Vous êtes sur la page 1sur 5

UCHWAA NR XL/1116/09 SEJMIKU WOJEWDZTWA DZKIEGO z dnia 12 maja 2009 r.

w sprawie okrelenia programu ochrony powietrza dla strefy w wojewdztwie dzkim Nazwa strefy: skierniewicko-owicka Kod strefy : PL.10.07.z.05 Obszar objty programem: powiat brzeziski Miasto Brzeziny Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzdzie wojewdztwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1206, Nr 126, poz. 875, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 216, poz. 1370, Nr 223, poz. 1458) oraz art. 84 ust. 1, art. 91 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100) Sejmik Wojewdztwa dzkiego uchwala, co nastpuje: 1. Okrela program ochrony powietrza, zwany dalej Programem dla strefy w wojewdztwie dzkim nazwanej skierniewicko-owicka o kodzie PL.10.07.z.05 obejmujcej obszar Miasta Brzeziny w powiecie brzeziskim, o cznej powierzchni 29,58 km2 i redniej gstoci zaludnienia 582 osb/km2. 2. Program okrelany jest ze wzgldu na stwierdzone przekroczenia poziomw dopuszczalnych pyu zawieszonego PM10. 3. W strefie objtej Programem w 2006 r. naruszony zosta dopuszczalny poziom pyu zawieszonego PM10 o okresie uredniania wynikw pomiarw 24 godziny, wynoszcy 50 g/m3, w jednym punkcie pomiarowym na terenie Miasta Brzeziny, przy ul. Reformackiej 3, gdzie maksymalny percentyl S90.1 z rocznej serii pomiarowej wynis 81 g/m3 i przekroczy poziom dopuszczalny za 2006 r. o 31 g/m3. 4. Przekroczenia poziomu dopuszczalnego pyu zawieszonego PM10 spowodowane s gwnie emisj ze rde powierzchniowych (komunalnych) pochodzc z procesw spalania wgla na cele grzewcze i bytowe. 5. Podstawowe kierunki dziaa zmierzajcych do osignicia standardw jakoci powietrza w zakresie pyu zawieszonego PM10 oraz zakres dziaa naprawczych, terminy realizacji, koszty i rda finansowania realizacji programu okrela za. Nr 1 do niniejszej uchway. 6. 1. Ustala Burmistrza Miasta Brzeziny, Starost Brzeziskiego, Wojewdzkiego Inspektora Ochrony rodowiska jako organ waciwy w sprawie monitorowania programu i przekazywania Marszakowi Wojewdztwa informacji o wydanych w okresie sprawozdawczym: a) decyzjach, b) aktach prawa miejscowego, c) innych dokumentach, ktrych ustalenia zmierzaj do osignicia celw Programu. 2. Informacje, o ktrych mowa w ust. 1, winny by skadane z zakresu zada wasnych i zada jednostek nadzorowanych oraz zawiera nastpujce dane: a) kierunek dziaa zmierzajcych do przywrcenia poziomw dopuszczalnych pyu zawieszonego PM10 wedug zacznika Nr 1 do uchway, b) nazwa, rodzaj i sygnatura aktw prawa miejscowego, rodzaj decyzji lub innego dokumentu, ktrych ustalenia zmierzaj do osignicia celw Programu, c) nazwa jednostki odpowiedzialnej za nadzr i realizacj zadania, d) lokalizacja lub obszar zadania, e) stopie realizacji zadania wedug wskanikw realizacji programu okrelonych za. Nr 2 do uchway, suma rodkw finansowych zaangaowanych w realizacj zadania, wielko osignitego efektu ekologicznego, f) bariery w realizacji Programu, g) propozycje dziaa korygujcych. 3. Informacje, o ktrych mowa w ust. 2, winny by przekazywane w formie pisemnej i na informatycznych nonikach danych w terminie do dnia 30 listopada roku kalendarzowego, poczwszy od dnia wejcia w ycie uchway Sejmiku Wojewdztwa w sprawie Programu, nato-

miast informacja dot. wielkoci osignitego efektu ekologicznego, o ktrym mowa w punkcie 17.1 za. Nr 2 winna by przekazywana z czstotliwoci co 3 lata, poczwszy od dnia wejcia w ycie uchway Sejmiku Wojewdztwa w sprawie Programu. 7. Wyniki ocen i analiz sucych ustaleniu treci Programu ujte s w uzasadnieniu do Programu podlegajcym udostpnieniu na zasadach ustalonych w ustawie z dnia 3 padziernika 2008 r. o udostpnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie, udziale spoeczestwa w ochronie rodowiska oraz o ocenach oddziaywania na rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z pniejszymi zmianami). 8. Uchwaa wchodzi w ycie po upywie 14 dni od dnia ogoszenia w Dzienniku Urzdowym Wojewdztwa dzkiego. Przewodniczcy Sejmiku Wojewdztwa dzkiego: Marek Mazur ZACZNIK NR 1 DO UCHWAY NR XL/1116/09 SEJMIKU WOJEWDZTWA DZKIEGO z dnia 12 maja 2009 r. Podstawowe kierunki dziaa zmierzajcych do osignicia standardw jakoci powietrza w zakresie pyu zawieszonego PM10. 1. W zakresie ograniczania emisji komunalno-bytowej: 1) rozbudowa centralnych systemw zaopatrywania w energi ciepln wraz z modernizacj obecnych; 2) wczenie systemw grzewczych budynkw do scentralizowanych systemw ciepowniczych lub gazowych, lokalnych kotowni wyposaonych w niskoemisyjne rda ciepa posiadajce certyfikaty bezpieczestwa ekologicznego lub wykorzystujcych bezemisyjne technologie grzewcze; 3) wycofywanie z uytkowania kotw i piecw wglowych o zym stanie technicznym i niskiej sprawnoci cieplnej; 4) zmniejszenie zapotrzebowania na energi ciepln poprzez ograniczanie strat ciepa, w tym termomodernizacj budynkw; 5) uwzgldnianie w studium uwarunkowa i kierunkw zagospodarowania przestrzennego oraz w planach zagospodarowania przestrzennego ustale zagospodarowania terenu umoliwiajcego ograniczenie emisji pyu PM10 i popraw przewietrzania miasta poprzez dziaania polegajce na: a) zwikszeniu udziau terenw biologicznie aktywnych, b) rozplanowaniu zabudowy poprawiajcej przewietrzanie miasta, c) tworzeniu preferencyjnych warunkw do realizacji inwestycji zwizanych z uciepownieniem miasta ze rde centralnych. 2. W zakresie ograniczania emisji ze rde technologicznych: 1) lokalizacji nowych rde emisji pyu PM10 na obrzeach miasta z uwzgldnieniem czynnikw rodowiskowych, w szczeglnoci kierunkw napywu mas powietrza; 2) wyznaczanie nowych stref przemysowych na obrzeach miasta z uwzgldnieniem czynnikw rodowiskowych, w szczeglnoci kierunkw napywu mas powietrza; 3) stosowanie technik i technologii zapobiegajcych emisji pyu; 4) stosowanie technik i technologii ograniczajcych emisj pyu; 5) likwidacja istniejcych rde emisji pyu, w tym rde emisji niezorganizowanej; 6) stosowanie technologii i technik o wysokiej skutecznoci odpylania; 7) stosowanie technologii i technik uwzgldniajcych efektywne wykorzystanie energii i paliw; 8) stosowanie technologii i technik zapewniajcych racjonalne zuycie surowcw i materiaw. 3. W zakresie ograniczenia emisji komunikacyjnej: 1) budowa obwodnic drogowych, kierowanie ruchu tranzytowego poza obszary zurbanizowane o najwyszym steniu pyu PM10; 2) budowa systemw kierowania ruchem drogowym ukierunkowanych na udronienie ruchu oraz zwikszenie jego pynnoci;

3) tworzenie stref z zakazem ruchu okrelonych typw pojazdw, w szczeglnoci pojazdw cikich; 4) tworzenie w centrum miasta stref ruchu ograniczonego; 5) tworzenie pasw zieleni izolacyjnej, w szczeglnoci w ssiedztwie gwnych szlakw komunikacyjnych; 6) utrzymanie nawierzchni drg utwardzonych w sposb umoliwiajcy ograniczenie emisji wtrnej pyu; 7) wymiana nieutwardzonych nawierzchni na nawierzchnie utwardzone; 8) modernizacja nawierzchni drg; 9) tworzenie systemu cieek rowerowych; 10) tworzenie systemu patnego parkowania poza strefami z zakazami ruchu samochodw. 4. W zakresie ograniczania emisji ze rde punktowych energetyczne spalanie paliw: 1) optymalizacja sterowania procesem spalania i podnoszenie sprawnoci produkcji energii; 2) zmiana paliw wglowych na inne o mniejszej zawartoci popiou; 3) stosowanie technik bezemisyjnych lub o niskiej emisyjnoci procesw spalania; 4) stosowanie efektywnych technik odpylania spalin; 5) zwikszenie udziau odnawialnych rde energii; 6) zmniejszenie strat przesyu energii; 7) likwidacja rde emisji pyu, w tym rde emisji niezorganizowanej. 5. W zakresie identyfikacji rde emisji pyu zawieszonego PM10, obszarw naraonych na ponadnormatywne oddziaywanie oraz rozwoju narzdzi do zintegrowanego zarzdzania jakoci powietrza: 1) kontynuacja inwentaryzacji rde emisji, szczeglnie rde niskiej emisji oraz emisji komunikacyjnej; 2) wdroenie systemu monitorowania natenia i struktury ruchu pojazdw na drogach; 3) kontynuacja rozbudowy systemu monitoringu jakoci powietrza. 6. W zakresie edukacji ekologicznej, bada z zakresu ochrony powietrza oraz dziaa promocyjnych: 1) ksztatowanie waciwych zachowa spoecznych poprzez propagowanie wiedzy na temat sposobw oszczdzania energii cieplnej i elektrycznej oraz skutkw rodowiskowych spalania paliw niskiej jakoci i odpadw; 2) informowanie ludnoci o korzyciach pyncych z uytkowania scentralizowanej sieci cieplnej, termomodernizacji i innych dziaa zwizanych z ograniczeniem emisji niskiej; 3) promocja niskoemisyjnych paliw oraz bezemisyjnych i niskoemisyjnych rde energii cieplnej; 4) wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie ograniczania emisji do powietrza pyu zawieszonego PM10 oraz zarzdzania jakoci powietrza.

ZACZNIK NR 2 DO UCHWAY NR XL/1116/09 SEJMIKU WOJEWDZTWA DZKIEGO z dnia 12 maja 2009 r. Wskaniki realizacji programu: 1) dugo wybudowanych lub zmodernizowanych ciepocigw, wzw cieplnych oraz liczba budynkw podczonych do miejskiej sieci ciepowniczej; 2) liczba zlikwidowanych kotowni, palenisk domowych i rde emisji technologicznej opalanych paliwem wglowym; 3) liczba oddanych do uytkowania niskoemisyjnych rde ciepa z okreleniem rodzaju spalanego paliwa; 4) liczba i rodzaj obiektw zmodernizowanych w celu poprawy sprawnoci cieplnej rde; 5) liczba i rodzaj urzdze redukujcych wielko emisji pyu; 6) liczba i rodzaj wybudowanych w celu redukcji emisji powierzchniowej rde energii odnawialnej, w tym zastpujcych rda energetyki konwencjonalnej; 7) liczba obiektw poddanych termomodernizacji; 8) liczba i rodzaj instalacji, z ktrych wielko emisji pyu zostaa zredukowana wskutek zastosowania najlepszych dostpnych technik (BAT); 9) liczba podmiotw gospodarczych, dla ktrych wydano pozwolenia na emisj pyu i ktre wdroyy w okresie sprawozdawczym system zarzdzania rodowiskowego, w tym system zapewniajcy podniesienie efektywnoci energetycznej instalacji i efektywnej gospodarki materiaowo-surowcowej; 10) powierzchnia nowych terenw aktywnych biologicznie; 11) dugo drg wybudowanych celem przeniesienia ruchu komunikacyjnego poza obszary przekrocze; 12) dugo drg i ulic oraz powierzchnia parkingw i placw zlokalizowanych w granicach obszarw przekrocze, ktre zmodernizowano lub utwardzono z zastosowaniem materiaw i technologii ograniczajcych pylenie; 13) liczba i rodzaj zmian w organizacji ruchu komunikacyjnego zwikszajcych bezpieczestwo i pynno ruchu; 14) powierzchnia w m2 oczyszczanych nawierzchni drogowych; 15) powierzchnia w m2 drg zraszanych w okresie letnim, 16) liczba zrealizowanych zada majcych na celu podniesienie wiadomoci ekologicznej w zakresie zachowa i postaw sucych ochronie powietrza; 17) 1. wielko osignitego efektu ekologicznego wyraonego w szczeglnoci jako: 1) ilo pyu PM10 zredukowanego wskutek realizacji dziaa polegajcych w szczeglnoci na: a) likwidacji rde emisji pyu opalanych wglem: energetycznych, technologicznych, b) poprawie sprawnoci cieplnej rde, c) instalacji lub modernizacji urzdze odpylajcych, d) modernizacji lub likwidacji rde emisji pyu dokonanej z uwagi na niedotrzymywanie standardw emisyjnych lub dopuszczalnych ste zanieczyszcze w powietrzu, e) zastosowaniu najlepszych dostpnych technik (BAT), f) realizacji przedsiwzi termomodernizacyjnych, g) redukcji emisji pyu uzyskanego w wyniku postpowania kompensacyjnego, o ktrym mowa w art. 227-229 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska (t.j.: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z pniejszymi zmianami); 2) redukcja poziomu ste pyu PM10.