Vous êtes sur la page 1sur 7

UCHWAA NR LXXI/100/10 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 15 padziernika 2010 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujcego obszar pooony pomidzy ulicami: Artyleryjsk, Uask i Dywizjonu 303 (dziaka o numerze ewidencyjnym 464/2). Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.124, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 106, poz.675) oraz art.15 ust.2, art.20 ust.1, art.27, art.29 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz.1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz.1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz.1237 i Nr 220, poz.1413, z 2010 r. Nr 24, poz.124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675 , Nr 119, poz. 804, Nr 149, poz. 596 i Nr 155, poz.1043), w zwizku z uchwa nr LIX/135/09 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie przystpienia do sporzdzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rada Miasta Skierniewice uchwala, co nastpuje: Rozdzia 1. Przepisy oglne 1. Stwierdza si zgodno projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice pooonego pomidzy ulicami: Artyleryjsk, Uask i Dywizjonu 303 (dziaka o numerze ewidencyjnym 464/2) z ustaleniami studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice. 2. 1. Uchwala si zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice pooonego pomidzy ulicami: Artyleryjsk, Uask i Dywizjonu 303 (obejmujcego dziak o numerze ewidencyjnym 464/2), zatwierdzonym uchwa nr XXXVIII/117/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 12 wrzenia 2008 r. (Dziennik Urzedowy Wojewdztwa dzkiego Nr 337, poz. 2850). 2. Granice obszaru zmiany planu zostay okrelone na rysunku zmiany planu. 3. Zacznikami do niniejszej uchway s: 1) cz graficzna (rysunek zmiany planu w skali 1: 1000) stanowica zacznik numer 1, ktrej obowizujc tre stanowi: a) granice obszaru zmiany planu, b) teren okrelony symbolem cyfrowym i symbolem przeznaczenia, c) linie rozgraniczajce terenu, d) przebieg nieprzekraczalnych linii zabudowy, e) zwymiarowanie linii zabudowy, f) linie podziau wewntrznego terenu zasada podziau na dziaki. 2) rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu, stanowice zacznik numer 2; 3) rozstrzygnicie o sposobie realizacji i zasadach finansowania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy, stanowice zacznik numer 3. 3. Zmian planu ustala si stawk procentow suc naliczaniu opaty z tytuu wzrostu wartoci nieruchomoci w wysokoci 30%. 4. 1. Ilekro w zmianie planu jest mowa o:
Id: NCALX-QHWHT-WFXIY-VJEMM-EDSQL. Podpisany Strona 1

1) obszarze zmiany planu naley rozumie nieruchomoci lub ich czci pooone w granicach niniejszej zmiany planu; 2) obszarze urbanistycznym naley przez to rozumie fragment obszaru miasta, ktrego granice pokrywaj si z granicami obrbu ewidencyjnego; 3) granicy obszaru zmiany planu oznaczonej na rysunku zmiany planu symbolem wedug legendy - naley przez to rozumie linie rozgraniczajce terenu wyodrbnionego w niniejszej zmianie planu; 4) terenie naley przez to rozumie wydzielone liniami rozgraniczajcymi nieruchomoci lub ich czci, dla ktrych zostao okrelone niniejsz zmian planu przeznaczenie i zasady zagospodarowania, i ktre zostay oznaczone w tekcie oraz na rysunku zmiany planu symbolem cyfrowym; 5) nieprzekraczalnej linii zabudowy naley przez to rozumie lini na rysunku zmiany planu, w ktrej moe by umieszczona ciana budynku bez jej przekraczania w kierunku linii rozgraniczajcej ulicy; zakaz ten nie dotyczy elementw architektonicznych takich jak: balkon, wykusz, gzyms, okap dachu, zadaszenia wejcia, rynna, rura spustowa, podokienniki oraz innych detali wystroju architektonicznego; 6) przeznaczeniu terenu, zwanym dalej przeznaczeniem naley przez to rozumie ustalony zmian planu zesp dziaa moliwych do realizacji w terenie, i ktre zostay opisane w tekcie planu i oznaczone na rysunku zmiany planu symbolami literowymi; 7) zasadach zagospodarowania naley przez to rozumie okrelone zmian planu wymagania stawiane przy realizacji przeznaczenia terenu; 8) dziace budowlanej, zwanej dalej dziak naley przez to rozumie nieruchomo gruntow lub dziak gruntu, ktrej wielko, cechy geometryczne, dostp do drogi publicznej oraz wyposaenie w urzdzenia infrastruktury technicznej s zgodne z ustaleniami niniejszej zmiany planu oraz speniaj wymogi realizacji obiektw budowlanych wynikajce z odrbnych przepisw i aktw prawa miejscowego; 9) udziale powierzchni biologicznie czynnej - naley przez to rozumie wskanik urbanistyczny (wyraony w procentach) ustalony niniejszym planem dla dziaki budowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni gruntu rodzimego wraz z wod powierzchniow na terenie dziaki, a take 50% sumy powierzchni tarasw i stropodachw o powierzchni nie mniejszej ni 10 m urzdzonych jako stae trawniki lub kwietniki na podou zapewniajcym im naturaln wegetacj, przez powierzchni dziaki budowlanej; 10) wskaniku zabudowy dziaki naley przez to rozumie wskanik urbanistyczny (liczb niemianowan) ustalony niniejsz zmian planu dla dziaki budowlanej, a uzyskany z podzielenia powierzchni zabudowanej pod wszystkimi budynkami na dziace budowlanej przez powierzchni tej dziaki; 11) wysokoci budynkw okrelonej w metrach naley przez to rozumie wysoko liczon od poziomu terenu przy najniej pooonym wejciu do budynku lub jego czci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do najwyej pooonej grnej powierzchni przekrycia; 12) linii podziau wewntrznego terenu naley przez to rozumie lini na rysunku zmiany planu okrelajc zasad podziau na dziaki; 13) stanie istniejcym zagospodarowania terenu naley przez to rozumie stan zagospodarowania oraz stan granic prawnych terenu na dzie uchwalenia niniejszej zmiany planu; 14) zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonej symbolem MN - naley przez to rozumie dziaania ograniczone do utrzymania istniejcych oraz budowy zaprojektowanych budynkw jednorodzinnych, z niezbdnymi do ich funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami, w szczeglnoci: technicznymi, gospodarczymi, garaami, a take dojciami, dojazdami, miejscami postojowymi, infrastruktur techniczn oraz zieleni; 15) zabudowie usugowej usugi bytowe, naley przez to rozumie dziaania ograniczone do utrzymania istniejcych oraz realizowania zaprojektowanych obiektw budowlanych sucych dziaalnoci w zakresie usug wiadczonych bezporednio na rzecz ludnoci , takich jak: krawieckie, fryzjerskie, zegarmistrzowskie, biura projektowe i geodezyjne, pojedyncze gabinety i gabinety przeznaczone do nauczania, usugi napraw artykuw uytku osobistego i domowego oraz linie o podobnym charakterze z niezbdnymi do ich funkcjonowania budynkami i pomieszczeniami, w szczeglnoci technicznymi, garaami, a take dojciami, dojazdami, miejscami postojowymi, infrastruktur techniczn oraz zieleni.

Id: NCALX-QHWHT-WFXIY-VJEMM-EDSQL. Podpisany

Strona 2

2. Pojcia i okrelenia uyte w planie, a nie zdefiniowane w niniejszym paragrafie, naley rozumie zgodnie z obowizujcymi przepisami prawa wedug stanu na dzie uchwalenia niniejszej zmiany planu. Rozdzia 2. Zasady ochrony i ksztatowania adu przestrzennego, warunki ksztatowania zabudowy i zagospodarowania wyodrbnionego terenu 5. W obszarze urbanistycznym Nr 17 Rawka Midzytorze ustala si teren o symbolu 17.65., dla ktrego okrela si: 1) przeznaczenie terenu: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (symbol MN); 2) zasady i warunki zagospodarowania: a) linie rozgraniczajce terenu s liniami granicznymi dziaki gruntu oznaczonej numerem ewidencyjnym 464/2, b) zakres dziaa podejmowanych w lokalu uytkowym budynku mieszkalnego jednorodzinnego ogranicza si do dziaa zdefiniowanych w 4 ust.1 pkt 15 niniejszej uchway, c) lini zabudowy nieprzekraczaln, okrela si na rysunku zmiany planu poprzez zwymiarowanie, d) w zakresie warunkw i zasad ksztatowania zabudowy: - zakaz realizacji w obrbie jednej dziaki wicej ni jednego budynku mieszkalnego oraz wicej ni jednego budynku o funkcji gospodarczej lub garaowej, lub gospodarczo-garaowej, - budynki mieszkalne w ukadzie wolno stojcym, o wysokoci do dwch kondygnacji nadziemnych, i nie wysze ni 8,5 m, oraz o dachach dwu - lub wielospadowych, o symetrycznych poaciach, nachylonych pod ktem od 30 do 45, z dopuszczeniem naczkw, lukarn itp., - budynki gospodarcze, garaowe i gospodarczo-garaowe o powierzchni zabudowy do 60m, o maksymalnej wysokoci - 4,5 m, oraz o dachach dwu - lub wielospadowych, o symetrycznych poaciach, nachylonych pod ktem od 30 do 40, - minimalny udzia powierzchni biologicznie czynnej 60% powierzchni dziaki, - maksymalny wskanik zabudowy dziaki - 0,3, - zakaz realizacji tymczasowych obiektw budowlanych, za wyjtkiem sieci urzdze infrastruktury technicznej, w pasie terenu zawartym pomidzy lini zabudowy a lini rozgraniczajc przylegych ulic, - zakaz realizacji od strony przylegych ulic ogrodze o wysokoci powyej 1,7 m, o wypenieniu powyej 60% powierzchni przsa, oraz z prefabrykowanych elementw betonowych. e) w zakresie zasad ochrony rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: - ustala si zasad rwnoczesnego lub wyprzedzajcego wykonania elementw infrastruktury technicznej zapewniajcej ochron wd przed zanieczyszczeniem, w stosunku do realizacji zabudowy, - teren naley do rodzaju terenu o dopuszczalnych poziomach haasu w rodowisku, o ktrym mowa w przepisach prawa ochrony rodowiska tereny przeznaczone pod zabudow mieszkaniow, - w sytuacji wystpienia na dziace uciliwoci wywoanych haasem powstaym w zwizku z eksploatacj linii kolejowej, projektowany budynek mieszkalny wymaga zastosowania rodkw technicznych zmniejszajcych je poniej poziomw dopuszczalnych, bd zwikszajcych odporno budynku na zagroenia i uciliwoci. f) z uwagi na uwarunkowania, nie ustala si zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkw oraz dbr kultury wspczesnej, g) w zakresie zasad i warunkw podziau oraz scalania i podziau nieruchomoci: - teren stanowi maksymalnie cztery dziaki budowlane, kada o minimalnej powierzchni 1000 m, - pokazana na rysunku zmiany planu linia podziau wewntrznego jako zasada podziau, obowizuje w zakresie kierunku przebiegu granic nowego podziau oraz usytuowania dziaek w stosunku do ulicy zapewniajcej dostpno komunikacyjn, - nie wyznacza si obszarw wymagajcych przeprowadzania scalania i podziau nieruchomoci.
Id: NCALX-QHWHT-WFXIY-VJEMM-EDSQL. Podpisany Strona 3

h) nie ustala si wymaga wynikajcych z potrzeb ksztatowania przestrzeni publicznej, i) nie ustala si sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania terenu, j) z uwagi na uwarunkowania, nie okrela si granic i sposobw zagospodarowania terenw lub obiektw podlegajcych ochronie, ustalonych na podstawie przepisw odrbnych, w tym terenw grniczych, a take naraonych na niebezpieczestwo powodzi oraz zagroonych osuwaniem si mas ziemnych, k) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw infrastruktury technicznej: - zaopatrzenie w wod z zewntrznej sieci wodocigowej, - odprowadzanie ciekw bytowych do zewntrznej sieci kanalizacyjnej, - odprowadzenie wd opadowych i roztopowych do zewntrznej sieci kanalizacji deszczowej lub do ziemi, przy zachowaniu przepisw odrbnych, - zaopatrzenie w energi elektryczn z wykorzystaniem zewntrznej sieci elektroenergetycznej niskiego napicia, - zaopatrzenie w energi ciepln z wykorzystaniem zewntrznych sieci: gazowej i elektroenergetycznej lub w oparciu o inne rda ciepa, z preferencj dla niewglowych czynnikw ciepa, - usuwanie odpadw komunalnych w oparciu o niezbdne urzdzenia suce gromadzeniu odpadw (z uwzgldnieniem segregacji i selektywnej zbirki odpadw) w celu ich przygotowania do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania. l) w zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemw komunikacji: - dostpno komunikacyjn z przylegych ulic: Dywizjonu 303, Uaskiej lub Artyleryjskiej, - w przypadku realizacji lokalu uytkowego w budynku mieszkalnym naley urzdzi zatok postojow poza podstawowymi pasami ruchu ulicy obsugujcej lub parking wewntrzny, mieszczce co najmniej 2 stanowiska postojowe dla samochodw osobowych, - ogranicza si liczb stanowisk postojowych dla samochodw w garau (w tym, w garau otwartym) maksymalnie 3 stanowiska, - zakaz wykonywania stanowisk postojowych dla samochodw ciarowych. Rozdzia 3. Postanowienia kocowe 6. Traci moc uchwaa Nr XXXVIII/117/08 Rady Miasta Skierniewice z dnia 12 wrzenia 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skierniewice obszar pooony przy ulicach Artyleryjskiej, Uaskiej i Dywizjonu 303 (dziaka ewidencyjna o numerze 464/2) -Dziennik Urzedowy Wojewdztwa dzkiego Nr 337, poz. 2850. 7. 1. Uchwaa podlega ogoszeniu w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego. 2. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 30 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego.

Przewodniczacy Rady Mariusz Dziuda

Id: NCALX-QHWHT-WFXIY-VJEMM-EDSQL. Podpisany

Strona 4

Zacznik Nr 1 do Uchway Nr LXXI/100/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 padziernika 2010 r. Zalacznik1.jpg rysunek zmiany planu

Id: NCALX-QHWHT-WFXIY-VJEMM-EDSQL. Podpisany

Strona 5

Zacznik Nr 2 do Uchway Nr LXXI/100/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 padziernika 2010 r. Rozstrzygnicie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W terminie wyznaczonym w ogoszeniu o wyoeniu do publicznego wgldu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice pooonego pomidzy ulicami: Artyleryjsk, Uask i Dywizjonu 303 (obejmujcego dziak o numerze ewidencyjnym 464/2) nie wniesiono uwag dotyczcych w/wym. projektu planu.

Przewodniczcy Rady Mariusz Dziuda

Id: NCALX-QHWHT-WFXIY-VJEMM-EDSQL. Podpisany

Strona 6

Zacznik Nr 3 do Uchway Nr LXXI/100/10 Rady Miasta Skierniewice z dnia 15 padziernika 2010 r. ROZSTRZYGNICIE sposobu realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych gminy oraz zasadach ich finansowania Uchwalenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skierniewice pooonego pomidzy ulicami: Artyleryjsk, Uask i Dywizjonu 303 (obejmujcego dziak o numerze ewidencyjnym 464/2) nie wywouje potrzeby wykonania inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, ktre nale do zada wasnych Miasta.

Przewodniczacy Rady Mariusz Dziuda

Id: NCALX-QHWHT-WFXIY-VJEMM-EDSQL. Podpisany

Strona 7