Vous êtes sur la page 1sur 2

ZARZDZENIE NR 24/2009 WOJEWODY DZKIEGO z dnia 17 lutego 2009 r.

w sprawie zarzdzenia wyborw uzupeniajcych do Rady Gminy w Aleksandrowie w okrgu wyborczym Nr 11 Na podstawie art. 192 i art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatw i sejmikw wojewdztw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z pn. zm.1) zarzdza si, co nastpuje: 1. Zarzdza si wybory uzupeniajce do Rady Gminy w Aleksandrowie w okrgu wyborczym Nr 11, w ktrym wybierany bdzie jeden radny. 2. Dat wyborw, o ktrych mowa w 1, wyznacza si na niedziel 3 maja 2009 r. 3. Dni, w ktrych upywaj terminy wykonania czynnoci wyborczych, okrela kalendarz wyborczy, stanowicy zacznik do zarzdzenia. 4. Zarzdzenie ogasza si w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego oraz podaje si do publicznej wiadomoci w formie obwieszczenia na terenie Gminy Aleksandrw. 5. Zarzdzenie wchodzi w ycie w dniu ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego.

Wojewoda dzki: Jolanta Chemiska _____________________ 1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostay ogoszone w Dz.U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 48, poz. 327 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607, Nr 180, poz. 1111.

ZACZNIK DO ZARZDZENIA NR 24/2009 WOJEWODY DZKIEGO z dnia 17 lutego 2009 r. KALENDARZ WYBORCZY DO WYBORW UZUPENIAJCYCH DO RADY GMINY W ALEKSANDROWIE Termin wykonania czynnoci wyborczej Tre czynnoci wyborczej

do 4 marca 2009 r.

do 14 marca 2009 r. -

podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, zarzdzenia Wojewody dzkiego zarzdzajcego wybory uzupeniajce do Rady Gminy w Aleksandrowie w okrgu wyborczym Nr 11 podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o okrgu wyborczym, numerze, granicach oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgaszania kandydatw na radnych zgaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Piotrkowie Trybunalskim kandydatw na czonkw Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie

do 16 marca 2009 r.

do 19 marca 2009 r. do 3 kwietnia 2009 r. do godz. 24,00 do 9 kwietnia 2009 r.

do 12 kwietnia 2009 r. do 18 kwietnia 2009 r.

powoanie przez Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie zgaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie list kandydatw na radnych zgaszanie Wjtowi Gminy Aleksandrw kandydatw na czonkw Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ciechominie powoanie przez Gminn Komisj Wyborcz w Aleksandrowie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ciechominie podanie do publicznej wiadomoci, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu gosowania oraz o wyznaczonej siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ciechominie przyznanie przez Gminn Komisj Wyborcz w Aleksandrowie numerw zarejestrowanym listom kandydatw na radnych rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Aleksandrowie o zarejestrowanych listach kandydatw na radnych, zawierajcego numery list, skrty nazw komitetw, dane o kandydatach umieszczone w zgoszeniach list wraz z ewentualnymi oznaczeniami kandydatw sporzdzenie spisu wyborcw zakoczenie kampanii wyborczej przekazanie Przewodniczcemu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Ciechominie spisu wyborcw przeprowadzenie gosowania

do 19 kwietnia 2009 r. 1 maja 2009 r. o godz. 24,00 2 maja 2009 r. 3 maja 2009 r. godz. 6,00 20,00