OR) dokonanej z uwzgldnieniem kryteriw ustanowionych w celu ochrony rolin w 2006 r. Tab. 15 Wyniki pomiarw zanieczyszcze powietrza dla substancji SO2 i NO2 w punktach pomiarowo-kontrolnych na terenie powiatu skierniewickiego w 2006 r. Tab. 16 Wyniki pomiarw zanieczyszcze powietrza dla substancji SO2 i NO2 w punktach pomiarowych na terenie powiatu skierniewickiego w Lipcach Reymontowskich i w rejonie m. Bolimw w 2007 r. Tab. 17 Wielko emisji substancji zanieczyszczajcych powietrze przez 105 12 12 13 14 14 14 17 18

19 19

24

25

26

26

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ OSM w Guchowie w l. 2006 2007. Tab. 18 Wskaniki decydujce o klasyfikacji rzeki Rawka w 2007 r. Tab. 19 Wskaniki decydujce o klasyfikacji rzeki upia-Skierniewka w 2007 r. Tab. 20 Uytkowanie wd podziemnych w gminie Guchw Tab. 21 Klasyfikacja jakoci wd podziemnych w punktach sieci monitoringu regionalnego na terenie gminy Guchw w 2007 r. 27 34 35 36 38

Tab. 22
Zbiorniki wodne maej retencji ujte w Wojewdzkim Programie Maej Retencji jako zaplanowane do realizacji na terenie gminy Guchw Tab. 23 Wykaz zbiornikw maej retencji zgoszonych do realizacji przez samorzdy lokalne, instytucje oraz stowarzyszenia Tab. 24 Sie rozdzielcza kanalizacji sanitarnej w powiecie skierniewickim Tab. 25 Powierzchnia uytkw rolnych w gminie Guchw w l. 2004 2005 Tab. 26 Uytkowanie gruntw rolnych w gminie Guchw w % oglnej powierzchni gminy Tab. 27 Gleby poszczeglnych klas bonitacyjnych w gminie Guchw Tab. 28 Pomniki przyrody oywionej na terenie gminy Guchw Tab. 29 Powierzchnia gruntw zalesionych w gminie Guchw w l. 1996-2006 Tab. 30 Zakady, w ktrych wystpuj substancje niebezpieczne w ilociach mogcych spowodowa wystpienie zagroenia dla ludzi i rodowiska poza swoim terenem (stan 2007 r.). Tab. 31 Przykadowe wskaniki monitorowania Planu Ochrony rodowiska dla Gminy Guchw 41 42 43 49 50 51 58 60 62

100

CZ II Gminny Plan Gospodarki Odpadami


106

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

I. WPROWADZENIE 1. Uwarunkowania prawne gminnego planu gospodarki odpadami Opracowanie planu gospodarki odpadami dla gminy jest realizacj przepisw uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). Okrelone w ustawie o odpadach w rozdziale 2 art. 5 zasady postpowania z odpadami, stanowi podstaw do formuowania zada w planie gospodarki odpadami. Zasada gospodarowania odpadami brzmi: Kto podejmuje dziaania powodujce lub mogce powodowa powstawanie odpadw, powinien takie dziaania planowa, projektowa i prowadzi tak aby: 1) zapobiega powstawaniu odpadw lub ogranicza ilo odpadw i ich negatywne oddziaywanie na rodowisko przy wytwarzaniu produktw, podczas i po zakoczeniu ich uytkowania; 2) zapewnia zgodny z zasadami ochrony rodowiska odzysk, jeeli nie udao si zapobiec ich powstaniu; 3) zapewnia zgodne z zasadami ochrony rodowiska unieszkodliwianie odpadw, ktrych powstaniu nie udao si zapobiec lub ktrych nie udao si podda odzyskowi. Gospodarka odpadami regulowana jest nastpujcymi aktami prawnymi: 1) Ustaw o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z pn. zm.); 2) Ustaw Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z pn. zm.); 3) Ustaw o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektrych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z pn. zm.); 4) Ustaw o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z pn. zm.); 5) Ustaw o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu ciekw z dnia 7 czerwca 2001 r. ((t.j. Dz. U. 2006 nr 123, poz. 858); 6) Ustaw o przewozie drogowym towarw niebezpiecznych z dnia 28 padziernika 2002 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1671 z pn. zm.). oraz szeregiem rozporzdze wydanych do ustaw: 1) Rozporzdzeniem Ministra rodowiska w sprawie sporzdzania planw gospodarki odpadami z dnia 9 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 66, poz. 620 z pn. zm.); 2) Rozporzdzeniem Ministra rodowiska w sprawie wzorw dokumentw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadw z dnia 14 lutego 2006 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 30, poz. 213);
107

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

3) Obwieszczenie Ministra rodowiska z dnia 20 wrzenia 2007 r. w sprawie wysokoci stawek opat za korzystanie ze rodowiska na rok 2008 (M.P. z 2007 r. Nr.68, poz.754); 4) Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajw odpadw, ktre mog by skadowane w sposb nieselektywny z dnia 30 padziernika 2002 r. (Dz. U. Nr 191, poz. 1595); 5) Rozporzdzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobw bezpiecznego uytkowania oraz warunkw usuwania wyrobw zawierajcych azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 71, poz. 649); 6) Rozporzdzeniem Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu odpadw (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206.). W zwizku z wejciem Polski do struktur pastw UE istnieje konieczno spenienia jej wymaga w zakresie ochrony rodowiska, w tym dotyczcych gospodarki odpadami. Podstawowymi kierunkami dziaa s: zmniejszanie iloci odpadw do wywiezienia poprzez selektywn zbirk i zagospodarowanie odpadw oraz stworzenie nowoczesnych zakadw wykorzystujcych i unieszkodliwiajcych odpady. Odpady organiczne powinny by w caoci kompostowane. Gminny plan gospodarki odpadami opracowany zosta zgodnie z zasadami okrelonymi w Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporzdzania planw gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) oraz Rozporzdzeniu Ministra rodowiska z dnia 13 marca 2006 r. zmieniajcym rozporzdzenie w sprawie sporzdzania planw gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 46, poz. 333) i okrela: 1) aktualny stan gospodarki odpadami; 2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym rwnie wynikajce ze zmian demograficznych i gospodarczych; 3) dziaania zmierzajce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami; 4) projektowany system gospodarki odpadami; 5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsiwzi oraz instytucje odpowiedzialne za ich realizacj; 6) instrumenty finansowe suce realizacji zamierzonych celw; 7) system monitoringu i oceny zamierzonych celw. Gminny plan gospodarki odpadami obejmuje odpady komunalne powstajce na obszarze gminy oraz przywoone na jej obszar z uwzgldnieniem odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji oraz odpadw niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych.

108

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Projekt planu jest opiniowany przez organ wykonawczy wojewdztwa oraz powiatu. Po zatwierdzeniu dokumentu przez Rad Gminy staje si on aktem prawa lokalnego. Wjt Gminy przygotowuje i skada co dwa lata Radzie Gminy i organowi wykonawczemu powiatu sprawozdanie z realizacji planu. Ustawodawca ustali konieczno aktualizacji planu nie rzadziej ni co 4 lata. 2. Ocena realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw, zatwierdzonego przez Rad Gminy Uchwa Nr XXIV/123/05 Stan wykonania zada okrelonych harmonogramem realizacji przedsiwzi na lata 2004 2008 oraz ocen osignitego stanu gospodarki odpadami przedstawiono w Sprawozdaniu z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw (Guchw 2009). Sprawozdanie przedstawia informacje zarwno o wykonaniu jakociowym jak i ilociowym celw i zada postawionych w gminnym planie gospodarki odpadami. Opis podjtych dziaa oraz stan realizacji zada (na dzie 31.12.2008 r.) okrelonych w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw przestawiaj ponisze tabele:

109

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 1. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiwziciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy w latach 2007-2008
Lp . Nazwa zadania w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Przygotowanie i przyjcie gminnych planw gospodarki odpadami Organizacja gminnych systemw gospodarki odpadami komunalnymi. Rok realizacji Nazwa zadania w Planie Gospodarki Odpadami Opis podjtych dziaa dla Gminy Guchw Czy gminny plan gospodarki zosta uchwalony? Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw nie zostaa jeszcze uchwalona. - Plan Gospodarki Odpadami jest w trakcie opracowania. Wspomaganie selektywnej zbirki Na terenie gminy nie zosta utworzony nowy system odpadw komunalnych gospodarki odpadami. Kontynuowana jest zbirka odpadw poprzez porozumienie z komunalnych zmieszanych u rda. firm VEOLA Usugi dla rodowiska Budowa i organizacja gminnego punktu zbirki odpadw (GPZO) w Guchowie Aktualizacja regulaminu utrzymania czystoci i porzdku w gminie Guchw Na terenie gminy nie funkcjonuje GPZO, brak jest rwnie skonkretyzowanych planw co do realizacji zadania w terminie pniejszym. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz zmianie niektrych innych ustaw Rada Gminy w Guchowie uchwa Nr XXXVIII/175/06 z dnia 20 lipca 2006r. uchwalia Regulamin utrzymania czystoci i porzdku w Gminie Guchw. Koszt [w tys. PLN] -

1. 2.

2008 2007-2008

W ramach rodkw UG

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Zobowizanie firm posiadajcych zezwolenie Wjta do prowadzenia ewidencji zawieranych umw i przekazywania ich do Urzdu Gminy w okresach procznych wraz z informacj o iloci i sposobie zagospodarowania odebranych odpadw.

Przedsibiorcy prowadzcy dziaalno w zakresie odbioru odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci na terenie gminy dostosowali si do wymogu wynikajcego z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektrych innych ustaw i przekazali Wjtowi Gminy wykazy, o ktrych mowa w atr. 2 pkt 10 tej ustawy.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektrych innych ustaw dnia 18 wrzenia 2006r. Wjt Gminy Guchw okreli i poda do publicznej wiadomoci W ramach wymagania, jakie powinien spenia przedsibiorca rodkw ubiegajcy si o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie UG dziaalnoci w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci Zarzdzenie Nr 14/2006, data okrelenia wymaga 24 wrzenia 2006r. Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektrych innych ustaw z wnioskiem o zmian posiadanego zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci wystpia firma VEOLA Usugi dla rodowiska S.A. Oddzia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, 97-200 w Tomaszw Mazowiecki. Aktualnie firma VEOLA nie posiada zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci na odbieranie odpadw komunalnych.

111

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Czy gmina zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r. o utrzymaniu czystoci i porzdku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z p. zmianami) gmina utworzya ewidencj umw zawartych na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci w celu kontroli wykonywania przez wacicieli nieruchomoci i przedsibiorcw obowizkw wynikajcych z ustawy? Gmina utworzya ewidencj umw w 2007 r. Na terenie gminy nie przeprowadzano referendum w sprawie przejcia przez gmin obowizkw od wacicieli nieruchomoci w zakresie gromadzenia i odbierania odpadw komunalnych.
Wprowadzenie szkole dla pracownikw UG, doposaenie w niezbdny sprzt informatyczny i oprogramowanie, rozwj i stworzenie nowych wydziaw gospodarki odpadami ze zwikszonym zakresem obowizkw i kompetencji

Zadanie jest realizowane gwnie poprzez uczestnictwo pracownikw UG w szkoleniach i seminariach z zakresu gospodarki odpadami.

W ramach rodkw UG

3.

Intensyfikacja akcji podnoszenie wiadomoci spoecznej w dziedzinie gospodarki odpadami

2007-2008

Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkole i podnoszenia wiadomoci spoecznej

Konkursy, filmy ekologiczne realizowane w szkoach zgodnie z harmonogramem pracy szk. Organizacja akcji W ramach Sprztanie wiata - realizacja cykliczna coroczna. rodkw Dla dorosych: pogadanki na naradach sotysw, radnych UG i i zebraniach wiejskich, rozdawano ulotki informacyjne. budetu Dostpna jest rwnie strona internetowa, na ktrej szkoy znajduj si wszelkie informacje z zakresu gminnej gospodarki odpadami.

112

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Osignicie poziomu 100% zorganizowanego Zorganizowanym odbiorem odpadw objte s wszystkie miejscowoci w gminie dostp do systemu ma 100% odbioru odpadw mieszkacw. komunalnych z W ramach gospodarstw domowych rodkw poprzez pokrycie UG i dziaalnoci firm rodkw wywozowych 100% mieszkaobszaru gminy. cw Kontrola zawierania umw na wywz i ich przestrzegania. Na terenie gminy nie wdroono systemu selektywnego zbierania odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji, w tym odpadw zielonych i odpadw organicznych z gospodarstw domowych. Znaczna cz odpadw ulegajcych biodegradacji, co jest charakterystyczne dla obszarw wiejskich, segregowana jest w indywidualnych posesjach z przeznaczeniem na kompost (s to odpady organiczne: kuchenne, z upraw polowych, przydomowych ogrodw). Na terenie gminy nie wybudowano instalacji odzysku odpadw ulegajcych biodegradacji. Z uwagi na wiejski charakter gminy nie ma potrzeby i koniecznoci budowy takiej instalacji, gdy odpady ulegajce biodegradacji w znacznym stopniu znajduj zagospodarowanie w granicach indywidualnych posesji (s kompostowane w kompostownikach przydomowych i wykorzystywane na wasne potrzeby). 113

4.

Objcie 100% mieszkacw zorganizowan zbirk odpadw komunalnych

2007-2008

Zmniejszenie iloci skadowanych odpadw komunalnych, w tym ulegajcych biodegradacji. Budowa instalacji, ktre 5. 2007-2008 zapewni odzysk i unieszkodliwianie (poza skadowaniem) w 2007 r. odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji Zmniejszenie skadowanej iloci odpadw komunalnych zmieszanych. Budowa instalacji, ktre zapewni 6. 2007-2008 odzysk i unieszkodliwianie (poza skadowaniem) w 2007 r. odpadw komunalnych zmieszanych.

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Organizacja zbirki selektywnej odpadw niebezpiecznych Rozwj systemu i wielkogabarytowych i selektywnego zbierania i W latach 2007-2008 r. w gminie organizowane byy ich czasowe odbierania poszczeglnych okresowe akcje - tzw. wystawka mobilny punkt zbirki, 7. frakcji odpadw 2007-2008 magazynowanie w GPZO. (wedug potrzeb zgoszonych przez mieszkacw). komunalnych odpady Zawarcie umw na odbir i wielkogabarytowe zagospodarowanie odpadw niebezpiecznych i wielkogabarytowych. W 2008 r. gmina zapocztkowaa zbirk zuytego sprztu Rozwj systemu elektrycznego i elektronicznego - tzw. Wystawka Na terenie selektywnego zbierania i gminy nie ma punktu zbierania odbierania poszczeglnych 8. 2007-2008 i przetwarzania zuytego sprztu elektrycznego i frakcji odpadw elektronicznego. Najbliszy znajduje si w Skierniewicach: Okomunalnych zuyty sprzt PAL Sp. z o.o. elektryczny i elektroniczny Rozwj systemu selektywnego zbierania i odbierania poszczeglnych frakcji odpadw komunalnych odpady niebezpieczne Prowadzone s cykliczne akcje wystawki zbirki odpadw wielkogabarytowych oraz zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie gminy nie ma planw inwestycyjnych w zakresie budowy instalacji linii unieszkodliwiania odpadw niebezpiecznych. Na terenie gminy nie ma skadowisk odpadw oraz zakadw zagospodarowania odpadw. Inwestycja w zakresie budowy tego typu instalacji unieszkodliwiania odpadw nie jest przewidziana rwnie w okresie dugoterminowym.

9.

2007-2008

Zamykanie i rekultywacja skadowisk odpadw 10 2003-2006 komunalnych niespeniajcych wymogw UE

114

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Zadania dotyczce gospodarowania odpadami komunalnymi, ktre zostay wpisane w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw i byy realizowane na terenie gminy, a nie zostay wskazane w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Prowadzenie ewidencji zbiornikw bezodpywowych i kontrola czstotliwoci ich oprniania Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ciekw oraz kontrola sposobu i czstotliwoci 2004-2011 pozbywania si komunalnych osadw ciekowych Zaoenie wykazu terenw pogrniczych, zdegradowanych, przeznaczonych do rekultywacji (wraz z likwidacj dzikich wysypisk) Ewidencja zbiornikw bezodpywowych jest prowadzona. Kontrola czstotliwoci ich oprniania prowadzona jest systematycznie, ale w sposb wyrywkowy, tj. obejmuje tylko przypadkow cz uytkownikw tego typu instalacji. W ramach rodkw UG

11

Aktualnie na terenie gminy funkcjonuje 40 przydomowych oczyszczalni. Kontrola sposobu i czstotliwoci pozbywania si osadw jest prowadzona systematycznie.

W ramach rodkw UG

Wykaz nie jest prowadzony - na terenie gminy nie ma terenw pogrniczych, zdegradowanych, przeznaczonych do rekultywacji. W 2004 roku zlikwidowano jedno nielegalne (dzikie) wysypisko mieci.

W ramach rodkw UG

115

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 2. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiwziciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2007-2008
Lp . Nazwa zadania w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami Rok realizacji Nazwa zadania w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw Opis podjtych dziaa Koszt [w tys. PLN]

1.

Rozbudowa systemu gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy, w tym selektywnego zbierania odpadw opakowaniowych w celu uzyskania 50% poziomu odzysku w 2007 r. i odpowiednich poziomw recyklingu.

Wprowadzenie pilotaowej selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych u rda w miejscowoci gminnej. Organizacja selektywnej zbirki odpadw na pozostaym obszarze gminy, 2007-2011 spjnej z przyjtymi rozwizaniami w obrbie gmin objtych porozumieniem, np. wyposaenie gospodarstw domowych w worki do selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych

Gospodarka odpadami opakowaniowymi na terenie gminy nie zostaa zorganizowana z uwagi na brak wystarczajcych rodkw. Na terenie gminy nie ma selektywnej zbirki odpadw

2. 3.

Wdraanie systemw selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych. Rozbudowa infrastruktury technicznej do sortowania i recyklingu odpadw opakowaniowych

2007-2011 2007-2011

Gospodarka odpadami opakowaniowymi na terenie gminy nie zostaa zorganizowana z uwagi na brak wystarczajcych rodkw. W latach 2007-2008 nie podejmowano dziaa w tym kierunku

116

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 3. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiwziciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2007-2008
Nazwa zadania w KPGO 2010/PGOW Rozwj i organizacja nowych systemw zbierania odpadw niebezpiecznych. Budowa gminnych punktw zbirki odpadw niebezpiecznych (GPZON) (w ramach GPZO) Rok realizacji Nazwa zadania w Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw Koszt [w tys. PLN] -

Lp. 1.

Opis podjtych dziaa Na terenie gminy w latach 2007-2008 organizowana bya zbirka zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego tzw. wystawka w systemie akcyjnym (wedug potrzeb zgoszonych przez mieszkacw), najczciej raz do roku.

2007-2011 Organizacja zbirki selektywnej odpadw niebezpiecznych i wielkogabarytowych i ich czasowe magazynowanie w GPZO. Zawarcie umw na odbir i zagospodarowanie odpadw niebezpiecznych i wielkogabarytowych.

2.

2007-2010

Na terenie gminy nie funkcjonuje Gminny Punktu Zbirki Odpadw Niebezpiecznych (GPZON).

3.

Unieszkodliwianie odpadw niebezpiecznych

2007-2011

Nie powstaa i nie jest planowana budowa instalacji unieszkodliwiania odpadw niebezpiecznych na terenie gminy.

117

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 4. Rozwj i organizacja systemu zbierania i demontau pojazdw wycofanych z eksploatacji oraz odzysku i recyklingu odpadw powstajcych z pojazdw wycofanych z eksploatacji. Inwentaryzacja budynkw i urzdze zawierajcych azbest i urzdze zawierajcych PCB Na terenie gminy nie ma instalacji do demontau i recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji. Najbliszy punkt - STAL-CAR Sebastian Kaamaski, Bartosz Bielecki znajduje si w Skierniewicach.

2007-2011

5.

2007-2011

Skadanie wojewodzie informacji o rodzaju, iloci i miejscach wystpowania substancji stwarzajcych szczeglne zagroenie dla rodowiska (azbest, PCB i inne), do dnia 31.03. za poprzedni rok kalendarzowy

W gminie Guchw prowadzona jest inwentaryzacja miejsc wystpowania substancji stwarzajcych szczeglne zagroenia dla rodowiska (m.in. pokry dachowych zawierajcych azbest). Inwentaryzacja powinna by corocznie aktualizowana, gdy stanowi ona podstawowe rdo wiedzy niezbdnej dla podejmowania konkretnych dziaa. Gmina nie posiada jeszcze opracowanego Programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest

118

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 4. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiwziciach w zakresie gospodarki odpadami pozostaymi (zuyte opony, komunalne osady ciekowe, odpady budowlane i odpady z sektora przemysowego, odpady poubojowe grupa 02) na terenie gminy w latach 2007-2008.
Nazwa zadania w KPGO 2010/PGOW Rozbudowa infrastruktury technicznej dotyczcej zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadw. Rok realizacji Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami

Lp.

Opis podjtych dziaa Na terenie gminy nie ma instalacji do odzysku zuytych opon ani instalacji do recyklingu odpadw budowlanych wchodzcych w strumie odpadw komunalnych.

1.

2007-2008

Tab. 5. Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiwziciach informacyjno-edkuacyjnych na terenie gminy w latach 2007-2008 r.
Lp. Nazwa zadania w KPGO 2010/PGOW Intensyfikacja edukacji ekologicznej promujcej minimalizacj powstawania odpadw oraz prowadzenie kampanii informacyjnoedukacyjnej w tym zakresie. Rok realizacji Nazwa zadania w gminnym planie gospodarki odpadami Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkole i podnoszenia wiadomoci spoecznej Opis podjtych dziaa Pracownicy Urzdu Gminy uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych Dziaania edukacyjno-informacyjne prowadzono dla pracownikw Urzdu Gminy, sotysw oraz dla dzieci i modziey w szkoach. Organizacja akcji Sprztanie wiata - realizacja cykliczna coroczna.

1.

20072008

119

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

II. Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie Guchw Pierwszym opracowaniem dotyczcym gospodarki odpadami na terenie gminy Guchw by Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw, przyjty przez Rad Gminy Uchwa Nr XXIV/123/05 z dnia 24. 02.2005 r. System gospodarowania odpadami stanowi: zbieranie, odbir (transport), odzysk i unieszkodliwianie odpadw, w tym rwnie nadzr nad takimi dziaaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadw. Zgodnie z obowizujcymi przepisami analiza aktualnego stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Guchw obejmuje rodzaje, ilo i rda powstawania wszystkich odpadw, a w szczeglnoci odpadw komunalnych. Wstpna analiza stanu obecnego gospodarki odpadami na terenie gminy zostaa przeprowadzona w oparciu o: 1) informacje uzyskane z Urzdu Gminy w Guchowie; 2) sprawozdanie z Realizacji Gminnego Planu Gospodarki Odpadami za okres 2004 - 31.12.2006 oraz Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw [za lata 2007-2008]; 3) informacje zawarte w przegldzie ekologicznym skadowisk; 4) informacje z Raportu o stanie rodowiska w Wojewdztwie dzkim w roku 2006 (Biblioteka Monitoringu rodowiska, d 2007) oraz Informacji o stanie rodowiska w powiecie skierniewickim w roku 2007 (WIO w odzi Delegatura Skierniewice, 2008); 5) dane z Wojewdzkiej Bazy Danych dotyczce wytwarzania i gospodarowania odpadami w gminie Guchw i powiecie skierniewickim. 1. Opis infrastruktury zwizanej z gospodark odpadami Na terenie gminy Guchw systemem zorganizowanej zbirki odpadw komunalnych objtych jest 70 % gospodarstw i posesji. Odpady wywoone s na podstawie indywidualnych umw zawartych przez jednostk wywozow z wytwrcami odpadw. Szczegowe zasady utrzymania porzdku i czystoci w gminie reguluje Uchwaa Rady Gminy w Guchowie NR XXXVIII/175/06 z dnia 20.07.2006 r. Podmiotami posiadajcymi stosowne zezwolenie Wjta Gminy na wiadczenie usug w zakresie usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadw komunalnych z terenu gminy s: 1) EKO-REGION Sp. z o.o., z Bechatowa (ul. Baweniana 18), ktra od 2006 r. przeja dziaalno prowadzon uprzedni przez Zakad

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Skierniewicach, ul. Czerwona 7 decyzja nr RG 7625/6/02 z dnia 30.07.2002 r., do 29.07.2012 r.; 2) ,,VEOLIA Usugi dla rodowiska S.A Oddzia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszw Mazowiecki. Podstawow metod unieszkodliwiania odpadw komunalnych, ktre stanowi najwiksz grup odpadw powstajcych na terenie gminy jest skadowanie. Na obszarze gminy Guchw nie ma skadowiska odpadw komunalnych. Odpady komunale z terenu gminy latach 2005-2006 trafiay na skadowisko odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne zlokalizowane poza jej terenem, tj. w miejscowoci Julkw (gm. Skierniewice). W latach 2007- 2008 odpady komunalne z terenu gminy Guchw deponowane byy na skadowisku odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne zlokalizowanym w miejscowoci Pukinin (gm. Rawa Mazowiecka). Skadowisko w Julkowie, ktre powstao w 1972 r., usytuowane jest ok. 8 9 km na poudnie od miasta Skierniewice. Wacicielem skadowiska jest Gmina Skierniewice, natomiast zarzdzajcym - EKO-REGION Sp. z o.o. z Bechatowa. Skadowisko zlokalizowane jest w wyrobisku powirowym i popiaskowym o gbokoci ok. 10 m. Cakowita powierzchnia skadowiska wynosi 7,61 ha, przy czym powierzchnia skadowania wynosi 3,6 ha, a do ewentualnej rozbudowy pozostaje 2,4 ha. Pojemno skadowiska oceniana jest na 247,8 tys. Mg, z czego wykorzystano 216,3 tys. Mg (87,2%). Na skadowisku deponowane s odpady komunalne z terenw gmin: Bolimw, Godzianw, Nieborw, Lipce Reymontowskie, Makw, Nowy Kawczyn, Skierniewice, Supia oraz z miasta Skierniewice. Ponadto na skadowisku s deponowane nie segregowane odpady podobne do komunalnych oraz odpady inne ni niebezpieczne pochodzce od podmiotw gospodarczych. Sytuacja formalno-prawna skadowiska jest nieuregulowana: skadowisko powstao jako dzikie wysypisko, brak jest pozwolenia na budow. Podoe skadowiska jest nieuszczelnione, brak jest drenau odciekw. Skadowisko odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w Julkowie posiada pozwolenie zintegrowane. W wyniku przeprowadzonego przegldu ekologicznego skadowisko zostao przeznaczone do modernizacji i dalszej eksploatacji (do 2018 r.). Stara cz skadowiska (3,6 ha) po wypenieniu przeznaczona jest do rekultywacji. Karta skadowiska, stanowica zacznik nr 1 do niniejszego Planu przedstawia komplet informacji okrelajcych stan formalno-prawny oraz techniczny skadowiska odpadw w Julkowie. Firma EKO-REGION Sp. z o.o. majca siedzib w Bechatowie, ktra zarzdza skadowiskiem w Julkowie, przystpia do realizacji przedsiwzicia
121

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Rozbudowa i rekultywacja skadowiska odpadw w Julkowie, gm. Skierniewice, powiat skierniewicki. Wojewoda dzki postanowi uzgodni rodowiskowe uwarunkowania realizacji w/w przedsiwzicia (dnia 27.04.2007 r. - znak postanowienia SR.VII-K/6617-2/p/334/2007). Proces rozbudowy i rekultywacji skadowiska, skadajcy si z kilku etapw, przedstawia si nastpujco: Etap I
1) Rozbudowa skadowanie warstwami odpadw w czci pnocno-

wschodniej pryzmy skadowiska; 2) Rekultywacja: a) wykonanie, po uzyskaniu docelowych rzdnych wierzchowiny czci pnocno-wschodniej pryzmy studni odgazowujcych, b) uszczelnienie skarp i wierzchowiny mat bentonitow, c) wykonanie geodrenau, d) budowa zbiornika odparowujcego, e) wykonanie warstw drenaowo-ochronnej, glebowej i humusowej, f) rekultywacja biologiczna. Etap II 1) Rozbudowa skadowanie warstwami odpadw w czci poudniowej pryzmy skadowiska, 2) Rekultywacja: a) wykonanie, po uzyskaniu docelowych rzdnych wierzchowiny czci poudniowej pryzmy studni odgazowujcych, b) uszczelnienie skarp i wierzchowiny mat bentonitow, c) wykonanie geodrenau, d) wykonanie rowu opaskowego, e) budowa zbiornika odparowujcego, f) wykonanie warstw drenaowo-ochronnej, glebowej i humusowej, g) rekultywacja biologiczna. Etap III 1) Zakoczenie rozbudowy - skadowanie warstwami odpadw w czci pnocno-zachodniej pryzmy skadowiska; 2) Rekultywacja: a) wykonanie, po uzyskaniu docelowych rzdnych wierzchowiny czci poudniowej pryzmy studni odgazowujcych, b) uszczelnienie skarp i wierzchowiny mat bentonitow, c) wykonanie geodrenau, d) wykonanie warstw drenaowo-ochronnej, glebowej i humusowej, e) rekultywacja biologiczna. Cz powierzchni istniejcych skarp pryzmy bdzie zniwelowana dla uzyskania niezbdnych spadkw do uoenia warstw rekultywacyjnych poprzez
122

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

przemieszczanie odspojonego materiau i wbudowanie go w pryzm odpadw. Poprzez niwelacj powierzchni istniejcej pasa obrzea terenu skadowiska stanowicego podstaw skarpy nadpoziomowej pryzmy uksztatowany zostanie teren do uoenia uszczelnienia, warstw rekultywacyjnych i wykonania geodrenau. Uksztatowanie korpusu skadowiska poprzez skadowanie odpadw do projektowanych rzdnych spowoduje uformowanie warstwy wypeniajcej. Zostanie zainstalowana na wierzchowinie skadowiska mobilna linia sortownicza. Wykonana zostanie budowa drogi technologicznej po stronie wschodniej i pnocnej terenu skadowania. Skadowisko odpadw w Pukininie, ktrego wacicielem jest Miasto i Gmina Rawa Mazowiecka (Urzd Miasta Rawa Mazowiecka, Pl. Pisudskiego 5, 96-200 Rawa Mazowiecka) zlokalizowane jest w obrbie niecki mazowieckiej, na pnocny wschd od granic miasta Rawa Mazowiecka, w pnocnej czci miejscowoci Pukinin. Cakowita powierzchnia skadowiska w granicach ogrodzenia wynosi 7,65 ha, w tym powierzchnia terenu przeznaczonego do deponowania odpadw wraz czci midzypryzmow stanowi 4,88 ha. Dodatkowo poza terenem skadowiska istnieje rezerwa terenu o powierzchni 12 ha umoliwiajca jego rozbudow. Podstawowe dane charakteryzujce skadowisko: 1) rok uruchomienia: 1992; 2) rok przekazania do eksploatacji: 1993; 3) powierzchnia w granicach ogrodzenia: 7,65 ha; 4) zgromadzona ilo odpadw do 2008 r.: 22041,6 Mg; 5) zaprojektowana pojemno: 125 300 tys. m3 6) przewidywany czas eksploatacji (wedug dokumentacji technicznej skadowiska): do 2012 r.; 7) zabezpieczenie podoa: naturalna warstwa utworw saboprzepuszczalnych o miszoci okoo 20 m i wspczynniku infiltracji od 0,1 do 0,0043 m/dob.; 8) otwory obserwacyjno-piezometryczne: 7szt.; 9) ilo kwater: 3 o powierzchni odpowiednio: 0,54 ha, 0,58 ha i 1,94 ha; 10) stan formalno-oprawny: uregulowany (pozwolenie na uytkowanie i decyzja zatwierdzajca instrukcj eksploatacji skadowiska); 11) infrastruktura i wyposaenie: budynek socjalno-gospodarczy, budynek garay; magazyn materiaw atwopalnych; wiaty na surowce wtrne; zasieki na zom metalowy; zbiornik wody czystej; zbiornik bezodpywowy na cieki; myjnia pytowa do mycia sprztu; brodzik dezyfekcyjny; waga samochodowa, prasa hydrauliczna do PET i makulatury, spychacz, kompaktor; trafo-stacji supowej; rw opaskowy zbierajcy wody opadowe; zbiorniki otwarte na wody opadowe. Wywiewanie materiaw lekkich na przylege tereny zabezpiecza ogrodzenie przestawne;
123

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

12) technologia skadowania odpadw: system pryzmowy obejmujcy ukadanie cienkich warstw odpadw (gruboci 0,3 - 0,5 m), zagszczanie, obwaowanie ziemi lub odpadami mineralnymi kadego pitra (o wys. 2 m) oraz wstpnej rekultywacji poprzez okadanie skarp humusem lub obsianie traw.. Skadowisko odpadw w Pukininie posiada pozwolenie zintegrowane. Zaczona karta skadowiska przedstawia komplet informacji okrelajcych stan formalno-prawny oraz techniczny skadowiska odpadw w Pukininie (za. nr 2). Na terenie gminy Guchw nie ma zlokalizowanych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadw. 2. Rodzaje, rda powstawania oraz iloci wytwarzanych odpadw ODPADY KOMUNALNE Odpadami komunalnymi s odpady powstajce w gospodarstwach domowych, jak rwnie odpady nie zawierajce odpadw niebezpiecznych pochodzce od innych wytwrcw odpadw, ktre ze wzgldu na swj charakter lub skad s podobne do odpadw powstajcych w gospodarstwach domowych. rdami powstawania odpadw komunalnych s: 1) gospodarstwa domowe; 2) obiekty infrastruktury (handel, usugi, rzemioso, szkolnictwo i inne). Dane statystyczne wykazuj, ze okoo 2/3 odpadw komunalnych generuj gospodarstwa domowe, natomiast 1/3 tych odpadw powstaje w obiektach infrastruktury. W oparciu o Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa dzkiego 2011 zamieszczono niej wskaniki wytwarzania oraz skad morfologiczny odpadw komunalnych wytwarzanych w wojewdztwie dzkim. Tab. 6. Skad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadw komunalnych powstajcych na terenie wojewdztwa dzkiego (wg KPGO 2010)
Lp. 1 2 3 4 Strumie odpadw komunalnych Odpady kuchenne ulegajce biodegradacji Odpady zielone Papier i tektura Opakowania wielomateriaowe Odpady komunalne pochodzce z gospodarstw domowych
Miasto [%] Wie [%]

Odpady komunalne pochodzce z obiektw infrastruktury [%] 10 2 27 18

33 2 20 4 124

18 4 12 3

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 5 6 7 8 9 10 11 Tworzywa sztuczne Szko Metale Odzie, tekstylia Drewno Odpady niebezpieczne Odpady mineralne Razem 14 8 5 1 2 1 10 100 12 8 5 1 2 1 34 100 18 10 5 3 1 1 5 100

rdo: Plan Gospodarki Odpadami Wojewdztwa dzkiego 2011

Ilo wytworzonych odpadw komunalnych na terenie gminy Guchw wyliczono wedug wskanikw generowania iloci odpadw komunalnych przyjtych w PGOW 2011 (wg Instytutu Ekologii Terenw Uprzemysowionych w Katowicach /I E T U/). Przyjto nastpujce zaoenia dotyczce iloci wytwarzanych odpadw komunalnych w cigu roku w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkaca: dla terenw wiejskich 170 kg/M/r., w tym: 140 kg/M/r. odpadw pochodzcych z gospodarstw domowych i 30 kg/M/r. pochodzcych z obiektw infrastruktury. Tab.7. Skad oraz iloci wytwarzanych odpadw komunalnych w cigu roku w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkaca
2 . L 1 Strumie odpadw komunalnych Skad ilociowy odpadw komunalnych z obiektw z gospodarstw Ogem infrastruktury domowych [kg/M/rok] [kg/M/rok] [kg/M/rok] 3 0,6 8,1 5,4 5,4 3 1,5 0,9 0,3 0,3 1,5 30 28,2 6,2 24,9 9,6 22,2 14,2 8,5 2,3 3,1 1,7 49,1 170

Odpady kuchenne 25,2 ulegajce biodegradacji 2 Odpady zielone 5,6 3 Papier i tektura 16,8 4 Opakowania 4,2 wielomateriaowe 5 Tworzywa sztuczne 16,8 6 Szko 11,2 7 Metale 7 8 Odzie, tekstylia 1,4 9 Drewno 2,8 10 Odpady niebezpieczne 1,4 11 Odpady mineralne 47,6 Razem 140 * Obliczenia wasne w oparciu o wskaniki PGOW 2011

Zestawienie iloci odpadw wytworzonych na terenie gminy Guchw w latach 2006 - 2007 sporzdzono szacunkowo wedug cytowanych wyej wskanikw,

125

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

przyjmujc liczb mieszkacw gminy wg danych GUS na dzie 31 grudnia analizowanego roku i uwzgldniajc wskaniki zmiany emisji odpadw (1% rocznie).

Tab. 8. Szacunkowa ilo odpadw wytwarzanych na terenie gminy Guchw w latach 2006 2007
Szacowana masa odpadw wytworzonych na terenie gminy [Mg / rok] 2006 2007 w w w gosp. obiektach w gosp. obiektach razem domowych infrastruktu domowych infrastruktu ry ry

razem

840

180

1020

860

184

1045

* rdo: Obliczenia wasne dokonane w oparciu o wskaniki z PGOW 2011

Jak wynika z cytowanych w tabeli nr 8 danych, szacunkowa ilo wytworzonych odpadw komunalnych w roku 2007 jest wysza od poziomu z 2006 r. Tab. 9. Szacunkowa ilo odpadw wytworzonych na terenie gminy Guchw w 2006 r. w podziale na poszczeglne strumienie
Frakcje odpadw Masa odpadw komunalnych wytworzonych na terenie gminy [Mg] w obiektach w gosp. infrastruktu razem domowych ry 151,2 33,6 100,8 25,2 100,8 67,2 42,0 8,4 16,8 8,4 285,6 840 18,0 3,6 48,6 32,4 32,4 18,0 9,0 5,4 1,8 1,8 9,0 180 169,2 37,2 149,4 57,6 133,2 85,2 51,0 13,8 18,6 10,2 294,6 1020

Lp.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Odpady kuchenne ulegajce biodegradacji Odpady zielone Papier i tektura Opakowania wielomateriaowe Tworzywa sztuczne Szko Metale Odzie, tekstylia Drewno Odpady niebezpieczne Odpady mineralne Razem

126

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ * Obliczenia wasne w oparciu o wskaniki PGOW 2011 i liczb mieszkacw wg GUS na dzie 31.12.2006 r. (wskanik kg/M wsi x liczba mieszkacw wsi)

Tab. 10. Odsetek mieszkacw objtych systemem zorganizowanej zbirki odpadw oraz ilo odpadw komunalnych zmieszanych zebranych z terenu gminy Guchw (dane za lata 2006 - 2008)
Rok Ilo mieszkacw objtych systemem zorganizowanej zbirki odpadw
[%]

Roczna ilo odpadw komunalnych niesegregowanych zebranych z terenu gminy i poddanych unieszkodliwieniu
[Mg]

2006 2007 2008

60 70 70

439,0 730,73 1074,99

rdo: Dane UG w Guchowie, sprawozdania z realizacji planu gospodarki odpadami dla gminy Guchw za lata 2004-2006 i za lata 2007-2008

Tab. 11. Ilo i rodzaje odpadw komunalnych poddanych poszczeglnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w latach 2005-2008
Rok 2005* Kod Oznaczenie odpadu Masa procesu
[Mg] unieszkodliwiania

Rok 2006*
Masa [Mg] Oznaczenie procesu unieszkodliwiania

Rok 2007**
Masa [Mg] Oznaczenie procesu unieszkodliwiania

Rok 2008**
Masa [Mg] Oznaczenie procesu unieszkodliwiania

20 03 01 324,0

D5

439,0

D5

730,73

D5

1074,99

D5

* Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw [za lata 2004-2006], Guchw 2007 ** Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw [za l. 2007-2008], Guchw 2009

Dane zawarte w zamieszczonych powyej tabelach, ilustruj wzrost procentowego wskanika odzwierciedlajcego stopie objcia mieszkacw zorganizowan zbirk odpadw oraz wskazuj na wzrost iloci zebranych zmieszanych odpadw komunalnych z gospodarstw indywidualnych, ktre nastpnie deponowane s na skadowiskach odpadw. Gromadzone przez wacicieli gospodarstw odpady komunalne to przede wszystkim: odpady kuchenne, opakowaniowe i z ogrodw. W strumieniu odpadw, ktre trafiaj do pojemnikw znajduj si rwnie: odpady
127

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

pochodzce z budowy, odpady niebezpieczne, takie jak np. opakowania oraz resztki rodkw chemicznych i ochrony rolin, rodki medyczne, opatrunkowe. Odrbn grup stanowi odpady wielkogabarytowe - s to odpady o duych rozmiarach, tj. meble, zuyty sprzt AGD (lodwki, pralki), sprzt elektroniczny (radia, komputery, telewizory), opakowania, skrzynie itp. Odpady te nie stanowi w zasadzie zagroenia z wyjtkiem agregatw chodniczych (lodwki), w ktrych moe znajdowa si freon. W gminie nie wdroono systemu selektywnego zbierania odpadw wielkogabarytowych. W latach 2007-2008 w gminie organizowane byy okresowe akcje - tzw. wystawka (mobilny punkt zbirki), z reguy jeden bd dwa razy w roku (wedug potrzeb zgoszonych przez mieszkacw). Odpady wielkogabarytowe odbierane byy przez firm VEOLIA (wedug potrzeb zgoszonych przez mieszkacw). Porwnujc iloci odpadw komunalnych produkowanych na terenie gminy, ktre wedug szacunkowych wylicze wynosz 1020 Mg w roku 2006 z iloci odpadw zebranych i poddanych unieszkodliwieniu widoczna jest dua rnica wskanik efektywnoci zorganizowanej zbirki w 2006 r. ksztatowa si na poziomie 43%, natomiast w 2007 r. na poziomie 69%. Ilo odpadw wytworzonych jest znacznie wysza od iloci odpadw oddawanych do skadowania. Widoczne jest, e znacznej czci odpadw mieszkacy pozbywaj si w inny sposb. W analizie wielkoci strumienia odpadw komunalnych wytwarzanych na terenie gminy naley rwnie uwzgldni, e w wielu gospodarstwach domowych prowadzone jest segregowanie odpadw komunalnych dla potrzeb wasnych wydzielane s odpady ulegajce biodegradacji, papier i tektura, popioy, szko, gruz budowlany, odpady wielkogabarytowe oraz zom. Odpady ulegajce biodegradacji z gospodarstw domowych w wikszoci zagospodarowywane s w miejscu ich powstawania jako pasze dla zwierzt oraz jako kompost. Z kolei cz z nich jest spalana z odzyskiem energii, zagospodarowywana do prac niwelacyjnych bd sprzedawana we wasnym zakresie. Przyjmuje si, w oparciu o wskaniki, e okoo 30% odpadw komunalnych powstajcych na terenie gminy stanowi odpady biodegradowalne, okoo 10,0% odpady budowlane. Analizujc dane dotyczce szacowanej iloci odpadw komunalnych produkowanych na terenie gminy oraz iloci odpadw zebranych naley rwnie bra pod uwag moliwo wywozu odpadw na dzikie wysypiska w lasach i w wyrobiskach po piasku lub te zakopywanie odpadw na terenach nieuprawianych rolniczo. Potencja techniczny w zakresie gromadzenia ktrym dysponuj firmy wywozowe dziaajce organizacja zbirki odpadw gwarantuj pene mieszkacw gminy w tym zakresie. Brak
128

oraz transportu odpadw, na terenie gminy oraz zabezpieczenie potrzeb uczestnictwa wszystkich

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

mieszkacw w zorganizowanej zbirce odpadw naley postrzega jako konsekwencj niskiej wiadomoci ekologicznej spoeczestwa oraz koniecznoci pokrycia stosownych kosztw. W latach 2007-2008 na terenie gminy nie funkcjonowa selektywny system zbirki odpadw. Odpady komunalne wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym Jednym ze rde powstawania odpadw komunalnych s obiekty publiczne, tj. handel, usugi i rzemioso, szkolnictwo, obiekty turystyczne itp. Na terenie gminy Guchw odpady z tego sektora s odbierane przez firmy prowadzce dziaalno w zakresie odbioru i transportu odpadw staych i ciekych. W oparciu o wskaniki przyjte w Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa dzkiego 2011 szacuje si, e w obiektach infrastruktury na terenie gminy powstaje rocznie ok. 180 Mg odpadw komunalnych (dane szacunkowe dla 2006 r.). Odpady opakowaniowe Wedug wylicze szacunkowych, opartych na wskanikach, na terenie gminy Guchw rocznie produkuje si blisko 58 Mg odpadw wielomateriaowych (opakowania), a take ok. 85 Mg odpadw szklanych, ok. 51 Mg odpadw z metalu, ok. 133 Mg odpadw z tworzyw sztucznych oraz ok. 149 Mg odpadw z papieru i tektury, gdzie cz rwnie stanowi opakowania. Na terenie gminy Guchw nie jest prowadzona selektywna zbirka odpadw opakowaniowych. Odpady takie jak makulatura/tektura, butelki PET oraz puszki aluminiowe zbierane s przez uczniw szk podstawowych na terenie gminy, a nastpnie odbierane przez firm EKO-PAP. Naley podkreli, e w wielu gospodarstwach domowych prowadzone jest segregowanie odpadw opakowaniowych dla potrzeb wasnych wydzielane s odpady takie jak papier i tektura (najczciej spalane w domowych kotowniach), szko oraz opakowania z metali i zom (sprzedawane we wasnym zakresie). Odpady ulegajce biodegradacji Do odpadw ulegajcych biodegradacji w strumieniu odpadw komunalnych zaliczane s: 1) papier i tektura; 2) odzie i tekstylia (z materiaw naturalnych); 3) odpady zielone (z ogrodw i parkw); 4) odpady ulegajce biodegradacji wchodzce w strumie zmieszanych odpadw komunalnych; 5) odpady z targowisk (cz ulegajca biodegradacji). Szacujc w oparciu o wskaniki, na terenie gminy w 2006 r. wytworzonych zostao cznie ponad 300 Mg odpadw ulegajcych biodegradacji. Z uwagi na
129

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

rolniczy charakter gminy, na terenach wiejskich wikszo wytwarzanych odpadw ulegajcych biodegradacji jest wykorzystywana we wasnym zakresie. Szacuje si, e w gospodarstwach wiejskich na potrzeby wasne tj. do produkcji kompostu, skarmiania zwierzt lub spalania w indywidualnych paleniskach domowych, wykorzystywane jest okoo 90% wytworzonych odpadw ulegajcych biodegradacji. Na terenie gminy Guchw nie prowadzi si selektywnego zbierania odpadw biodegradowalnych. Na terenie powiatu skierniewickiego zaplanowano budow kompostowni (w ramach planowanego w Julkowie Zakadu Zagospodarowywania Odpadw), w ktrej kompostowane bd odpady ulegajce biodegradacji (odpady zielone z ogrodw i parkw, odpady kuchenne ulegajce biodegradacji, odpady zielone, odpady z targowisk). Osady ciekowe Komunalne osady ciekowe to w rozumieniu ustawy o odpadach, pochodzcy z oczyszczalni ciekw osad z komr fermentacyjnych oraz innych instalacji sucych do oczyszczania ciekw komunalnych jak rwnie innych ciekw o skadzie zblionym do skadu ciekw komunalnych. Odpady wytwarzane w oczyszczalniach ciekw nale do grupy 19. Zalicza si do nich gwnie: 1) skratki; 2) zawarto piaskownikw; 3) osady z oczyszczalni ciekw komunalnych; 4) osady z oczyszczania ciekw komunalnych ustabilizowane. Dugo sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze gminy wynosi 10,8 km. Wedug danych GUS z sieci korzysta 1092 mieszkacw. Na terenie gminy funkcjonuje oczyszczalnia ciekw w Guchowie. Jest to oczyszczalnia odbierajca cieki z Okrgowej Spdzielni Mleczarskiej w Guchowie oraz z terenu miejscowoci Guchw. Na obszarze gminy dziaa rwnie zakadowa oczyszczalnia ciekw w miejscowoci Prusy, ktra przyjmuje take cieki bytowogospodarcze. czna ilo odprowadzonych ciekw wynosia 35 dam3 (wg danych GUS za 2006 r.). W obu oczyszczalniach osady ciekowe s suszone na poletkach osadowych, a nastpnie wywoone na skadowisko odpadw. Na terenie gminy niewielki odsetek gospodarstw korzysta z przydomowych oczyszczalni ciekw (na terenie gminy funkcjonuje 41 przydomowych oczyszczalni stan na 31.12.2008 r.), generalnie jednak cieki pochodzce z zabudowy mieszkaniowej jak i z obiektw uytecznoci publicznej odprowadzane
130

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

s do zbiornikw bezodpywowych, w ktrych s czasowo gromadzone. Usugi asenizacyjne wiadcz firmy posiadajce stosowne zezwolenia. Przy stale rosncym zuyciu wody dostarczanej sieci wodocigw wiejskich, brak waciwych urzdze do unieszkodliwienia ciekw stanowi due zagroenie dla wd podziemnych, zwaszcza dla pytko zalegajcych i czsto niedostatecznie izolowanych od powierzchni wd czwartorzdowych. Odpady wielkogabarytowe Odpady wielkogabarytowe s to odpady o duych rozmiarach, tj. meble, zuyty sprzt AGD (lodwki, pralki), sprzt elektroniczny (radia, komputery, telewizory), opakowania, skrzynie itp. Odpady te nie stanowi w zasadzie zagroenia z wyjtkiem agregatw chodniczych (lodwki), w ktrych moe znajdowa si freon. W 2008 roku na terenie gminy przeprowadzono zbirk odpadw wielkogabarytowych oraz zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego tzw. wystawka w systemie akcyjnym (wedug potrzeb zgoszonych przez mieszkacw), w wyniku ktrej zebrano 3,22 Mg odpadw wielkogabarytowych. Planuje si kontynuowanie tej formy zbirki. Odpady budowlane Odpady tego typu powstaj w trakcie prac budowlanych, remontowych i rozbirkowych. Odpady te powstaj w wielu dziedzinach gospodarki komunalnej, budowlanej, w przemyle, w rolnictwie i w wielu innych sektorach gospodarczych. Na terenie gminy nie wdroono systemu selektywnego zbierania odpadw budowlanych wchodzcych w strumie odpadw komunalnych. Odpady tego rodzaju bardzo czsto s zagospodarowywane przez samych wytwrcw we wasnym zakresie, np. do prac niwelacyjnych, utwardzania placw i drg. Sporadycznie odpady takie trafiaj na skadowisko odpadw, gdzie s wykorzystywane jako przesypki technologiczne. ODPADY NIEBEZPIECZNE Szczegln grup wrd odpadw stanowi odpady niebezpieczne. Ze wzgldu na stwarzane zagroenie, gospodarka tymi odpadami objta jest nadzorem poprzez nakaz selektywnego ich skadowania, kierowanie do wykorzystania bd unieszkodliwiania oraz ograniczenie przemieszczania. Do odpadw niebezpiecznych znajdujcych si w strumieniu odpadw komunalnych zalicza si: 1) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajce rt; 2) baterie i akumulatory cznie z bateriami i akumulatorami oowiowymi, niklowo-kadmowymi lub bateriami zawierajcymi rt oraz nie sortowane baterie i akumulatory zawierajce te baterie; 3) detergenty zawierajce substancje niebezpieczne;
131

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

4) rodki ochrony rolin (np. insektycydy, pestycydy, herbicydy); 5) kwasy i alkalia; 6) rozpuszczalniki; 7) odczynniki fotograficzne; 8) leki cytotoksyczne i cytostatyczne; 9) urzdzenia zawierajce freony; 10) oleje i tuszcze inne ni jadalne; 11) farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i ywice zawierajce substancje niebezpieczne; 12) zuyte urzdzenia elektryczne i elektroniczne; 13) drewno zawierajce substancje niebezpieczne. Ilo odpadw niebezpiecznych znajdujcych si w grupie wytworzonych odpadw komunalnych mona oszacowa na podstawie wskanikw generowania strumienia odpadw komunalnych zawartych w Planie Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa dzkiego 2011. Przyjmujc za PGOW 2011, e w skadzie morfologicznym zmieszanych odpadw komunalnych odpady niebezpieczne stanowi 1% szacuje si, e na terenie gminy w 2006 r. wytworzonych zostao 10,2 Mg odpadw niebezpiecznych.

Tab. 12. Szacunkowa ilo poszczeglnych rodzajw odpadw niebezpiecznych w strumieniu odpadw komunalnych wytworzonych w gminie Guchw w 2006 r.
Kod odpadu wg katalogu odpadw 20 01 33 20 01 29 20 01 17 20 01 27 20 01 14 20 01 15 20 01 13 20 01 21 20 01 31 20 01 26 Procentowa Ilo odpadw zawarto niebezpiecznych odpadu w strumieniu w strumieniu odpadw odpadw komunalnych komunalnych [Mg] 12 1.22 5 2 35 1 3 5 4 10 0.51 0.20 3.57 0.10 0.31 0.51 0.41 1.02

Lp.

Rodzaj odpadu

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Baterie i akumulatory Detergenty zawierajce substancje niebezpieczne Odczynniki fotograficzne Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza Kwasy i alkalia Rozpuszczalniki Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajce Hg Leki cytotoksyczne i cytostatyczne Oleje i tuszcze 132

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 10 11 12 13 20 01 19 20 01 35 20 01 37 20 01 23 rodki ochrony rolin (pestycydy, herbicydy i insektycydy) Zuyte urzdzenia elektryczne i elektroniczne Drewno zawierajce substancje niebezpieczne Urzdzenia zawierajce freony Razem:
rdo: obliczenia wasne

5 10 5 3 100

0.51 1.02 0.51 0.31 10,2

W okrelonych przez prawo warunkach i czasie, wytwrcy lub odbiorcy odpadw mog tymczasowo magazynowa na swoim terenie odpady, przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwienia (bez skadowania). Gospodark odpadami niebezpiecznymi reguluj zapisy w ustawach i rozporzdzeniach: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy Prawo Ochrony rodowiska, Ustawy o odpadach oraz o zmianie niektrych ustaw, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska, ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001 r. w sprawie katalogu odpadw. Transport ma by zgodny z przepisami dotyczcymi transportu materiaw niebezpiecznych. Ewidencja odpadw winna by prowadzona zgodnie z rozporzdzeniem M z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorw dokumentw stosowanych na potrzeby ewidencji odpadw. Na obszarze gminy Guchw nie ma skadowiska odpadw niebezpiecznych ani Gminnego Punktu Zbirki Odpadw Niebezpiecznych. Na terenie gminy nie funkcjonuje odrbny system selektywnego zbierania odpadw niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadw komunalnych (np. przeterminowane leki, farby, lakiery, zuyte baterie, wietlwki). Zbirk odpadw niebezpiecznych podjto w latach 2007 2008 podczas zbirki odpadw wielkogabarytowych oraz zuytego sprztu EE - tzw. wystawka w systemie akcyjnym (wedle potrzeb zgoszonych przez mieszkacw). Odpady zawierajce PCB Wedug prawa ochrony rodowiska, PCB zaliczane s do substancji stwarzajcych szczeglne zagroenie dla rodowiska i dlatego zabronione jest jego wprowadzanie do obrotu lub poddawanie procesom odzysku. Ze wzgldu na waciwoci dielektryczne PCB znalazy zastosowanie jako: 1) podstawowe skadniki cieczy izolacyjnych do napeniania, transformatorw i kondensatorw; 2) pyny hydrauliczne; 3) dodatki do farb i lakierw; 4) plastyfikatory do tworzyw sztucznych; 5) rodki konserwujce i impregnujce.
133

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Gmina Guchw nie dysponuje danymi na temat iloci odpadw zawierajcych PCB wytwarzanych na terenie gminy i wymagajcych unieszkodliwiania. Dopuszcza si wykorzystanie PCB w uytkowanych urzdzeniach lub instalacjach nie duej ni do 30 czerwca 2010 r. W zwizku z tym zachodzi konieczno zintensyfikowania procesu wycofywania z uytkowania urzdze zawierajcych PCB. Cakowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze rodowiska powinno nastpi do 2010. Obowizek ten spoczywa na posiadaczu odpadw. Na terenie wojewdztwa dzkiego brak jest uprawnionego podmiotu gospodarczego zajmujcego si unieszkodliwianiem urzdze i odpadw z PCB. Obecnie na terenie kraju dziaaj dwie nowoczesne instalacje do unieszkodliwiania PCB wyposaone w system monitorowania gazowych produktw spalania: 1) Zakady Azotowe ANWIL S. A. we Wocawku, 2) Zakady Chemiczne ROKITA S. A. w Brzegu Dolnym; Do unieszkodliwiania olejw zawierajcych PCB suy rwnie instalacja SARPI Dbrowa Grnicza Sp. z o.o. w Dbrowie Grniczej. Oleje odpadowe Oleje odpadowe to gwnie oleje smarowe i oleje hydrauliczne, pochodzce zarwno z motoryzacji, jak i z dziaalnoci przemysowej. Oleje odpadowe pochodzce z rynku motoryzacyjnego, to przede wszystkim zuyte oleje silnikowe i oleje przekadniowe. Oleje odpadowe pochodzce z przemysu to zanieczyszczone oleje hydrauliczne, przekadniowe, maszynowe, turbinowe, sprarkowe, transformatorowe oraz grzewcze. rda powstawania olejw przepracowanych s bardzo rozproszone: powstaj one m.in. w gospodarstwach domowych w wyniku uytkowania pojazdw, w rolnictwie, w bazach transportowych, zakadach remontowych, zakadach przemysowych oraz w stacjach benzynowych. Z informacji Wojewdzkiej Bazy Danych wynika, e na terenie wojewdztwa dzkiego w 2005 r. unieszkodliwiono 3,4 Mg olejw odpadowych (tj. 0,15 % masy wytworzonej tego odpadu), natomiast w 2006 r. odpad ten nie zosta poddany adnym procesom unieszkodliwiania. wiadczy to, e system zbierania tych odpadw z maych i rednich przedsibiorstw a take z gospodarstw domowych jest sabo rozwinity. Na terenie gminy nie funkcjonuje system zbirki olejw ze rde rozproszonych. Gmina Guchw nie posiada danych na temat iloci wytwarzanych i zbieranych olejw odpadowych. Szacuje si (w oparciu o wskaniki procentowe), e na terenie gminy w 2006 r. wytworzono ok. 1,02 Mg olejw odpadowych. Oleje odpadowe powstajce w wyniku dziaalnoci gospodarczej na terenie gminy Guchw s zbierane przez podmioty posiadajce zezwolenia na zbieranie i transport tego rodzaju odpadw i przekazywane do regeneracji lub unieszkodliwienia.
134

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Zuyte baterie i akumulatory Baterie i akumulatory s stosowane powszechnie jako przenone rda prdu. Wystpuj w postaci wielkogabarytowej i maogabarytowej. Akumulatory wielkogabarytowe mona podzieli na: - kwasowo oowiowe, - niklowo kadmowe; Baterie i akumulatory maogabarytowe mona podzieli na: - baterie: alkaliczne, manganowe, litowe, srebrowe, - akumulatory: niklowo - kadmowe, wodorkowe, litowe; Wedug szacunkw dokonanych w oparciu o wskaniki, wynika e na terenie gminy w 2006 r. wytworzono 1,22 Mg zuytych baterii i akumulatorw. Na terenie gminy nie funkcjonuje zorganizowany odrbny system zbirki zuytych baterii i akumulatorw od mieszkacw. Zuyte baterie zbierane s przez uczniw szk podstawowych na terenie gminy, a nastpnie odbierane przez Firm REBA. Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe wielkogabarytowe, ze wzgldu na du pojemno oraz trwao, uywane s gwnie jako rdo prdu staego do podtrzymania napicia w grnictwie, telekomunikacji, kolejnictwie i hutach. Brak jest danych dotyczcych powstawania tego typu odpadw na terenie gminy. Odpady medyczne i weterynaryjne Odpady medyczne powstaj w placwkach medycznych w zwizku z udzielaniem wiadcze zdrowotnych. Miejscami powstawania odpadw medycznych s take przychodnie i orodki zdrowia oraz gabinety lekarskie i apteki. Szczeglne zagroenie dla zdrowia ludzi i rodowiska stanowi odpady medyczne klasyfikowane jako odpady niebezpieczne. Odpady medyczne powstaj na terenie gminy w Niepublicznym Zakadzie Opieki Zdrowotnej "Dobrego Zdrowia" oraz w 2 aptekach w Guchowie. Wrd wytwarzanych odpadw znajduj si: 1) igy, strzykawki, zuyte opatrunki itp. (kod 18 01 03); 2) inne odpady ni wymienione w 18 01 03 /plastry, przecierada, podkady materiay opatrunkowe, rkawiczki/ (kod 18 01 04); 3) leki inne ni cytotoksyczne i cytostatyczne (18 01 09); 4) opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02); 5) sorbenty, materiay filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne ni wymienione w 15 02 02. Szacuje si, e ilo odpadw medycznych wytwarzanych rocznie przez NZOZ i aptek wynosi ok. 0,05 Mg. Powstajce odpady medyczne s segregowane s u rda ich powstawania, a nastpnie odbierane s przez wyspecjalizowane suby w celu unieszkodliwienia.
135

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Odpady weterynaryjne powstaj w wyniku badania, leczenia i wiadczenia usug weterynaryjnych. Na terenie gminy dziaa punkt weterynaryjny w Janisawicach. Wrd odpadw wytwarzanych w wyniku wiadczenia usug weterynaryjnych znajduj si: 1) narzdzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (kod 18 02 01); 2) leki inne ni wymienione w 18 02 07 (kod 18 02 08); 3) opakowania z papieru i tektury (kod 15 01 01); 4) opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02); 5) opakowania ze szka (kod 15 01 07); 6) tkaniny do wycierania /szmaty, cierki/ (kod 15 02 03). Szacuje si, e ilo odpadw weterynaryjnych wytwarzanych rocznie na terenie gminy wynosi ok. 0,03 Mg. W gminie nie dziaa zbirka odpadw weterynaryjnych. Podobnie, jak w przypadku odpadw medycznych, powstajce na terenie gminy odpady weterynaryjne segregowane s u rda ich powstawania, a nastpnie przekazywane s uprawnionym firmom, posiadajcym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami, w celu unieszkodliwiania. Na podstawie umowy zawartej z Gmin wyspecjalizowane firmy zajmuj si rwnie zbirk i unieszkodliwianiem padych zwierzt. Pojazdy wycofane z eksploatacji Zgodnie z aktualnym stanem prawnym samochd po zakoczeniu swojego uytkowania staje si tzw. odpadem pouytkowym i naley do kategorii odpadw niebezpiecznych. Z uwagi na swj charakter stanowi wartociowy odpad, ktry jest rdem cennych materiaw. Okoo 85 % masy samochodu to metale i tworzywa sztuczne, nadajce si do odzysku i recyklingu. Zawieraj jednak szereg substancji niebezpiecznych (np. oleje, pyn hamulcowy i akumulatory oowiowe), ktre mog dosta si do rodowiska w przypadku niekontrolowanego postpowania z zuytymi pojazdami lub nie zapewnienia odpowiednich zabezpiecze przed dostaniem si tych substancji do gleby, wd gruntowych czy atmosfery. Dlatego te demontaem zuytych pojazdw powinny zajmowa si wycznie uprawnione firmy, zwane stacjami demontau, ktre posiadaj odpowiednie zaplecze techniczne do usuwania substancji niebezpiecznych, demontau i segregacji materiaw, czci oraz podzespow mogcych by ponownie wykorzystanych. Szacuje si, wedug Forum Recyklingu Samochodw, e ilo samochodw wyrejestrowanych i przeznaczonych do kasacji wynosi rocznie ok. 3 % iloci zarejestrowanych samochodw. Jak wynika z danych Starostwa Powiatowego (Wydzia Komunikacji) na terenie gminy zarejestrowanych zostao cznie blisko 2000 samochodw osobowych i ciarowych, w tym 524 samochody ciarowe (stan na koniec maja 2008 r.). Przyjmujc wymieniony 3% wskanik kasowanych rocznie samochodw, przy iloci 2000 samochodw na terenie
136

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

gminy, mona oszacowa e w skali roku wycofanych zostaje z eksploatacji ok. 60 samochodw. Zarwno na terenie gminy, jak i powiatu skierniewickiego nie ma punktw demontau pojazdw ani punktw zbirki pojazdw. Najbliszy punkt - STAL-CAR Sebastian Kaamaski, Bartosz Bielecki znajduje si w Skierniewicach.

Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny W Polsce obowizuje podzia sprztu elektrycznego i elektronicznego na nastpujce grupy: 1) wielkogabarytowe urzdzenia gospodarstwa domowego (m.in. lodwki, zmywarki, pralki, kuchenki, urzdzenia wentylacyjne); 2) maogabarytowe urzdzenia gospodarstwa domowego, sprzt teleinformatyczny i telekomunikacyjny (np. komputery, drukarki, telefony komrkowe, kalkulatory); 3) sprzt audiowizualny (np. telewizory, radia, kamery video); 4) sprzt owietleniowy (np. oprawy owietleniowe do lamp fluorescencyjnych, lampy sodowe); 5) narzdzia elektryczne i elektroniczne, z wyjtkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzdzi przemysowych (np. wiertarki, maszyny do szycia, kosiarki); 6) zabawki, sprzt rekreacyjny i sportowy (np. konsole do gier video, kolejki elektryczne); 7) przyrzdy medyczne, z wyjtkiem wszystkich wszczepionych i skaonych produktw (np. sprzt do radioterapii, do bada kardiologicznych); 8) przyrzdy do nadzoru i kontroli (np. czujniki dymu, panele sterownicze) oraz automaty do wydawania np. napojw, pienidzy). Urzdzenia elektryczne i elektroniczne skadaj si zwykle z wielu moduw, do ktrych nale: zespoy mechaniczne, pytki obwodw drukowanych, pakiety elektroniczne, kable, przewody w izolacji, elementy z tworzyw sztucznych, przekaniki, czujniki, kondensatory, akumulatory i baterie, wywietlacze ciekokrystaliczne itd. Zuyte urzdzenia elektryczne i elektroniczne s potencjalnym rdem szeregu cennych surowcw wtrnych. Od 2005 r. obowizuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), ktra wdraa postanowienia dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Obecnie tworzony jest system gospodarowania zuytym sprztem
137

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

elektrycznym i elektronicznym, ktry zobowizuje uytkownikw sprztu przeznaczonego dla gospodarstw domowych do jego selektywnego zbierania i przekazywania uprawnionym podmiotom. Zuyty sprzt jest nastpnie demontowany w zakadach przetwarzania, a wyodrbnione frakcje przekazywane s do specjalistycznych instalacji. Do finansowania caego systemu zobowizani s wprowadzajcy sprzt na rynek. Wprowadzajcy sprzt przeznaczony dla gospodarstw domowych zobowizany jest do osigania minimalnych rocznych poziomw zbierania zuytego sprztu (z wyjtkiem opraw owietleniowych). Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomw zbierania zuytego sprztu (Dz. U. 2008 nr 235 poz. 1615) okrela minimalne roczne poziomy zbierania zuytego sprztu. Rozporzdzenie weszo w ycie z dniem 1 stycznia 2009 r. Od 1 lipca 2006 r., zgodnie z ustaw o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym Gwny Inspektor Ochrony rodowiska prowadzi rejestr przedsibiorcw wprowadzajcych, na rynek, zbierajcych i przetwarzajcych sprzt elektryczny i elektroniczny. Przedsibiorcy zobowizani s do skadania kwartalnych sprawozda o iloci i masie wprowadzanego sprztu, o masie zuytego sprztu zebranego poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingowi oraz unieszkodliwianiu. Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zuytym sprzcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) w zbirk zuytego sprztu wczone s placwki handlu detalicznego i hurtowego. Przy sprzeday urzdze i artykuw gospodarstwa domowego sprzedawcy detaliczni i hurtowi s zobowizani do nieodpatnego przyjcia tego samego rodzaju zuytego sprztu na zasadzie 1:1. W 2008 r. na terenie gminy Guchw przeprowadzono zbirk odpadw wielkogabarytowych oraz zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, tzw. wystawka w systemie akcyjnym - mobilny punkt zbirki. Wystawki organizowane s przez firm VEOLIA po uprzednim poinformowaniu mieszkacw (wedug potrzeb zgoszonych przez mieszkacw). Podczas akcji w 2008 r. zebrano 3,9 Mg zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Na terenie gminy, podobnie jak i w powiecie, nie ma punktu zbierania i przetwarzania zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Najbliszy znajduje si w Skierniewicach: O-PAL Sp. z o.o. Odpady zawierajce azbest Od 1997 r. w na terenie Polski obowizuje zakaz produkcji, handlu oraz stosowania wyrobw zawierajcych azbest. Zakaz taki wprowadzono ustaw z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobw zawierajcych azbest (Dz. U. 1997. Nr 101, poz. 628). W nastpnych latach wprowadzono szereg
138

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

kolejnych aktw prawnych (ustaw i rozporzdze) regulujcych kwestie zwizane z postpowaniem i usuwaniem wyrobw zawierajcych azbest. W gminie Guchw prowadzona jest inwentaryzacja miejsc wystpowania substancji stwarzajcych szczeglne zagroenia dla rodowiska (m.in. pokry dachowych zawierajcych azbest, ktra stanowi bdzie podstaw opracowania Programu usuwania azbestu z terenu gminy. Inwentaryzacja powinna by corocznie aktualizowana, gdy stanowi ona podstawowe rdo wiedzy niezbdnej dla podejmowania konkretnych dziaa. Przy dokonywaniu spisu do celw inwentaryzacyjnych naley dokona rwnie oceny stanu i rodzaju wyrobu zawierajcego azbest (jeeli wyroby zawierajce azbest s uszkodzone, popkane lub widoczna jest erozja jej powierzchni wwczas naley te wyroby jak najszybciej usun, zlecajc prace firmom posiadajcymi zatwierdzony Program gospodarki odpadami zawierajcymi azbest). Usunite wyroby azbestowe stanowi odpad, ktry powinien by zdeponowany na skadowisku odpadw niebezpiecznych. Obecnie na terenie wojewdztwa dzkiego funkcjonuj 2 skadowiska przyjmujce odpady zawierajce azbest: skadowisko odpadw niebezpiecznych w Jadwinwce, (gm. Radomsko, powiat radomszczaski), kwatera odpadw niebezpiecznych na skadowisku odpadw innych ni obojtne i niebezpieczne Bagno - Lubie (gm. Kleszczw, powiat bechatowski), Przeterminowane rodki ochrony rolin Odpady zawierajce pestycydy pochodz z przeterminowanych i wycofanych z obrotu rodkw ochrony rolin a take z biecej produkcji, dystrybucji i stosowania tych rodkw w rolnictwie. Wedug danych GUS zapotrzebowanie na rodki ochrony rolin ksztatowao si w o latach 2000 2006 na poziomach: w 2000 r. - 0,62 kg/1 ha, w 2004 r. 0,67 kg/1 ha, w 2006 r. 1,3 kg/1 ha, w 2007 r. 1,4 kg/1ha gruntw rolnych, Powierzchnia uytkw rolnych w gminie wynosi 9485 ha (wg GUS 2005). Przyjmujc, e na jeden kilogram rodkw ochrony rolin przypada ok. 0,055 kg opakowa, to szacowana ilo opakowa po takich rodkach wynosi ok. 0,73 Mg. Opakowania po rodkach ochrony rolin mona skadowa w punktach sprzeday tych rodkw. Na terenie gminy Guchw nie ma mogilnika. POZOSTAE ODPADY
139

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Zuyte opony Zuyte opony powstaj w wyniku biecej eksploatacji pojazdw mechanicznych, a take w wyniku demontau wrakw samochodowych. Ilo wytwarzanych odpadw szacuje si na podstawie iloci kupowanych opon na wymian lub na podstawie zarejestrowanych pojazdw, z uwzgldnieniem czasu zuycia opon. Ustawa o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami i opacie produktowej i depozytowej (t. j. Dz. U. Nr 90 z 2007, poz. 607) naoya na przedsibiorcw obowizek recyklingu odpadw pouytkowych wraz z osigniciem do dnia 31 grudnia 2014 r. docelowego poziomu odzysku odpadw pouytkowych, do ktrych nale zuyte opony, a powinien on wynosi co najmniej 75%. Aktualnie w zdecydowanej wikszoci przypadkw opony s wymieniane i gromadzone w warsztatach obsugi ogumienia, ktre staj si posiadaczami tych odpadw. Opony objte s opat produktow i cz trafia do odzysku. Do systemu odpadw komunalnych trafiaj opony z przypadkw samodzielnej wymiany oraz opony zalegajce w gospodarstwach. Zakadajc wymian opon rednio co 3-4 lata oraz redni ciar opony 7 kg w przypadku samochodu osobowego i 20 kg dla samochodu ciarowego, a take ilo eksploatowanych samochodw w gminie szacuje si, e rocznie na terenie gminy powstaje ok. 20 Mg zuytych opon. Na terenie gminy Guchw zorganizowano w 2008 r. zbirk zuytych opon (po raz pierwszy). Zbirka prowadzona bya przez Firm VEOLIA w formie wystawki mobilny punkt zbierania. Z terenu gminy zebrano w ramach tej akcji 48,81 Mg zuytych opon. Odpady przemysowe Odpady przemysowe s to odpady powstajce w sektorze gospodarczym, a powstawanie ich jest zwizane z dziaalnoci usugowo-produkcyjn, prowadzon przez podmioty gospodarcze. S to odpady inne ni komunalne i niebezpieczne i powstaj gwnie w tzw. sektorze gospodarczym, za ktry uwaa si poszczeglne brane przemysu, rolnictwo, rzemioso i niektre usugi. W gminie Guchw najwiksz ilo odpadw w sektorze gospodarczym stanowi odpady z grupy 02 - odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, lenictwa, przetwrstwa ywnoci. rdem wytwarzania odpadw z grupy 02 s ubojnie, zakady przetwrstwa misnego, mleczarnie, chodnie, gospodarstwa rolne, ogrodnicze i hodowlane oraz inne zakady zajmujce si produkcj i przetwrstwem ywnoci. Niewielkie iloci odpadw z tej grupy powstaj rwnie w laboratoriach naukowych i zakadach dowiadczalnych. Spord podmiotw prowadzcych dziaalno gospodarcz na terenie gminy najwikszym wytwrc odpadw w sektorze gospodarczym jest Okrgowa Spdzielnia Mleczarska w Guchowie.
140

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 13. Ilo odpadw innych ni komunalne i niebezpieczne wytworzonych przez OSM w Guchowie w l. 2005 2006 (wedug WBD)
Nazwa podmiotu gosp. Ilo wytworzonych odpadw przemysowych [Mg]
2005 2006

Okrgowa Spdzielnia Mleczarska w Guchowie

3 270

4 215

Do wikszych wytwrcw odpadw w sektorze gospodarczym nale rwnie: 1) Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa Orodek Elitarnego Materiau Szkkarskiego w Prusach; 2) Insad" S.C. Gospodarstwo Sadowniczo-Szkkarskie w Prusach; 3) PPH ELBATEX w Guchowie (Produkcja odziey); 4) Zakad Odlewniczy mgr in. T. Urbanek 96-130 Borysaw 44 5) ZPU W. Supe 96-130 Guchw 180d (opakowania z tworzyw sztucznych). Podmioty prowadzce dziaalno gospodarcz na terenie gminy maj podpisane umowy z wyspecjalizowanymi firmami na odbir odpadw powstajcych w wyniku prowadzonej dziaalnoci. Spord firm dziaajcych na terenie gminy Guchw dwa zakady wytwarzajce powyej 100 kg odpadw niebezpiecznych w cigu roku posiadaj programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi, ktre s opiniowane przez Wjta Gminy. Firmy te posiadaj wydane przez Starost decyzj dopuszczajc do wytworzenia okrelonych rodzajw odpadw. Zamieszczona niej tabela zawiera wykaz tych firm. Tab. 14. Wykaz podmiotw majcych pozwolenie na wytwarzanie odpadw niebezpiecznych na terenie gminy Guchw
Firma Okrgowa Spdzielnia Mleczarska w Guchowie Nazwa odpadu 9) odpadowe oleje hydrauliczne 10) odpadowe oleje silnikowe, przekadniowe i smarowe 141 Kod odpadu 13 01 13 13 02 08 15 02 02 16 02 13 Ilo Wano [Mg/rok] decyzji 19.05.2014 (cznie) 0,5 0,1 0,05

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 11) zaolejone czyciwo, filtry olejowe 12) zuyte wietlwki 13) zuyte akumulatory oowiowe 14) odpadowe oleje silnikowe, przekadniowe i smarowe 15) zaolejone czyciwo i sorbenty 16) zuyte filtry olejowe 17) akumulatory oowiowe 18) zuyte wietlwki 19) opakowania zawierajce pozostaoci substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone 16 06 01 0,3

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa - Orodek Elitarnego Materiau Szkkarskiego w Prusach

13 02 08 15 02 02 16 01 07 16 06 01 16 02 13 15 01 10

0,1 0,05 0,005 0,15 0,01 0,05

27.08.2014

Na terenie gminy nie ma zakadw wytwarzajcych powyej 1 Mg odpadw niebezpiecznych rocznie. 3. Instalacje oraz podmioty zajmujce si przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadw Na terenie gminy Guchw nie ma adnych instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadw. W Wojewdzkiej Bazie Danych figuruje podmiot prowadzcy dziaalno w zakresie odzysku odpadw na terenie gminy Guchw, ktrym jest Gospodarstwo Sadowniczo-Szkkarskie INSAD s.c., Prusy 8/4, 96-130 Guchw. Zamieszczone niej zestawienie ilustruje rodzaje oraz iloci odpadw poddanych odzyskowi w latach 2007 - 2008. Tab. 15. Rodzaje oraz iloci odpadw poddanych odzyskowi przez Gospodarstwo Sadowniczo-Szkkarskie INSAD S.c. w latach 2007 - 2008
Posiadacz / adres Miejsce prowadzenia 142 Rok proces Kod Masa

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ dziaalnoci /adres Gospodarstwo Gospodarstwo Sadowniczo-Szkkarskie Sadowniczo-Szkkarskie INSAD S.c., Prusy 8/4, INSAD s.c., Prusy 8/4, 96-130 Guchw 96-130 Guchw R10 2007 R1 R1 R10 2008 R1 R1 150101 0,1000 150103 0,9000 Razem rok 2,4000 Razem posiadacz 3,7000
*Wg WBD

odpadu 020103 150101 150103 020103

[Mg] 0,5000 0,3000 0,5000 0,4000

Razem rok 1.3000

4. Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami Szczegowe zasady utrzymania porzdku i czystoci w gminie reguluje Uchwaa Rady Gminy w Guchowie nr XXXVIII/175/06 z dnia 20.07.2006 r. Zezwolenia Wjta na wiadczenie usug w zakresie usuwania, wykorzystania i unieszkodliwiania odpadw komunalnych z terenu Gminy Guchw posiadaj nastpujce podmioty: EKO-REGION Sp. z o.o. ul. Baweniana 18, Bechatw, VEOLIA Usugi dla rodowiska S.A Oddzia w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, Tomaszw Mazowiecki, Zorganizowanym odbiorem zmieszanych odpadw komunalnych, ktry prowadzony jest raz w miesicu, objtych jest, na podstawie indywidualnych umw z firm wywozow, 70% gospodarstw i posesji. Potencja techniczny w zakresie gromadzenia oraz transportu odpadw, ktrym dysponuj firmy wywozowe dziaajce na terenie gminy, jak rwnie organizacja zbirki odpadw gwarantuj pene zabezpieczenie potrzeb mieszkacw gminy. Nie objcie wszystkich gospodarstw domowych i posesji zorganizowan zbirk odpadw (ok. 30% mieszkacw nie posiada stosownych umw z odbiorc) naley postrzega jako konsekwencj niedostatecznej wiadomoci ekologicznej spoeczestwa oraz ubstwa. Na terenach gospodarstw indywidualnych odpady gromadzone s w pojemnikach typu 110L (w cznej iloci okoo 1350 szt.), obiekty infrastruktury technicznej, budynki uytecznoci publicznej (szkoy, instytucje)
143

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

wyposaone zostay w pojemniki 1200L (14 szt.) oraz kontenery typu KP7 (1 szt.) Odpady komunalne zmieszane odbierane s od wacicieli nieruchomoci 1 raz w miesicu, od instytucji i budynkw zbiorowego zamieszkania w miar potrzeb. Gmina dotychczas nie prowadzi selektywnej zbirki odpadw komunalnych. W 2007 r. podjto dziaania organizacyjne zmierzajce do wprowadzenia pilotaowej selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych u rda w miejscowoci gminnej. Na terenie gminy w 2008 r. podjto rwnie organizowanie zbirki odpadw wielkogabarytowych oraz zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego okresowe akcje (tzw. wystawka - mobilny punkt zbirki), wedug potrzeb zgoszonych przez mieszkacw. W gminie nie wdroono systemu selektywnego zbierania odpadw budowlanych wchodzcych w strumie odpadw komunalnych. Gospodarka odpadami medycznymi i weterynaryjnymi jest prowadzona w prawidowy sposb. Podstawow metod unieszkodliwiania odpadw wytworzonych na terenie gminy Guchw jest ich skadowanie na skadowiskach odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne zlokalizowanych poza terenem gminy do 2006 r. zebrane odpady trafiay na skadowisko w Julkowie (gm. Skierniewice), a w l. 2007-2008 deponowane byy na skadowisku w Pukininie (gm. Rawa Mazowiecka). Na terenie gminy Guchw nie ma adnego skadowiska odpadw, wobec czego nie wystpuj zagroenia dla rodowiska zwizane z potencjaln, niekorzystn lokalizacj takich obiektw, m.in. zwizane z migracj zanieczyszcze do wd podziemnych, powierzchniowych itp. Zagroenie w tym wzgldzie mog stanowi natomiast dzikie wysypiska. Dokonujc analizy stanu istniejcego w zakresie gospodarki odpadami na terenie gminy Guchw zidentyfikowano istniejce problemy w tym zakresie. Nale do nich: 1) nie objcie wszystkich mieszkacw zorganizowanym systemem zbirki odpadw; 2) brak selektywnej zbirki odpadw komunalnych, w tym brak selektywnej zbirki odpadw niebezpiecznych wystpujcych w strumieniu odpadw komunalnych; 3) brak systemu selektywnego zbierania odpadw wielkogabarytowych i budowlanych; 4) brak systemu selektywnego zbierania odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji; 5) wystpowanie dzikich wysypisk; 6) zbyt niski poziom wiadomoci ekologicznej spoeczestwa.
144

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

5. Wnioski Przeprowadzona analiza stanu obecnego gospodarki odpadami pozwala na przedstawienie wnioskw:
1) Niezbdne jest objcie wszystkich mieszkacw gminy zorganizowanym

systemem odbioru odpadw komunalnych;


2) Naley wprowadzi system segregacji odpadw u rda na terenie

gminy - wybr optymalnego sposobu segregacji odpadw (system workowy lub pojemnikowy);
3) Naley zorganizowa selektywn zbirk odpadw wielkogabarytowych

oraz budowlanych;
4) Naley zorganizowa selektywn zbirk odpadw biodegradowalnych

od mieszkacw nie majcych moliwoci wykorzystania tych odpadw w przydomowych kompostowniach;


5) Niezbdne jest wprowadzenie systemu ustalania oraz egzekwowania

opat za wytwarzane odpady (wytwrca paci);


6) Konieczne jest zintensyfikowanie dziaa w celu lokalizacji i likwidacji

dzikich wysypisk istniejcych na terenie gminy; 7) Naley prowadzi dziaania informacyjno-edukacyjne podnoszce wiadomo ekologiczn mieszkacw, co pozwoli na atwiejsze wprowadzanie planw i postanowie sucych ochronie rodowiska na terenie gminy; 8) Na terenie gminy powinien by zlokalizowany punkt czasowego magazynowania odpadw niebezpiecznych wysegregowanych ze strumienia odpadw komunalnych. Lokalizacja punktu powinna umoliwia minimalizacj kosztw transportu odpadw z poszczeglnych soectw;
9) Wskazane jest prowadzenie dziaa na rzecz poprawy wiadomoci

ekologicznej wytwrcw odpadw, szczeglnie z maych i rednich przedsibiorstw;


10) Kontrolowanie przez gmin stanu zawieranych umw przez wacicieli

nieruchomoci z podmiotami prowadzcymi dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych; 11) Wzmocnienie kontroli podmiotw prowadzcych dziaalno w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadw.

145

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

III Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami Najistotniejszy wpyw na gospodark odpadami w gminie bd miay: zmiany demograficzne, budownictwo mieszkaniowe, rozwj gospodarczy oraz zmiany struktury odpadw komunalnych. 1. Uwarunkowania demograficzne Liczb mieszkacw gminy Guchw w ostatnich dziesiciu latach przedstawia wykres.
Liczba mieszkacw gminy Guchw w latach 1998 - 2008
6500 6400 6300 6200 6100 6000 5900 5800 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 6376 6314 6305

6273

6247 6234 6160 6137 6108 6084 6042

rdo: Urzd Statystyczny d / Bank Danych Regionalnych - dane roczne za lata 2004 2008

Poniej przedstawiono prognoz w zakresie liczby mieszkacw gminy do 2016 r. Przy opracowaniu prognozy liczby ludnoci wykorzystano przyjty przez GUS procentowy wskanik dynamiki zmian w stosunku do okresu poprzedniego, przyjmujc dane rzeczywiste dla 2008 roku. Tab. 16. Prognozowana liczba mieszkacw gminy Guchw w latach 2009 - 2016
Rok Liczba mieszkacw 2009 5977 2010 5953 2011 5930 2012 5907 2013 5884 2014 5863 2015 5841 2016 5819

Prognoza zakada na najblisze lata systematyczny spadek liczby mieszkacw gminy.


146

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2. Rozwj gospodarczy Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Guchw zakada rozwj gospodarczy gminy z wykorzystaniem walorw rodowiska przyrodniczego i w tym celu przewiduje lokalizacj rnych form dziaalnoci gospodarczej na terenie gminy. Preferowana ma by dziaalno nieuciliwa dla rodowiska. Zamierzeniem gminy jest rozwj sektora rolno-spoywczego, utworzenie atrakcyjnych terenw pod inwestycje oraz rozwj turystyki. Program gospodarki odpadami powinien uwzgldnia perspektywiczne zwikszenie iloci odpadw bytowych (turystyka i rekreacja) oraz odpadw z sektora gospodarczego. 3. Mieszkalnictwo Z danych GUS za lata 2004 2006 wynika, e liczba mieszka w gminie Guchw ksztatowaa si nastpujco: 2004 r.: 1539 mieszka o cznej powierzchni wynoszcej 149 000 m2 2005 r.: 1543 mieszka o cznej powierzchni wynoszcej 149 567 m2 2006 r.: 1543 mieszka o cznej powierzchni wynoszcej 149 567 m2 Prognozowany wzrost liczby mieszka w gminie szacowany jest przy zaoeniu utrzymania dotychczasowego tempa przyrostu. Tab. 17. Prognoza liczby mieszka i powierzchni uytkowej mieszka w gminie Guchw na l. 2009 -2016
2009
Liczba mieszka Powierzchnia (m2) Liczba mieszka

2011
Powierzchnia (m2)

2016
Liczba mieszka Powierzchnia (m2)

1566

151624

1586

153579

1629

157797

4. Prognoza iloci i struktury wytwarzanych odpadw Ponisze zestawienie przedstawia ilo zmieszanych odpadw komunalnych zebranych z terenu gminy w latach 2005-2008. Tab. 18. Masa zmieszanych odpadw komunalnych zebranych z terenu gminy w latach 2005-2008.
Rok 2005 147 Ilo wywiezionych odpadw komunalnych (Mg) 324,0

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 2006 2007 2008 439,0 730,73 1074,99

Wg sprawozda z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw za lata 2004-2006 i za lata 2007-2008.

Na terenie gminy Guchw w 2006 r. zebrano 439 Mg odpadw komunalnych zmieszanych, natomiast w 2007 r. 730 Mg, a w 2008 r. blisko 1075 Mg. Dane te obejmuj jednak tylko odpady wywiezione na skadowiska przez wyspecjalizowane firmy dziaajce na zlecenie Urzdu Gminy. Statystyka ta nie uwzgldnia odpadw spalanych w gospodarstwach domowych, zagospodarowywanych na kompostownikach przydomowych czy wywoonych na dzikie wysypiska. Zakada si, e blisze rzeczywistej iloci odpadw komunalnych wytwarzanych na terenie gminy s dane szacunkowe (wyliczone na podstawie wskanikw iloci odpadw wytwarzanych rocznie przez jednego mieszkaca). Szacuje si, e na terenie gminy w 2006 r. wytworzono ok. 1020 Mg odpadw komunalnych, w tym 840 Mg odpadw w gospodarstwach domowych i ok. 180 Mg w obiektach infrastruktury, natomiast szacowana ilo odpadw wytworzonych w 2007 r. wynosi ok. 1045 Mg. Przygotowujc prognoz zmiany iloci i jakoci odpadw komunalnych przyjto za Planem Gospodarki Odpadami Wojewdztwa dzkiego 2011 oraz projektem Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skierniewickiego nastpujce zaoenia: 1) nie bd wystpoway istotne zmiany skadu morfologicznego wytworzonych odpadw komunalnych; 2) wzrost jednostkowego wskanika wytworzenia odpadw na jednego mieszkaca miast ksztatowa si bdzie na poziomie co najmniej 1% w skali roku, za na 1 mieszkaca wsi na poziomie 0,5% w skali roku; 3) wzrost poziomu selektywnego zbierania odpadw z obecnych 2 - 3% (w stosunku do caoci wytwarzanych odpadw) do 10% w 2010 r. i 20% w 2018 r., spowoduje zmiany iloci i skadu odpadw niesegregowanych, zmniejszy si w nich gwnie zawarto papieru, tworzyw sztucznych, szka i metali; 4) ilo powstaych odpadw w grupie 20 (odpady komunalne cznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) wzrasta bdzie rednio o 1% w skali roku. Porwnujc iloci wytworzonych odpadw komunalnych na przestrzeni lat 2005 - 2008 przyjto wzrost jednostkowego wskanika wytwarzania odpadw na jednego mieszkaca na poziomie 1% w skali roku. Na prognozowane iloci wytwarzanych odpadw komunalnych wpywa bdzie liczba mieszkacw gminy, zmiany w poziomie dochodw ludnoci oraz
148

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

zmiany jednostkowych wskanikw emisji odpadw. Prognozowan ilo wytwarzanych odpadw komunalnych dla gminy Guchw w latach 2009-2016 obliczono na podstawie wskanikw charakterystyki jakociowej odpadw komunalnych, procentowych zmian wskanikw wytwarzania odpadw a take sporzdzonej prognozy demograficznej. Wyniki prognoz w podziale na strumienie odpadw dla terenw wiejskich przedstawia ponisze zestawienie.

149

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 19. Wskaniki wytworzenia oraz skad odpadw komunalnych prognozowanych na lata 2009-2016 [kg/M/rok]
Nazwa strumienia odpadw Odpady kuchenne ulegajce biodegradacji Odpady zielone Papier i tektura Opakowania wielomateriaowe Tworzywa sztuczne Szko Metale Odzie, tekstylia Drewno Odpady niebezpieczne Odpady mineralne RAZEM:
* Za PGOW 2011

2009 W 29.1 6.4 25.7 9.9 22.9 14.6 8.8 2.4 3.2 1.8 50.6 175.2

2010 W 29.3 6.5 25.9 10.0 23.1 14.8 8.8 2.4 3.2 1.8 51.1 176.9

2011 W 29.6 6.5 26.2 10.1 23.3 14.9 8.9 2.4 3.3 1.8 51.6 178.7

2012 W 29.9 6.6 26.4 10.2 23.6 15.1 9.0 2.4 3.3 1.8 52.1 180.5

2013 W 30.2 6.6 26.7 10.3 23.8 15.2 9.1 2.5 3.3 1.8 52.6 182.3

2014 W 30.5 6.7 27.0 10.4 24.0 15.4 9.2 2.5 3.4 1.8 53.2 184.1

2015 W 30.8 6.8 27.2 10.5 24.3 15.5 9.3 2.5 3.4 1.9 53.7 185.9

2016 W 31.2 6.9 27.6 10.6 24.6 15.7 9.4 2.6 3.4 1.9 54.3 187.8

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 20. Prognoza wytwarzania odpadw komunalnych na terenie gminy Guchw na lata 2009 - 2016 (wg KPGO i PGOW 2011)
Nazwa strumienia odpadw Odpady kuchenne ulegajce biodegradacji Odpady zielone Papier i tektura Opakowania wielomateriaowe Tworzywa sztuczne Szko Metale Odzie, tekstylia Drewno Odpady niebezpieczne Odpady mineralne Razem
2009 [Mg] 2010 [Mg] 2011 [Mg] 2012 [Mg] 2013 [Mg] 2014 [Mg] 2015 [Mg] 2016 [Mg]

188.4 41.9 125.6 31.4 125.6 83.8 52.3 10.5 20.9 10.5 355.9 1046.9

189.6 42.1 126.4 31.6 126.4 84.2 52.7 10.5 21.1 10.5 358.1 1053.1

190.7 42.4 127.1 31.8 127.1 84.8 53.0 10.6 21.2 10.6 360.2 1059.5

191.9 42.6 127.9 32.0 127.9 85.3 53.3 10.7 21.3 10.7 362.4 1066

193.0 42.9 128.7 32.2 128.7 85.8 53.6 10.7 21.4 10.7 364.6 1072.4

194.3 43.2 129.5 32.4 129.5 86.3 54.0 10.8 21.6 10.8 367.0 1079.3

195.5 43.4 130.3 32.6 130.3 86.9 54.3 10.9 21.7 10.9 369.2 1086

196.7 43.7 131.1 32.8 131.1 87.4 54.6 10.9 21.9 10.9 371.5 1092.7

151

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Odpady niebezpieczne Prognozowanie iloci odpadw niebezpiecznych moliwych do wytworzenia do roku 2016 stwarza trudnoci zarwno ze wzgldu na cigle zmieniajce si czynniki ekonomiczne jak i wiele innych uwarunkowa. Porwnujc iloci wytworzonych odpadw niebezpiecznych w latach 2004 - 2008 przyjto wzrost jednostkowego wskanika wytwarzania odpadw na jednego mieszkaca na poziomie 5% w skali roku. Odpady zawierajce PCB Przyjmuje si, e w zwizku z likwidowaniem sprztu zawierajcego PCB ilo wytwarzanych odpadw do 2010 roku bdzie wzrasta. Szacuje si, e unieszkodliwienie 90% urzdze zawierajcych PCB nastpi w latach 2009 - 2010. Oleje odpadowe Mimo przewidywanego wzrostu iloci eksploatowanych pojazdw samochodowych prognozuje si, e ilo wytwarzanych olejw odpadowych bdzie malaa (w l. 2009 2012 zaoono 15% spadek w skali roku, za w latach 2013 2016 - 5% spadek w skali roku) ze wzgldu na wyduajcy si okres uytkowania wprowadzanych na rynek olejw. Zuyte baterie i akumulatory Zakada si nieznaczny wzrost iloci wytwarzanych zuytych baterii i akumulatorw (szacuje si wzrost jednostkowego wskanika wytwarzania zuytych baterii i akumulatorw na poziomie 3% w skali roku). Odpady medyczne i weterynaryjne Prognozowana do roku 2016 ilo niebezpiecznych odpadw medycznych determinowana jest wzrostem iloci prywatnych gabinetw lekarskich oraz zakadw stacjonarnej opieki spoecznej, wynikajcym z faktu starzenia si spoeczestwa. Wedug KPGO i PGOW 2011 przyjto wzrost iloci medycznych odpadw niebezpiecznych na poziomie 1% rocznie. Dla odpadw weterynaryjnych take przyjto wzrost 1% w skali roku. Pojazdy wycofane z eksploatacji Rozwj gospodarczy i wzrost zamonoci spoeczestwa przyczyni si do wzrostu liczby samochodw, a co za tym idzie bdzie wzrasta rwnie liczba pojazdw wycofanych z eksploatacji. Prognozujc ilo pojazdw wycofanych z eksploatacji kierowano si nastpujcymi zaoeniami: dynamika wzrostu pojazdw wycofanych z eksploatacji w granicach 3 - 5% w skali roku,

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

czas eksploatacji pojazdw samochodowych, Biorc pod uwag iloci importowanych samochodw uywanych, ktre pojawiy si na rynku oraz tempo rozwoju motoryzacji, przyjto dynamik wzrostu pojazdw wycofanych z eksploatacji na poziomie 5% w skali roku.
-

Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny Ilo odpadw elektrycznych i elektronicznych bdzie wzrasta- przyjto dynamik wzrostu tych odpadw w granicach 3 - 5% w skali roku. Odpady zawierajce azbest W zwizku z obowizujc ustaw o zakazie stosowania wyrobw zawierajcych azbest (Dz. U. z 1997 r. Nr 101, poz. 628, z pn. zm.) jedynym rdem powstawania odpadw jest i bdzie w przyszoci usuwanie uytkowanych obecnie wyrobw azbestowych, zwaszcza w budownictwie. Zakada si usunicie wszystkich wyrobw zawierajcych azbest do koca 2032 r. Na terenie wojewdztwa dzkiego (wg danych za 2006 r.) dziaa jedno skadowisko oraz jedna kwatera odpadw niebezpiecznych przyjmujce azbest skadowisko odpadw niebezpiecznych w Jadwinwce oraz kwatera odpadw niebezpiecznych na skadowisku Bagno Lubie. PGOW 2011 dla Wojewdztwa dzkiego zakada budow skadowiska odpadw azbestowych na terenie powiatu skierniewickiego w miejscowoci Zapady (gm. Godzianw). Podmiotem planujcym inwestycj do realizacji jest P.P.H.U. J&J sp. z o.o. z siedzib w odzi. Planowana moc przerobowa projektowanego skadowiska o pow. 2.977 ha, okrelona zostaa na 20000 m3/rok. Przeterminowane rodki ochrony rolin Zakada si, e nastpi spadek iloci przeterminowanych rodkw ochrony rolin oraz spadek iloci opakowa po rodkach ochrony rolin. Pozostae odpady Zuyte opony Ilo zuytych opon bdzie wzrasta wprost proporcjonalnie do wzrostu iloci samochodw oraz czasu eksploatacji opon. W zwizku z tym prognoza zakada 10% wzrost zuytych opon w skali roku. Zakadajc wymian opon rednio co 4-5 lat i uwzgldniajc liczb samochodw zarejestrowanych na terenie gminy (cznie blisko 2000 szt.) szacuje si, e rocznie wystpi konieczno unieszkodliwienia okoo 1800 szt. opon rnych rozmiarw. Odpady budowlane

153

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Ilo odpadw z budowy, remontw i demontau obiektw budowlanych oraz infrastruktury drogowej jest zwizana z tempem rozwoju poszczeglnych dziedzin gospodarki. Zakada si wzrost tych odpadw w granicach 5 - 10% w skali roku. Dla lat 2009 2012 na poziomie 10% rocznie, za od roku 2013 wzrost 5% rocznie. Komunalne osady ciekowe Ilo wytwarzanych osadw ciekowych uzaleniona jest od dwch zasadniczych czynnikw: zmian demograficznych oraz realizacji inwestycji z zakresu budowy i rozbudowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczania ciekw. Zgodnie z zaoeniami Krajowego Programu Oczyszczania ciekw Komunalnych (KPOK) w 2015 r. systemy sieciowe obsugiwa bd w aglomeracjach o RLM wynoszcej 2000 15000 co najmniej 80% mieszkacw. Ponadto w wykonanej w 2005 r. aktualizacji KPOK zakada si wyposaenie w systemy kanalizacji zbiorczej aglomeracji w gminach wiejskich o zabudowie rozproszonej. Przy prognozowaniu iloci osadw ciekowych przyjto nastpujce zaoenia: dynamik wzrostu iloci osadw ciekowych w granicach 5% w skali roku, procentowy wzrost dugoci sieci kanalizacyjnej w l. 2009 - 2012 o okoo 11% w skali roku, Zaoeniem gminy jest rozbudowa sieci kanalizacji i stay wzrost stopnia skanalizowania, co bdzie powodowao wzrost iloci wytworzonych osadw ciekowych. Ilo osadw wytwarzanych na terenie gminy uwarunkowana bdzie przede wszystkim stopniem realizacji inwestycji w zakresie rozbudowy sieci kanalizacyjnej w gminie. Odpady opakowaniowe Zgodnie z KPGO 2010 prognozy zuycia poszczeglnych grup opakowa oraz struktury odpadw opakowaniowych pozostaj bez zmian. Zakada si wzrost iloci w skali roku dla opakowa z: tworzyw sztucznych, szka i odpadw wielomateriaowych (o 5%), metali i drewna oraz odpadw substancji toksycznych i bardzo toksycznych (o 10%), papieru i tektury oraz tekstyliw (o 20%), natomiast spadek iloci odpadw zmieszanych (o 10%) w skali roku. W perspektywie lat 2009 - 2016 przewiduje si zmiany w zakresie przydatnoci odpadw do recyklingu materiaowego oraz odzysku energii, natomiast w latach 2013 - 2016 wzrost moliwoci odzysku energii z odpadw opakowaniowych nieprzydatnych do recyklingu, przez spalanie w spalarniach odpadw komunalnych. Prognoza iloci i jakoci odpadw powstajcych w sektorze gospodarczym

154

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Odpady inne ni niebezpieczne W oparciu o prognozy gospodarcze dla kraju, ktre na najblisze 15 lat zakadaj dynamiczny rozwj gospodarczy, przyjmuje si wzrost iloci wytwarzanych odpadw (6 - 8% rocznie, z zaznaczajc si tendencj spadkow). KPGO 2010 zakada do roku 2015 spadek iloci wytwarzanych odpadw w nastpujcych gaziach przemysu: 1) wydobywczym (grupa 01) o 1,25% w skali roku; 2) rolno-spoywczym (grupa 02) o 0,42% w skali roku; 3) drzewno papierniczym (grupa 03) o 0,25% w skali roku; 4) skrzano tekstylnym (grupa 04) o 0,66% w skali roku; 5) chemicznym syntezy nieorganicznej (grupa 06) o 0,50% w skali roku; 6) fotograficznym i usug fotograficznych (grupa 09) o 0,50% w skali roku. Rwnoczenie KPGO 2010 zakada wzrost ilo odpadw wytwarzanych w nastpujcych gaziach przemysu: 1) przerbki ropy naftowej, gazu ziemnego i wgla (grupa 05) o 1,66% w skali roku; 2) chemii organicznej (grupa 07) o 0,83% w skali roku; 3) powok ochronnych (grupa 08) o 1,66% w skali roku; 4) procesw termicznych (grupa 10) o 0,5%; 5) chemicznej obrbki i powlekania powierzchni metali oraz innych materiaw (grupa 11) o 3,33% w skali roku; 6) odpady nie ujte w innych grupach (grupa 16) o 2,10% w skali roku; 7) instalacji i urzdze sucych zagospodarowaniu odpadw z oczyszczania ciekw, uzdatniania wody pitnej i wody do celw przemysowych (grupa 19) o 2,50% w skali roku. Zakada si jednoczenie, e w zagospodarowaniu odpadw, pochodzcych z sektora gospodarczego, nadal utrzymywa si bdzie aktualnie obserwowany trend, tj. zwikszanie si odzysku odpadw oraz spadek iloci odpadw przekazywanych do skadowania. Zakada si, e na terenie gminy Guchw bd wystpoway podobne tendencje, adekwatnie do rozwoju poszczeglnych sektorw gospodarki na terenie gminy. IV. DZIAANIA ZMIERZAJCE DO POPRAWY SYTUACJI GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE 1. Warunki segregacji, gromadzenia i skadowania odpadw Racjonalna gospodarka odpadami opiera si gwnie o selektywn zbirk i pozyskiwanie surowcw wtrnych. Pozwala to zmniejszy ilo odpadw trafiajcych na skadowisko oraz przeduy okres jego eksploatacji, umoliwia odzysk surowcw wtrnych bez nadmiernego obciania linii w sortowniach,
155

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

tworzenie stabilnego rynku surowcw wtrnych i przemysu przetwarzajcego te surowce. Schemat racjonalnego gospodarowania odpadami: Minimalizacja Recykling Unieszkodliwianie Skadowanie

1) Minimalizacja iloci odpadw osigana przez wstpn segregacj; 2) Recykling wykorzystanie odzyskanych surowcw wtrnych w gospodarce; 3) Unieszkodliwianie - pozbawienie pozostaych odpadw waciwoci szkodliwych dla rodowiska; 4) Skadowanie docelowe skadowanie odpadw obojtnych dla rodowiska. Podstawowe systemy selektywnej zbirki odpadw to: 1) System zbiorczych punktw selektywnego gromadzenia (tzw. kontener w ssiedztwie) polega na ustawieniu w wybranych punktach specjalnie oznakowanych kontenerw przeznaczonych do zbierania szka, papieru, tworzyw sztucznych, metali. Odpady zmieszane (frakcja mokra) gromadzone s w osobnych pojemnikach. System stosuje si w rejonach o wysokim stopniu urbanizacji; 2) System zbirki u rda, polegajcy na rozstawieniu pojemnikw na poszczeglne frakcje odpadw w miejscu ich powstawania (gospodarstwa domowe, posesje przy punktach usugowych itp.). Rozrnia si systemy: a) dwupojemnikowy pojemnik na frakcj such i frakcj mokr, b) trjpojemnikowy pojemnik na surowce wtrne, pojemnik na odpady do kompostowania, pojemnik na pozostae odpady, c) wielopojemnikowy pojemniki na: szko, papier, tworzywa sztuczne, odpady do kompostowania oraz pozostae odpady. 3) System centralnych punktw selektywnego gromadzenia, polegajcy na stworzeniu ogrodzonych, nadzorowanych miejsc wyposaonych w zestawy kilku pojemnikw i kontenerw obsugujcych skupiska ludnoci okoo 20 tys. mieszkacw. Punkty te mog odbiera rwnie odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, motoryzacyjne, budowlane. Przedstawione powyej moliwoci segregowania i gromadzenia odpadw mog zosta wykorzystane na terenie gminy Guchw. Najbardziej efektywne byoby wprowadzenie systemu segregacji odpadw w miejscu ich powstawania tj. u rda. W chwili obecnej system odbioru odpadw w gminie polega na odbiorze odpadw zmieszanych z pojemnikw w gospodarstwach majcych

156

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

podpisane umowy z firm wywozow (70% gospodarstw w gminie objtych systemem zorganizowanej zbiorki odpadw).

2. Moliwoci wykorzystania i unieszkodliwiania odpadw Rosnca ilo wytwarzanych odpadw komunalnych powoduje konieczno zmniejszania ich objtoci przed ostatecznym skadowaniem z jednoczesnym odzyskaniem moliwych do odzyskania surowcw i energii. Stosowane sposoby unieszkodliwiania pozostaych po segregacji odpadw komunalnych to: 1) spalanie termiczne unieszkodliwianie zmniejszajce mas odpadw skadowanych. Cig technologiczny do spalania skada si z urzdze do przygotowania odpadw, pieca z systemem do odzysku ciepa, instalacji do oczyszczania spalin, systemu kontroli toksycznoci spalin oraz urzdze do usuwania popiou i ula; 2) wykorzystanie niektrych frakcji odpadw jako paliwa alternatywne spalanie odpadw odbywa si nie w specjalnym piecu do spalania odpadw, ale w palenisku funkcjonujcej instalacji przemysowej (koty fluidalne i paleniska rusztowe w zakadach energetycznych, siowniach przemysowych, cementowniach itp.). Paliwami mog by np. guma, makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne. W tych systemach konieczny jest cigy monitoring spalin; 3) piroliza polega na odgazowaniu rnego rodzaju odpadw i spalaniu produktw gazowych procesu. T metod mona utylizowa takie odpady jak: guma, makulatura, tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne; 4) ekobetonowanie wykorzystanie niektrych rodzajw odpadw jako domieszki do betonw, stosowanych do budowy m.in. podbudowy drg i ulic, budowy obwaowa wysypisk odpadw, budowy barier dzwikochonnych itp.; 5) kompostowanie procesowi kompostowania mog by poddane odpady organiczne z gospodarstw domowych, placw targowych, pielgnacji zieleni miejskiej itp. Kompostowanie moe by prowadzone w warunkach naturalnych (pryzmy) lub w bioreaktorach; 6) pryzma energetyczna odpady ulegajce biodegradacji skadowane s w pryzmach, w ktrych odbywa si beztlenowy proces rozkadu. Wykorzystuje si powstajcy w wyniku procesu rozkadu biogaz do wytwarzania energii cieplnej lub elektrycznej. 3. Dziaania zmierzajce do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami

157

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

System gospodarki odpadami tworz m. in.: zbieranie i odbir (transport), odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadw. Najbardziej podan strategi gospodarowania odpadami we wszystkich sektorach jest zapobieganie powstawaniu odpadw oraz ograniczanie ich iloci. W sektorze odpadw komunalnych rozwj ekonomiczny i gospodarczy, na obecnym poziomie cywilizacyjnym, znacznie ogranicza lub czsto uniemoliwia zmniejszenie iloci powstajcych odpadw. Ograniczone s te moliwoci zmniejszenia iloci powstajcych osadw ciekowych. ODPADY KOMUNALNE Podstawowym dziaaniem, poprawiajcym gospodark odpadami komunalnymi bdzie wprowadzenie powszechnej segregacji odpadw w miejscu ich powstawania. Poniej przedstawiono zasady zbierania odpadw komunalnych, ktre naley wdroy w gminie. Zaoono nastpujcy system zbierania odpadw komunalnych na terenie gminy: 1) zbieranie odpadw zmieszanych po uprzednim wydzieleniu w ramach zbirki selektywnej: a) opakowa i surowcw wtrnych, b) odpadw wielkogabarytowych, c) zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, d) odpadw niebezpiecznych, e) odpadw budowlanych. 2) kontrola umw na odbieranie odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci; 3) propagowanie przydomowego kompostowania odpadw ulegajcych biodegradacji; 4) akcje informacyjno-edukacyjne. Odpady komunalne zmieszane Podstawowym dziaaniem poprawiajcym gospodark odpadami komunalnymi bdzie objcie systemem zorganizowanej zbiorki odpadw komunalnych 100% mieszkacw gminy oraz wprowadzenie segregacji odpadw w miejscu ich powstawania, czyli w gospodarstwach domowych. Odpady komunalne winny by poddawane wstpnej segregacji, majcej na celu oddzielne gromadzenie odpadw niebezpiecznych, odpadw wielkogabarytowych i odpadw z remontw. Efektem funkcjonowania tego systemu bdzie minimalizacja strumienia odpadw trafiajcych na docelowe skadowisko. Mieszkacy winni by zobowizani rwnie do prowadzenia selekcji i odrbnego umieszczania wyselekcjonowanych frakcji odpadw komunalnych, nadajcych si do odzysku i dalszego wykorzystania /szko, makulatura, PET/.

158

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Selektywnej zbirce powinny rwnie podlega odpady niebezpieczne generowane w strumieniu odpadw komunalnych przez gospodarstwa domowe /baterie i akumulatory, lakiery, farby, wietlwki itp./ Odpady komunalne, ktre nie bd zbierane w sposb selektywny, gromadzone bd w pojemnikach lub kontenerach o pojemnoci zapewniajcej pokrycie zapotrzebowania. Odpady komunalne ulegajce biodegradacji Odpady komunalne ulegajce biodegradacji oraz odpady rolinne powstae w wyniku pielgnacji zieleni, mog by poddane procesowi kompostowania z przeznaczeniem kompostu na uytek wasny. Jeeli mieszkacy nie maj odpowiednich warunkw ku temu, wwczas winni by zobowizani do wyposaenia nieruchomoci w odrbny, przeznaczony do tego celu pojemnik i tam je zbiera. Zebrane w ten sposb odpady komunalne ulegajce biodegradacji podlegayby umieszczeniu na skadowisku odpadw komunalnych, ktre bdzie wyposaone w kompostowni. Na skadowisku w Julkowie, ktre w myl zaoe PGOW 2011 stanowi bdzie planowany obecnie Zakad Zagospodarowywania Odpadw (ZZO) zaoono budow kompostowni (w ramach ZZO), gdzie kompostowane bd odpady ulegajce biodegradacji czyli odpady kuchenne oraz tzw. zielone (ogrodowe i z terenw zielonych) zbierane selektywnie. Zaplanowana inwestycja pozwoli w wystarczajcy sposb ograniczy ilo skadowanych odpadw ulegajcych biodegradacji zarwno w roku 2010, jak i w 2013 oraz w 2020. Wedug KPGO 2010 do obliczenia bazowej iloci odpadw ulegajcych biodegradacji wytworzonych w 1995 r., przyjmuje si nastpujce wskaniki: - tereny miejskie - 155 kg/M/r., - tereny wiejskie 47 kg/M/r., oraz liczb mieszkacw w danej jednostce organizacyjnej w tym roku. W oparciu o podane wskaniki, mona oszacowa, e ilo odpadw ulegajcych biodegradacji wytworzonych w 1995 r. w gminie Guchw wynosia 304 Mg. Plan redukcji iloci odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji przyjmuje nastpujce zaoenia: 1) do 31 grudnia 2010 r. nie mona skadowa wicej ni 75% cakowitej masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji w stosunku do masy tych odpadw wytworzonych w 1995 roku, co stanowi w gminie Guchw 228 Mg.; 2) do 31 grudnia 2013 r. naley ograniczy ilo skadowanych odpadw ulegajcych biodegradacji o 50% w stosunku do roku 1995, co stanowi w gminie 152 Mg.;

159

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

3) do dnia 31 grudnia 2020 r. mona skadowa nie wicej ni 35% wagowo cakowitej masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji wytworzonych w 1995 r., co stanowi dla gminy Guchw 106,4 Mg. Jednym z gwnych czynnikw umoliwiajcych realizacj postawionych zaoe dotyczcych redukcji iloci odpadw ulegajcych biodegradacji w odpadach skadowanych bdzie kompostowanie przydomowe frakcji odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji na obszarach z zabudow jednorodzinn. Program ograniczenia skadowania odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji (OKB) moe dotyczy rwnie innych metod biologicznych poza kompostowaniem. Kierunki zagospodarowania OKB: 1) selektywne zbieranie i przetwarzanie papieru i tektury; 2) kompostowanie we wasnym zakresie; 3) skarmianie zwierzt w gospodarstwach; 4) przetwarzanie odpadw komunalnych (zmieszanych) w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadw, z wykorzystaniem procesw beztlenowych; 5) przetwarzanie odpadw komunalnych resztkowych (zmieszanych) w procesach spalania/wspspalania odpadw. Selektywna zbirka odpadw opakowaniowych i surowcw wtrnych Realizacja zaoenia zminimalizowania iloci odpadw opakowaniowych na szczeblu gminnym powinna spowodowa zmniejszenie iloci odpadw opakowaniowych trafiajcych na skadowisko. Najlepszym systemem byoby wprowadzenie segregacji odpadw w miejscu ich wytwarzania we wszystkich gospodarstwach na terenie gminy poprzez system wielopojemnikowy /wieloworkowy - umoliwiajcy powszechne odrbne gromadzenie opakowa szklanych, plastikowych, opakowa z papieru, z aluminium, ze stali w tym blachy stalowej. Dodatkowa segregacja odpadw zmieszanych odbywaaby si w sortowni zakadu zagospodarowywania odpadw ZZO, co pozwolioby wydzieli znajdujce si w tych odpadach pozostae surowce wtrne. Dla zapewnienia prawidowego postpowania z odpadami opakowaniowymi zostao wydane rozporzdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 padziernika 2005 r. w sprawie szczegowego sposobu postpowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. nr 219, poz. 1858). Rozporzdzenie to okrela szczegowy sposb postpowania obejmujcy zbieranie oraz odzysk, w tym recykling odpadw opakowaniowych: z papieru, ze szka, z tworzyw sztucznych, z aluminium, ze stali w tym blachy
160

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

stalowej, wielomateriaowych, a take z drewna. System zbirki odpadw opakowaniowych powinien uwzgldnia powysze rozporzdzenie. Wskazane jest, aby gmina bardziej dynamicznie prowadzia edukacj ekologiczn dotyczc selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych oraz wyposaaa miejscowoci na terenie gminy w pojemniki do selektywnej zbirki. Odpady budowlane Odpady budowlane umieszczane bd na terenie nieruchomoci odrbnie od pozostaych odpadw komunalnych, w kontenerach/pojemnikach dostarczonych przez uprawniony podmiot, w miejscach dostpnych do odbioru przez jednostk wywozow. Zbirka odpadw budowlanych prowadzona bdzie w ramach mobilnego punktu zbierania odpadw - na telefon, wedug potrzeb zgaszanych przez mieszkacw.

Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadw komunalnych Odpady niebezpieczne generowane w strumieniu odpadw komunalnych przez gospodarstwa domowe /baterie i akumulatory, lakiery, farby, wietlwki itp./ mieszkacy winni wydziela z powstajcych odpadw komunalnych i zwraca je do punktw ich zbirki. Wskazane byoby jednak, aby mieszkacy mieli moliwo umieszczania wydzielonych odpadw niebezpiecznych np. w workach dostarczonych przez podmiot uprawniony (oznakowanych umownym kolorem, np. czerwonym), ktry odbieraby te odpady zgodnie z okrelonym harmonogramem. Odpady wielkogabarytowe Odpady wielkogabarytowe nie wymagaj specjalnych urzdze do zbierania, naley wystawia je na chodnik przed wejciem do nieruchomoci lub w miejscu do tego celu wyznaczonym przez zarzdc nieruchomoci, z ktrego odbierane bd przez podmiot uprawniony. Zbirka prowadzona bdzie w ramach mobilnego punktu zbierania odpadw - na telefon, wedug potrzeb zgaszanych przez mieszkacw. Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny
161

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

W krajach Unii Europejskiej od dnia 13 sierpnia 2005 r. obowizuje dyrektywa 2002/96/WE dotyczca zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego. Pastwa czonkowskie powinny wykaza si zbieraniem zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego, co najmniej 4 kg od mieszkaca w skali roku. Zbirka zuytego sprztu EE z terenu gminy prowadzona bdzie w ramach mobilnego punktu zbierania odpadw - na telefon, wedug potrzeb zgaszanych przez mieszkacw. Ponadto z terenu gminy, jak i caego powiatu skierniewickiego, bdzie mona przekazywa odpady EE do ZZO. ODPADY POWSTAJCE W SEKTORZE GOSPODARCZYM Szanse na ograniczenie iloci odpadw istniej w zakresie odpadw powstajcych w sektorze gospodarczym. To zadanie zapisane jest w rnych programach ekologicznych dla przedsibiorstw, w tym w zasadach Czystszej Produkcji. Cel ten mona rwnie osign przez wdraanie systemw zarzdzania rodowiskowego zgodnego z ISO 14001 i EMAS (EMAS jest przepisem prawnym regulujcym zasady wdroenia systemw zarzdzania rodowiskowego wraz ze cile okrelonymi wymogami badania i minimalizacji zanieczyszcze) dyrektywa 93/1836/EEC. Celem Czystszej Produkcji jest zaspokojenie zapotrzebowania na produkty wytwarzane w rwnowadze ze rodowiskiem, tzn. z uyciem odnawialnych rde energii i nieszkodliwych materiaw przy jednoczesnej ochronie rnorodnoci biologicznej. Jedn z zasadniczych przesanek idei Czystszej Produkcji jest zapobieganie szkodom dla rodowiska, co jest tasze i skuteczniejsze ni prby regeneracji tego rodowiska po jego zniszczeniu. Produkty powstae w systemie Czystszej Produkcji musz by: 1) nietoksyczne; 2) energooszczdne; 3) wyprodukowane przy uyciu odnawialnych materiaw, ktre s na bieco uzupeniane w sposb zachowujcy ywotno ekosystemu i spoecznoci, z ktrej pochodz, bd wytworzone z materiaw nieodnawialnych, lecz pochodzcych z odzysku i moliwych do unieszkodliwiania w sposb nietoksyczny i energooszczdny; 4) trwae i nadajce si do wielokrotnego uytku; 5) atwe w demontau lub do naprawy bd przebudowy; 6) opakowane w sposb minimalny i waciwy dla danego produktu, z uyciem materiaw z odzysku, moliwych do recyklingu lub ponownego uycia. System EMAS jest ukierunkowany na osiganie celw ochrony rodowiska. Pozwala przedsibiorstwom w peni nadzorowa wpywy rodowiskowe, uwzgldniajc wszystkie aspekty rodowiskowe w kierowaniu
162

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

firm, planowaniu dziaalnoci oraz z ograniczeniem i eliminowaniem negatywnego oddziaywania na rodowisko. Ponadto ma dostarczy spoeczestwu i grupom zainteresowanych stron stosownych informacji oraz promowa cige doskonalenie dziaalnoci rodowiskowej. Dziaania powinny dotyczy nastpujcych obszarw: 1) zapobieganie i minimalizacja iloci wytwarzanych odpadw (optymalizacja gospodarki materiaowej, modernizacja urzdze - poprawa wydajnoci, nowe technologie, recykling i ponowne uycie); 2) sprawne zbieranie i odbieranie odpadw (rozwinicie selektywnej zbirki odpadw opakowaniowych, wprowadzenie selektywnego zbierania odpadw wielkogabarytowych oraz z remontw, budowy i demontau obiektw budowlanych a take infrastruktury drogowej, optymalizacja transportu, unieszkodliwianie); 3) odzysk i unieszkodliwianie odpadw.

V. CELE I ZADANIA W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE GUCHW


1. Cele polityki ekologicznej pastwa Cele gwne gospodarki odpadami: 1) utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu iloci wytwarzanych odpadw od wzrostu gospodarczego kraju PKB; 2) zwikszenie udziau odzysku, w tym w szczeglnoci odzysku energii z odpadw, zgodnego z wymaganiami ochrony rodowiska; 3) zmniejszenie iloci wszystkich odpadw kierowanych na skadowiska odpadw; 4) zamknicie do koca 2009 r. wszystkich krajowych skadowisk niespeniajcych standardw Unii Europejskiej; 5) wyeliminowanie praktyki nielegalnego skadowania odpadw; 6) stworzenie kompleksowej bazy danych o wprowadzanych na rynek produktach i gospodarce odpadami w Polsce.

2. Cele wojewdzkiej polityki ekologicznej w zakresie gospodarki odpadami Odpady komunalne: 1) objcie zorganizowanym systemem odbierania odpadw komunalnych 100% mieszkacw wojewdztwa do koca 2009 r.; Odpady ulegajce biodegradacji:
163

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1) objcie mieszkacw (gwnie z terenw miejskich) systemem selektywnego zbierania odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji (OKB) do roku 2010; 2) zmniejszenie iloci wszystkich rodzajw odpadw kierowanych na skadowiska, a szczeglnie ulegajcych biodegradacji; 3) zwikszenie wykorzystywania odpadw pochodzenia rolinnego i zwierzcego jako rda energii odnawialnej (szczeglnie przy zastpowaniu paliw kopalnych) w celu osignicia limitw wykorzystania energii odnawialnej; Odpady opakowaniowe: 1) objcie wszystkich mieszkacw systemem selektywnego zbierania odpadw opakowaniowych do roku 2009; 2) zwikszenie iloci pozyskiwanych odpadw opakowaniowych na drodze selektywnego zbierania poprzez popraw systemu zbierania selektywnego odpadw opakowaniowych powstajcych w gospodarstwach domowych; 3) osignicie zaoonych poziomw odzysku i recyklingu do roku 2014 okrelonych w ustawie o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o opacie produktowej i depozytowej.

Odpady niebezpieczne: 1) zmniejszenie iloci odpadw niebezpiecznych wytwarzanych w przedsibiorstwach; 2) stosowanie w procesach produkcyjnych najlepszych dostpnych technik (BAT); 3) poprawa wiadomoci ekologicznej wytwrcw odpadw niebezpiecznych, szczeglnie z maych i rednich przedsibiorstw. Odpady niebezpieczne w masie odpadw komunalnych: 1) objcie mieszkacw systemem selektywnego zbierania odpadw niebezpiecznych ze strumienia odpadw komunalnych do roku 2009; 2) skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadw niebezpiecznych. Odpady mogce zawiera PCB: 1) wyeliminowanie PCB ze rodowiska poprzez kontrolowane unieszkodliwianie PCB oraz dekontaminacj lub unieszkodliwianie urzdze zawierajcych PCB do 2010 r.. Oleje odpadowe:
164

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1) wyeliminowanie olejw odpadowych ze rodowiska; 2) denie do utrzymania w latach 2007 2014 poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%, a recyklingu rozumianego jako regeneracja na poziomie co najmniej 35% okrelonych w ustawie o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o opacie produktowej i depozytowej. Zuyte baterie i akumulatory: 1) W latach 2007 - 2009 r. naley osign co najmniej poziomy odzysku i recyklingu okrelone w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o opacie produktowej i depozytowej. Odpady medyczne i weterynaryjne: 1) podniesienie efektywnoci selektywnego zbierania odpadw medycznych i weterynaryjnych; 2) poprawa wiarygodnoci danych dotyczcych iloci poszczeglnych rodzajw odpadw wytwarzanych na terenie placwek suby zdrowia (zamknitych i otwartych) oraz weterynaryjnych. Pojazdy wycofane z eksploatacji: 1) zapewnienie penej skutecznoci dziaania systemu zbierania i demontau pojazdw wycofanych z eksploatacji oraz odzysku, w tym recyklingu, odpadw powstajcych z pojazdw wycofanych z eksploatacji; 2) osignicie przez przedsibiorcw prowadzcych stacje demontau (zgodnie z ustaw z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji ) do 31 grudnia 2014 r., poziomu odzysku i recyklingu pojazdw wycofanych z eksploatacji w wysokoci odpowiednio 85% i 80% (art. 60), po tym dniu odpowiednio 95% i 85% masy pojazdw przyjtych do ich stacji demontau rocznie; 3) likwidacja nielegalnych punktw zbierania pojazdw wycofanych z eksploatacji. Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny: 1) osignicie w terminie do dnia 31 grudnia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego pochodzcego z gospodarstw domowych, w iloci nie mniejszej ni 4 kg na mieszkaca rocznie; Odpady zawierajce azbest: 1) sukcesywne usuwanie azbestu ze rodowiska do roku 2032. Przeterminowane rodki ochrony rolin: 1) likwidacja mogilnikw i magazynw zawierajcych przeterminowane rodki ochrony rolin do roku 2010;
165

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2) wyeliminowanie przeterminowanych rodkw ochrony rolin ze rodowiska; 3) zmniejszenie zagroe powodowanych przez skadowiska poprodukcyjnych odpadw rodkw ochrony rolin w tym pestycydowych, nie speniajcych wymogw ochrony rodowiska. Pozostae odpady Zuyte opony: 1) wyeliminowanie nieprawidowego postpowania z zuytymi oponami przez ograniczanie moliwoci ich spalania w instalacjach do tego nieprzystosowanych oraz poza instalacjami; 2) do 2011 r. rozbudowa systemu zagospodarowania zuytych opon, w tym osignicie poziomw odzysku i recyklingu zgodnie z prawem oraz zgodnie z ustaw z dnia 11 maja 2001 r. o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz o opacie produktowej i depozytowej do roku 2014 r. naley osign poziom: odzysku 75%, recyklingu 15 %; 3) docelowo do roku 2018 r. naley osign poziom odzysku w wysokoci 100% a recyklingu w wysokoci 20%.

Odpady z budowy, remontw i demontau obiektw budowlanych: 1) do 2018 r. rozbudowa systemu selektywnego zbierania odpadw z remontw, budowy i demontau obiektw budowlanych oraz infrastruktury drogowej do odzysku, by osign poziomu odzysku: 50% w 2010 r. oraz 80% w 2018 r.. Komunalne osady ciekowe: 1) ograniczenie skadowania osadw ciekowych na skadowiskach odpadw; 2) zwikszenie iloci komunalnych osadw ciekowych przeksztacanych metodami termicznymi. Substancje zuboajce warstw ozonow bdce odpadami: 1) ograniczenie negatywnego wpywu na rodowisko przez substancje zuboajce warstw ozonow bdce odpadami. 3. Cele gospodarki odpadami dla powiatu skierniewickiego W gospodarce odpadami komunalnymi dla powiatu skierniewickiego przyjto nastpujce cele nadrzdne:
166

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1) ochrona rodowiska; 2) zrwnowaony rozwj powiatu; 3) minimalizacja i eliminacja zagroe wynikajcych z gospodarowania odpadami 4. Cele w zakresie gospodarki odpadami dla Gminy Guchw Gwne cele planu gospodarki odpadami to: 1) zapobieganie powstawaniu odpadw; 2) minimalizacja i eliminacja zagroe wynikajcych z gospodarowania odpadami; 3) objcie wszystkich mieszkacw gminy zorganizowanym systemem odbioru odpadw komunalnych; 4) wprowadzenie na terenie gminy selektywnej zbirki odpadw u rda. Podstawowym zadaniem samorzdu gminnego na lata 2009-2012 bdzie udoskonalanie systemu gospodarki odpadami w gminie poprzez wprowadzenie powszechnej segregacji odpadw, aby zapewni sprawnie funkcjonujcy system zbierania i unieszkodliwiania odpadw.

5. Cele krtkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 2012) CELE 1) wysoka wiadomo ekologiczna spoeczestwa; 2) minimalizacja powstawania odpadw; 3) objcie 100% mieszkacw gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadw komunalnych; 4) wprowadzenie na terenie caej gminy selektywnej zbirki odpadw u rda; 5) zapewnianie warunkw sprawnego funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadw komunalnych, w tym: a) selektywnego zbierania odpadw: wielkogabarytowych a take z remontw, budowy i demontau obiektw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, b) selektywne zbieranie odpadw opakowaniowych, c) osignicie minimalnych poziomw odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych, d) selektywne zbieranie odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji,
167

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

e) selektywne zbieranie odpadw niebezpiecznych oraz zuytych urzdze EE. 6) poprawa wiadomoci ekologicznej wytwrcw odpadw w sektorze gospodarczym, szczeglnie z maych i rednich przedsibiorstw; 7) opracowanie i realizacja programu usuwania z terenu gminy wyrobw zawierajcych azbest; 8) zwikszenie iloci odpadw zbieranych z terenu gminy (wyeliminowanie rozbienoci midzy iloci odpadw zbieranych a szacunkow iloci odpadw wytwarzanych na terenie gminy); 9) wspdziaanie na rzecz utworzenia Celowego Zwizku Gmin, umoliwiajcego prowadzenie wsplnych dziaa w zakresie zagospodarowania odpadw; 10) zwikszenie iloci odpadw zbieranych z terenu gminy (wyeliminowanie rozbienoci midzy iloci odpadw zbieranych a szacunkow iloci odpadw wytwarzanych na terenie gminy); 11) zapewnienie bezpiecznego dla rodowiska unieszkodliwiania powstaych odpadw; 12) wyeliminowanie procedur nielegalnego skadowania odpadw lokalizacja i likwidacja dzikich wysypisk. Przyjte cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym dla odpadw innych ni niebezpieczne to: 1) minimalizowanie iloci wytwarzanych odpadw; 2) odzysk wytworzonych odpadw; 3) odzysk odpadw nagromadzonych na skadowisku odpadw; DZIAANIA:
1) wzmoenie edukacji

2)
3) 4)

5) 6)

ekologicznej mieszkacw oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadw oraz waciwego postpowania z poszczeglnymi rodzajami odpadw; kontrolowanie przez gmin stanu zawieranych umw przez wacicieli nieruchomoci z podmiotami prowadzcymi dziaalno w zakresie odbierania odpadw komunalnych; wprowadzenie systemu segregacji odpadw u rda na terenie gminy; zapewnienie warunkw do wydzielenia ze strumienia odpadw komunalnych odpadw wielkogabarytowych, budowlanych, zuytych urzdze EE oraz odpadw niebezpiecznych; objcie mieszkacw systemem selektywnego zbierania odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji do roku 2010; zmniejszenie iloci wszystkich rodzajw odpadw kierowanych na skadowiska, a szczeglnie ulegajcych biodegradacji;
168

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

7) wzmocnienie kontroli podmiotw prowadzcych dziaalno w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadw; 8) wprowadzenie spjnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadw komunalnych (zanieczyszczajcy paci); 9) opracowanie i wdroenie gminnego programu usuwania materiaw zawierajcych azbest. I. Odpady komunalne z uwzgldnieniem odpadw ulegajcych biodegradacji Zaoone cele: 1) objcie zorganizowanym systemem odbierania odpadw komunalnych 100% mieszkacw powiatu; 2) objcie wszystkich mieszkacw selektywn zbirk odpadw u rda; 3) rozwj i usprawnianie dotychczasowego systemu zbierania surowcw wtrnych w systemie workowym i pojemnikowym zapewnianie warunkw sprawnego funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadw komunalnych, w tym: a) selektywnego zbierania odpadw opakowaniowych, a) osignicie minimalnych poziomw odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych, b) selektywnego zbierania odpadw: wielkogabarytowych a take z remontw, budowy i demontau obiektw budowlanych, c) selektywnego zbierania odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji, d) selektywnego zbierania odpadw niebezpiecznych oraz zuytych urzdze EE, 4) zmniejszenie iloci wszystkich rodzajw odpadw kierowanych na skadowiska, a szczeglnie ulegajcych biodegradacji /zgodnie z zapisami ustawy o odpadach do 31.12.2010 r. nie mona skadowa wicej ni 75% cakowitej masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji w stosunku do masy tych odpadw wytworzonych w roku 1995, do 31.12.2013 r. naley ograniczy ilo skadowanych odpadw ulegajcych biodegradacji o 50% w stosunku do roku 1995, a do dnia 31.12.2020 r. mona skadowa nie wicej ni 35% wagowo cakowitej masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji; 5) utworzenie na terenie gmin wchodzcych w skad powiatu Gminnych Punktw Zbierania Odpadw Niebezpiecznych; 6) wyeliminowanie procedur nielegalnego skadowania odpadw inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk; 7) zapewnienie wiarygodnego i obszernego monitoringu pozwalajcego na diagnozowanie potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami na terenie powiatu; 8) zwikszenie dziaa kontrolnych i skuteczna egzekucja prawa;
169

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

9) prowadzenie dziaa w zakresie edukacji ekologicznej. II. Odpady ulegajce biodegradacji Zaoone cele: 1) objcie mieszkacw systemem selektywnego zbierania odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji do roku 2010; 2) zmniejszenie iloci wszystkich rodzajw odpadw kierowanych na skadowiska, a szczeglnie ulegajcych biodegradacji (zgodnie z zapisami ustawy o odpadach do 31.12.2010 r. nie mona skadowa wicej ni 75% cakowitej masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji w stosunku do masy tych odpadw wytworzonych w roku 1995, do 31.12.2013 r. naley ograniczy ilo skadowanych odpadw ulegajcych biodegradacji o 50% w stosunku do roku 1995, a do dnia 31.12.2020 r. mona skadowa nie wicej ni 35% wagowo cakowitej masy odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji). III. Odpady niebezpieczne Zaoone cele: 1) zmniejszenie iloci odpadw niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze gospodarczym; 2) minimalizacja iloci wytwarzanych odpadw niebezpiecznych poddawanych procesom unieszkodliwiania poprzez skadowanie; 3) stosowanie w procesach produkcyjnych najlepszych dostpnych technik (BAT); 4) poprawa wiadomoci ekologicznej wytwrcw odpadw niebezpiecznych, szczeglnie z maych i rednich przedsibiorstw. IV. Odpady niebezpieczne w masie odpadw komunalnych Zaoone cele: 1) objcie mieszkacw systemem selektywnego zbierania odpadw niebezpiecznych ze strumienia odpadw komunalnych do roku 2012; 2) skuteczne i zgodne z prawem unieszkodliwianie odpadw niebezpiecznych. V. Odpady mogce zawiera PCB Zaoone cele 1) cakowite wycofanie z uytkowania do 30 czerwca 2010 r. urzdze oraz instalacji zawierajcych PCB o steniu powyej 0,005% wagowo; 2) kontrolowane oczyszczenie z PCB transformatorw oraz unieszkodliwienie w caoci kondensatorw oraz olejw zawierajcych PCB do dnia 31 grudnia 2010 r.;

170

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 3) podjcie po 2010 r. inwentaryzacji, wycofywania z eksploatacji oraz

likwidacji urzdze i olejw zwierajcych PCB o steniu poniej 0,005% wagowo. VI. Oleje odpadowe Zaoone cele 1) rozwj systemu selektywnego zbierania i metod odzysku olejw odpadowych, w szczeglnoci z sektora maych i rednich przedsibiorstw; 2) osignicie i utrzymanie w latach 2009-2016 poziomu: a) odzysku w wysokoci 50 % wprowadzanych olejw smarowych, b) recyklingu w wysokoci 35 % wytwarzanych zuytych olejw smarowych. VII. Zuyte baterie i akumulatory Zaoone cele 1) rozwj systemu selektywnego zbierania zuytych baterii i akumulatorw przenonych, w szczeglnoci ze rde rozproszonych; 2) osignicie poziomw zbierania i recyklingu okrelonych w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorw oraz zuytych baterii i akumulatorw oraz uchylajcej dyrektyw 91/157/EWG (Dz. U.WE L 266 z 26.09.2006r., str.1), tj.: a) minimalnego poziomu zbierania zuytych baterii i akumulatorw (w tym akumulatorw Ni-Cd) w wysokoci 25% do 2012 r. zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. a, b) minimalnego poziomu zbierania zuytych baterii i akumulatorw w wysokoci 45% do 2016 r. zgodnie z art. 10 ust. 2 lit. b, c) minimalnego poziomu wydajnoci recyklingu w wysokoci 65% redniej wagi baterii i akumulatorw oowiowo-kwasowych, w tym recykling zawartoci oowiu w najwyszym, technicznie moliwym do osignicia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztw (do 2010 r.) zgodnie z art. 12 ust. 4, d) minimalnego poziomu wydajnoci recyklingu w wysokoci 75% redniej wagi baterii i akumulatorw niklowo-kadmowych, w tym recykling zawartoci kadmu w najwyszym, technicznie moliwym do osignicia stopniu przy jednoczesnym unikaniu nadmiernych kosztw (do 2010 r.) zgodnie z art. 12 ust. 4, e) minimalnego poziomu wydajnoci recyklingu 50% redniej wagi innych odpadw w postaci baterii i akumulatorw (do 2010 r.) zgodnie z art. 12 ust. 4. VIII. Odpady medyczne i weterynaryjne Zaoone cele:

171

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1) minimalizacji iloci odpadw medycznych i weterynaryjnych wymagajcych szczeglnych metod unieszkodliwiania (na drodze termicznego przeksztacania) poprzez lepsz pierwotn segregacj u rde powstawania; 2) podniesienie efektywnoci selektywnego zbierania odpadw medycznych i weterynaryjnych; 3) poprawa wiarygodnoci danych dotyczcych iloci poszczeglnych rodzajw odpadw wytwarzanych na terenie placwek suby zdrowia (zamknitych i otwartych) i weterynaryjnych. Pojazdy wycofane z eksploatacji Zaoone cele: 1) wzrost efektywnoci systemu zbierania i demontau pojazdw wycofanych z eksploatacji; 2) osignicie minimalnych poziomw odzysku i recyklingu pojazdw przyjtych do stacji demontau w skali roku: a) do dnia 31 grudnia 2014 r. odpowiednio: dla odzysku: 75% masy pojazdw wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 85% dla pozostaych pojazdw, dla recyklingu: 70% masy pojazdw wyprodukowanych przed dniem 1 stycznia 1980 r. oraz 80% dla pozostaych pojazdw, b) od dnia 1 stycznia 2015 r. odpowiednio: dla odzysku: 95% masy pojazdw niezalenie od daty produkcji pojazdu, dla recyklingu: 85% masy pojazdw niezalenie od daty produkcji pojazdu,

Zuyty sprzt elektryczny i elektroniczny Zaoone cele 1) osignicie w 2009 r. poziomu selektywnego zbierania zuytego sprztu elektrycznego i elektronicznego pochodzcego z gospodarstw domowych w wysokoci 4 kg/rok w przeliczeniu na mieszkaca; 2) osignicie w 2009 r. poziomw odzysku i recyklingu zuytego sprztu w wysokoci: a) dla zuytego sprztu powstaego z wielkogabarytowych urzdze gospodarstwa domowego i automatw do wydawania: poziomu odzysku w wysokoci 80 % masy zuytego sprztu,
172

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

poziomu recyklingu czci skadowych, materiaw i substancji pochodzcych ze zuytego sprztu w wysokoci 75 % masy zuytego sprztu, e) dla zuytego sprztu powstaego ze sprztu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego: poziomu odzysku w wysokoci 75 % masy zuytego sprztu, - poziomu recyklingu czci skadowych, materiaw i substancji pochodzcych ze zuytego sprztu w wysokoci 65 % masy zuytego sprztu, f) dla zuytego sprztu powstaego z maogabarytowych urzdze gospodarstwa domowego, sprztu owietleniowego, narzdzi elektrycznych i elektronicznych, z wyjtkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzdzi przemysowych, zabawek, sprztu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrzdw do nadzoru i kontroli: poziomu odzysku w wysokoci 70 % masy zuytego sprztu, poziomu recyklingu czci skadowych, materiaw i substancji pochodzcych ze zuytego sprztu w wysokoci 50 % masy zuytego sprztu, d) dla zuytych gazowych lamp wyadowczych poziomu recyklingu czci skadowych, materiaw i substancji pochodzcych ze zuytych lamp w wysokoci 80% masy tych zuytych lamp.
-

Odpady zawierajce azbest Zaoone cele 1) ograniczenie oddziaywania azbestu na rodowisko i sukcesywna eliminacja wykorzystywanych wyrobw zawierajcych azbest.

Przeterminowane rodki ochrony rolin Zaoone cele 1) uszczelnienie systemu zbierania przeterminowanych rodkw ochrony rolin i opakowa po tych rodkach pochodzcych z biecej produkcji i stosowania w rolnictwie. Odpady pozostae Zuyte opony Zaoone cele 1) zwikszenie poziomu selektywnego zbierania zuytych opon;
173

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2) osignicie i utrzymanie w latach 2009-2014 poziomu: a) odzysku w wysokoci 75 % wprowadzanych opon, b) recyklingu w wysokoci 15 % wytwarzanych zuytych opon. 3) osignicie w 2018 r. poziomu: a) odzysku w wysokoci 100 % wprowadzanych opon, g) recyklingu w wysokoci 20 % wytwarzanych zuytych opon. 4) wyeliminowanie procederu skadowania zuytych opon i ich niekontrolowanego spalania w instalacjach nie przeznaczonych do tego celu. Odpady z budowy, remontw i demontau obiektw budowlanych Zaoone cele 1) zwikszenie poziomu selektywnego zbierania odpadw z budowy, remontw i demontau obiektw budowlanych oraz infrastruktury drogowej; 2) osignicie w 2010 r. poziomu odzysku w wysokoci 50 % wytwarzanych odpadw z budowy, remontw i demontau obiektw budowlanych oraz infrastruktury drogowej; 3) osignicie w 2018 r. poziomu odzysku w wysokoci 80 % wytwarzanych odpadw z budowy, remontw i demontau obiektw budowlanych oraz infrastruktury drogowej; 4) wyeliminowanie procederu niekontrolowanego skadowania odpadw z budowy, remontw i demontau obiektw budowlanych w miejscach do tego nie przeznaczonych. 4) XV. Komunalne osady ciekowe Zaoone cele 1) ograniczenie skadowania osadw ciekowych; 2) zwikszenie iloci komunalnych osadw ciekowych przetwarzanych przed wprowadzeniem do rodowiska i osadw przetwarzanych metodami termicznymi; 3) maksymalizacja stopnia wykorzystania substancji biogennych zawartych w osadach ciekowych.

VI.

Odpady opakowaniowe Zaoone cele 1) ograniczenie iloci powstajcych odpadw opakowaniowych; 2) zwikszenie stopnia selektywnego zbierania odpadw opakowaniowych, w szczeglnoci z gospodarstw domowych; 3) osignicie zaoonych poziomw odzysku i recyklingu do 2014 r. okrelonych w ustawie o obowizkach przedsibiorcw w zakresie gospodarowania niektrymi odpadami oraz opacie produktowej i depozytowej;
174

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

4) dziaania informacyjno edukacyjne w zakresie odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych. 1 XVII. Odpady z sektora gospodarczego Przyjte cele 1) minimalizowanie iloci wytwarzanych odpadw; 2) odzysk wytworzonych odpadw; 3) odzysk odpadw nagromadzonych na skadowisku odpadw. 6. Cele gospodarki odpadami na lata 2013-2016: Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki. CELE 1) kontynuowanie edukowania ekologicznego mieszkacw gminy; 2) dalsza organizacja i doskonalenie systemw gospodarki odpadami komunalnymi; 3) usprawnianie selektywnego zbierania i odbierania odpadw komunalnych; 4) rozwijanie systemu zbirki odpadw niebezpiecznych i wielkogabarytowych; 5) realizacja gminnego programu usuwania wyrobw zawierajcych azbest; 6) minimalizowanie iloci wytwarzanych odpadw w sektorze gospodarczym. DZIAANIA Prowadzone dziaania stanowi bd kontynuacj dziaa objtych planem na lata 2009-2012. OCZEKIWANE EFEKTY Realizacja planowanych dziaa powinna doprowadzi do: 1) objcia wszystkich mieszkacw zorganizowanym systemem odbioru odpadw komunalnych; 2) wprowadzenia systemu segregacji odpadw; 3) wprowadzenia w wyniku szeroko prowadzonej akcji informacyjnopopularyzacyjnej spjnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadw komunalnych (zanieczyszczajcy paci);
175

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

4) zmniejszenia dysproporcji midzy iloci odpadw wytwarzanych a iloci odpadw zbieranych z terenu gminy; 5) osignicia limitw odzysku i recyklingu na poziomie: a) odpadw wielkogabarytowych 20%, b) odpadw budowlanych 15%, c) odpadw niebezpiecznych 15%, d) odpadw opakowaniowych odzysk 50%, recykling 25%, 6) dalsze usprawnianie systemw gospodarki odpadami komunalnymi, obejmujce dziaania w zakresie rozwoju selektywnego zbierania odpadw komunalnych (w tym odpadw ulegajcych biodegradacji oraz odpadw niebezpiecznych wystpujcych w masie odpadw komunalnych); 7) rozbudowa systemu zbierania odpadw opakowaniowych z gospodarstw domowych; 8) rozbudowa systemu zbierania olejw odpadowych ze rde rozproszonych (mae i rednie przedsibiorstwa, obiekty usugowe, gospodarstwa domowe); 9) rozbudowa systemu zbierania zuytych opon; 10) opracowanie i wdroenie systemu zbierania zuytego sprztu EE pochodzcego z gospodarstw domowych; 11) realizacja gminnych programw usuwania wyrobw zawierajcych azbest; 12) kontrola speniania wymogw zezwole w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci; 13) kontynuacja kontroli podmiotw prowadzcych dziaalno w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadw; 14) wzmocnienie kontroli zbierania odpadw medycznych i weterynaryjnych; 15) uwzgldnianie metod termicznych do unieszkodliwiania osadw ciekowych w procesach projektowania budowy/modernizacji oczyszczalni ciekw; 16) kontynuacja likwidacji dzikich wysypisk odpadw; 17) dalsza aktywizacja gmin w dziaaniach zwizanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek organizacyjnych, realizujcych kompleksow gospodark odpadami komunalnymi; 18) tworzenie zakadw zagospodarowania odpadw (ZZO) wyposaonych w infrastruktur do odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadw poza skadowaniem; 19) kontynuowanie dziaa informacyjno-edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadw oraz waciwego postpowania z poszczeglnymi rodzajami odpadw.

176

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

5. Harmonogram realizacji przedsiwzi w zakresie gospodarki odpadami Przygotowana aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Guchw to przede wszystkim zadania, ktre zostan zrealizowane w najbliszych 8 latach w celu zapewnienia bezpieczestwa ekologicznego gminy i tworzenia podstaw zrwnowaonego rozwoju spoeczno-gospodarczego. W tabeli nr 21 przedstawiono dugo i krtkoterminowy harmonogram zada ekologicznych z zakresu gospodarki odpadami, ktre umoliwi realizacj priorytetw i wyznaczonych dziaa na terenie gminy Guchw.

177

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tabela 21. Harmonogram realizacji najwaniejszych zada z zakresu gospodarki odpadami w gminie Guchw na lata 2009-2016
L.p. 1 Przedsiwzicie Objcie 100% gospodarstw domowych na terenie gminy zorganizowanym systemem obierania odpadw komunalnych - kontrola zawierania umw na wywz odpadw Wprowadzenie na terenie gminy selektywnej zbirki odpadw Zakup i wyposaenie gospodarstw domowych w pojemniki /worki do selektywnej zbirki odpadw Kontrola speniania wymogw zezwole w zakresie odbierania odpadw komunalnych od wacicieli nieruchomoci Zorganizowanie systemu zbirki odpadw wielkogabarytowych, budowlanych i odpadw niebezpiecznych znajdujcych si w strumieniu odpadw komunalnych Wspdziaanie na rzecz utworzenia Celowego Zwizku Gmin, umoliwiajcego prowadzenie wsplnych dziaa w zakresie zagospodarowania odpadw (Gmina Guchw, podobnie jak i pozostae gminy powiatu skierniewickiego, wczona zostaa do Rejonu obsugi V , okrelonego w PGOW 2011 w ramach proponowanego systemu gospodarki odpadami w wojewdztwie dzkim) Jednostka odpowiedzialna Wjt Gminy Firmy wywozowe Wjt Gminy Firmy wywozowe Firmy wywozowe Wjt Gminy Wjt Gminy Termin realizacji 2009
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2 3 4 5 6

Wjt Gminy

Wjt Gminy Wjtowie wszystkich gmin w powiecie

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 7 Wsppraca na rzecz tworzenia zakadu zagospodarowywania odpadami ZZO, wyposaonego w infrastruktur do odzysku recyklingu i unieszkodliwiania odpadw Utworzenie Gminnego Punktu Zbirki Odpadw (zawizanie porozumienia gmin w kwestii lokalizacji GPZO) Inwentaryzacja budynkw i urzdze zawierajcych azbest (zadanie cige) Opracowanie i realizacja programu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest z terenu gminy Wdraanie systemw gospodarki odpadami komunalnymi obejmujcych dziaania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadw, selektywnego zbierania odpadw (w tym odpadw ulegajcych biodegradacji, odpadw opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, zuytego sprztu EE, niebezpiecznych i innych Eliminacja PCB ze rodowiska w wyniku kontrolowanego unieszkodliwiania PCB oraz urzdze zawierajcych PCB Inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk Prowadzenie dziaa edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadw oraz waciwego postpowania z poszczeglnymi rodzajami odpadw Wjt Gminy Zwizek Gmin Zarzdzajcy skadowiskiem Julkw Wjt Gminy Porozumienie Gmin Wjt Gminy Przedsibiorcy Zarzdcy nieruchomoci Wjt Gminy Przedsibiorcy Zarzdcy nieruchomoci Wjt Gminy Firmy wywozowe Przedsibiorcy Wjt Gminy Wjt Gminy Szkoy

8 9

10

11

12 13 14

179

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 22. Harmonogram rzeczowo-finansowy najwaniejszych zada z zakresu gospodarki odpadami na lata 2009-2016
Termin realizacji
Szacunkowe koszty realizacji 2009-2012 Szacunkowe koszty realizacji 2013-2016

L.p. Przedsiwzicie Objcie 100% gospodarstw domowych na terenie gminy zorganizowanym systemem obierania odpadw komunalnych - kontrola zawierania umw na wywz odpadw Wprowadzenie na terenie gminy selektywnej zbirki odpadw

Potencjalne rda rodkw


rodki wasne JST Przedsibiorcy

2009

15 000

---

20092012

20 000

---

rodki wasne JST Przedsibiorcy rodki wasne JST Przedsibiorcy rodki wasne JST

Zakup i wyposaenie gospodarstw domowych w 2009pojemniki /worki do 2012 selektywnej zbirki odpadw Kontrola speniania wymogw zezwole w zakresie odbierania odpadw 2009-2016 komunalnych od wacicieli nieruchomoci Zorganizowanie systemu zbirki odpadw wielkogabarytowych, budowlanych i odpadw niebezpiecznych znajdujcych si w strumieniu odpadw komunalnych Wspdziaanie na rzecz utworzenia Celowego Zwizku Gmin, umoliwiajcego prowadzenie wsplnych dziaa w zakresie zagospodarowania odpadw Wspdziaanie w zakresie tworzenia zakadu zagospodarowywania odpadami ZZO, wyposaonego w infrastruktur do odzysku recyklingu i 2009-2016

b.k.

b.k.
rodki wasne JST Przedsibiorcy

rodki wasne JST

20092010

b.d.

---

20092012

b.d.

---

rodki wasne JST

Eko-Region

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ unieszkodliwiania odpadw Utworzenie Gminnego Punktu Zbirki Odpadw (zawizanie porozumienia gmin w kwestii lokalizacji GPZO)
rodki wasne JST rodki

2009-2012

bd

bd

Przedsibiorcw
Fundusze Ochrony rodowiska rodki wasne JST rodki wasne JST

Inwentaryzacja budynkw i urzdze zawierajcych azbest Opracowanie i realizacja programu usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych 10 azbest z terenu gminy 9

2009-2016

10 000

10 000

20092016

800 000

800 000

rodki Przedsibiorcw
Fundusze Ochrony rodowiska

Wdraanie systemw gospodarki odpadami komunalnymi obejmujcych dziaania w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadw, selektywnego 200911 zbierania odpadw (w tym 2016 odpadw ulegajcych biodegradacji, odpadw opakowaniowych, wielkogabarytowych, budowlanych, zuytego sprztu EE i niebezpiecznych Eliminacja PCB ze rodowiska w wyniku 12 kontrolowanego 2009-2010 unieszkodliwiania PCB oraz urzdze zawierajcych PCB 13 Inwentaryzacja i likwidacja dzikich wysypisk 20092016

rodki wasne JST


Fundusze Ochrony rodowiska

20 000

20 000

rodki pomocowe

rodki Przedsibiorcw b.d. --rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska rodki wasne JST Fundusze Ochrony rodowiska

10 000

10 000

Prowadzenie dziaa edukacyjnych w zakresie zapobiegania powstawaniu 14 odpadw oraz waciwego postpowania z poszczeglnymi rodzajami odpadw

20092016

10 000

10 000

181

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

6. Proponowany system gospodarki odpadami w Gminie Guchw PGOW 2011 uwzgldnia zidentyfikowane w KPGO 2010 problemy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, takie jak: 1) brak wystarczajcej liczby instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadw (poza skadowaniem), w tym w szczeglnoci odpadw ulegajcych biodegradacji, i w konsekwencji zbyt niskie iloci odpadw poddawanych procesom biologicznego i termicznego przeksztacania; 2) niska aktywno gmin w dziaaniach zwizanych z tworzeniem ponadgminnych jednostek organizacyjnych, ktre realizowayby kompleksow gospodark odpadami komunalnymi. oraz przyjmuje, e podstaw gospodarki odpadami komunalnymi powinny sta si zakady zagospodarowywania odpadw ZZO o przepustowoci wystarczajcej do przyjmowania i przetwarzania odpadw z obszaru zamieszkaego minimum przez 150 tys. mieszkacw, speniajce w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostpnej techniki. W przypadku aglomeracji i regionw obejmujcych powyej 300 tys. mieszkacw preferowan metod zagospodarowania zmieszanych odpadw komunalnych jest ich termiczne przeksztacanie. Do spalarni odpadw komunalnych powinny by przyjmowane rwnie zakane odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstpnej dezaktywacji. Kierujc si tymi zaoeniami wojewdztwo dzkie zostao podzielone na 10 rejonw obsugi, w ktrych gwn rol odgrywaj ZZO. Gminy wchodzce w skad rejonw powinny utworzy Celowe Zwizki Gmin w celu prowadzenia wsplnych dziaa w zakresie zagospodarowania odpadw. Gminy mog wzajemnie wsppracowa przez powoanie podmiotu gospodarczego zarzdzajcego ZZO lub w ramach wsppracy w ramach zwizku gmin. Wsppraca pomidzy gminami, jeeli gmina przejaby obowizki od wytwrcw odpadw moe przyj dwie formy: powoanie wsplnej struktury gminy powouj odrbny podmiot majcy osobowo prawn, struktur organizacyjn i statut, w celu realizacji i eksploatacji ZZO lub prowadzenia kompleksowo gospodarki odpadami komunalnymi. W praktyce moe doj do utworzenia zwizku komunalnego lub spki prawa handlowego, lub moe to by umowa (porozumienie) czyli dugoterminowa wsppraca pomidzy gminami a gmin bdc wacicielem ZZO. Gminy korzystaj z moliwoci jakie oferuje zakad i ponosz opaty od iloci zagospodarowanych i unieszkodliwianych odpadw (w takich przypadkach nie powstaje wic odrbna jednostka organizacyjna). Kontrakt powinien by dugoterminowy, aby zapewni stabilno gminom usugobiorcom.
182

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Formalnie taka struktura wsppracy odpowiada pojciu porozumienie komunalne, Niezalenie od podjtej formy wsppracy (powoanie wsplnej struktury czy umowa (porozumienie) gminy uczestniczce w tych przedsiwziciach powinny rozway budow stacji przeadunkowych, szczeglnie kiedy odlego midzy obszarem zbierania odpadw a ZZO jest wiksza ni 30 km. Budowa stacji przeadunkowej pozwoliaby na zwikszenie efektywnoci ekonomicznej i eksploatacyjnej pojazdw pierwszego stopnia wywozu. Stosowana na stacjach przeadunkowych obrbka odpadw moe by mniej lub bardziej rozbudowana w zalenoci od potrzeb zakadw odbierajcych odpady ze stacji (np. moe obejmowa: wydzielenie skadnikw uytecznych z odpadw, ich doczyszczanie i obrbk wstpn (np. rozdrabnianie, prasowanie w bele). Zgodnie z podziaem proponowanym przez PGOW 2011 powiat skierniewicki naley do Rejonu V, obsugiwanego przez planowany ZZO w Julkowie na terenie gminy Skierniewice. Rejon V obejmuje rwnie miasto Skierniewice oraz powiat brzeziski i powiat dzko-wschodni bez gmin Tuszyn i Rzgw. Zgodnie z zaoeniami PGOW 2011 liczba mieszkacw Rejonu V liczy bdzie 161 000. W planowanym ZZO Julkw istniejca sortownia odpadw jest wystarczajca do przeprowadzenia segregacji wszystkich wytwarzanych w rejonie odpadw. Zaplanowano inwestycje suce prawidowemu zagospodarowaniu odpadw takie jak budowa kompostowni oraz rozbudowa skadowiska. Planowana moc przerobowa kompostowni bdzie wystarczajca dla pokrycia potrzeb tego rejonu. W Rejonie V planowana jest rwnie budowa skadowiska odpadw azbestowych (na terenie powiatu skierniewickiego). Firma P.P.H.U. J&J sp. z o.o. z siedzib w odzi, podja do realizacji zadanie, jakim jest przebudowa Zakadu Grniczego Zapady III we wsi Zapady (gm. Godzianw, powiat skierniewicki) na skadowisko odpadw zawierajcych azbest. Wydajno istniejcych i planowanych instalacji jest wystarczajca. Zarzdzajcy ZZO powinni nawiza wspprac z zarzdzajcymi instalacjami do termicznego unieszkodliwiania odpadw w ramach zaproponowanej rejonizacji. Na terenie wojewdztwa dzkiego maj by zlokalizowane trzy instalacje do termicznego unieszkodliwiania odpadw, w zwizku z tym tworz si trzy regiony kompleksowego postpowania z odpadami: 1) Region I Pnoc - skupiajcy rejon I, cz rejonu II oraz cz rejonu V, planowany zakad do termicznego unieszkodliwiania odpadw bdzie zlokalizowany w Kutnie; 2) Region II Centrum - skupiajcy rejon IV, cz rejonu III, cz rejonu V, cz rejonu VI i rejon VII, planowany zakad do termicznego unieszkodliwiania odpadw bdzie zlokalizowany w odzi;

183

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

3) Region III Poudnie - skupiajcy cz rejonu VI, cz rejonu III, rejon VIII, rejon IX i rejon X, planowany zakad do termicznego unieszkodliwiania odpadw zlokalizowany bdzie na terenie gminy Kleszczw. Do zakadw termicznego unieszkodliwiania odpadw kierowane bd tzw. odpady resztkowe, po wyselekcjonowaniu frakcji organicznej i opakowa, take zakane odpady medyczne i weterynaryjne po ich wstpnej dezaktywacji, odwodnione osady ciekowe, ktre nie powinny by skadowane na skadowiskach. Gwne zaoenia proponowanego systemu gospodarowania odpadami dla gminy przedstawiono w odniesieniu do trzech gwnych sektorw wytwarzania odpadw: 1) odpady wytwarzane w sektorze komunalnym; 2) odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym; 3) odpady niebezpieczne. Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy Docelowy, regionalny system zbierania, segregacji i unieszkodliwiania odpadw komunalnych przedstawia poniszy schemat:
-----------------------------------------------------------------------------------------------Wytwrcy odpadw ------------------------------------------------------------------------------------------------Segregacja u rda surowce wtrne ------------------------------------------------------------------------------------------------Zakad surowce wtrne Zagospodarowywania Odpadw (ZZO) kompost frakcja energetyczna ------------------------------------------------------------------------------------------------Skadowisko -------------------------------------------------------------------------------------------------

Planowany system gospodarki odpadami na terenie gminy Guchw przewiduje dwa etapy dziaa:

184

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1. Segregacja u rda Odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach prowadzcych dziaalno gospodarcz poddawane bd wstpnej segregacji u rda. Selektywne zbieranie odpadw powinno obejmowa wyodrbnienie ze strumienia odpadw komunalnych nastpujcych frakcji: 1) odpady zielone z ogrodw i parkw; 2) odpady z papieru i tektury; 3) odpady ze szka i opakowania szklane (oddzielnie biae i kolorowe); 4) odpady z tworzyw sztucznych; 5) zom metali stalowych i kolorowych; 6) odpady komunalne ulegajce biodegradacji; 7) zuyte baterie i akumulatory; 8) oleje odpadowe; 9) lampy fluorescencyjne; 10) przeterminowane leki; 11) opakowania po rodkach niebezpiecznych; 12) odpady wielkogabarytowe 13) odpady budowlane. Odpady wielkogabarytowe, budowlane i poremontowe, elektryczne i elektroniczne, niebezpieczne (zuyte baterie i akumulatory, oleje odpadowe, lampy fluorescencyjne, przeterminowane leki, opakowania po rodkach niebezpiecznych) oraz metale, powstajce w strumieniu odpadw komunalnych, powinny by gromadzone selektywnie na terenie posesji. Wskazane byoby zapewnienie mieszkacom odbioru tych odpadw przynajmniej raz na kwarta. Odpady ulegajce biodegradacji Powstajce w gospodarstwach domowych odpady ulegajce biodegradacji ze wzgldu na specyfik terenw wiejskich bd unieszkodliwiane przez mieszkacw we wasnym zakresie metod kompostowania odpadw ulegajcych biodegradacji z uyciem kompostownikw indywidualnych. Jeeli mieszkacy nie bd mieli moliwoci takiego wykorzystania wytworzonych odpadw biodegradowalnych powinni zbiera je selektywnie. Odpady biodegradowalne zebrane selektywnie przez mieszkacw oraz odpady ulegajce biodegradacji z targowisk, ogrodw i parkw powinny by zbierane jako odrbny strumie odpadw i kierowane do ZZO z funkcjonujc kompostowni. Selektywna zbirka odpadw moe by zorganizowana wariantowo: 1) wariant I - zbieranie selektywne u rda. Polega na segregacji odpadw do workw lub kontenerw ustawionych w obrbie prywatnych posesji;
185

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2) wariant II - punkty selektywnego zbierania odpadw. S to wydzielone miejsca na terenie osiedli mieszkaniowych i centrw usugowo-handlowych, w ktrych ustawione s oznakowane pojemniki na poszczeglne frakcje odpadw. Taki system zbierania odpadw najlepiej sprawdza si na terenach osiedli budownictwa wielorodzinnego, ale jest rwnie stosowany na terenach wiejskich o wikszym stopniu zagszczenia zabudowy. Moliwe systemy organizacji selektywnego zbierania 1) system dwupojemnikowy (workowy) - polega na gromadzeniu odpadw w dwch pojemnikach: a) pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadw mokrych z przewag czci organicznych, ktre w zalenoci od jakoci odpadw przeznaczone mogyby by do kompostowania lub termicznego przeksztacenia, b) pojemnik przeznaczony do gromadzenia odpadw suchych niesegregowanych, ktre byyby segregowane w sortowni. 2) system trjpojemnikowy, w ktrym segreguje si nastpujce odpady: a) pojemnik na surowce wtrne, b) pojemnik na odpady ulegajce biodegradacji, c) pojemnik na pozostae odpady. Odpady wielkogabarytowe, budowlane, elektryczne i elektroniczne, niebezpieczne oraz metale, powstajce w strumieniu odpadw komunalnych, powinny by odrbnie gromadzone w selektywny sposb na terenie posesji, skd bd odbierane przez firmy wywozowe, ewentualnie mog by wywoone bezporednio do GPZON przez mieszkacw. 3) system wielopojemnikowy polega na zbieraniu surowcw wtrnych do wikszej iloci pojemnikw (wicej ni trzech) i zazwyczaj s to: a) pojemnik na szko kolorowe, b) pojemnik szko bezbarwne, c) pojemnik na papier, d) pojemnik na tworzywa sztuczne, e) pojemnik na odpady ulegajce biodegradacji, f) pojemnik na pozostae odpady. Odpady te powinny by zbierane selektywnie w kadym indywidualnym gospodarstwie domowym przy wykorzystaniu zestawu kolorowych workw. Odpady zmieszane mog by zbierane do pojemnikw lub do workw. Zarwno zbieranie jak i odbieranie odpadw winno wiza si ze wzmoon kontrol gminy w zakresie zawierania umw z firmami odbierajcymi odpady. Konieczny jest rwnie nadzr nad prawidowoci wykonywania zezwole na odbieranie odpadw komunalnych, a w szczeglnoci kwestia zwizana z metod oraz miejscem odzysku i unieszkodliwiania odpadw.
186

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2. Segregacja w Zakadzie Zagospodarowywania Odpadw Odpady zmieszane oraz surowce wtrne odbierane z gospodarstw domowych bd przewoone do ZZO, ktry w myl zaoe Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewdztwa dzkiego 2011 planowany jest w m. Julkw na terenie gminy Skierniewice. W ZZO poddane zostan procesowi segregacji. Odzyskane surowce wtrne bd odbierane przez firmy w celu ich zagospodarowania, natomiast odpad zostanie zagospodarowany poprzez oddzielenie odpadw organicznych (do kompostowania), frakcji energetycznej (do spalenia) oraz balastu. Odpady wielkogabarytowe pochodzce ze zbirki oraz ze wstpnej segregacji w sortowni trafi do stacji demontau odpadw wielkogabarytowych, gdzie odzyskiwane bd surowce wtrne a pozostaoci zostan rozdrobnione w urzdzeniu rozdrabniajcym. Odpady niebezpieczne pochodzce ze zbirki u rda lub z segregacji w sortowni bd transportowane poza ZZO w celu unieszkodliwienia. ZZO bdzie wyposaony w instalacje i urzdzenia, pozwalajce na cakowite unieszkodliwienie dostarczonych odpadw. Gwne urzdzenia, jakie docelowo znajd si na terenie skadowiska to: 1) Sortownia; 2) Kompostowania pryzmowa; 3) Skadowisko odpadw resztkowych. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym mog by unieszkodliwiane w specjalnych instalacjach lub skadowane na skadowiskach. Gospodarowanie odpadami wytworzonymi w sektorze gospodarczym winno opiera si na wdraaniu technologii maoodpadowych i odzysku nagromadzonych odpadw na skadowiskach. Priorytetem powinno sta si ograniczenie iloci odpadw kierowanych na skadowiska. Odpady niebezpieczne powinny by zbierane selektywnie i przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania podmiotom posiadajcym stosowne decyzje. Przy wyborze metody unieszkodliwiania naley dy do minimalizacji iloci odpadw kierowanych na skadowiska przy jednoczesnym zwikszeniu udziau odzysku i recyklingu. Naley kierowa si wzgldami ekonomicznymi, ekologicznymi a take uwzgldnia osignicia rozwoju najlepszych dostpnych technologii. Przedsibiorcy powinni realizowa obowizki posiadaczy odpadw, ktre s okrelone w Ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2007.39.251).

187

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Odpady niebezpieczne Gwne zaoenia systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 1) wdraanie technik minimalizacji powstawania odpadw u rda ich powstawania; 2) selektywne zbieranie odpadw niebezpiecznych i przekazywanie ich specjalistycznym firmom do odzysku lub unieszkodliwienia; 3) zbieranie i unieszkodliwianie odpadw zawierajcych azbest; 4) zbieranie i unieszkodliwianie urzdze i odpadw zawierajcych PCB; 5) zbieranie i unieszkodliwianie odpadw zawierajcych substancje zubaajce warstw ozonow; 6) zbieranie i unieszkodliwianie odpadw pochodzcych z akcji ratowniczych. Zgodnie z zaoeniami PGOW 2011 w celu skutecznego wydzielenia odpadw niebezpiecznych z masy odpadw komunalnych wskazane jest denie do organizacji i budowy gminnych punktw zbierania odpadw (GPZO), ktre umoliwiaj tymczasowe przechowywanie, segregacj oraz przygotowanie do transportu odpadw niebezpiecznych a take surowcw wtrnych, zgodnie z wymaganiami kontrahenta przetwarzajcego te surowce. W gminach wiejskich powinien by zorganizowany co najmniej jeden punkt zbierania odpadw, usytuowany w centralnym punkcie gminy. W punktach tych powinna by stworzona moliwo zostawienia odpadw niebezpiecznych powstajcych w gospodarstwach domowych, jak np.: baterie i akumulatory, oleje odpadowe, opakowania po rodkach ochrony rolin, itd. Odpady nagromadzone w punkcie zbierania odpadw winny by z kolei przekazane do dalszego unieszkodliwiania w profesjonalnych, specjalistycznych zakadach przetwarzania, odzysku, recyklingu czy unieszkodliwiana odpadw niebezpiecznych. GPZO mog by take miejscem gromadzenia odpadw wielkogabarytowych, zuytego sprztu EE oraz odpadw budowlanych powstaych w wyniku prowadzonych prac remontowych czy rozbirkowych w maej skali. Innym sposobem jest regularny odbir odpadw niebezpiecznych przez specjalny pojazd nalecy do przedsibiorcy odbierajcego odpady komunalne z nieruchomoci. W okrelonych terminach (np. raz w miesicu bd raz na kwarta) specjalnie przystosowany pojazd (z odpowiednio wyszkolonym personelem) przejeda wytyczon tras i zabiera odpady niebezpieczne dostarczone przez mieszkacw. Prowadzc zbirk tym sposobem naley tak opracowa harmonogram, aby samochd odwiedzi wszystkie miejscowoci na terenie gminy. Planowany system selektywnej zbirki odpadw niebezpiecznych powstajcych w sektorze komunalnym (GPZO) powinien obejmowa rwnie mae i rednie przedsibiorstwa dziaajce na terenie gminy. Proponuje si, aby przedsibiorstwa korzystay z planowanych gminnych punktw zbirki odpadw odpatnie.
188

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Proponowany system gospodarki odpadami dla gminy Guchw jest zgodny z podstawowymi zaoeniami aktualizacji PGOW 2011 i projektem aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla powiatu skierniewickiego. Ma on suy zapobieganiu i minimalizacji iloci wytwarzanych odpadw na terenie gminy. 7. Wnioski z analizy oddziaywania projektu na rodowisko Funkcjonujcy obecnie na terenie gminy system zbierania odpadw komunalnych nie odpowiada wymogom ochrony rodowiska i racjonalnej gospodarki odpadami, ze wzgldu na brak segregacji odpadw. Odpady z terenu gminy w latach 2005-2006 trafiay na skadowisko w Julkowie (gm. Skierniewice), a od 2007 r. deponowane s na skadowisku w Pukininie (gm. Rawa Mazowiecka). Ilo odpadw wytworzonych na terenie gminy (szacunkowa - liczona wskanikowo) jest znacznie wysza od iloci odpadw deponowanych na skadowisku. Oznacza to, e pewna ilo odpadw jest spalana w gospodarstwach domowych lub trafia na dzikie skadowiska. Przewidywane w ramach Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw dziaania powinny przynie nastpujce efekty:
1) Objcie wszystkich mieszkacw gminy systemem zorganizowanej zbirki 2)

3) 4) 5)
6) 7)

8) 9)

odpadw komunalnych; Wprowadzenie selektywnego zbierania odpadw; Zmniejszenie iloci odpadw komunalnych trafiajcych na docelowe skadowisko poprzez odzysk surowcw wtrnych uzyskanych w wyniku wprowadzenia selektywnej zbirki odpadw; Zwikszenie stopnia odzysku odpadw takich jak: metal, szko, plastik oraz papier w wyniku wprowadzenia segregacji u rda oraz prowadzenia segregacji w sortowni mechaniczno-rcznej; Zwikszenie moliwoci wydzielenia odpadw niebezpiecznych ze strumienia odpadw komunalnych segregacja u rda oraz segregacja w sortowni mechaniczno-rcznej; Podniesienie wiadomoci ekologicznej mieszkacw gminy, co przyniesie pozytywne skutki dla jakoci rodowiska; Poprawa jakoci powietrza przez ograniczenie spalania w nieprzystosowanych paleniskach domowych odpadw, w tym odpadw z tworzyw sztucznych; Zwikszenie poziomu recyklingu, a tym samym zmniejszenie iloci surowcw i materiaw zuywanych do produkcji nowych opakowa; Zmiana postaw konsumenckich zmniejszenie wytwarzania odpadw opakowaniowych;
189

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

10) Likwidacja azbestu poprzedzona akcj informacyjn promujc prawidow gospodark odpadami zawierajcymi azbest; 11) Zwikszenie (docelowo do poziomu limitw odzysku i recyklingu) iloci odzyskiwanych odpadw wielkogabarytowych, budowlanych, niebezpiecznych oraz opakowaniowych; 12) Zmniejszenie iloci odpadw niebezpiecznych i komunalnych trafiajcych na dzikie skadowiska; 13) Mieszkacy bd ponosi zwikszon opat za odbir odpadw niesegregowanych, przy czym ilo tych odpadw zmniejszy si w zwizku z prowadzon segregacj. Jest to czynnik ekonomiczny, ktry motywuje do minimalizowania iloci wytwarzanych odpadw (zanieczyszczajcy paci) oraz do prowadzenia segregacji (segregacja si opaca). System opat poparty akcj edukacyjn oraz regularn kontrol mieszkacw, zapobiegnie niewaciwemu postpowania z odpadami. W zwizku z realizacj zaoe Planu gospodarki odpadami dla gminy Guchw wystpi dwa podstawowe rodzaje oddziaywania na rodowisko: 1) oddziaywanie pozytywne zwizane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem systemu selektywnego zbierania odpadw (surowcw wtrnych oraz odpadw biodegradowalnych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych); 2) oddziaywanie zwizane z transportem odpadw do instalacji do przetwarzania i unieszkodliwiania odpadw. Efektem wdroenia zaoe planu bdzie poprawa stanu czystoci rodowiska w gminie, zwaszcza w zakresie stanu powierzchni ziemi i czystoci rodowiska wodnego. Realizacja planu przyczyni si take do zauwaalnej, wyranej poprawy ekologicznych warunkw ycia mieszkacw w gminie. Wprowadzenie, funkcjonowanie i rozwj systemu selektywnego zbierania odpadw nie spowoduj negatywnego oddziaywania na uytkowe zasoby rodowiska przyrodniczego, a w odniesieniu do zasobw wodnych, poprawi ich jako. VI. EDUKACJA Istotnym elementem, warunkujcym skuteczno wdraania programu gospodarki odpadami jest prowadzenie systematycznej edukacji spoeczestwa. Konieczne jest opracowanie programu informacyjnego, ktry bdzie wspiera dziaania inwestycyjne i zwiksza poparcie spoeczne dla tych dziaa. Realizacja zasady, e wytwrca odpadw paci za ich unieszkodliwianie moe spotka si z negatywnym odbiorem spoecznym. Kampania informacyjnoedukacyjna musi by prowadzona wielotorowo (dla rnych grup docelowych),
190

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

przy wykorzystaniu wszystkich dostpnych rodkw komunikowania spoecznego, takich jak: 1) Imprezy promocyjne: a) konferencje prasowe, b) zebrania mieszkacw, c) imprezy specjalne (festiwale, akcje), d) warsztaty, seminaria, konferencje. 2) Materiay drukowane a) materiay drukowane nie wymagajce duych nakadw: ulotki, broszury, obwieszczenia itp., b) publikacje w prasie i wydawnictwach periodycznych: artykuy, komentarze, stae rubryki, wywiady, artykuy redakcyjne c) materiay dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia sub komunalnych, 3) Materiay audiowizualne: a) wywiady dla radia i telewizji, b) ogoszenia sub komunalnych w radiu i telewizji, c) filmy, d) wystawy. Wybr odpowiednich form kontaktu z mieszkacami powinien zapewni optymaln skuteczno przy istniejcych moliwociach finansowych. VII. SYSTEM MONITORINGU I OCENY REALIZACJI PROGRAMU Ustawa o odpadach i przepisy wykonawcze okrelaj sposb a take zakres monitoringu odpadw, a ponadto okrelaj przedziay czasowe dla: 1) aktualizacji planw gospodarki odpadami - nie rzadziej ni co cztery lata; 2) sprawozda z realizacji planu przedstawianych przez organy wykonawcze, opracowujce projekty planw, organom uchwalajcym - co 2 lata. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujce okres dwch lat kalendarzowych, wedug stanu na dzie 31grudnia roku koczcego okres sprawozdawczy Wjt Gminy przedkada Radzie Gminy i Zarzdowi Powiatu, w terminie do dnia 31 marca po upywie okresu sprawozdawczego: Ocena realizacji zaoonych kierunkw i celw prowadzona bdzie poprzez: 1) okrelenie wskanikw odpowiadajcych przyjtym w planie celom; 2) ocen dynamiki zmian poszczeglnych parametrw; 3) ocen realizacji zada. Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Guchw wymaga prowadzenia biecego monitoringu. Stay monitoring umoliwia
191

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

ocen skutecznoci podejmowanych dziaa oraz wprowadzanie w razie wystpienia takiej koniecznoci odpowiednich korekt. Monitoring gospodarki odpadami w gminie bdzie polega na dziaaniach organizacyjno kontrolnych. W celu nadzoru nad realizacj niniejszego planu, przyjto wskaniki opisujce stopie realizacji zaoonych zada. Tab. 23. Wskaniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Guchw
L.p. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Wskanik Odsetek mieszkacw gminy objtych zorganizowanym systemem zbierania odpadw komunalnych Ilo odpadw komunalnych wytworzonych w przeliczeniu na mieszkaca na rok (szacunkowo) Masa wytworzonych odpadw komunalnych (szacunkowo na 2007 r.) Ilo zebranych zmieszanych odpadw komunalnych ogem Udzia odpadw komunalnych deponowanych na skadowiskach Masa odpadw komunalnych zebranych selektywnie Liczba czynnych skadowisk odpadw, na ktrych skadowane s odpady komunalne Masa wytworzonych osadw ciekowych Jednostka
% mieszkacw

warto obecna 70 170 1045 730,73 69 Nie prowadzono 0 b.d. b.d. b.d. 3,22 3,90 Gminy

kg/M/rok Mg Mg %

Mg
szt.

Mg

Ilo odpadw wytworzona w sektorze gospodarczym tys. Mg/rok Ilo odpadw poddanych procesom odzysku i % 10 unieszkodliwiania Ilo zebranych odpadw wielkogabarytowych (dane za 2008 11 Mg r.) Ilo zebranego zuytego sprztu elektrycznego 12 Mg i elektronicznego (dane za 2008 r.) Dane za 2007 r. wg Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Guchw [za l. 2007-2008]

Analiza wskanikw bdzie podstaw do korekty i weryfikacji przedsiwzi planowanych w gminnym planie gospodarki odpadami. Zgodnie z wymogami, skadane co 2 lata sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami powinno obejmowa: 1) ocen stopnia realizacji okrelonych w planie celw i kierunkw dziaa;
192

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2) sprawozdanie z wykonanych zada pozainwestycyjnych i inwestycyjnych; 3) zgodno wykonanych zada z harmonogramem prac; 4) sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania zaoonych przedsiwzi. Sprawozdanie moe zawiera take informacje na temat zaistniaych zmian w aktach prawnych, zaoeniach podstawowych, planach wyszego rzdu, itp., co bdzie powodowao konieczno weryfikacji planu i jego aktualizacj. Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien by jednym z elementw kontroli realizacji Programu Ochrony rodowiska, wobec czego proponuje si harmonogram przedstawiania raportw zbieny z harmonogramem monitorowania realizacji Programu Ochrony rodowiska. Harmonogram dziaa monitorujcych program przedstawia schemat: Dziaanie
Biecy monitoring funkcjonowania systemu Raporty z realizacji programu Aktualizacja Programu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

x x

x x x

x x

x x x

Ustawa o odpadach definiuje kompetencje Wjta w zakresie gospodarki odpadami. Kompetencje Wjta wynikajce z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach: 1) sporzdza projekt gminnego planu gospodarki odpadami; 2) przekazuje projekt gminnego planu gospodarki odpadami do zaopiniowania przez zarzd wojewdztwa i zarzd powiatu; 3) realizuje uchwalony przez rad gminy plan gospodarki odpadami; 4) opiniuje program gospodarki odpadami niebezpiecznymi; 5) opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadw; 6) wydaje decyzje w sprawie usunicia odpadw z miejsc nieprzeznaczonych do ich skadowania lub magazynowania. Wjt Gminy, za pomoc odpowiednich sub moe w skuteczny sposb prowadzi monitoring realizacji dziaa okrelonych w gminnym planie gospodarki odpadami.

193

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

VIII. STRESZCZENIE Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw stanowi aktualizacj Planu opracowanego w 2004 r. Aktualizowany Plan obejmuje lata 2009 2012 (zadania krtkookresowe) oraz lata 2013 2016 (zadania dugookresowe). W niniejszym Planie przedstawiono m. in.: 1) charakterystyk gminy Guchw z uwzgldnieniem czynnikw wpywajcych na gospodark odpadami; 2) analiz aktualnego stanu gospodarki odpadami; 3) prognozy wzrostu iloci wytwarzanych odpadw; 4) identyfikacj problemw; 5) cele i zadania; 6) system gospodarki odpadami; 7) harmonogram realizacji przedsiwzi; 8) rda finansowania przedsiwzi z zakresu gospodarki odpadami; 9) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celw. Przyjte w Planie cele nadrzdne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie to: 1) zapobieganie powstawaniu odpadw; 2) minimalizacja i eliminacja zagroe wynikajcych z gospodarowania odpadami; 3) objcie wszystkich mieszkacw gminy zorganizowanym systemem odbioru odpadw komunalnych; 4) wprowadzenie na terenie gminy selektywnej zbirki odpadw u rda. Osiganie celw nadrzdnych wymaga realizacji wyznaczonych celw porednich. Zostay one sformuowane jako cele krtkookresowe (2009 2012) oraz cele dugookresowe 2013 2016. Cele krtkookresowe zostay okrelone nastpujco: Cele krtkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2009 2012) wysoka wiadomo ekologiczna spoeczestwa; 2) minimalizacja powstawania odpadw; 3) objcie 100% mieszkacw gminy zorganizowanym systemem odbierania odpadw komunalnych; 4) wprowadzenie na terenie caej gminy selektywnej zbirki odpadw u rda; 5) zapewnianie warunkw sprawnego funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadw komunalnych, w tym:
194

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

selektywnego zbierania odpadw: wielkogabarytowych a take z remontw, budowy i demontau obiektw budowlanych oraz infrastruktury drogowej, b) selektywne zbieranie odpadw opakowaniowych, c) osignicie minimalnych poziomw odzysku i recyklingu odpadw opakowaniowych, d) selektywne zbieranie odpadw komunalnych ulegajcych biodegradacji, e) selektywne zbieranie odpadw niebezpiecznych oraz zuytych urzdze EE. 6) poprawa wiadomoci ekologicznej wytwrcw odpadw w sektorze gospodarczym, szczeglnie z maych i rednich przedsibiorstw; 7) opracowanie i realizacja programu usuwania z terenu gminy wyrobw zawierajcych azbest; 8) zwikszenie iloci odpadw zbieranych z terenu gminy (wyeliminowanie rozbienoci midzy iloci odpadw zbieranych a szacunkow iloci odpadw wytwarzanych na terenie gminy); 9) zwikszenie iloci odpadw zbieranych z terenu gminy (wyeliminowanie rozbienoci midzy iloci odpadw zbieranych a szacunkow iloci odpadw wytwarzanych na terenie gminy); 10) zapewnienie bezpiecznego dla rodowiska unieszkodliwiania powstaych odpadw; 11) wyeliminowanie procedur nielegalnego skadowania odpadw lokalizacja i likwidacja dzikich wysypisk. Przyjte cele w zakresie gospodarki odpadami wytwarzanymi w sektorze gospodarczym dla odpadw innych ni niebezpieczne to: 1) minimalizowanie iloci wytwarzanych odpadw; 2) odzysk wytworzonych odpadw; 3) odzysk odpadw nagromadzonych na skadowisku odpadw. Cele gospodarki odpadami na lata 2013-2016 Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2013-2016 jest kontynuacja i usprawnianie wprowadzonego systemu gospodarki: 1) kontynuowanie edukowania ekologicznego mieszkacw gminy; 2) dalsza organizacja i doskonalenie systemw gospodarki odpadami komunalnymi; 3) kontynuowanie selektywnego zbierania i odbierania odpadw komunalnych; 4) uruchomienie docelowego systemu zbirki odpadw niebezpiecznych i wielkogabarytowych; 5) wymiana pokry dachowych zawierajcych azbest;
195

a)

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

6) kontynuowanie minimalizowania iloci wytwarzanych odpadw w sektorze gospodarczym. Zaktualizowany Plan przedstawia proponowany system gospodarki odpadami komunalnymi, przemysowymi i niebezpiecznymi. Gwnymi zaoeniami systemu gospodarki odpadami komunalnymi s: 1) selektywne zbieranie odpadw wielkogabarytowych, budowlanych, biodegradowalnych, opakowaniowych; 2) odzysk i recykling odpadw opakowaniowych; 3) wydzielenie odpadw niebezpiecznych ze strumienia odpadw komunalnych; 4) likwidacja dzikich wysypisk. Gwne zamierzenia w sektorze komunalnym to uporzdkowanie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy, minimalizacja i eliminacja zagroe wynikajcych z gospodarowania odpadami oraz aktywizacja jednostek zajmujcych si gospodarowaniem odpadami. Gmina wprowadzi system selektywnego zbierania odpadw komunalnych obejmujcy odpady opakowaniowe, wielkogabarytowe (w tym zuytego sprztu EE), niebezpieczne oraz budowlane. Odpady niebezpieczne odbierane bd regularnie (zgodnie z opracowanym harmonogramem) w ramach mobilnego punktu zbirki przez specjalny pojazd nalecy do przedsibiorcy odbierajcego odpady komunalne z nieruchomoci. W okrelonych terminach (np. raz na kwarta) specjalnie przystosowany pojazd (z odpowiednio wyszkolonym personelem) bdzie przejeda wytyczon tras i zabiera odpady niebezpieczne dostarczone przez mieszkacw. Opracowany harmonogram bdzie uwzgldnia wszystkie miejscowoci. Uwzgldniajc specyfik terenw wiejskich, zaoono w Planie prowadzenie przez mieszkacw we wasnym zakresie kompostowania odpadw ulegajcych biodegradacji, z uyciem kompostownikw indywidualnych. Jeeli mieszkacy nie bd mieli moliwoci takiego wykorzystania wytworzonych odpadw biodegradowalnych, zbiera je bd selektywnie i wwczas jako odrbny strumie odpadw bd one kierowane do ZZO z funkcjonujc kompostowni. Zgodnie z zapisami PGOW 2011 gmina Guchw wczona zostaa do Rejonu V, w ktrym odzysk i unieszkodliwianie odpadw komunalnych odbywa si bdzie na terenie planowanego Zakadu Zagospodarowywania Odpadw (ZZO) zlokalizowanego w m. Julkw (gmina Skierniewice). W skad ZZO wejd nastpujce obiekty: sortownia, kompostownia oraz skadowisko odpadw. Zaktualizowany Plan Gospodarki Odpadami dla gminy Guchw zakada organizacj dwuetapowego systemu gospodarki odpadami:
196

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Etap I Wstpna segregacja u rda - wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz w jednostkach prowadzcych dziaalno gospodarcz odpady komunalne poddawane bd wstpnej segregacji w miejscu wytworzenia; w wyniku wstpnej segregacji zostanie oddzielona frakcja sucha (papier, szko, plastik, metale). Etap II Odpady zmieszane oraz surowce wtrne odbierane z gospodarstw domowych bd przewoone na skadowisko odpadw w Julkowie (gm. Skierniewice), ktre w myl zaoe PGOW 2011 proponuje si jako ZZO - obiekt odzysku i unieszkodliwiania odpadw, gdzie poddane zostan procesowi segregacji. Odzyskane surowce wtrne bd odbierane przez wyspecjalizowane firmy w celu ich zagospodarowania. Z pozostaych po segregacji odpadw zostan oddzielone frakcje organiczne (do kompostowania), frakcja energetyczna (do spalenia) oraz odpad obojtny (do skadowania). Do gwnych zaoe systemu gospodarki odpadami przemysowymi, ktry spoczywa na przedsibiorcach, naley wprowadzanie zasad czystszej produkcji oraz norm ISO. Zaoenia systemu gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym obejmuj: 1) denie do minimalizacji powstawania odpadw; 2) utrzymywanie wysokiego poziomu odzysku odpadw; 3) stosowanie najlepszych dostpnych technik i technologii w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania. Gwnym zaoeniem systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi jest wdraanie technik minimalizacji powstawania odpadw. Plan gospodarki odpadami podkrela konieczno prowadzenia systematycznej pracy informacyjnej i edukacyjnej, adresowanej do dzieci i modziey oraz do dorosych mieszkacw gminy Guchw. IX. SPIS TABEL Tab. 1
Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiwziciach w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Guchw w latach 2007-2008 . 106

Tab. 2
Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiwziciach w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi na terenie gminy w latach 2007-2008 . 197 112

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 3
Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiwziciach w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi na terenie gminy w latach 2007-2008 . 113

Tab. 4
Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiwziciach w zakresie gospodarki odpadami pozostaymi (zuyte opony, komunalne osady ciekowe, odpady budowlane i odpady z sektora przemysowego, odpady poubojowe grupa 02) na terenie gminy w l. 2007-2008

115

Tab. 5
Zestawienie informacji o zrealizowanych przedsiwziciach informacyjnoedkuacyjnych na terenie gminy w l. 2007-2008 r. ... 115

Tab. 6
Skad morfologiczny niesegregowanych (zmieszanych) odpadw komunalnych powstajcych na terenie wojewdztwa dzkiego (wg KPGO 2010) . 120 121 121

Tab. 7
Skad oraz iloci wytwarzanych odpadw komunalnych w cigu roku w kilogramach w przeliczeniu na 1 mieszkaca .

Tab. 8
Szacunkowa ilo odpadw wytwarzanych na terenie gminy Guchw w latach 2006 2007....

Tab. 9
Szacunkowa ilo odpadw wytworzonych na terenie gminy Guchw w 2006 r. w podziale na poszczeglne strumienie . 122

Tab. 10
Odsetek mieszkacw objtych systemem zorganizowanej zbirki odpadw oraz ilo odpadw komunalnych zmieszanych zebranych z terenu gminy Guchw (dane za l. 2006 2008) ...... 122

Tab. 11
Ilo i rodzaje odpadw komunalnych poddanych poszczeglnym procesom unieszkodliwiania na terenie gminy w l. 2005-2008 ... 123

Tab. 12
Szacunkowa ilo poszczeglnych rodzajw odpadw niebezpiecznych w strumieniu odpadw komunalnych wytworzonych w gminie Guchw w 2007 r. .. 128

Tab. 13
Ilo odpadw innych ni komunalne i niebezpieczne wytworzonych przez OSM w Guchowie w l. 2005 2006 . 136

Tab. 14
Wykaz podmiotw majcych pozwolenie na wytwarzanie odpadw niebezpiecznych na terenie gminy Guchw .... 137

Tab. 15
Rodzaje oraz iloci odpadw poddanych odzyskowi przez Gospodarstwo Sadowniczo-Szkkarskie INSAD s.c. w l. 2007-2008 138 141

Tab. 16
Prognozowana liczba mieszkacw gminy Guchw w l . 2009 - 2015 198

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

Tab. 17
Prognoza liczby mieszka i powierzchni uytkowej mieszka w gminie Guchw na l. 2009 -2016 . 142

Tab. 18
Masa zmieszanych odpadw komunalnych zebranych z terenu gminy w latach 2005-2008 .... 143

Tab. 19
Wskaniki wytworzenia oraz skad odpadw komunalnych prognozowanych na lata 2009-2016 [kg/M/rok] .. 145

Tab. 20
Prognoza wytwarzania odpadw komunalnych na terenie gminy Guchw na lata 2009 - 2016 ......... 146

Tab. 21
Harmonogram realizacji najwaniejszych zada z zakresu gospodarki odpadami w gminie Guchw na l. 2009-2016 . 171

Tab. 22
Harmonogram rzeczowo-finansowy najwaniejszych zada z zakresu gospodarki odpadami na lata 2009 2016 173

Tab. 23
Wskaniki monitorowania Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw 185

X. Wykaz materiaw rdowych:


1) Polska 2025 Dugookresowa strategia trwaego i zrwnowaonego 2) 3)

4) 5) 6) 7)

8)

9)

rozwoju; II Polityka Ekologiczna Pastwa, 2000 r.; Polityka ekologiczna pastwa na lata 2003 2006 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2007 2010, Rada Ministrw, Warszawa 2002 r.; Projekt Polityki Ekologicznej Pastwa na lata 2007-2010 z uwzgldnieniem perspektyw na lata 2011-2014; Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej pastwa na lata 2002 - 2010, Rada Ministrw, Warszawa listopad 2002 r.; Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Rada Ministrw, Warszawa 2006 r.; Narodowa Strategia Spjnoci (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006 r.; Polityka lena pastwa dokument przyjty przez Rad Zasobw Naturalnych i Lenictwa (1997) - dokument przyjty przez Rad Ministrw w dniu 22.04.1997 r.; Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Warszawa 2005 r.;
199

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 10) Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 Ministerstwo rodowiska,

grudzie 2006 r.; 11) Program usuwania azbestu i wyrobw zawierajcych azbest stosowanych na terytorium Polski, Rada Ministrw, Warszawa maj 2002 r.; 12) Natura 2000 Europejska sie ekologiczna, Ministerstwo rodowiska, Warszawa 2002 r.; 13) Wytyczne sporzdzania programw ochrony rodowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, Ministerstwo rodowiska, Warszawa lipiec 2002 r.; 14) Poradnik powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 2002 r.; 15) Wojewdzki Program Maej Retencji dla Wojewdztwa dzkiego, d 2005; 16) Plan nawodnie rolnych dla wojewdztwa dzkiego, d 2007 r., 17) Program Ochrony rodowiska Wojewdztwa dzkiego, d 2007 r.; 18) Plan Gospodarki Odpadami Wojewdztwa dzkiego 2011 z uwzgldnieniem lat 2012-2015, d 2007 r.; 19) Strategia Wojewdztwa dzkiego na lata 2007-2020, d 2006; 20) Rocznik statystyczny wojewdztwa dzkiego; 21) Raport o stanie rodowiska w wojewdztwie dzkim w 2006 r. : raport WIOS, d 2007; 22) Informacja o stanie rodowiska w powiecie skierniewickim w 2006 r. : raport WIOS, d 2007; 23) Roczna ocena jakoci powietrza w wojewdztwie dzkim w 2007 r. : raport WIOS, d 2008; 24) Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Skierniewickiego na lata 20072013, Skierniewice 2008; 25) Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Skierniewickiego, Skierniewice 2004; 26) Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Skierniewickiego, Skierniewice 2007; 27) Studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego gminy Guchw; 28) Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw, Guchw 2004; 29) Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw (za okres 2004-2006), Guchw 2007; 30) Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw (za l. 2007-2008), Guchw 2009.

200

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

1. Zacznik nr 1 Karta skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w Julkowie (gm. Skierniewice) - wg stanu na 31 grudnia 2007 r. Oglne informacje
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nazwa skadowiska odpadw Adres skadowiska odpadw Gmina Powiat Wojewdztwo REGON NIP Typ skadowiska Nazwa i adres zarzdzajcego skadowiskiem odpadw Skadowisko odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne Julkw Skierniewice Skierniewice dzkie 590765381 769-19-17-979 Inne ni obojtne i niebezpieczne EKO-REGION Sp. z o.o. 97-400 Bechatw, ul. Baweniana 18

Decyzje
10 Decyzja lokalizacyjna (jeli dotyczy) Decyzja o warunkach zabudowy 11 i zagospodarowania terenu (jeli dotyczy) Pozwolenie na budow Pozwolenie na uytkowanie (jeli dotyczy) Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji. Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji. Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji; wskaza, jeli decyzja zostaa uchylona. Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Rawie Mazowieckiej; 12.08.1970 r. GWOP-II-440/S/5/70 BRAK

12

BRAK

13

BRAK

14

15

Decyzja o wykonaniu przegldu Starostwo Powiatowe w Poda: organ wydajcy, ekologicznego na podstawie Skierniewicach dat wydania decyzji, znak art.33 ust.1 ustawy 04.12.2001r. decyzji. wprowadzajcej* RO.I.7660-49/01 Decyzja o dostosowaniu na Poda: organ wydajcy, Wojewoda dzki, 31.12.2003 podstawie art. 33 ust.2 pkt 1 dat wydania decyzji, znak r. ustawy wprowadzajcej* decyzji, wyznaczony rok SR.VI.6622-d/83/2003 (jeli dotyczy) dostosowania. 31.12.2004

201

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Jeli tak, to na podstawie jakiej decyzji poda: Czy decyzja o dostosowaniu podstaw prawn, organ zostaa przeduona? wydajcy, dat wydania decyzji, wyznaczony rok dostosowania. Decyzja o dostosowaniu na Poda: organ wydajcy, podstawie art.33 ust.2 pkt 2 dat wydania decyzji, znak ustawy wprowadzajcej* decyzji, wyznaczony rok (jeli dotyczy) dostosowania. Jeli tak, to na podstawie jakiej decyzji poda: podstaw prawn, organ Czy decyzja o dostosowaniu wydajcy, dat wydania zostaa przeduona? decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. Decyzja o zamkniciu Poda: organ wydajcy, skadowiska na podstawie art.33 dat wydania decyzji, znak ust.6 ustawy wprowadzajcej* decyzji, wyznaczony rok (jeli dotyczy) zamknicia. Jeli tak, to na podstawie jakiej decyzji poda: Czy decyzja o zamkniciu podstaw prawn, organ zostaa przeduona? wydajcy, dat wydania decyzji, wyznaczony rok zamknicia. Poda: organ wydajcy, Zgoda na zamknicie dat wydania decyzji, znak wydzielonej czci skadowiska decyzji, wyznaczony rok na podstawie art.54 ustawy z zamknicia, dat dnia 27 kwietnia 2001 r. o zaprzestania odpadach przyjmowania odpadw. Zgoda na zamknicie skadowiska odpadw na podstawie art.54 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Tak, Wojewoda dzki; 24.04.2004 r. SR.VI.6622-d/24/2004, 31 grudnia 2005

16

17

---------------------

18

---------------------

19

---------------------

20

---------------------

21

---------------------

22

23

Decyzja zatwierdzajca instrukcj eksploatacji skadowiska Czy decyzja zatwierdzajca instrukcj eksploatacji skadowiska bya czasowa?

Wojewoda dzki, 07.08.2006 Poda: organ wydajcy, r. dat wydania decyzji, znak SR.VII-G/6617-2/d/748/2006 decyzji, wyznaczony rok 31 grudzie 2009 zamknicia, dat Wojewoda dzki, zaprzestania 15.10.2007 przyjmowania odpadw. SR.VII-G/6613-1/p/897/2007 Wojewoda dzki, 27.11.2006 r. Poda: organ wydajcy, SR.VI.6625-o,I/91/2006 dat wydania decyzji, znak Wojewoda odzki decyzji. 21.12.2007
SR.VI.6622-o,I/91-2006/106/2007

24

Jeli tak, to wskaza na jaki okres

NIE

202

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 25 Poda: organ wydajcy, Zezwolenie na prowadzenie dat wydania decyzji, znak dziaalnoci w zakresie odzysku --------------------decyzji, termin lub unieszkodliwiania odpadw obowizywania. Poda: organ wydajcy, Wojewoda dzki Pozwolenie zintegrowane (jeli dat wydania decyzji, znak 31.10.2007 dotyczy) decyzji, termin SR.VII-k/6617-2/PZ/59/2007 obowizywania. 31.12.2009 Czy skadowisko jest Jeli tak, to poda termin przewidziane do uzyskania (planowany) zoenia --------------------pozwolenia zintegrowanego? wniosku. Jeli tak, to poda dane nt. decyzji: podstaw prawn, Czy dla skadowiska bya organ wydajcy, dat wydana decyzja w sprawie --------------------wydania decyzji, znak wstrzymania dziaalnoci? decyzji, termin wstrzymania dziaalnoci.

26

27

28

Dane techniczne
29 30 31 32 33 34 Liczba kwater Liczba kwater eksploatowanych Liczba kwater zamknitych Pojemno cakowita [m3] Pojemno zapeniona cznie z warstwami izolacyjnymi [m3] Powierzchnia w granicach korony [TAK/NIE] Naturalna bariera geologiczna (miszo, wspczynnik filtracji) Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miszo, wspczynnik filtracji) Izolacja syntetyczna (materia, grubo) [TAK/NIE] Warstwa drenaowa (miszo, wspczynnik filtracji) Kolektory (materia, rednica) Uksztatowanie misy (nachylenie wzdu kolektorw i w kierunku kolektorw, %) Zewntrzny system roww [TAK/NIE] 203 1 1 --------------------1 650 000,00 Okoo 1 571000,00 --------------------NIE ---------------------

35

Uszczelnienie

----------------------------------------NIE --------------------------------------------------------------------------------NIE

36

Drena odciekw

37

Gromadzenie odciekw

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ W specjalnych zbiornikach --------------------(pojemno, m3) Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] Wywz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] Wykorzystanie do celw technologicznych (jakich?) Oczyszczanie lub podczyszczanie we wasnej oczyszczalni (odbiornik ciekw oczyszczonych) [TAK/NIE] Z emisj do atmosfery Spalanie w pochodni [tak/nie] Odzysk energii [tak/nie] [TAK/NIE] Szeroko pasa [m] [TAK/NIE] [TAK/NIE] [TAK/NIE] [TAK/NIE] [TAK/NIE] [TAK/NIE] --------------------------------------------------------------------------------TAK TAK ----------------------------------------TAK 10 m TAK TAK TAK TAK TAK

38

Postpowanie z odciekami

39

Instalacja do odprowadzania gazu skadowiskowego Pas zieleni Ogrodzenie Rejestracja wjazdw Ewidencja odpadw Waga Urzdzenie do mycia i dezynfekcji

40 41 42 43 44 45

46

Wykonywanie warstw izolacyjnych odpadw

TAK wir, piasek, materia Rodzaj materiau przesypkowy 010102; 010180; 010306; 010399; 010408; 010409; 010413; 010499; 010507; 010599; 020304; 040221; 040222; 040280; 060981; W przypadku 100906; 100908; 101208; wykorzystywania odpadw 101314; 101380; 101381; poda kod i rodzaj 161102; 161104; 161106; odpadw 170102; 170103; 170181; 170504; 170508; 170802; 190503; 190801; 190802; 190803; 190904; 191209; 200202 Dane meteorologiczne [tak/nie] ---------------------

47

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

204

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Kontrola wykonywania elementw sucych do monitoringu [tak/nie] Wody powierzchniowe [tak/nie] Wody podziemne [tak/nie] Opad atmosferyczny [tak/nie] Wody powierzchniowe [tak/nie] Wody odciekowe [tak/nie] Wody podziemne [tak/nie] Gaz skadowiskowy [tak/nie] Osiadanie powierzchni skadowiska [tak/nie] Struktura i skad odpadw [tak/nie] ------------------------------------------------------------TAK ----------------------------------------TAK TAK TAK TAK

48

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

Odpady
49 Czy odpady s skadowane w sposb nieselektywny [tak/nie] Odpady poddane odzyskowi na skadowisku odpadw w roku sprawozdawczym (jeli dotyczy) Kod odpadu Masa odpadu [Mg] TAK

50

Rodzaj odpadu

Cel wykorzystania odpadu

Surowce i produkty nie nadajce si do 02 03 04 spoycia i przetwrstwa 15 01 05 Opakowania wielomateriaowe

4,1

2,5

Odpady betonu oraz gruz betonowy z 17 01 01 rozbirek i remontw Gleba i ziemia, w tym kamiennie, 17 05 04 inne ni wymienione w 17 05 03

2147,4

395,0

Po higienizacji wapnem do przesypywania odpadw w sektorach po zmieszaniu z ziemi w stosunku 2:8 Poddane rcznemu sortowaniu Odpady o granulacji 0+40do utwardzania drg technologicznych do skadowiska materia podsypkowy pod pyty drogowe Wykorzystane do utwardzania drg technologicznych do sektorw jako materia podsypkowy pod pyty drogowe oraz jako materia przesypkowy

205

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ Po higienizacji wapnem do przesypywania 148,3 odpadw w sektorach po zmieszaniu z ziemi w stosunku 2:8 Po higienizacji wapnem do przesypywania 237,4 odpadw w sektorach po zmieszaniu z ziemi w stosunku 2:8 Po higienizacji wapnem do przesypywania 186,2 odpadw w sektorach po zmieszaniu z ziemi w stosunku 2:8 Wykorzystane do utwardzania drg technologicznych do 15978,2 sektorw jako materia podsypkowy pod pyty drogowe oraz jako materia przesypkowy Wykorzystane do utwardzania drg technologicznych do 1741,8 sektorw jako materia podsypkowy pod pyty drogowe oraz jako materia przesypkowy Poddane rcznemu 128,0 sortowaniu 44333,6 Masa odpadw skadowana w roku sprawozdawczym [Mg] Sucha masa Masa odpadw odpadw

19 08 01 Skratki

19 08 02

Zawarto piaskownikw

Ustabilizowane 19 08 05 komunalne osady ciekowe

19 12 09

Mineray (np. piasek, kamienie)

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

10 51

Odpady wielkogabarytowe Masa odpadw dotychczas przyjta do skadowania (jeli dotyczy( [Mg] 20 03 07 Kod odpadw Rodzaj odpadw inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obrbki odpadw inne ni wymienione w 19 12 11 (w tym odpady biodegradowalne) inne odpady nieulegajce biodegradacji odpady ze studzienek kanalizacyjnych

19 12 12

20205,7

------------

20 02 03 20 03 06

259,9 22,8

------------

206

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________ 19 08 12 19 09 01 20 03 01 szlamy z biologicznego oczyszczania ciekw przemysowych inne ni wymienione w 19 08 11 odpady stae ze wstpnej filtracji i skratki niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 22,4 7,7 2845,2 5,6 -----------------------

207

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________

2. Zacznik nr 2 Karta skadowiska odpadw innych ni niebezpieczne i obojtne w Pukininie (gm. Rawa Mazowiecka)
L.p. 1. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Oglne informacje o obiekcie Informacje o skadowisku odpadw

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.

Nazwa i adres skadowiska odpadw Gmina Powiat Wojewdztwo REGON (jeli posiada) NIP (jeli posiada) Typ skadowiska

Zakad Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. Pukinin 140 96-200 Rawa Mazowiecka Rawa Mazowiecka rawski dzkie 100441327 835-156-76-30 IN

1.8.

Nazwa i adres waciciela skadowiska odpadw

(N/O/IN; OUO)1) Poda, czy jest to jednostka samorzdu terytorialnego, Skarbu Pastwa, przedsibiorca prywatny, kapita mieszany (poda % udziau jednostek samorzdu terytorialnego). Poda, czy jest to jednostka samorzdu terytorialnego, Skarbu Pastwa, przedsibiorca prywatny, kapita mieszany (poda % udziau jednostek samorzdu terytorialnego).

Urzd Miasta Rawa Mazowiecka ul. Plac Pisudskiego 5

1.9. 1.10.

REGON (jeli posiada) NIP (jeli posiada)

000526481 835-000-72-83

1.11.

Nazwa i adres waciciela gruntu pod skadowiskiem odpadw

Urzd Miasta Rawa Mazowiecka ul. Plac Pisudskiego 5

1.12. 1.13.

REGON (jeli posiada) NIP (jeli posiada)

000526481 835-000-72-83

208

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

1.14.

Nazwa i adres zarzdzajcego skadowiskiem odpadw

Poda, czy jest to jednostka samorzdu terytorialnego, Skarbu Pastwa, przedsibiorca prywatny, kapita mieszany (poda % udziau jednostek samorzdu terytorialnego).

Zakad Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. 96-200 Rawa Mazowiecka Pukinin 140 jednostka samorzdu terytorialnego Zakad Budetowy

1.15 1.16 1.17. 1.18. 1.19. 1.20. 1.21. 1.22. 1.23. 1.24. 1.25. 2. 2.1.

REGON (jeli posiada) NIP (jeli posiada) Czy kierownik skadowiska odpadw posiada wymagane kwalifikacje? Liczba kwater Liczba kwater eksploatowanych Liczba kwater zamknitych Czy skadowisko jest w trakcie budowy? Czy skadowisko jest w trakcie eksploatacji (przed zamkniciem)? Czy skadowisko jest w trakcie rekultywacji? Czy skadowisko jest w trakcie monitoringu po zakoczeniu rekultywacji? Czy skadowisko jest w okresie po zakoczeniu monitoringu?

100441327 835-156-76-30 [tak/nie] szt. szt. szt. [tak/nie] [tak/nie] [tak/nie] [tak/nie] [tak/nie] TAK 3 1 2 NIE NIE PRZEWIDUJE SI ZAMKNICIA NIE TAK NIE

2.2.

Decyzje administracyjne Poda: Lokalizacja zgodna z Planem Decyzja lokalizacyjna (jeli organ wydajcy, Zagospodarowania dotyczy) dat wydania decyzji, Przestrzennego znak decyzji. Decyzja o warunkach Poda: zabudowy i organ wydajcy, NIE DOTYCZY zagospodarowania terenu dat wydania decyzji, (jeli dotyczy) znak decyzji.

209

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

2.3.

Pozwolenie na budow

Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji; wskaza, jeli decyzja zostaa uchylona. Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji. Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji. Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. [tak/nie] Jeeli nie, to wyjani, ktre postanowienia i dlaczego nie zostay wykonane. Jeeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - poda: podstaw prawn, organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. [tak/nie] Jeeli nie, to wyjani, ktre postanowienia i dlaczego nie zostay wykonane. Poda dat dostosowania.

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 153/2005 z dnia 31.05.2005 r. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Rawie Mazowieckiej 31.10.2006 r. PINB 7353159/2006 NIE DOTYCZY

2.4.

Pozwolenie na uytkowanie (jeli dotyczy) Decyzja o wykonaniu przegldu ekologicznego na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy wprowadzajcej2) Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzajcej2) (jeli dotyczy) Czy przepisw w decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy wprowadzajcej2) zostaa wykonana?

2.5.

2.6.

Wojewoda dzki 31.12.2003 r. SR.VI.6622d/78/2003 31.12.2004 r. i 31.12.2005 r.

2.7.

TAK

2.8.

Czy decyzja o dostosowaniu zostaa przeduona?

Art.154 1 i 155 KPA SR.VI.6622-d/22/2004 z dnia 22.04.2004 r. Rok dostosowania 31.12.2005 r.

2.9.

Czy przeduona decyzja zostaa wykonana? Rok faktycznego dostosowania skadowiska odpadw

Nie gdy w 2005 r. uzyskano pozwolenie na budow i przystpiono do uzyskania pozwolenia zintegrowanego

2.10.

2006 r.

210

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

2.11.

Decyzja o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzajcej2) (jeli dotyczy) Czy przepisw w decyzji o dostosowaniu na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy wprowadzajcej2) zostaa wykonana?

2.12.

2.13.

Czy decyzja o dostosowaniu zostaa przeduona?

2.14.

Czy przeduona decyzja zostaa wykonana? Rok faktycznego dostosowania skadowiska odpadw Decyzja o zamkniciu skadowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzajcej2) (jeli dotyczy) Czy decyzja o zamkniciu skadowiska na podstawie art. 33 ust. 6 ustawy wprowadzajcej2) zostaa wykonana?

Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. [tak/nie] Jeeli nie, to wyjani, ktre postanowienia i dlaczego nie zostay wykonane. Jeeli tak, to na podstawie jakiej decyzji - poda: podstaw prawn, organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok dostosowania. [tak/nie] Jeeli nie, to wyjani, ktre postanowienia i dlaczego nie zostay wykonane. Poda rok. Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknicia. [tak/nie] Jeeli nie, to wyjani dlaczego.

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

2.15.

2006

2.16.

NIE DOTYCZY

2.17.

NIE DOTYCZY

211

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

2.18.

Czy decyzja o zamkniciu zostaa przeduona?

2.19.

Czy przeduona decyzja o zamkniciu zostaa wykonana?

2.20.

Zgoda na zamknicie wydzielonej czci skadowiska na podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.21.

Zgoda na zamknicie skadowiska odpadw na podstawie art. 54 ustawy o odpadach

2.22.

Rok faktycznego zamknicia skadowiska odpadw

Jeeli tak, to na podstawie jakiej decyzji poda: podstaw prawn, organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknicia. [tak/nie] Jeeli nie, to wyjani dlaczego. Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknicia, dat zaprzestania przyjmowania odpadw. Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, wyznaczony rok zamknicia, dat zaprzestania przyjmowania odpadw. Poda dat zamknicia.

NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY

Wojewoda dzki 12 kwietnia 2006 r. SR.VII-G/6613-1/d/299/2006 2006 31 sierpie 2006 r.

Gdyby bya zgoda na zamknicie skadowiska (kwatery I i II) rozpoczto budow III kwatery Wojewoda dzki 18.10.2005 r. SR.VIII-G/6617-2/d/544/2006 2006 Wojewoda dzki 15 listopad 2006 SR.VI.6622-o,i/90/2006. Z dniem 01.02.2008 r. podmiot sprawozdawczy przej warunki z w/w decyzji na podstawie decyzji Wojewody dzkiego z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie przeniesienia warunkw znak: SR.VI.6622-pp/98/2007; Marszaek Wojewdztwa dzkiego 5 listopad 2006 r. RO.VI-AB-6620/13/1/08

2.23.

Decyzja zatwierdzajca instrukcj eksploatacji skadowiska

Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji.

212

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

2.24.

Czy decyzja zatwierdzajca instrukcj eksploatacji skadowiska bya czasowa? Zezwolenie na prowadzenie dziaalnoci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadw (jeli dotyczy)

Jeeli tak, to wskaza na jaki okres. Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, termin obowizywania.

NIE

2.25.

W POZWOLENIU ZINTEGROWANYM Wojewoda dzki SR.VII-M/6617-2/PZ/35/2006 Nr PZ/35 z dnia 3 listopada 2006r. Z dniem 01.02.2008 r. podmiot sprawozdawczy przej prawa i obowizki wynikajce z w/w decyzji na postawie decyzji Wojewody dzkiego z dnia 14 grudnia 2007r. w sprawie przeniesienia praw i obowizkw znak: SR.VIIM/6617-2/1150/2007. Pozwolenie zostao wydane na czas okrelony do 3 listopada 2016r.; Marszaek Wojewdztwa dzkiego 25 wrzenia 2008 r. RO-VI-KK-66172-56-2008 BYO

2.26.

Pozwolenie zintegrowane (jeli dotyczy)

Poda: organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, termin obowizywania.

2.27.

Czy skadowisko jest przewidziane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego?

2.28.

Czy dla skadowiska bya wydana decyzja w sprawie wstrzymania dziaalnoci?

3. 3.1. Czy skadowisko jest ujte w wykazie zamieszczonym w wojewdzkim planie gospodarki odpadami?

Jeeli tak, to poda termin (planowany) zoenia wniosku. Jeeli tak, to poda dane nt. decyzji: podstaw prawn, organ wydajcy, dat wydania decyzji, znak decyzji, termin wstrzymania dziaalnoci. Bazy danych i wykazy [tak/nie]

NIE

TAK

213

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

Czy w wojewdzkim planie gospodarki odpadami okrelono termin zamknicia skadowiska? Czy skadowisko jest ujte w wojewdzkiej bazie o gospodarce odpadami? Czy skadowisko odpadw jest ujte w bazie Wojewdzkiej Inspekcji Ochrony rodowiska? Czy skadowisko jest ujte w bazie Wojewdzkiego Urzdu Statystycznego? Czy skadowisko zostao ujte w wykazie przekazywanym przez Urzd Wojewdzki do Ministerstwa rodowiska w 2004 r.? Czy skadowisko zostao ujte w wykazie przekazywanym przez Urzd Wojewdzki do Ministerstwa rodowiska w 2005 r.? Czy skadowisko zostao ujte w wykazie przekazywanym przez Urzd Wojewdzki do Ministerstwa rodowiska w 2006 r.? Pojemno cakowita Pojemno zapeniona Pojemno pozostaa do zapenienia Powierzchnia w granicach korony Uszczelnienie

Jeeli tak, to poda rok. [tak/nie]

NIE

TAK

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

TAK

[tak/nie]

TAK

[tak/nie] Wymagania techniczne m3 m3 m3 m2 Brak [tak/nie] Naturalna bariera geologiczna (miszo, wspczynnik filtracji)

TAK

125 300 Przy wspczynniku komprymacji 0,960 Mg/m3 pojemno zapenienia wynosi 22 960 na koniec 2008 r. 102 340 10 400 TAK NIE

214

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

4.6.

Drena odciekw

4.7.

Gromadzenie odciekw

4.8.

Postpowanie z odciekami

4.9.

Instalacja do odprowadzania gazu skadowiskowego Pas zieleni

4.10.

Sztuczna bariera geologiczna (rodzaj, miszo, wspczynnik filtracji) Izolacja syntetyczna (materia, grubo) [tak/nie] Warstwa drenaowa (miszo, wspczynnik filtracji) Kolektory (materia, rednica) Uksztatowanie misy (nachylenie wzdu kolektorw i w kierunku kolektorw, %) Zewntrzny system roww Brak [tak/nie] W specjalnych zbiornikach (pojemno, m3) Odprowadzenie do kanalizacji miejskiej [tak/nie] Wywz do oczyszczalni miejskiej [tak/nie] Wykorzystanie do celw technologicznych (jakich?) Oczyszczanie lub podczyszczanie we wasnej oczyszczalni (odbiornik ciekw oczyszczonych) [tak/nie] Z emisj do atmosfery Spalanie w pochodni Odzysk energii Brak [tak/nie] Szeroko pasa [m] 215

I k<10-9 m/s 80 cm grunty piaszczyste 50 cm k 10-4 m/s Folia PEHD 2mm Geowknina 800 g/m2 TAK Osypka wirowa grunty piaszczyste 8-16 mm 50 cm k 10-4 m/s PEHD 200/176 , 250/ 220 1: 2,5

NIE TAK 2350 NIE TAK RECYRKULACJA NA ZOE ODPADW W KWATERZE SKADOWANIA NR III NIE TAK TAK NIE NIE TAK 10 m

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

4.11. 4.12. 4.13. 4.14. 4.15. 4.16.

Ogrodzenie Rejestracja wjazdw Ewidencja odpadw Waga Urzdzenia do mycia i dezynfekcji Wykonywanie warstw przekrywajcych odpady

[tak/nie] [tak/nie] [tak/nie] [tak/nie] [tak/nie] [tak/nie] Materia (jeli odpady, poda kod) Dane meteorologiczne Kontrola wykonywania elementw sucych do monitoringu Wody powierzchniowe Wody podziemne Opad atmosferyczny Wody powierzchniowe Wody odciekowe Wody podziemne Gaz skadowiskowy Osiadanie powierzchni skadowiska Struktura i skad odpadw Dofinansowanie Jeeli tak, to wskaza szacowan cakowit kwot i rodki wasne zarzdzajcego. Jeli nie, wstawi 0. Jeeli tak, to wskaza szacowan cakowit kwot i rodki wasne zarzdzajcego. Jeli nie, wstawi 0. Odpady [tak/nie]

TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10 01 01, 10 01 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 20 02 02. TAK TAK NIE TAK TAK NIE TAK TAK TAK TAK TAK

4.17.

Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej

4.18.

Monitoring w fazie eksploatacyjnej lub poeksploatacyjnej

5. Czy dostosowanie skadowiska wymaga dodatkowych rodkw finansowych (poza rodkami wasnymi zarzdzajcego)? Czy rekultywacja skadowiska wymaga dodatkowych rodkw finansowych (poza rodkami wasnymi zarzdzajcego)? Czy na skadowisku odpadw s deponowane odpady komunalne?

5.1.

Dostosowano w 2006 r.

5.2.

Zrekultywowano w 2006 r.

6. 6.1.

TAK

216

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

6.2.

6.3. 6.4.

6.5.

Czy na skadowisku odpadw s deponowane wycznie odpady wydobywcze okrelone w dyrektywie 2006/21/WE?. Kody odpadw, ktre s dopuszczone do skadowania na skadowisku odpadw3) Czy odpady s skadowane zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Gospodarki?4) Kody odpadw dopuszczonych do odzysku na skadowisku odpadw (jeli dotyczy)

[tak/nie]

NIE

Zacznik nr 1 [tak/nie] Poda, w jakim celu s wykorzystywane poszczeglne rodzaje odpadw. Jeeli tak, to poda jakie rodzaje odpadw (kody) i na podstawie jakiej decyzji, ze wskazaniem podstawy prawnej, organu wydajcego, daty decyzji, znaku decyzji. [Mg] TAK 10 01 01, 10 01 02, 17 01 01, 17 01 02, 17 01 07, 17 01 81, 20 02 02 W 2006 r.do rekultywacji dano odpady o kodzie 19 08 05 Wojewoda dzki z dnia 2 padziernika 2006 SR.VI.6622-o/77/2006 Decyzja na odzysk art. 378 ust. 2 pkt 1 lit. b, Prawo Ochrony rodowiska, art. 26 32, art. 43, art. 63 ust. 6 pkt 2 ustawy o odpadach 7917

6.6.

Czy do rekultywacji wykorzystywane s odpady?

6.7.

6.8.

6.9. 6.10.

6.11.

Masa odpadw skadowana w 2003 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw poddana odzyskowi na skadowisku odpadw w trakcie eksploatacji skadowiska w 2003 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw stosowana do rekultywacji po zamkniciu skadowiska w 2003 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw skadowana w 2004 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw poddana odzyskowi na skadowisku odpadw w trakcie eksploatacji skadowiska w 2004 r. (jeli dotyczy)

[Mg]

455,86

[Mg] (kod odpadw) [Mg]

NIE DOTYCZY 9648

[Mg]

295

217

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

6.12. 6.13.

6.14.

6.15. 6.16.

6.17.

6.18. 6.19.

6.20.

6.21. 6.22.

6.23.

Masa odpadw stosowana do rekultywacji po zamkniciu skadowiska w 2004 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw skadowana w 2005 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw poddana odzyskowi na skadowisku odpadw w trakcie eksploatacji skadowiska w 2005 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw stosowana do rekultywacji po zamkniciu skadowiska w 2005 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw skadowana w 2006 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw poddana odzyskowi na skadowisku odpadw w trakcie eksploatacji skadowiska w 2006 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw stosowana do rekultywacji po zamkniciu skadowiska w 2006 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw skadowana w 2007 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw poddana odzyskowi na skadowisku odpadw w trakcie eksploatacji skadowiska w 2007 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw stosowana do rekultywacji po zamkniciu skadowiska w 2007 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw skadowana w 2008 r. (jeli dotyczy) Masa odpadw poddana odzyskowi na skadowisku odpadw w trakcie eksploatacji skadowiska w 2008 r. (jeli dotyczy)

[Mg] (kod odpadw) [Mg]

NIE DOTYCZY 8107

[Mg]

753,57

[Mg] (kod odpadw) [Mg]

NIE DOTYCZY 16481,43

[Mg]

1760,7

[Mg] (kod odpadw) [Mg]

19 08 05 307,9 Mg 10 543,13

[Mg]

446,84

[Mg] (kod odpadw) [Mg]

NIE DOTYCZY 10 232,89

[Mg]

10,17

218

Program Ochrony rodowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Guchw ___________________________________________________________________________
L.p. Elementy charakterystyki skadowiska odpadw Zakres danych Informacje o skadowisku odpadw

6.24.

Masa odpadw stosowana do rekultywacji po zamkniciu skadowiska w 2008 r. (jeli dotyczy)

[Mg] (kod odpadw)

NIE DOTYCZY

* Ustawa z dnia 21 lipca 2001r. po wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektrych ustaw. ** Wedug rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia 2001r. w sprawie katalogu odpadw *** Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 padziernika 2002r. w sprawie rodzaju odpadw, ktre mog by skadowane w sposb nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

219